« c) Bethlen Gábor hadművészete. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »

Források

Abel János Fülöp, Theatrum Europaeum.

Acsády Ignácz, Magyarország három részre osztásának története a Szilágyi Sándor szerkesztette A Magyar Nemzet Története című mill. munkában.

Acta Bohemiae.

Acta coronationis Matthiae.

Acta Diaetae Poson.

Acta Diaetalia 1618 és 1619.

Asta Londorpii.

Acta Mansfieldica 1623.

Acta Thurz.

Actorum Bohemicorum.

Almoro Nani Bailo 1620. évi jelentése.

Ambassade extraordinaire de Messieurs les Duc Angoulésme et de Preaux Chateauneuf.

Approb. Compil.

Archeologiai Értesítő.

Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen.

Aretin, Anhalts Tagebuch.

Balásfi, Magyarországnak Bethlen Gábor támadáskori állapotja.

Ballagi Aladár, Wallenstein horvát karabélyosai.

Bairischer Feldzug, 1621.

Bazin, Histoire de France sous Louis XIII.

Bánffy Péter naplója.

Batthyány, Leges Eccl. Regni Hung.

Báthory levelei Thurzóhoz.

Bel, Adparatus ad hist. Hung.

Bél Mátyás, Notitia Hungariae novae.

Bellus, Oesterr. Lorbeerkranz.

Benkner krónikája.

Benkő, Transylv.

Berger Eliás, Jubilaeus de orig. et restitut. S. Coronae.

Bethlen Farkas, Historiarum Pannonico Dacicarum libri X.

Bethlen G., Jnformatio pro legatis nostris.

Bethlen levelezése.

Bécsi állami archivum iratanyaga.

Bécsi császári házi levéltár iratanyaga.

Bécsi császári könyvtár kézirattára:

Bíró, Mikó folytatója.

Bocatius Joannes kassai bíró és jeles író művei.

Bocskai és Illésházy levelezése.

Bojthi, De rebus gest. Gabr. Bethlen.

Borsos Tamás iratai.

Borsos Tamás, Itinerarium ad fulgidam portam ottomanicam.

Borsos Tamás önéletírása.

Brachelius, Historia nostri temporis.

Breit, Az egyetemes hadtörténelem vázlata.

Brevis consignatio tumultuum bellicorum in Transillvania.

Briefe Ferdinunds im Sachsischen Staats-Archiv.

Buquoy, Iter Quadrimestre.

Caraffa, Commentaria de Germania sacra restaurata.

Chernel, Kőszeg jelene és multja.

Csery József, Korpona ismertetése.

Chlumecky, Regesten.

Chronicon Fuchsio Lupino Oltardinum.

Chronicon s. historia Benknerii.

Chroust A. v., Abraham von Dohna.

Collectio Camerariana.

Corpus Juris Hungarici.

Dallos Miklós naplója.

Demkó. A magyar-cseh confoederatio és a besztercebányai országgyűlés 1620-ban.

Diarium anonymi coaevi.

Diarium Regni Connitiarum per- Gabr. Bethlen.

Diurnale, latin kézirat.

Diversa minuta etc.

Dobner, Monum.

Dualdszky közleménye a Magyar Tört. Tárban.

D'Elvert, Beitrage zur Geschichte der böhmischen Lander.

Engel, Monumenta.

Ephemeris expeditionis in utramque Austriam et Bohemiam.

Erdélyi Országgyűlési Emlékek.

Erdélyi Tört. Adatok.

Erdélyország Történeti Tára.

Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványai.

Eszterházy Miklós Magyarország nádora.

Expeditionis in utramque Bohemiam Ephemeris.

Fagniez, Le Pére Joseph et Richelieu.

Felmer, Hist. Transsilv.

Ferdinánd és a lengyel király levelei.

Fessler, Geschichte der Ungarn.

Firnhaber, Actenstücke zur Aufhellung der ung. Geschichte.

Fontes rerum Ansiriacarum.

Forgách püspök levele Mátyás főherceghez.

Forst H., Der türkische Gesandte in Prag 1620.

Förster, Wallenstein als Feldherr and Landesherr.

Franki Vilmos, A bécsi békekötés 1606-ban.

Frankl Vilmos, Pázmány Péter és kora.

Frankl és Rath, Dallos Miklós iratai.

Fuchs; Trausch Chroniconjában.

Galitzin, Allgemeine Kriegsgeschichte.

Gantzer Verlauf dessen, wie es bei der Einnahme Prags zugegangen.

Geijer, Geschichte Schwedens.

Gévay Antal, Az 1606. évi bécsi békeokmány szövege magyarul, latinul és törökül.

Gindely Anton, Geschichte des 30 jahrigen Krieges.

Gindely, Kaiser Rudolf.

Gindely, Okmánytár Bethlen Gábor uralkodásának történetéhez.

Gindely-Acsády, Bethlen Gábor és udvara.

Gontaud-Biron, Ambassade.en Turquie 1605-1610.

Goos, Österreichische Staatsvertrage, Fürstentum Siebenbürgern 1526-1695.

Gömöry Gusztáv, Az álmosdi ütközet 1604 okt. 15-én.

Gömöry, Miképpen esett Szendrő vára a hajdúk kezébe 1604-ben.

Gömöry, Mátyás főherceg levelei a mainzi választófejedelemhez.

Gráci Levéltár iratanyaga.

Gründlicher und warhaffter Bericht was massen Gabriel Bethlen zum König von Ungarn erwehlet.

Gyalókay Jenő, Bethlen Gábor mint hadvezér.

Győri történelmi és régészeti füzetek.

Gyulafi Lestár Följegyzései.

Habernfeld, Bellum Bohemicum.

Hadtörténelmi Közlemények idevonatkozó évfolyamai.

Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reichs.

Hammer-Purgstall, Khlesels Leben.

Harlington M. S. S. Conway 1620 nov. 18-iki jelentése Buckinghamhoz.

Hain Gáspár, Zipserische oder leutschauerische Chronika und Zeitbeschreibung.

Hajnik Imre, Az 1621-iki nagyszombati gyűlés.

Hatvani, Brüsszeli Okmánytár.

Hatvani, Ferdinánd és a lengyel király levelei.

Hazai Okmánytár. Hegyes naplója.

Heermann, Beytrag zur Erganzung und Berichtigung der Lebensgeschiehte Johann Ernsts dss Jüngeren.

Historische Zeitschrift.

Hallwich, Gestalten aus Wallensteine Lager.

Homonnay Bálint naplója.

Hormayr, Anemonen ans dem Tagebuche eines alten Pilgermannes.

Horváth Jenő (Rónai), Bocskay István háborúja Rudolf ellen.

Horváth Mihály, Magyarország történelme.

Huber Alfons, Geschichte Österreichs.

Hungarica Eszterházy.

Hurmuzaki, Documente privitore la Istoria Romanilor.

Hurmuzaki, Fragmente zur rumanischen Geschichte.

Hurter, Geschichte Ferdinands II. und seiner Eltern.

Hurter, Geschichte Wallensteine.

Illésházy levelezése Bocskayval.

Innsbrucki helytartósági archivum.

Ipolyi Arnold, Rimay levelezése.

Ipolyi Arnold, Új Magyar Múzeum.

Istvánffy, Historia de rebus Ungaricis.

Jakab Elek, Új adatok Bocskay életéhez.

Jancsó Imre oklevélgyűjteménye.

Jászay Pál, A szőnyi béke.

Jászay Pál, Értekezés a gyarmati békekötésről.

Jászay Pál okmánygyüjteménye.

Jászay Pál, Tudománytár.

Jessenius, Coronatio Matthiae.

Katona, Hist. Crit. Reg. Hung.

Kazy, Hist. Regni Hung.

Károlyi Árpád, Bocskay és a szőnyi béke.

Károlyi, Magyar Országgyűlési Emlékek.

Gróf Kemény József, Deutsche Fundgruben.

Kemény János önéletírása.

Kemény és Kovács, Erdélyország Tört. Tára.

Khewenhiller, Annales Ferdinandei.

Khuefstain, Acta.

Kismartoni levéltár, Prot. Palat.

Klopy, Der 30 jahrige Krieg.

Komáromy, A nyitrai árulás 1621-ben.

Komáromy András, Rhédey Ferenc.

Kopenhágai állami levéltár iratanyaga.

Kovachieh, Solennia imaugurationis.

Kovachich, Vestigia Comit.

Kovachich, Supplem. ad Vest. Comit.

Krauss G.; Siebenbürgische Chronik.

Krebs, Die Schlacht am weissen Berge, .

Kriegs-Chronik Österreich-Ungarns.

Kubinyi Miklós, Thurzó Imre élete.

Kuttenbergi levéltár iratanyaga.

Laczkó Máté Krónikája.

Lomormain Guillaume Ferdinand II. Virtutes.

Libraria diplom. saeculi XVII.

Lichtenstein, Die Schlacht bei Lutter.

Londorpius Mich. Casp., Der Röm. Kays. Mt. u. des heil. Röm. Reichs Acta publica.

Lotich, Rer. German.

Lotichius, Rerum German. liber XIII.

Lőcsei Krónika.

Lubienski Stanislai Opera Posthuma Historica.

Lukinich Imre, Bethlen Gábor és Pozsony városa.'

Majláth, Geschichte der Magyaren.

Magyar Akadémiai Értesítő.

Magyar Hadi Krónika.

Magyar Tört. Tár.

Magyar udvari kancellária levéltára.

Makai Domokos cikke a Tört. Tár 1888. évfolyamában.

Marczali, Regesták.

Márki Sándor, Arad vármegye és Arad története:

Matricula XXIV. regalium pastor.

Molleriana.

Mátyás emlékiratai Erdélyről.

Mátyás főherceg manifesztuma, Hatvaninál.

Memoriall undt Verlauff des ungarischen Landtags in Pressburg 1609.

Mika Sándor, Weiss Mihály.

Mika Sándor, Egy év Brassó és Erdély történetéből.

Mikó Ferenc, Erdély Históriája.

Gróf Mikó Imre, Erdélyi Tört. Adatok.

Mikó folytatója, Bíró.

Mikó és Szabó, Erdélyi Tört. Adatok.

Miller, Principatus Gabr. Bethlen documentis illustratus.

Mittheilungen des Instituts für öst. Geschichtsforschung.

Mittheilungen das Vereins für Steiermark.

Mitzlaff, Gründliche Relation der Campagne in Schlesien und Ungarn.

Mocsáry,, Nógrád vármegye esmérete.

Moldauthein 1620. évi megvételének leírása a szász állami levéltárban.

Mon. Hung. Hist.

Mosers patriotisches Archív.

Müller K. A., Das Söldnerwesen in den Zeiten des 30 jahrigén Krieges.

Müller K. A., Fünf Bücher vom böhmischen Kriege in den Jahren 1618 bis 1621.

Münchener Staats-Archív., Diurnale.

Münchener Staats-Archiv, Thurns Bericht.

Müncheni állami és udvari levéltárak iratanyaga.

Nagy Szabó Ferenc memoriáléja.

Nemzeti Múzeum könyvtarának kézirattára.

Negociations of Sir Th. Roe.

Nössner Simon, Deutsche Fundgruben.

Oberleitner, Beitrage zur Geschichte des 30 jahrigen Krieges.

Olchváry Ödön, Bethlen Gábor első támadása II. Ferdinánd ellen.

Olchváry, Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere.

Országos Levéltár, Act. Thurz.

Országos Levéltár, Limbus. Ortelius, Ungarische und Siebenbürgische Kriegshandel.

Opel Julius Otto, Der niedersachsisch-danische Krieg.

Óváry Lipót, Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései történetéhez.

Oxenstiernas Skrifter Förra Afdelningen, Första Bandet.

Österr. Wundertrommel.

Pesina, Protelum plagarum.

Pethő Gergely, Magyar Krónika.

Pettkó Béla, Kik tették le a hűségesküt Bethlen Gábornak.

Pécs Antal, Alsó-Magyarország bányaművelésének története.

Péterffy, Concilia Hung.

Podhradszky, Illésházy élete.

Pozsonyi napló.

Pazsonyvárosi Levéltár anyaga.

Pray, Bethleni Principatus Transsilv.

Pray, Hist. reg. Hung.

Pray-Miller, Gabrielis Bethlen principatus Transilvaniae:

Báró Radvánszky Béla, Házi Történelmünk Emlékei.

Révay László. naplója.

Révay, Monarchia et s corona regni Hung.

Reuss, Graf Ernst. von Mansfeld im böhmischen Kriege 1618 bis 1621.

Révész Kálmán, Kassai események Bethlen első támadásakor.

Ribinyi, Memorabilia Confess. Aug. in Hung.

Ritter Moritz, Die pfalzische Politik und die böhmische Königswahl von 1619.

Ritter Moritz, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des 30 jahrigen Krieges, 1555-1648.

Rónai Horváth Jenő, Bocskay István háborúja Rudolf ellen.

Rozsnyai Dávid tört. maradványai.

Rumy, Monum. Hung.

Rusdorf, Mémoires négociations secrétes.

Rüstow, Geschichte der Infanterie.

Salamon Ferenc, Két magyar diplomata.

Schafer Dietrich, Geschichte von Danemark.

Schels J. B., Geschichte der Lander des östreichischen Kaiserstaates.

Schmidt, Geschichte der Deutschen.

Schmidt Vilmos, Báthory Gábor és Bethlen Gábor viszonya a lengyel koronához.

Scholtz, Kirchliche Nachrichten von den evang. zipser Gemeinden.

Schwandtner gyűjteménye.

Segesvári Bálint krónikája.

Seivert, Die Grafen. der Sachsischen Nation.

Sepsi Laczkó Máté Krónikája.

Senkenberg, Versuch einer Geschichte des deutschen Reichs im 17. Jahrhundert.

Seybriger naplója.

Simancas spanyol levéltárban

Buquoy jelentése.

Sinai Miklós, Sylloge actorum publicorum, quae pacificationis Viennensis anno 1606 initae historiam illustrant.

Skala Paul, Böhmische Geschichte von 1600-23.

Sövényfalvi levelei.

Sporner, Univers. Graecens. Lustra.

Stadthannenrechnungen.

Stamm Alfred, Der erste Feldzug des Gabriel Bethlen.

Stieve Fr., Ernst von Mansfeld.

Sully, Économies royales.

Szabó Károly, Bethlen levele nejéhez.

Szalay László; Galánthai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora.

Szalay László, Magyarország törbénete.

Szalárdy János, Siralmas Magyar Krónikának Kilenc Könyvei.

Szamosközy István, Történeti maradványai.

Szádeczky-Szabó, Székely oklevéltár.

Századok idevonatkozó évfolyamai.

Szentiványi Martin, S. I. Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea, VI. synopsis.

Szilágyi Sándor, Báthory Gábor.

Szilágyi,, Bethlen Gábor levelezése.

Szilágyi, Erd. Orsz. Eml.

Szilágyi, Okmányok és levelek az 1611. év történetéhez.

Szilágyi, Történeti Lapok.

Szilágyi, Bethlen Gábor 1619-1621. évi hadjáratai.

Szilágyi, Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei.

Szilágyi, Répay Péter és a szent korona.

Szilágyi, Tholdalaghi Mihláy 1619. követjárása történetéhez.

Szilágyi; A Laminger követségére vonatkozó iratok.

Szilágyi, Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez.

Szilágyi, Vizsgálat Strucz ellen.

Szilágyi, Bethlen Gábor és a porta.

Szilágyi, Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia.

Szilágyi, és Szalárdy, Török-Magyarkori államokmánytár.

Szirmay, Notitia kist. Comitat. Zemplén.

Tadra Ferdinand, Beitrage zur Geschichte des Feldzuges Bethlen Gabors gegen Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1623.

Tadra Ferdinand, Briefe Albrechts von Waldstein an Karl von Harrach.

Tartler-Trausch, Collectanea zur Geschichte der Stadt Kronstadt.

Thallóczy Lajos cikke a Bocskaynak adott koronáról.

Thaly Kálmán, Bocskay leveles könyve.

Theatrum Europaeum.

The Negociatons of Sir Thomas Roe.

Teutsch, Gesehichte der Siebenbürger Sachsen.

Teutsch, Gleichzeitige Berichte.

Tholdalaghi Mihály emlékirata.

Thurzó 1610-ki levelei nejéhez.

Torma Károly cikke Báthory hadjáratairól.

Török-Magyarkori Államokmánytár.

Török-Magyarkori Emlékek.

Történelmi Tár.

Trausch, Chronicon Fuchsio Lupino Oltardinum.

Tudományos Gyüjtemény.

Tudománytár.

Ungarisches Magazin.

Új Magyar Múzeum.

Graf Ütterodt, Ernst Graf zu Mansfeld.

Valvasor, Ehre Krains.

Varga Geiza, Hajdúmegye leírása.

Variae literate principum Transilvaniae.

Victorini de Chorebo, Sylloge actorum.

Villermont, Tilly.

Vischer Péter, Albert főherceg követének levele.

Vischer Péter levelei.

Wagner, Analecta Scepus.

Wallenstein levelei.

Watjen Hermann, Die Niederlander im Mittelmeergebiet zur Zeit ihrer höchsten Machtstellung.

Weiss, Liber Annalium.

Wiener Staats-Archiv, Aus dem böhmischen Feldlager.

Závodszky diáriuma.

Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa.

Zorzi Giustiniani jelentései.

Zwiedineck-Südenhorst, Vénetianische Gesandtschaftsberichte.


« c) Bethlen Gábor hadművészete. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »