5. Különös rész.

Balogh Albin: Adalék a magyar pénz történetéhez I. Károly idején. (A pannonhalmi főiskola évkönyve. 1914–1915. Pannonhalma, 1915.)

Brunšmid Josip: Najstariji hrvatski novci. Zaagreb, 1904. (Fordítása:) A legrégibb horvát pénzről. (Num. K. IV. 1905.)

Bunyitay Vincze: Szent László király emlékezete. Budapest, 1892. (56–58. l. Szt. László érmei.)

Cornides M. Daniel: Erläuterung einer merkwürdigen ungrischen Münze aus dem XII. Jahrh. (Ungar. Magasin. 1783.)

Csánki Dezső: Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában. Budapest, 1880.

Csinos Albin: Az izmaeliták Magyarországon. Esztergom, 1913.

Despinits Péter: Liliomokról az Anjou-házi magyar királyok pénzein. (Emlékkönyv. Temesvár, 1873.)

Érdy János: Styria mint magyar vezérség és érmei. (Akad. Értesítő. XVIII. 1858.)
– Róbert Károly 1335-ik évi érmelési szerződése. (Arch. K. VIII. 1871.)
– Van-e Róbert Károlynak szerb veretű érme? (Akad. Értesítő. XII. 1852.)

Érdy K.: Néhány szó a szlavóniai érmekről. (Arch. Értesítő. VI. 1872.)

Fejér, Georgius: Indiculus valoris numorum. (Codex diplomaticus. Tom. VII. Vol. 2. Budae, 1832.)

Fridrich István: Befolyások I. Mátyás érmeire. (Századok. II. 1868: a Szűz Mária-kép Szent István pénzein.)

Gálócsy Zoltán: Esztergom-e vagy Székesfehérvár? Regia Civitas. (Num. K. V. 1906.)

Gasparetz Géza Elemér: Érmek anyagának meghatározása próbakövön, savak segítségével. (Num. K. XII. 1913.)

Gohl Ödön: Hazai éremhamisítványok. (Num. Közl. IV. 1905.)

Gumowski Marián: A magyar pénz szereplése Lengyelországban a XI. században. (Num. K. IV. 1905.)

[Haliczky Antal:] Értekezés a pénzekrül és a pénztudományról (numismatica). (Tudományos Gyűjtemény. 1821. l.)

Hanovius, Mich. Christ.: Samuel rex Pannoniae e numo argenteo exhibitus. Gedani, 1749.

Hóman Bálint: Csák Máté állítólagos pénzverése és egy trieri oklevél. (Turul. 1915.)
– V. István-kori liliomos obolus. (Num. K. XV. 1916.)
– Egy 1256. évi esztergomi oklevélpár. (Turul. 1916.)
– A magyar pénzverés Szent István korában (Századok. 1916.)

Horvát István: Miért találtatnak gyakrabban a pénzgyűjteményekben Szent István, Péter, Sámuel és I. András magyar királyok pénzei, mintsem az ezek után uralkodott magyar fejedelmeknek pénzeik? (Tudományos Gyűjtemény. 1834.)

Jankovich Miklós: Venczel magyar királynak tulajdonítható, mindeddig meg nem határozott és esméretlen pénzeiről. (Tud. Gyűjtemény. 1827. VII. és Hasznos Mulatságok. 1827. II. 81. l.)

Jerney János: Közlemények a IV. Béla korabeli ismeretlen rézpénzekről. (Athenaeum. 1842. I.)

Jeszenszky Géza: Egy lappangó vegyesházi denár. (Num. K. IX. 1910.)

Karabaček, V.: Der unmittelbare Einfluss d. mongolischen Invasion auf die Münzverhältnisse Ungarns. (Num. Zschr. VI–VII. 1876.)

Karácsonyi János: Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? Budapest, 1913.

Kemény Lajos: A kassai pénzverőház. (M. G. T. Sz. IX. 1902.)

Kiss Ferencz. A karikapénz. (Arch. K. I. 1859.)

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon. I. Budapest, 1884. (70. és köv., 80–95. l.)

Kollányi Ferencz: Az esztergomi érsek pizetum-joga. Budapest, 1889.

Kovács Ede: Árpádkori királyaink pénzeinek technikájáról. (Num. K. II. 1903.)
– IV. István aranypénze. (Num. K. IV. 1905.)

Kováts Ferencz: Pénzértékviszonyok Pozsonyban 1435–1460 közt. (M. G. T. Sz. VII. 1900.)
– Városi adózás a középkorban. Pozsony, 1900. 9–17. lap.
– Über die Nachmünzung der Wiener Denare in Pressburg… etc. (Numism. Zeitschrift. XXXIV.)

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a XIII. és XIV. században. (M. G. T. Sz. VIII. 1901.)
– Középkori pénzek értéke. (M. G. T. Sz. VII. 1900.)
– Magyar viasz, arany és ezüst Flandriában a XIII. sz.-ban. (M. G. T. Sz. V. 1898.)
– Münzer. M. G. T. Sz. VI. 1899.)
– Szent István király ezüst denárjai. (M. G. T. Sz. VII. 1900.)
– Szent István „pensa auri”-ja. (M. G. T. Sz. VI. 1899.)
– Még egyszer Szent István „pensa auri”-ja. (M. G. T. Sz. VI. 1899.)
– Wolfger püspök utiszámadásai 1203/4-ből. (M. G. T. Sz. VI. 1899.)

László József: Nyugati pénznemek hazánkban a XIII. században. (Történeti Szemle. 1915.)

Luczenbacher (Érdy) János: A „moneta” magyar neve ügyében. (Társalkodó. XIV. 1845.)
– Magyar pénztudományi ritkaság. (Tudománytár. Értekezések. VI. 1839. 48–54. l.: I. Géza pénzeiről. – IX. 1841. 89–100. l.: „Libertas Budensium.”)
– Az esztergomi érsekség pénzmestere. (Tudománytár. Értekezések. V. 1839.)

Luschin v. Ebengreuth, Arnold: Die Wiener Pfenninge. (Numismatische Zeitschrift. Bd. VII–IX. Wien, 1876–1877.) (A magyarországi bécsi denárokról is.)
– Münzgeschichtliche Vorstudien. (A budai márkáról.) (Archiv f. Ö. G. XLVII. Wien, 1871.)
– Wiener Münzwesen im Mittelalter. Wien, 1913.

Melich János és Lunzer Vilmos: Marha. (Nyelvtudományi Közlemények. XXVII. 1897.)

Mellen, Jacobus: Series regum Hungariae e numis aureis. Lubecae, 1699.

Meyer, Theodor: Der auswärtige Handel des Herzogthums Österreich im Mittelalter. Innsbruck, 1909. (A magyar „bécsi denárok”-ról)

Miller, Ferdinand Jacobus: Positio historico-critica: Effigiem B. Marie Virg. auro Hungarico probabilius Mathias Corvinus primus impressit. (Simonchiz: Dissertatio…)

Miller Jakab nyomán Virág Benedek: Különös letzke a’ Szűz Mária képéről a’ magyar aranyon. Pesten, 1804.

Muffat, Karl August: Ueber das Gewicht u. den Gehalt d. österreich. Pfenninge… und d. böhmische Groschen im XIV. Jahrh. (Abhandlungen d. bayer. akad. Hist. Classe. XII. München, 1874.)

Nuber, C. F.: Beitrag zur Chronologie slavonischer Münzen. (Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina. VI. Wien, 1899.)

Páriz Pápai Ferencz: De antiquis hungarorum monetis. (Dictionarium Latino-Hungaricum, Cibinii, 1782. 614–617. l.)

Pauler Gyula: Szent István „pensa auri”-ja. (M. G. T. Sz. VI. 1899.)

Pósta Béla: Érmészeti bizonyítékok Magyarország történetéhez. Budapest, 1886.
– Hazai érmészetünk és a bécsi denárok. (Arch. Ért. V. 1885.) Régi magyar pénzek. (Békésmegyei Közlöny. VI. 1879. dec. 18. 137. szám.)

Réthy László: A Béla s István-féle pénzek első megfejtője. Num. K. X. 1911.)
– II. Géza és III. Béla érmei. (Forster: III. Béla magyar király emlékezete. Budapest, 1900.)
– Magyar numizmatikai adatok Oroszországból. (Num. K. II. 1903.)
– Az első magyar bracteát. (Arch. Ért. XII. 1892.)
– A Béla- és István-féle rézpénzekről. (Arch. Ért. XV. 1895.)
– Jelentés spanyolországi tanulmányútjáról. (A IV. István-féle rézpénzek eredetéről.) (Jelentés a M. Nemz. Múzeum 1906. évi állapotáról. Budapest, 1907. 141–149. l.)
– Magyar pénzverő izmaeliták és Bessarábia. Arad, 1880.

Rómer Flóris: Kettős kereszt. (Arch. Ért. iV. 1870.)
– Még nehány szó a nehány szóra. (Szlavón pénzekről.) (Arch. Ért. VI. 1872.)

Rosnak, Martinus: De imaginibus Deiparae in numis Hungaricis. Ed. altera Xysti Schier. Wiennae, 1766.

Rosos Miklós: A magyar pénzisméhez. (Győri tört. és rég. füzetek. III. 1865.)

Rosty Zsigmond: Egy kis éremtan. (Család könyve. 1857. és Num. K. X. 1911.)

Rupp Jakab: A magyar pénzeken ábrázolt tárgyak és azok jelentése. (Életképek, 1845. I.)
– Magyarhon egykori pénzviszonyairól. (Életképek, 1845. I.)

Sándor István: IV. Bélának réz pénzéről. (Sokféle, 1801. VII.)

Schoenvisner, Stephan: Über die ungrischen Biechmünzen, (Zeitschrift von und für Ungern. I. 1802.)

Schuller, I. K.: Umrisse und kritische Studien z. Geschichte von Siebenbürgen. II. 1851. (81–85. l.)

Schwarz, Godofredus: Samuel rex Hungariae, qui vulgo Aba audit. Lemgowiae, 1761.

Simonchiz, Innocentius: Dissertatio de numismatica Hungariae diplomaticae accomodta. Wiennae, 1794.

Smolík, Josef: Nález pražských grošů v. Časlavi a jejich rozbor. (Památky archaeologické. XII. 8.)
– Pražske Groše a jejich díly. 1300–1547. (Rozpravy České Akademie. Ročnik III. Třida I. Č. 3.)

Számek György: Nehány szó az árpádkori pénzekről. (Tört. és Régészeti Értesítő. V. Temesvár, 1889.)

Szentgáli Károly: A sziglák megfejtése felé. Budapest, 1916.

Truhelka, Ciro: Die slavonischen Banaldenare. (Wissenschaftl. Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, VI. Wien, 1899.)

Weisz (Földes) Béla: Adalékok Magyarország árstatisztikájához. (Függelék „Kőrösi József: Adalékok az árak történetéhez. Pest, 1873.” cz. művéhez.)

Weszprémi István: Magyarországi öt különös elmélkedések. IV. Némelly régi magyar királyok ritka pénzeikről. Pozsony, 1795.

[Weszpémi István]. W. I. O.: Rövid elmélkedés némely régi magyar királyoknak ritka pénzeikről. (Magyar Hírmondó. 1794. I. 729–758. l.)