« 4. A harmadik sziléziai vagy hétéves háború. 1756-tól 1763-ig. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

b) Az 1756. évi hadjárat. »

a) Bevezetés. Hadjárati tervek. Hadászati felvonulás.

Mária Terézia sehogy sem tudott Szilézia elvesztésébe beletörődni. Hogy azt visszaszerezhesse, Szászországgal, Franciaországgal, Oroszországgal és Svédországgal szövetségre lépett, mely államok irígy szemmel nézték Poroszország folyton növekvő hatalmi súlyát. Ezzel szemben II. Frigyes csakis Angliára, Hannoverre és néhány kisebb német fejedelemségre támaszkodhatott, miután a legtöbb német fejedelem szintén Ausztriához csatlakozott. A porosz király azonban nem is annyira szövetségeseiben, akik közül még Anglia is leginkább csak pénzsegélyben részesítette, mint inkább 150.000 főnyi, teljesen hadképes, jelesen szervezett és kiképzett hadseregben bízott.

Miután Ausztriát szövetségesei csak bizonyos idő múlva segíthették meg, II. Frigyes gyors tevékenységre határozta el magát, hogy Ausztriával, mint legnagyobb, leghatalmasabb és legveszélyesebb ellenségével lehetőleg még a segítőtársak beavatkozása előtt leszámoljon. Ehhez képest Pomerániában a svédekkel szemben a hessen-darmstadti herceg alatt 11.000 embert, Kelet-Poroszországban az oroszok szemmeltartására Lehwaldt tábornagy parancsnoksága alatt 20.000 embert hagyott vissza; az Ausztria megtámadására, illetve a Csehországba való bevonulásra szánt porosz haderő július közepén két csoportban vonult fel; a 26 zászlóaljból és 50 lovas századból álló és mintegy 20.000 gyalogost és 8000 lovast számláló kisebb csoport gróf Schwerin tábornagy parancsnoksága alatt Felső-Sziléziában Neustadt és Frankenstein között, míg a 70 zászlóaljból és 101 lovas századból álló és 51.500 gyalogost, 16.000 lovast és 222 löveget számláló fősereg a király személyes vezetése alatt a Közép-Elbe mentén összpontosult, hogy mindenekelőtt Szászországot ejtse hatalmába s azután Csehországba vonuljon, ahova a Schwerin-csoportot is rendelte.

Az osztrákoknak ebben az időben 32.000 emberük Browne tábornagy alatt Kolin–Prága területén, 22.000 emberük pedig Piccolomini herceg táborszernagy alatt Olmütznél volt összpontosítva. További erősbítések útban voltak. A szászok a porosz seregnek a Közép-Elbe mentén való összpontosításának hírére Rutowszky tábornagy alatt 17.000 embert 150 löveggel a pirnai erődített táborban összpontosítottak.

« 4. A harmadik sziléziai vagy hétéves háború. 1756-tól 1763-ig. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

b) Az 1756. évi hadjárat. »