Címszó: Szentivánéji álom - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0276.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0276.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31224.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Szentivánéji álom

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531224.htm

 

Szócikk: Szentivánéji álom színmű 5 felv. Írta: Shakespeare. (személy) (információ)  Ford. Arany János. (személy) (információ)  A nagy angol (nemzetiség) költő születésének 300- ados évfordulója ünneplésére a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  bemutatta 1864. (időpont) ápr. 21-én, ezzel a szereposztással: Theseus (szerep) — Feleky Miklós, (személy) (információ)  Egeus (szerep) — Szilágyi Sándor, (személy) (információ)  Lysander (szerep) — ifj. Lendvay Márton, (személy) Demetrius (szerep) — Paulay Ede, (személy) (információ)  Philostrat (szerep) — Kovács, (személy) (információ)  Vackor (szerep) — Tóth József, (személy) (információ)  Gyalu (szerep) -— Benkő Kálmán, (személy) (információ)  Zuboly (szerep) — Szigeti József, (személy) (információ)  Dudás (szerep) — Szathmáry Károly, (személy) (információ)  Ösztövér (szerep) — Sántha Antal, (személy) (információ)  Orrondi (szerep) — Komáromy, (személy) (információ)  Hippolita (szerep) — Jókainé, (személy) (információ)  Hermia (szerep) — Prielle Cornélia, (személy) (információ)  Helena (szerep) — ifj. Lendvayné, (személy) Oberon (szerep) (információ)  — Egressy Gábor, (személy) (információ)  Titania (szerep) — Szigligeti Anna, (személy) (információ)  Puck (szerep) — Szerdahelyi Kálmán. (személy) (információ)  — Némelyek szerint Sh.e művét 1594-ben (időpont) írta, mert akkor volt olyan időjárás, minőre a második felvonás első színjében céloz: hideg, esős nyár, terméketlen év. Mások szerint 1598-ban, (időpont) még pedig barátja és pártfogója, Southampton lord (személy) tiszteletére, ki ebben az évben kelt össze Miss Vernonnal. (személy) Sokan az 1597. (időpont) évet vitatják, mert e művében tehetségének oly fejlődését találják, mely költői pályájának csak második korszaka végére vagy a harmadik elejére, 1596— (időpont) 97. évekre eshetik. Annyi bizonyos, hogy e mű már 1598-ban (időpont) ismeretes volt, 1600-ban (időpont) már nyomtatásban is megjelent. Az is kétségtelen, hogy alkalmi színmű volt, melyet a költő valamelyik nagyúri pártfogója vagy barátja lakodalmi ünnepére írt. Ez igen divatos volt akkor Angolországban (ország) és már csak azért is örvendenünk kell, hogy Sh. nem vetette meg az alkalmi színmű nemét, mert oly költőivé alkotta, minővé sem előtte, sem utána senki. (Gyulai Pál: (személy) (információ)  Arany János „Koszorú-ja, (cím) (információ)  II. évf. 1864.) (időpont) — Arany János (személy) (információ)  a darab fordításával 1848-ban (időpont) készült el és Vörösmarty (személy) (információ)  meg is emlékezik róla bővebben a „Dramaturgiai töredékek-ben (cím) (információ)  s címét „Nyárközépéj álmá-nak (cím) fordítja. Arany János (személy) (információ)  Wieland (személy) német (nyelv) (információ)  fordítása nyomán ültette át elsőízben magyarra a vígjátékot, de ez a fordítás magának Aranynak (személy) (információ)  sem, tetszett. „A darab menetét — írta Arany (személy) (információ)  erről a fordításról —, velejét belőle föl lehet talán fogni, annyival inkább, mivel szolgai fordításom a Wielandétól (személy) — ha nem erős szükség esetében — távozni nem mert. S a jambusok? — ahogy lehetett. Miatta kitételt nyomorítani nem akartam. Ez a fordítás később elkallódott; Arany (személy) (információ)  egyszer még ráakadt. „A nyáréji álmot — írja 1847-ben (időpont) Szalontáról, (megye) csakugyan megtaláltam a padláson, esővíztől átázva, összepenészesedve, s mivel összefűzve sem volt, annyira széthányva, hogy mesterség volt összeszedni. Amikor a Kisfaludy Társaság (intézmény) (információ)  1868-ban (időpont) hozzáfogott a teljes magyar Shakespeare (személy) (információ)  megalkotásához, akkor vállalkozott Arany János (személy) (információ)  újból „A szentivánéji álom (cím) lefordítására „ígéretemet — írja 1858. (időpont) november 15-én Tomory Anasztáznak (személy) (információ)  —, hogy megkísérlek én is egy vagy két darabot fordítani, nem vonom vissza, de magamat bizonyos időhöz nem köthetem, mert sem időm, sem fizikai képességem nincs folyvást dolgozni. Azt sem bánom, ha a már elhíresztelt Midsummer-Nights Dream-mel (cím) kezdek hozzá, csak könyvem legyen... Arany János (személy) (információ)  ekkor már angolból (nyelv) fordít s 1858.december (időpont) 22-ről ezt írja Gyulay Pálnak: (személy) „Most a „Nyáréji álmot (cím) nézegetem, de veszett nehéz munka. Majd fele rímelt jambus, nem is számítva a rövid dalokat, melyek még foglyosabbak. Tompának (személy) (információ)  1859 (időpont) február huszadikán ezeket írja: „A nyáréji álom-ba (cím) kezdtem, egy­pár felvonást idestova lenagyolok. De minő munka ez! Háromnegyedrésze rímelt jambus, melyet magyarul hasonlóval kellene sorról-sorra visszaadni; aki az angolnak (nyelv) szórövidségét ismeri, az átlátja, mily nehéz munka ez, kivált, ha a nyelvet nem akarjuk kerékbe törni. Eddigi dolgozataimban vannak sikerült helyek: bár néha csaknem áthághatlan zökkenőre akadok. 1859. (időpont) március tizenkilencedikén ezt írja Szász Károlynak: (személy) (információ)  „Shakespeare (személy) (információ)  most — nyugszik. Egy­pár fölvonásra vittem és úgy belefáradtam az örök rímelésbe, hogy tökéletesen elakadtam. Nehéz igát vettem magamra, sort-sorral, jambust-jambussal, rímet-rímmel adni vissza: aligha ez így kivihető. A „Dream (cím) felénél több rímel. 1859. (időpont) november tizenkilencedikén ezt írja Tomory Anasztáznak: (személy) (információ)  „A Shakespeare-fordításban (személy) (információ)  múlt tél óta egy betűt sem hallottam — ott vagyok most is a kátyúban, ahol akkor a kerekem betörött és nincs hat ökröm — vagy egyéb tehetségem —, mely onnan kivontasson. Friss erővel dolgozhatnám: ez nincs, a friss erő. 1861. (időpont) január harmincegyedikén. a Kisfaludy Társaságban (intézmény) (információ)  olvasta föl Arany János (személy) (információ)  a „Nyáréji álom (cím) fordításának első mutatványát. 1863. (időpont) november 26-án a Kisfaludy Társaság (intézmény) (információ)  ülésének jegyzőkönyvében ezek a sorok olvashatók: „Arany János (személy) (információ)  igazgató tudósítván a társaságot, hogy Shakespeare (személy) (információ)  Midsummer-Nights Dream-je (cím) fordításával elkészült, mit a gyűlés örvendetes tudomásul vett, elolvasá belőle a harmadik felvonást. 1863. (időpont) november huszonhatodikán készült el tehát „A szentivánéji álom (cím) magyar fordítása, minden időkre a magyar műfordítás legnagyobbszerű alkotása. „A szentivánéji álom (cím) fordítása egyúttal nevezetes a magyar Shakespeare (személy) (információ)  szempontjából is, ezt a fordítást játszották ünnepi előadásul 1864-ben, (időpont) az első magyar Shakespeare-ünnepen, (személy) (információ)  a nagy költő születésének háromszázadik napján, ezzel indult meg a Kisfaludy Társaság (intézmény) (információ)  Shakespeare-kiadása. (személy) (információ)  (Arany Jánostól (személy) (információ)  való még a „Hamlet (cím) (információ)  és a „János király (cím) (információ)  fordítása.) A Sz. első előadásának nagy sikere volt a közönség előtt, a darabot még abban az évben tizenkétszer játszották, de a kritika szigorúan emlékezett meg az előadásról és különösen Gyulai Pál (személy) (információ)  az Arany János (személy) (információ)  által szerkesztett „Koszorú (intézmény) (információ)  hasábjain bírálta meg erőteljesen „A szentivánéji álom (cím) előadását. Egressy Gábor (személy) (információ)  is megkritizálta az előadást, a következőket írván Szász Károlynak: (személy) (információ)  „Nem ütött ki úgy, mint én óhajtottam volna. A ház telve volt nagyon mind a kétszer, ma is megtelik úgy félig-meddig, de sem a kiállítás, sem az előadás (az első) nem lehetett kielégítő. A túlbuzgóság nervózusokká tett bennünket, előadókat s egyik hiba a másikat érte. Szörnyű dúlást vittünk véghez a szövegen, ami barátunkat, a fordítót, aki jelen volt, desperátussá tette. Azóta még nem találkoztam vele, de bizonyos vagyok benne, hogy kedélye ettől a kellemetlen hatástól egy hónapig sem fog megszabadulni. Másfelől a kiállításban és elrendezésben nem volt semmi poézis. Itt, a tündérek jelenetében még a levegőnek is tele kell lenni bűbájjal és varázzsal. Egy tündérhölgy bűvös világításban, hol manók cikáznak a légben, gnómok és silphek hintáznak a fák lombjain stb., stb. A mi földön lejtő balett-táncosaink mindezt Szentivánéji álom (cím) (információ)  nem pótolhatják, ha ezüst fátyol­jelmezbe vannak is öltözve, valamint a szám sokasága a gruppok szépségét. Egyébként ily kiállításhoz nekünk sem gépezetünk, sem díszítőink nincsenek. A darab első felújítása 1873. (időpont) febr. 26-án volt, amidőn Puck-ot (szerep) Blaha Lujza (személy) (információ)  játszotta. Az athéni (ország) fiatal pár Náday Ferenc (személy) (információ)  és Gábos Irma. (személy) (információ)  Nagy Imre (személy) (információ)  és Helvey Laura (személy) (információ)  volt; Theseust (szerep) Szigeti Imre (személy) (információ)  alakította, az amazon királyné Jászai Mari (személy) (információ)  volt, Oberon király (szerep) (információ)  szerepét ezúttal nő, Bogdanovics Krisztina (személy) játszotta, Titánia (szerep) Molnárné Kocsisovszky Borcsa (személy) volt. A következő felújítás dátuma: 1881. (időpont) márc. 20. volt. Szereplők: Hetényi Béla, (személy) (információ)  Benedek József, (személy) (információ)  Mihályfi Károly, (személy) (információ)  Újházi Ede, (személy) Sántha Antal, (személy) (információ)  Vizváry Gyula, (személy) Lendvayné, (személy) Csillag Teréz, (személy) (információ)  Helvey Laura, (személy) (információ)  Fáy Szeréna, (személy) (információ)  Márkus Emilia, (személy) (információ)  Palotai Piroska. (személy) (információ)  — A darabot utóbb az Operában (intézmény) (információ)  is játszották: 1886. (időpont) aug. 21-én, Mendelssohn (személy) kísérő zenéjével. Ezután pihentették a darabot 1909. (időpont) okt. 29-éig, amidőn dr. Hevesi Sándor (személy) rendezésében a következő szereposztás mellett került színre: Theseus, Athéné fejedelme (szerep) — Somlay Arthur; (személy) (információ)  Hippolita, amazon királyné (szerep) — Aczél Ilona; (személy) (információ)  Egeus, Hermia atyja (szerep) — Mihályfi Károly; (személy) (információ)  Hermia, (szerep) szerelmes Lysanderbe (szerep) — D. Ligeti Juliska; (személy) Lysander, (szerep) Demetrius, (szerep) szerelmesek Hermiába (szerep) — Garamszeghy Sándor, (személy) (információ)  Rajnai Gábor; (személy) (információ)  Helena, (szerep) szerelmes Demetriusba (szerep) — Paulay Erzsi; (személy) (információ)  Oberon, tündérkirály (szerep) — Mészáros Alajos; (személy) (információ)  Titania, tündérkirályné (szerep) — L. Lenkey Hedvig; (személy) Puck, vagy Robin pajtás (szerep) — Váradi Aranka; (személy) (információ)  Tündér (szerep) — Horváth L. (személy) (információ)  a. n.; Vaczkor, ács (szerep) — Pethes Imre; (személy) (információ)  Gyalu, asztalos (szerep) — Horváth Jenő; (személy) (információ)  Zuboly, takács (szerep) — Rózsahegyi Kálmán; (személy) (információ)  Dudás, fuvó-foltozó, (szerep) — Dezső József; (személy) (információ)  Orrondi, üstfoltozó (szerep) — Hajdú József; (személy) Ösztövér, szabó (szerep) — Kovács. (személy) (információ)  1910. (időpont) febr. 11-én megérte a darab a századik előadást. A jubiláris előadáson Theseust: (szerep) Somlay, (személy) (információ)  Hyppolitot: (szerep) György Ilona, (személy) (információ)  Egeust: (szerep) Mihályfi, (személy) (információ)  Hermiát: (szerep) D. Ligeti Juliska, (személy) Lysandert: (szerep) Náday Béla, (személy) (információ)  Demetriust: (szerep) Rajnai, (személy) (információ)  Helénát: (szerep) Aczél Ilona, (személy) (információ)  Oberont: (szerep) (információ)  Mészáros Alajos, (személy) (információ)  Titániát: (szerep) Vizváry Mariska, (személy) Puckot: (szerep) Váradi Aranka, (személy) (információ)  Vaczkort; (szerep) Pethes (személy) (információ)  és Zubolyt: (személy) Rózsahegyi Kálmán (személy) (információ)  játszotta. A többi felújítás dátumai: 1917. (időpont) márc. 16; 1921. (időpont) szept. 27; 1923. (időpont) máj. 16 és jún. 26; 1924. (időpont) febr. 25; 1926. (időpont) márc. 18; végül: 1928. (időpont) máj. 25-én, midőn ez volt a szereposztás: Theseus, Athén fejedelme (szerep) — Lehotay Árpád; (személy) (információ)  Hippolyta, amazon királyné (szerep) — Lánczy Margit; (személy) (információ)  Egeus, (szerep) Hermia (szerep) atyja — Bodnár Jenő; (személy) (információ)  Hermia, (szerep) szerelmes Lysanderbe (szerep) — Vágó Erzsébet; (személy) (információ)  Lysander, (szerep) Demetrius, (szerep) szerelmesek Hermiába (szerep) — Forgács Antal, (személy) (információ)  Abonyi Géza; (személy) (információ)  Heléna, (szerep) szerelmes Demetriusba (szerep) — Pethes Margit, (személy) (információ)  Philostrat, (szerep) ünnepély­rendező Theseusnál (szerep) — Fehér Gyula; (személy) (információ)  Vackor, ács (szerep) — Csortos Gyula; (személy) (információ)  Gyalu, asztalos (szerep) — Sugár Károly; (személy) (információ)  Zuboly, takács (szerep) — Rózsahegyi Kálmán; (személy) (információ)  Dudás, fuvó-foltozó (szerep) — Cselényi József; (személy) (információ)  Orrondi, üstfoltozó (szerep) — Hajdú József; (személy) Ösztövér, szabó (szerep) — Pethes Sándor; (személy) (információ)  Oberon, tündérkirály (szerep) — Uray Tivadar; (személy) (információ)  Titania, tündérkirályné (szerep) — Váradi Aranka; (személy) (információ)  Puck vagy Robin-pajtás (szerep) — Vaszary Piroska. (személy) (információ)  szin_IV.0276.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Szentivánéji álom címszóvég 31224 Szócikk: Szentivánéji álom színmű 5 felv. Írta: Shakespeare. yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy Ford. Arany János. yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy A nagy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy költő születésének 300- ados évfordulója ünneplésére a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy bemutatta 1864. ápr. 21-én, ezzel a szereposztással: Theseus yszerepy theseus yszerepy Theseus yszerepy theseus yszerepy yszerepy Theseus yszerepy ykodvegy — Feleky Miklós, yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Egeus yszerepy egeus yszerepy Egeus yszerepy egeus yszerepy yszerepy Egeus yszerepy ykodvegy — Szilágyi Sándor, yszemelynevy szilágyi sándor yszemelynevy Szilágyi Sándor yszemelynevy szilágyi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Lysander yszerepy lysander yszerepy Lysander yszerepy lysander yszerepy yszerepy Lysander yszerepy ykodvegy — ifj. Lendvay Márton, yszemelynevy ifj. lendvay márton yszemelynevy ifj. Lendvay Márton yszemelynevy ifj. yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton ysz Demetrius yszerepy demetrius yszerepy Demetrius yszerepy demetrius yszerepy yszerepy Demetrius yszerepy ykodvegy — Paulay Ede, yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Ede yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Philostrat yszerepy philostrat yszerepy Philostrat yszerepy philostrat yszerepy yszerepy Philostrat yszerepy ykodvegy — Kovács, yszemelynevy kovács yszemelynevy Kovács yszemelynevy kovács yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy ykodvegy Vackor yszerepy vackor yszerepy Vackor yszerepy vackor yszerepy yszerepy Vackor yszerepy ykodvegy — Tóth József, yszemelynevy tóth józsef yszemelynevy Tóth József yszemelynevy tóth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Gyalu yszerepy gyalu yszerepy Gyalu yszerepy gyalu yszerepy yszerepy Gyalu yszerepy ykodvegy -— Benkő Kálmán, yszemelynevy benkő kálmán yszemelynevy Benkő Kálmán yszemelynevy benkő yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Benkő yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Zuboly yszerepy zuboly yszerepy Zuboly yszerepy zuboly yszerepy yszerepy Zuboly yszerepy ykodvegy — Szigeti József, yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Dudás yszerepy dudás yszerepy Dudás yszerepy dudás yszerepy yszerepy Dudás yszerepy ykodvegy — Szathmáry Károly, yszemelynevy szathmáry károly yszemelynevy Szathmáry Károly yszemelynevy szathmáry yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Ösztövér yszerepy ösztövér yszerepy Ösztövér yszerepy ösztövér yszerepy yszerepy Ösztövér yszerepy ykodvegy — Sántha Antal, yszemelynevy sántha antal yszemelynevy Sántha Antal yszemelynevy sántha yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Sántha yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Orrondi yszerepy orrondi yszerepy Orrondi yszerepy orrondi yszerepy yszerepy Orrondi yszerepy ykodvegy — Komáromy, yszemelynevy komáromy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy komáromy yszemelynevy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy ykodvegy Hippolita yszerepy hippolita yszerepy Hippolita yszerepy hippolita yszerepy yszerepy Hippolita yszerepy ykodvegy — Jókainé, yszemelynevy jókaine yszemelynevy Jókainé yszemelynevy jókaine yszemelynevy yszemelynevy Jókainé yszemelynevy ykodvegy Hermia yszerepy hermia yszerepy Hermia yszerepy hermia yszerepy yszerepy Hermia yszerepy ykodvegy — Prielle Cornélia, yszemelynevy prielle cornélia yszemelynevy Prielle Cornélia yszemelynevy prielle yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy Helena yszerepy helena yszerepy Helena yszerepy helena yszerepy yszerepy Helena yszerepy ykodvegy — ifj. Lendvayné, yszemelynevy ifj. lendvayne yszemelynevy ifj. Lendvayné yszemelynevy ifj. yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy Oberon yszerepy oberon yszerepy Oberon yszerepy oberon yszerepy yszerepy Oberon yszerepy ykodvegy — Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Titania yszerepy titania yszerepy Titania yszerepy titania yszerepy yszerepy Titania yszerepy ykodvegy — Szigligeti Anna, yszemelynevy szigligeti anna yszemelynevy Szigligeti Anna yszemelynevy szigligeti yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Puck yszerepy puck yszerepy Puck yszerepy puck yszerepy yszerepy Puck yszerepy ykodvegy — Szerdahelyi Kálmán. yszemelynevy szerdahelyi kálmán yszemelynevy Szerdahelyi Kálmán yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy — Némelyek szerint Sh.e művét 1594-ben xevtizedx 1595 írta, mert akkor volt olyan időjárás, minőre a második felvonás első színjében céloz: hideg, esős nyár, terméketlen év. Mások szerint 1598-ban, még pedig barátja és pártfogója, Southampton lord yszemelynevy southampton lord yszemelynevy Southampton lord yszemelynevy southampton yszemelynevy lord yszemelynevy yszemelynevy Southampton yszemelynevy lord yszemelynevy ykodvegy tiszteletére, ki ebben az évben kelt össze Miss Vernonnal. yszemelynevy miss vernon yszemelynevy Miss Vernon yszemelynevy miss yszemelynevy vernon yszemelynevy yszemelynevy Miss yszemelynevy Vernon yszemelynevy ykodvegy Sokan az 1597. évet vitatják, mert e művében tehetségének oly fejlődését találják, mely költői pályájának csak második korszaka végére vagy a harmadik elejére, 1596— 97. évekre eshetik. Annyi bizonyos, hogy e mű már 1598-ban ismeretes xtalanevtizedx 1605 volt, 1600-ban xevtizedx 1605 már xtalanevtizedx 1615 xtalanevtizedx 1625 nyomtatásban is megjelent. Az is kétségtelen, hogy alkalmi színmű volt, melyet a költő valamelyik nagyúri pártfogója vagy barátja lakodalmi ünnepére írt. Ez igen divatos volt akkor Angolországban ytelepulesy angolország ytelepulesy Angolország yorszagy Egyesült Királyság ykodvegy és már csak azért is örvendenünk kell, hogy Sh. nem vetette meg az alkalmi színmű nemét, mert oly költőivé alkotta, minővé sem előtte, sem utána senki. (Gyulai Pál: yszemelynevy gyulai pál yszemelynevy Gyulai Pál yszemelynevy gyulai yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Arany János „Koszorú-ja, ycimy arany jános „koszorú -ja ycimy Arany János „Koszorú -ja ycimy arany ycimy jános ycimy „koszorú ycimy -ja ycimy ycimy Arany ycimy János ycimy „Koszorú ycimy -ja ycimy ykodvegy II. évf. 1864.) xevtizedx 1865 — Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy a darab fordításával 1848-ban xevtizedx 1845 készült el és Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy meg is emlékezik róla bővebben a „Dramaturgiai töredékek-ben ycimy dramaturgiai töredékek ycimy Dramaturgiai töredékek ycimy dramaturgiai ycimy töredékek ycimy ycimy Dramaturgiai ycimy töredékek ycimy ykodvegy s címét „Nyárközépéj álmá-nak ycimy nyárközépéj álma ycimy Nyárközépéj álmá ycimy nyárközépéj ycimy álma ycimy ycimy Nyárközépéj ycimy álmá ycimy ykodvegy fordítja. Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Wieland yszemelynevy wieland yszemelynevy Wieland yszemelynevy wieland yszemelynevy yszemelynevy Wieland yszemelynevy ykodvegy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy fordítása nyomán ültette át elsőízben magyarra a vígjátékot, de ez a fordítás magának Aranynak yszemelynevy arany yszemelynevy Arany yszemelynevy arany yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy ykodvegy sem, tetszett. „A darab menetét — írta Arany yszemelynevy arany yszemelynevy Arany yszemelynevy arany yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy ykodvegy erről a fordításról —, velejét belőle föl lehet talán fogni, annyival inkább, mivel szolgai fordításom a Wielandétól yszemelynevy wieland yszemelynevy Wieland yszemelynevy wieland yszemelynevy yszemelynevy Wieland yszemelynevy ykodvegy — ha nem erős szükség esetében — távozni nem mert. S a jambusok? — ahogy lehetett. Miatta kitételt nyomorítani nem akartam. Ez a fordítás később elkallódott; Arany yszemelynevy arany yszemelynevy Arany yszemelynevy arany yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy ykodvegy egyszer még ráakadt. „A nyáréji álmot — írja 1847-ben Szalontáról, xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 ytelepulesy szalonta ytelepulesy Szalontá ymegyey bihar megye ykodvegy csakugyan megtaláltam a padláson, esővíztől átázva, összepenészesedve, s mivel összefűzve sem volt, annyira széthányva, hogy mesterség volt összeszedni. Amikor a Kisfaludy Társaság yintezmenyy kisfaludy társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy 1868-ban xevtizedx 1865 hozzáfogott a teljes magyar Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy megalkotásához, akkor vállalkozott Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy újból „A szentivánéji álom ycimy a szentivánéji álom ycimy A szentivánéji álom ycimy a ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy A ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy lefordítására „ígéretemet — írja 1858. xevtizedx 1855 november 15-én Tomory Anasztáznak yszemelynevy tomory anasztáz yszemelynevy Tomory Anasztáz yszemelynevy tomory yszemelynevy anasztáz yszemelynevy yszemelynevy Tomory yszemelynevy Anasztáz yszemelynevy ykodvegy —, hogy megkísérlek én is egy vagy két darabot fordítani, nem vonom vissza, de magamat bizonyos időhöz nem köthetem, mert sem időm, sem fizikai képességem nincs folyvást dolgozni. Azt sem bánom, ha a már elhíresztelt Midsummer-Nights Dream-mel ycimy midsummer-nights dream ycimy Midsummer-Nights Dream ycimy midsummer-nights ycimy dream ycimy ycimy Midsummer-Nights ycimy Dream ycimy ykodvegy kezdek hozzá, csak könyvem legyen... Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy ekkor már angolból ynyelvy angol ynyelvy angol ynyelvy angol ynyelvy ynyelvy angol ynyelvy ykodvegy fordít s 1858.december 22-ről ezt írja Gyulay Pálnak: yszemelynevy gyulay pál yszemelynevy Gyulay Pál yszemelynevy gyulay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gyulay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy „Most a „Nyáréji álmot ycimy nyáréji álmot ycimy Nyáréji álmot ycimy nyáréji ycimy álmot ycimy ycimy Nyáréji ycimy álmot ycimy ykodvegy nézegetem, de veszett nehéz munka. Majd fele rímelt jambus, nem is számítva a rövid dalokat, melyek még foglyosabbak. Tompának yszemelynevy tompa yszemelynevy Tompá yszemelynevy tompa yszemelynevy yszemelynevy Tompá yszemelynevy ykodvegy 1859 február huszadikán ezeket írja: „A nyáréji álom-ba ycimy a nyáréji álom ycimy A nyáréji álom ycimy a ycimy nyáréji ycimy álom ycimy ycimy A ycimy nyáréji ycimy álom ycimy ykodvegy kezdtem, egy­pár felvonást idestova lenagyolok. De minő munka ez! Háromnegyedrésze rímelt jambus, melyet magyarul hasonlóval kellene sorról-sorra visszaadni; aki az angolnak ynyelvy angol ynyelvy angol ynyelvy angol ynyelvy ynyelvy angol ynyelvy ykodvegy szórövidségét ismeri, az átlátja, mily nehéz munka ez, kivált, ha a nyelvet nem akarjuk kerékbe törni. Eddigi dolgozataimban vannak sikerült helyek: bár néha csaknem áthághatlan zökkenőre akadok. 1859. március tizenkilencedikén ezt írja Szász Károlynak: yszemelynevy szász károly yszemelynevy Szász Károly yszemelynevy szász yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szász yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy „Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy most — nyugszik. Egy­pár fölvonásra vittem és úgy belefáradtam az örök rímelésbe, hogy tökéletesen elakadtam. Nehéz igát vettem magamra, sort-sorral, jambust-jambussal, rímet-rímmel adni vissza: aligha ez így kivihető. A „Dream ycimy dream ycimy Dream ycimy dream ycimy ycimy Dream ycimy ykodvegy felénél több rímel. 1859. november xtalanevtizedx 1865 tizenkilencedikén ezt írja Tomory Anasztáznak: yszemelynevy tomory anasztáz yszemelynevy Tomory Anasztáz yszemelynevy tomory yszemelynevy anasztáz yszemelynevy yszemelynevy Tomory yszemelynevy Anasztáz yszemelynevy ykodvegy „A Shakespeare-fordításban yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy múlt tél óta egy betűt sem hallottam — ott vagyok most is a kátyúban, ahol akkor a kerekem betörött és nincs hat ökröm — vagy egyéb tehetségem —, mely onnan kivontasson. Friss erővel dolgozhatnám: ez nincs, a friss erő. 1861. xevtizedx 1865 január harmincegyedikén. a Kisfaludy Társaságban yintezmenyy kisfaludy társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy olvasta föl Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy a „Nyáréji álom ycimy nyáréji álom ycimy Nyáréji álom ycimy nyáréji ycimy álom ycimy ycimy Nyáréji ycimy álom ycimy ykodvegy fordításának első mutatványát. 1863. november 26-án a Kisfaludy Társaság yintezmenyy kisfaludy társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy ülésének jegyzőkönyvében ezek a sorok olvashatók: „Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy igazgató tudósítván a társaságot, hogy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy Midsummer-Nights Dream-je ycimy midsummer-nights dream ycimy Midsummer-Nights Dream ycimy midsummer-nights ycimy dream ycimy ycimy Midsummer-Nights ycimy Dream ycimy ykodvegy fordításával elkészült, mit a gyűlés örvendetes tudomásul vett, elolvasá belőle a harmadik felvonást. 1863. november huszonhatodikán készült el tehát „A szentivánéji álom ycimy a szentivánéji álom ycimy A szentivánéji álom ycimy a ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy A ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy magyar fordítása, minden időkre a magyar műfordítás legnagyobbszerű alkotása. „A szentivánéji álom ycimy a szentivánéji álom ycimy A szentivánéji álom ycimy a ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy A ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy fordítása egyúttal nevezetes a magyar Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy szempontjából is, ezt a fordítást játszották ünnepi előadásul 1864-ben, az xtalanevtizedx 1875 első magyar Shakespeare-ünnepen, yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy a nagy költő születésének háromszázadik napján, ezzel indult meg a Kisfaludy Társaság yintezmenyy kisfaludy társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy Shakespeare-kiadása. yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy (Arany Jánostól yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy való még a „Hamlet ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy és a „János király ycimy jános király ycimy János király ycimy jános ycimy király ycimy ycimy János ycimy király ycimy ykodvegy fordítása.) A Sz. első előadásának nagy sikere volt a közönség előtt, a darabot még abban az évben tizenkétszer játszották, de a kritika szigorúan emlékezett meg az előadásról és különösen Gyulai Pál yszemelynevy gyulai pál yszemelynevy Gyulai Pál yszemelynevy gyulai yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy az Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy által szerkesztett „Koszorú yintezmenyy koszorú yintezmenyy Koszorú yintezmenyy koszorú yintezmenyy yintezmenyy Koszorú yintezmenyy ykodvegy hasábjain bírálta meg erőteljesen „A szentivánéji álom ycimy a szentivánéji álom ycimy A szentivánéji álom ycimy a ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy A ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy előadását. Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy is megkritizálta az előadást, a következőket írván Szász Károlynak: yszemelynevy szász károly yszemelynevy Szász Károly yszemelynevy szász yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szász yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy „Nem ütött ki úgy, mint én óhajtottam volna. A ház telve volt nagyon mind a kétszer, ma is megtelik úgy félig-meddig, de sem a kiállítás, sem az előadás (az első) nem lehetett kielégítő. A túlbuzgóság nervózusokká tett bennünket, előadókat s egyik hiba a másikat érte. Szörnyű dúlást vittünk véghez a szövegen, ami barátunkat, a fordítót, aki jelen volt, desperátussá tette. Azóta még nem találkoztam vele, de bizonyos vagyok benne, hogy kedélye ettől a kellemetlen hatástól egy hónapig sem fog megszabadulni. Másfelől a kiállításban és elrendezésben nem volt semmi poézis. Itt, a tündérek jelenetében még a levegőnek is tele kell lenni bűbájjal és varázzsal. Egy tündérhölgy bűvös világításban, hol manók cikáznak a légben, gnómok és silphek hintáznak a fák lombjain stb., stb. A mi földön lejtő balett-táncosaink mindezt Szentivánéji álom ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy nem pótolhatják, ha ezüst fátyol­jelmezbe vannak is öltözve, valamint a szám sokasága a gruppok szépségét. Egyébként ily kiállításhoz nekünk sem gépezetünk, sem díszítőink nincsenek. A darab első felújítása 1873. xevtizedx 1875 febr. xtalanevtizedx 1885 26-án volt, amidőn Puck-ot yszerepy puck yszerepy Puck yszerepy puck yszerepy yszerepy Puck yszerepy ykodvegy Blaha Lujza yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy játszotta. Az athéni ytelepulesy athén ytelepulesy athén yorszagy Görögország ykodvegy fiatal pár Náday Ferenc yszemelynevy náday ferenc yszemelynevy Náday Ferenc yszemelynevy náday yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Náday yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy és Gábos Irma. yszemelynevy gábos irma yszemelynevy Gábos Irma yszemelynevy gábos yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Gábos yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Nagy Imre yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy és Helvey Laura yszemelynevy helvey laura yszemelynevy Helvey Laura yszemelynevy helvey yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Helvey yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy volt; Theseust yszerepy theseus yszerepy Theseus yszerepy theseus yszerepy yszerepy Theseus yszerepy ykodvegy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti imre yszemelynevy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy alakította, az amazon királyné Jászai Mari yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy volt, Oberon király yszerepy oberon király yszerepy Oberon király yszerepy oberon yszerepy király yszerepy yszerepy Oberon yszerepy király yszerepy ykodvegy szerepét ezúttal nő, Bogdanovics Krisztina yszemelynevy bogdanovics krisztina yszemelynevy Bogdanovics Krisztina yszemelynevy bogdanovics yszemelynevy krisztina yszemelynevy yszemelynevy Bogdanovics yszemelynevy Krisztina yszemelynevy ykodvegy játszotta, Titánia yszerepy titánia yszerepy Titánia yszerepy titánia yszerepy yszerepy Titánia yszerepy ykodvegy Molnárné Kocsisovszky Borcsa yszemelynevy molnárné kocsisovszky borcsa yszemelynevy Molnárné Kocsisovszky Borcsa yszemelynevy molnárné yszemelynevy kocsisovszky yszemelynevy borcsa yszemelynevy yszemelynevy Molnárné yszemelynevy volt. A következő felújítás dátuma: 1881. xevtizedx 1885 márc. 20. volt. Szereplők: Hetényi Béla, yszemelynevy hetényi béla yszemelynevy Hetényi Béla yszemelynevy hetényi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Hetényi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Benedek József, yszemelynevy benedek józsef yszemelynevy Benedek József yszemelynevy benedek yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Benedek yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Mihályfi Károly, yszemelynevy mihályfi károly yszemelynevy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Újházi Ede, yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Sántha Antal, yszemelynevy sántha antal yszemelynevy Sántha Antal yszemelynevy sántha yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Sántha yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Vizváry Gyula, yszemelynevy vizváry gyula yszemelynevy Vizváry Gyula yszemelynevy vizváry yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Vizváry yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Lendvayné, yszemelynevy lendvayne yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy Csillag Teréz, yszemelynevy csillag teréz yszemelynevy Csillag Teréz yszemelynevy csillag yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Csillag yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy Helvey Laura, yszemelynevy helvey laura yszemelynevy Helvey Laura yszemelynevy helvey yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Helvey yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Fáy Szeréna, yszemelynevy fáy szeréna yszemelynevy Fáy Szeréna yszemelynevy fáy yszemelynevy szeréna yszemelynevy yszemelynevy Fáy yszemelynevy Szeréna yszemelynevy ykodvegy Márkus Emilia, yszemelynevy márkus emilia yszemelynevy Márkus Emilia yszemelynevy márkus yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Palotai Piroska. yszemelynevy palotai piroska yszemelynevy Palotai Piroska yszemelynevy palotai yszemelynevy piroska yszemelynevy yszemelynevy Palotai yszemelynevy Piroska yszemelynevy ykodvegy — A darabot utóbb az Operában yintezmenyy opera yintezmenyy Operá yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy Operá yintezmenyy ykodvegy is játszották: 1886. aug. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 21-én, Mendelssohn yszemelynevy mendelssohn yszemelynevy Mendelssohn yszemelynevy mendelssohn yszemelynevy yszemelynevy Mendelssohn yszemelynevy ykodvegy kísérő zenéjével. Ezután pihentették a darabot 1909. xevtizedx 1905 okt. xtalanevtizedx 1915 29-éig, amidőn dr. Hevesi Sándor yszemelynevy dr. hevesi sándor yszemelynevy dr. Hevesi Sándor yszemelynevy dr. yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynev rendezésében a következő szereposztás mellett került színre: Theseus, Athéné fejedelme yszerepy theseus, athéne fejedelme yszerepy Theseus, Athéné fejedelme yszerepy theseus, yszerepy athéne yszerepy fejedelme yszerepy yszerepy Theseus, yszerepy Athéné yszerepy fejedelme yszerepy ykodve — Somlay Arthur; yszemelynevy somlay arthur yszemelynevy Somlay Arthur yszemelynevy somlay yszemelynevy arthur yszemelynevy yszemelynevy Somlay yszemelynevy Arthur yszemelynevy ykodvegy Hippolita, amazon királyné yszerepy hippolita, amazon királyne yszerepy Hippolita, amazon királyné yszerepy hippolita, yszerepy amazon yszerepy királyne yszerepy yszerepy Hippolita, yszerepy amazon yszerepy királyné yszerepy yk — Aczél Ilona; yszemelynevy aczél ilona yszemelynevy Aczél Ilona yszemelynevy aczél yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Aczél yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Egeus, Hermia atyja yszerepy egeus, hermia atyja yszerepy Egeus, Hermia atyja yszerepy egeus, yszerepy hermia yszerepy atyja yszerepy yszerepy Egeus, yszerepy Hermia yszerepy atyja yszerepy ykodvegy — Mihályfi Károly; yszemelynevy mihályfi károly yszemelynevy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Hermia, yszerepy hermia yszerepy Hermia yszerepy hermia yszerepy yszerepy Hermia yszerepy ykodvegy szerelmes Lysanderbe yszerepy lysander yszerepy Lysander yszerepy lysander yszerepy yszerepy Lysander yszerepy ykodvegy — D. Ligeti Juliska; yszemelynevy d. ligeti juliska yszemelynevy D. Ligeti Juliska yszemelynevy d. yszemelynevy ligeti yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy D. yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Juliska yszemelyn Lysander, yszerepy lysander yszerepy Lysander yszerepy lysander yszerepy yszerepy Lysander yszerepy ykodvegy Demetrius, yszerepy demetrius yszerepy Demetrius yszerepy demetrius yszerepy yszerepy Demetrius yszerepy ykodvegy szerelmesek Hermiába yszerepy hermia yszerepy Hermiá yszerepy hermia yszerepy yszerepy Hermiá yszerepy ykodvegy — Garamszeghy Sándor, yszemelynevy garamszeghy sándor yszemelynevy Garamszeghy Sándor yszemelynevy garamszeghy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Garamszeghy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Rajnai Gábor; yszemelynevy rajnai gábor yszemelynevy Rajnai Gábor yszemelynevy rajnai yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Rajnai yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Helena, yszerepy helena yszerepy Helena yszerepy helena yszerepy yszerepy Helena yszerepy ykodvegy szerelmes Demetriusba yszerepy demetrius yszerepy Demetrius yszerepy demetrius yszerepy yszerepy Demetrius yszerepy ykodvegy — Paulay Erzsi; yszemelynevy paulay erzsi yszemelynevy Paulay Erzsi yszemelynevy paulay yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Oberon, tündérkirály yszerepy oberon, tündérkirály yszerepy Oberon, tündérkirály yszerepy oberon, yszerepy tündérkirály yszerepy yszerepy Oberon, yszerepy tündérkirály yszerepy ykodvegy — Mészáros Alajos; yszemelynevy mészáros alajos yszemelynevy Mészáros Alajos yszemelynevy mészáros yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Titania, tündérkirályné yszerepy titania, tündérkirályne yszerepy Titania, tündérkirályné yszerepy titania, yszerepy tündérkirályne yszerepy yszerepy Titania, yszerepy tündérkirályné yszerepy ykodvegy — L. Lenkey Hedvig; yszemelynevy l. lenkey hedvig yszemelynevy L. Lenkey Hedvig yszemelynevy l. yszemelynevy lenkey yszemelynevy hedvig yszemelynevy yszemelynevy L. yszemelynevy Lenkey yszemelynevy Hedvig yszemelynevy Puck, vagy Robin pajtás yszerepy puck, vagy robin pajtás yszerepy Puck, vagy Robin pajtás yszerepy puck, yszerepy vagy yszerepy robin yszerepy pajtás yszerepy yszerepy Puck, yszerepy vagy yszerepy Robin yszerepy pajtás yszer — Váradi Aranka; yszemelynevy váradi aranka yszemelynevy Váradi Aranka yszemelynevy váradi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Tündér yszerepy tündér yszerepy Tündér yszerepy tündér yszerepy yszerepy Tündér yszerepy ykodvegy — Horváth L. yszemelynevy horváth l. yszemelynevy Horváth L. yszemelynevy horváth yszemelynevy l. yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy L. yszemelynevy ykodvegy a. n.; Vaczkor, ács yszerepy vaczkor, ács yszerepy Vaczkor, ács yszerepy vaczkor, yszerepy ács yszerepy yszerepy Vaczkor, yszerepy ács yszerepy ykodvegy — Pethes Imre; yszemelynevy pethes imre yszemelynevy Pethes Imre yszemelynevy pethes yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Gyalu, asztalos yszerepy gyalu, asztalos yszerepy Gyalu, asztalos yszerepy gyalu, yszerepy asztalos yszerepy yszerepy Gyalu, yszerepy asztalos yszerepy ykodvegy — Horváth Jenő; yszemelynevy horváth jenő yszemelynevy Horváth Jenő yszemelynevy horváth yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Zuboly, takács yszerepy zuboly, takács yszerepy Zuboly, takács yszerepy zuboly, yszerepy takács yszerepy yszerepy Zuboly, yszerepy takács yszerepy ykodvegy — Rózsahegyi Kálmán; yszemelynevy rózsahegyi kálmán yszemelynevy Rózsahegyi Kálmán yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Dudás, fuvó-foltozó, yszerepy dudás, fuvó-foltozó yszerepy Dudás, fuvó-foltozó yszerepy dudás, yszerepy fuvó-foltozó yszerepy yszerepy Dudás, yszerepy fuvó-foltozó yszerepy ykodvegy — Dezső József; yszemelynevy dezső józsef yszemelynevy Dezső József yszemelynevy dezső yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Dezső yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Orrondi, üstfoltozó yszerepy orrondi, üstfoltozó yszerepy Orrondi, üstfoltozó yszerepy orrondi, yszerepy üstfoltozó yszerepy yszerepy Orrondi, yszerepy üstfoltozó yszerepy ykodvegy — Hajdú József; yszemelynevy hajdú józsef yszemelynevy Hajdú József yszemelynevy hajdú yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hajdú yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Ösztövér, szabó yszerepy ösztövér, szabó yszerepy Ösztövér, szabó yszerepy ösztövér, yszerepy szabó yszerepy yszerepy Ösztövér, yszerepy szabó yszerepy ykodvegy — Kovács. yszemelynevy kovács yszemelynevy Kovács yszemelynevy kovács yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy ykodvegy 1910. xevtizedx 1915 febr. 11-én megérte a darab a századik előadást. A jubiláris előadáson Theseust: yszerepy theseus yszerepy Theseus yszerepy theseus yszerepy yszerepy Theseus yszerepy ykodvegy Somlay, yszemelynevy somlay yszemelynevy Somlay yszemelynevy somlay yszemelynevy yszemelynevy Somlay yszemelynevy ykodvegy Hyppolitot: yszerepy hyppolit yszerepy Hyppolit yszerepy hyppolit yszerepy yszerepy Hyppolit yszerepy ykodvegy György Ilona, yszemelynevy györgy ilona yszemelynevy György Ilona yszemelynevy györgy yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy György yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Egeust: yszerepy egeus yszerepy Egeus yszerepy egeus yszerepy yszerepy Egeus yszerepy ykodvegy Mihályfi, yszemelynevy mihályfi yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy mihályfi yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy ykodvegy Hermiát: yszerepy hermia yszerepy Hermiá yszerepy hermia yszerepy yszerepy Hermiá yszerepy ykodvegy D. Ligeti Juliska, yszemelynevy d. ligeti juliska yszemelynevy D. Ligeti Juliska yszemelynevy d. yszemelynevy ligeti yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy D. yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Juliska yszemelynev Lysandert: yszerepy lysander yszerepy Lysander yszerepy lysander yszerepy yszerepy Lysander yszerepy ykodvegy Náday Béla, yszemelynevy náday béla yszemelynevy Náday Béla yszemelynevy náday yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Náday yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Demetriust: yszerepy demetrius yszerepy Demetrius yszerepy demetrius yszerepy yszerepy Demetrius yszerepy ykodvegy Rajnai, yszemelynevy rajnai yszemelynevy Rajnai yszemelynevy rajnai yszemelynevy yszemelynevy Rajnai yszemelynevy ykodvegy Helénát: yszerepy heléna yszerepy Heléná yszerepy heléna yszerepy yszerepy Heléná yszerepy ykodvegy Aczél Ilona, yszemelynevy aczél ilona yszemelynevy Aczél Ilona yszemelynevy aczél yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Aczél yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Oberont: yszerepy oberon yszerepy Oberon yszerepy oberon yszerepy yszerepy Oberon yszerepy ykodvegy Mészáros Alajos, yszemelynevy mészáros alajos yszemelynevy Mészáros Alajos yszemelynevy mészáros yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Titániát: yszerepy titánia yszerepy Titániá yszerepy titánia yszerepy yszerepy Titániá yszerepy ykodvegy Vizváry Mariska, yszemelynevy vizváry mariska yszemelynevy Vizváry Mariska yszemelynevy vizváry yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Vizváry yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Puckot: yszerepy puck yszerepy Puck yszerepy puck yszerepy yszerepy Puck yszerepy ykodvegy Váradi Aranka, yszemelynevy váradi aranka yszemelynevy Váradi Aranka yszemelynevy váradi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Vaczkort; yszerepy vaczkor yszerepy Vaczkor yszerepy vaczkor yszerepy yszerepy Vaczkor yszerepy ykodvegy Pethes yszemelynevy pethes yszemelynevy Pethes yszemelynevy pethes yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy ykodvegy és Zubolyt: yszemelynevy zuboly yszemelynevy Zuboly yszemelynevy zuboly yszemelynevy yszemelynevy Zuboly yszemelynevy ykodvegy Rózsahegyi Kálmán yszemelynevy rózsahegyi kálmán yszemelynevy Rózsahegyi Kálmán yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy játszotta. A többi felújítás dátumai: 1917. márc. xtalanevtizedx 1925 16; 1921. xevtizedx 1925 szept. 27; 1923. máj. 16 és jún. 26; 1924. febr. 25; 1926. márc. 18; végül: 1928. máj. xtalanevtizedx 1935 25-én, midőn ez volt a szereposztás: Theseus, Athén fejedelme yszerepy theseus, athén fejedelme yszerepy Theseus, Athén fejedelme yszerepy theseus, yszerepy athén yszerepy fejedelme yszerepy yszerepy Theseus, yszerepy Athén yszerepy fejedelme yszerepy ykodvegy — Lehotay Árpád; yszemelynevy lehotay árpád yszemelynevy Lehotay Árpád yszemelynevy lehotay yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Lehotay yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Hippolyta, amazon királyné yszerepy hippolyta, amazon királyne yszerepy Hippolyta, amazon királyné yszerepy hippolyta, yszerepy amazon yszerepy királyne yszerepy yszerepy Hippolyta, yszerepy amazon yszerepy királyné yszerepy yk — Lánczy Margit; yszemelynevy lánczy margit yszemelynevy Lánczy Margit yszemelynevy lánczy yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Lánczy yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Egeus, yszerepy egeus yszerepy Egeus yszerepy egeus yszerepy yszerepy Egeus yszerepy ykodvegy Hermia yszerepy hermia yszerepy Hermia yszerepy hermia yszerepy yszerepy Hermia yszerepy ykodvegy atyja — Bodnár Jenő; yszemelynevy bodnár jenő yszemelynevy Bodnár Jenő yszemelynevy bodnár yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Bodnár yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Hermia, yszerepy hermia yszerepy Hermia yszerepy hermia yszerepy yszerepy Hermia yszerepy ykodvegy szerelmes Lysanderbe yszerepy lysander yszerepy Lysander yszerepy lysander yszerepy yszerepy Lysander yszerepy ykodvegy — Vágó Erzsébet; yszemelynevy vágó erzsébet yszemelynevy Vágó Erzsébet yszemelynevy vágó yszemelynevy erzsébet yszemelynevy yszemelynevy Vágó yszemelynevy Erzsébet yszemelynevy ykodvegy Lysander, yszerepy lysander yszerepy Lysander yszerepy lysander yszerepy yszerepy Lysander yszerepy ykodvegy Demetrius, yszerepy demetrius yszerepy Demetrius yszerepy demetrius yszerepy yszerepy Demetrius yszerepy ykodvegy szerelmesek Hermiába yszerepy hermia yszerepy Hermiá yszerepy hermia yszerepy yszerepy Hermiá yszerepy ykodvegy — Forgács Antal, yszemelynevy forgács antal yszemelynevy Forgács Antal yszemelynevy forgács yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Forgács yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Abonyi Géza; yszemelynevy abonyi géza yszemelynevy Abonyi Géza yszemelynevy abonyi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Heléna, yszerepy heléna yszerepy Heléna yszerepy heléna yszerepy yszerepy Heléna yszerepy ykodvegy szerelmes Demetriusba yszerepy demetrius yszerepy Demetrius yszerepy demetrius yszerepy yszerepy Demetrius yszerepy ykodvegy — Pethes Margit, yszemelynevy pethes margit yszemelynevy Pethes Margit yszemelynevy pethes yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Philostrat, yszerepy philostrat yszerepy Philostrat yszerepy philostrat yszerepy yszerepy Philostrat yszerepy ykodvegy ünnepély­rendező Theseusnál yszerepy theseus yszerepy Theseus yszerepy theseus yszerepy yszerepy Theseus yszerepy ykodvegy — Fehér Gyula; yszemelynevy fehér gyula yszemelynevy Fehér Gyula yszemelynevy fehér yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Fehér yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Vackor, ács yszerepy vackor, ács yszerepy Vackor, ács yszerepy vackor, yszerepy ács yszerepy yszerepy Vackor, yszerepy ács yszerepy ykodvegy — Csortos Gyula; yszemelynevy csortos gyula yszemelynevy Csortos Gyula yszemelynevy csortos yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Csortos yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Gyalu, asztalos yszerepy gyalu, asztalos yszerepy Gyalu, asztalos yszerepy gyalu, yszerepy asztalos yszerepy yszerepy Gyalu, yszerepy asztalos yszerepy ykodvegy — Sugár Károly; yszemelynevy sugár károly yszemelynevy Sugár Károly yszemelynevy sugár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sugár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Zuboly, takács yszerepy zuboly, takács yszerepy Zuboly, takács yszerepy zuboly, yszerepy takács yszerepy yszerepy Zuboly, yszerepy takács yszerepy ykodvegy — Rózsahegyi Kálmán; yszemelynevy rózsahegyi kálmán yszemelynevy Rózsahegyi Kálmán yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Dudás, fuvó-foltozó yszerepy dudás, fuvó-foltozó yszerepy Dudás, fuvó-foltozó yszerepy dudás, yszerepy fuvó-foltozó yszerepy yszerepy Dudás, yszerepy fuvó-foltozó yszerepy ykodvegy — Cselényi József; yszemelynevy cselényi józsef yszemelynevy Cselényi József yszemelynevy cselényi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Cselényi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Orrondi, üstfoltozó yszerepy orrondi, üstfoltozó yszerepy Orrondi, üstfoltozó yszerepy orrondi, yszerepy üstfoltozó yszerepy yszerepy Orrondi, yszerepy üstfoltozó yszerepy ykodvegy — Hajdú József; yszemelynevy hajdú józsef yszemelynevy Hajdú József yszemelynevy hajdú yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hajdú yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Ösztövér, szabó yszerepy ösztövér, szabó yszerepy Ösztövér, szabó yszerepy ösztövér, yszerepy szabó yszerepy yszerepy Ösztövér, yszerepy szabó yszerepy ykodvegy — Pethes Sándor; yszemelynevy pethes sándor yszemelynevy Pethes Sándor yszemelynevy pethes yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Oberon, tündérkirály yszerepy oberon, tündérkirály yszerepy Oberon, tündérkirály yszerepy oberon, yszerepy tündérkirály yszerepy yszerepy Oberon, yszerepy tündérkirály yszerepy ykodvegy — Uray Tivadar; yszemelynevy uray tivadar yszemelynevy Uray Tivadar yszemelynevy uray yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Uray yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy Titania, tündérkirályné yszerepy titania, tündérkirályne yszerepy Titania, tündérkirályné yszerepy titania, yszerepy tündérkirályne yszerepy yszerepy Titania, yszerepy tündérkirályné yszerepy ykodvegy — Váradi Aranka; yszemelynevy váradi aranka yszemelynevy Váradi Aranka yszemelynevy váradi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Puck vagy Robin-pajtás yszerepy puck vagy robin-pajtás yszerepy Puck vagy Robin-pajtás yszerepy puck yszerepy vagy yszerepy robin-pajtás yszerepy yszerepy Puck yszerepy vagy yszerepy Robin-pajtás yszerepy ykodvegy — Vaszary Piroska. yszemelynevy vaszary piroska yszemelynevy Vaszary Piroska yszemelynevy vaszary yszemelynevy piroska yszemelynevy yszemelynevy Vaszary yszemelynevy Piroska yszemelynevy ykodvegy szin_IV.0276.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Szentivánéji álom - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0276.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0276.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31224.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Szentivánéji álom

Szócikk: Szentivánéji álom színmű 5 felv. Írta: Shakespeare. Ford. Arany János. A nagy angol költő születésének 300- ados évfordulója ünneplésére a Nemzeti Színház bemutatta 1864. ápr. 21-én, ezzel a szereposztással: Theseus — Feleky Miklós, Egeus — Szilágyi Sándor, Lysander — ifj. Lendvay Márton, Demetrius — Paulay Ede, Philostrat — Kovács, Vackor — Tóth József, Gyalu -— Benkő Kálmán, Zuboly — Szigeti József, Dudás — Szathmáry Károly, Ösztövér — Sántha Antal, Orrondi — Komáromy, Hippolita — Jókainé, Hermia — Prielle Cornélia, Helena — ifj. Lendvayné, Oberon — Egressy Gábor, Titania — Szigligeti Anna, Puck — Szerdahelyi Kálmán. — Némelyek szerint Sh.e művét 1594-ben írta, mert akkor volt olyan időjárás, minőre a második felvonás első színjében céloz: hideg, esős nyár, terméketlen év. Mások szerint 1598-ban, még pedig barátja és pártfogója, Southampton lord tiszteletére, ki ebben az évben kelt össze Miss Vernonnal. Sokan az 1597. évet vitatják, mert e művében tehetségének oly fejlődését találják, mely költői pályájának csak második korszaka végére vagy a harmadik elejére, 1596— 97. évekre eshetik. Annyi bizonyos, hogy e mű már 1598-ban ismeretes volt, 1600-ban már nyomtatásban is megjelent. Az is kétségtelen, hogy alkalmi színmű volt, melyet a költő valamelyik nagyúri pártfogója vagy barátja lakodalmi ünnepére írt. Ez igen divatos volt akkor Angolországban és már csak azért is örvendenünk kell, hogy Sh. nem vetette meg az alkalmi színmű nemét, mert oly költőivé alkotta, minővé sem előtte, sem utána senki. (Gyulai Pál: Arany János „Koszorú-ja, II. évf. 1864.) — Arany János a darab fordításával 1848-ban készült el és Vörösmarty meg is emlékezik róla bővebben a „Dramaturgiai töredékek-ben s címét „Nyárközépéj álmá-nak fordítja. Arany János Wieland német fordítása nyomán ültette át elsőízben magyarra a vígjátékot, de ez a fordítás magának Aranynak sem, tetszett. „A darab menetét — írta Arany erről a fordításról —, velejét belőle föl lehet talán fogni, annyival inkább, mivel szolgai fordításom a Wielandétól — ha nem erős szükség esetében — távozni nem mert. S a jambusok? — ahogy lehetett. Miatta kitételt nyomorítani nem akartam. Ez a fordítás később elkallódott; Arany egyszer még ráakadt. „A nyáréji álmot — írja 1847-ben Szalontáról, csakugyan megtaláltam a padláson, esővíztől átázva, összepenészesedve, s mivel összefűzve sem volt, annyira széthányva, hogy mesterség volt összeszedni. Amikor a Kisfaludy Társaság 1868-ban hozzáfogott a teljes magyar Shakespeare megalkotásához, akkor vállalkozott Arany János újból „A szentivánéji álom lefordítására „ígéretemet — írja 1858. november 15-én Tomory Anasztáznak —, hogy megkísérlek én is egy vagy két darabot fordítani, nem vonom vissza, de magamat bizonyos időhöz nem köthetem, mert sem időm, sem fizikai képességem nincs folyvást dolgozni. Azt sem bánom, ha a már elhíresztelt Midsummer-Nights Dream-mel kezdek hozzá, csak könyvem legyen... Arany János ekkor már angolból fordít s 1858.december 22-ről ezt írja Gyulay Pálnak: „Most a „Nyáréji álmot nézegetem, de veszett nehéz munka. Majd fele rímelt jambus, nem is számítva a rövid dalokat, melyek még foglyosabbak. Tompának 1859 február huszadikán ezeket írja: „A nyáréji álom-ba kezdtem, egy­pár felvonást idestova lenagyolok. De minő munka ez! Háromnegyedrésze rímelt jambus, melyet magyarul hasonlóval kellene sorról-sorra visszaadni; aki az angolnak szórövidségét ismeri, az átlátja, mily nehéz munka ez, kivált, ha a nyelvet nem akarjuk kerékbe törni. Eddigi dolgozataimban vannak sikerült helyek: bár néha csaknem áthághatlan zökkenőre akadok. 1859. március tizenkilencedikén ezt írja Szász Károlynak: „Shakespeare most — nyugszik. Egy­pár fölvonásra vittem és úgy belefáradtam az örök rímelésbe, hogy tökéletesen elakadtam. Nehéz igát vettem magamra, sort-sorral, jambust-jambussal, rímet-rímmel adni vissza: aligha ez így kivihető. A „Dream felénél több rímel. 1859. november tizenkilencedikén ezt írja Tomory Anasztáznak: „A Shakespeare-fordításban múlt tél óta egy betűt sem hallottam — ott vagyok most is a kátyúban, ahol akkor a kerekem betörött és nincs hat ökröm — vagy egyéb tehetségem —, mely onnan kivontasson. Friss erővel dolgozhatnám: ez nincs, a friss erő. 1861. január harmincegyedikén. a Kisfaludy Társaságban olvasta föl Arany János a „Nyáréji álom fordításának első mutatványát. 1863. november 26-án a Kisfaludy Társaság ülésének jegyzőkönyvében ezek a sorok olvashatók: „Arany János igazgató tudósítván a társaságot, hogy Shakespeare Midsummer-Nights Dream-je fordításával elkészült, mit a gyűlés örvendetes tudomásul vett, elolvasá belőle a harmadik felvonást. 1863. november huszonhatodikán készült el tehát „A szentivánéji álom magyar fordítása, minden időkre a magyar műfordítás legnagyobbszerű alkotása. „A szentivánéji álom fordítása egyúttal nevezetes a magyar Shakespeare szempontjából is, ezt a fordítást játszották ünnepi előadásul 1864-ben, az első magyar Shakespeare-ünnepen, a nagy költő születésének háromszázadik napján, ezzel indult meg a Kisfaludy Társaság Shakespeare-kiadása. (Arany Jánostól való még a „Hamlet és a „János király fordítása.) A Sz. első előadásának nagy sikere volt a közönség előtt, a darabot még abban az évben tizenkétszer játszották, de a kritika szigorúan emlékezett meg az előadásról és különösen Gyulai Pál az Arany János által szerkesztett „Koszorú hasábjain bírálta meg erőteljesen „A szentivánéji álom előadását. Egressy Gábor is megkritizálta az előadást, a következőket írván Szász Károlynak: „Nem ütött ki úgy, mint én óhajtottam volna. A ház telve volt nagyon mind a kétszer, ma is megtelik úgy félig-meddig, de sem a kiállítás, sem az előadás (az első) nem lehetett kielégítő. A túlbuzgóság nervózusokká tett bennünket, előadókat s egyik hiba a másikat érte. Szörnyű dúlást vittünk véghez a szövegen, ami barátunkat, a fordítót, aki jelen volt, desperátussá tette. Azóta még nem találkoztam vele, de bizonyos vagyok benne, hogy kedélye ettől a kellemetlen hatástól egy hónapig sem fog megszabadulni. Másfelől a kiállításban és elrendezésben nem volt semmi poézis. Itt, a tündérek jelenetében még a levegőnek is tele kell lenni bűbájjal és varázzsal. Egy tündérhölgy bűvös világításban, hol manók cikáznak a légben, gnómok és silphek hintáznak a fák lombjain stb., stb. A mi földön lejtő balett-táncosaink mindezt Szentivánéji álom nem pótolhatják, ha ezüst fátyol­jelmezbe vannak is öltözve, valamint a szám sokasága a gruppok szépségét. Egyébként ily kiállításhoz nekünk sem gépezetünk, sem díszítőink nincsenek. A darab első felújítása 1873. febr. 26-án volt, amidőn Puck-ot Blaha Lujza játszotta. Az athéni fiatal pár Náday Ferenc és Gábos Irma. Nagy Imre és Helvey Laura volt; Theseust Szigeti Imre alakította, az amazon királyné Jászai Mari volt, Oberon király szerepét ezúttal nő, Bogdanovics Krisztina játszotta, Titánia Molnárné Kocsisovszky Borcsa volt. A következő felújítás dátuma: 1881. márc. 20. volt. Szereplők: Hetényi Béla, Benedek József, Mihályfi Károly, Újházi Ede, Sántha Antal, Vizváry Gyula, Lendvayné, Csillag Teréz, Helvey Laura, Fáy Szeréna, Márkus Emilia, Palotai Piroska. — A darabot utóbb az Operában is játszották: 1886. aug. 21-én, Mendelssohn kísérő zenéjével. Ezután pihentették a darabot 1909. okt. 29-éig, amidőn dr. Hevesi Sándor rendezésében a következő szereposztás mellett került színre: Theseus, Athéné fejedelme — Somlay Arthur; Hippolita, amazon királyné — Aczél Ilona; Egeus, Hermia atyja — Mihályfi Károly; Hermia, szerelmes Lysanderbe — D. Ligeti Juliska; Lysander, Demetrius, szerelmesek Hermiába — Garamszeghy Sándor, Rajnai Gábor; Helena, szerelmes Demetriusba — Paulay Erzsi; Oberon, tündérkirály — Mészáros Alajos; Titania, tündérkirályné — L. Lenkey Hedvig; Puck, vagy Robin pajtás — Váradi Aranka; Tündér — Horváth L. a. n.; Vaczkor, ács — Pethes Imre; Gyalu, asztalos — Horváth Jenő; Zuboly, takács — Rózsahegyi Kálmán; Dudás, fuvó-foltozó, — Dezső József; Orrondi, üstfoltozó — Hajdú József; Ösztövér, szabó — Kovács. 1910. febr. 11-én megérte a darab a századik előadást. A jubiláris előadáson Theseust: Somlay, Hyppolitot: György Ilona, Egeust: Mihályfi, Hermiát: D. Ligeti Juliska, Lysandert: Náday Béla, Demetriust: Rajnai, Helénát: Aczél Ilona, Oberont: Mészáros Alajos, Titániát: Vizváry Mariska, Puckot: Váradi Aranka, Vaczkort; Pethes és Zubolyt: Rózsahegyi Kálmán játszotta. A többi felújítás dátumai: 1917. márc. 16; 1921. szept. 27; 1923. máj. 16 és jún. 26; 1924. febr. 25; 1926. márc. 18; végül: 1928. máj. 25-én, midőn ez volt a szereposztás: Theseus, Athén fejedelme — Lehotay Árpád; Hippolyta, amazon királyné — Lánczy Margit; Egeus, Hermia atyja — Bodnár Jenő; Hermia, szerelmes Lysanderbe — Vágó Erzsébet; Lysander, Demetrius, szerelmesek Hermiába — Forgács Antal, Abonyi Géza; Heléna, szerelmes Demetriusba — Pethes Margit, Philostrat, ünnepély­rendező Theseusnál — Fehér Gyula; Vackor, ács — Csortos Gyula; Gyalu, asztalos — Sugár Károly; Zuboly, takács — Rózsahegyi Kálmán; Dudás, fuvó-foltozó — Cselényi József; Orrondi, üstfoltozó — Hajdú József; Ösztövér, szabó — Pethes Sándor; Oberon, tündérkirály — Uray Tivadar; Titania, tündérkirályné — Váradi Aranka; Puck vagy Robin-pajtás — Vaszary Piroska. szin_IV.0276.pdf IV