Otello kezdetū cķmszavak a lexikonban:

Otello: (Lįsd: Othello. Az olaszok (Ross... 30066