« KASSAI NÉPSZOKÁSOK ÉS BABONÁK. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

TÖRVÉNYKEZÉS. »

209KASSA TÁRSADALMA.
MINT Magyarország többi jelentékeny vidéki városának, ugy Kassának társadalmi élete is nagyon megváltozott azóta, hogy az ország fővárosa a politikai, közművelődési és társadalmi élet legfőbb tényezőit összpontosította. Az erős nemzeti központ teremtésének eszméje nem az alkotmány helyreállitásának idejétől keletkezett; megszületett már a mult század végén s megvalósult a negyvenes években. Az alkotmány visszaállitásával járó uj nemzeti élet csak betetőzése volt a száz éves munkának. Kassa a század elején felső Magyarország társadalmi életének igazi központja volt; versenytársa Kolozsvárnak és Pozsonynak.
Noha a társadalmi élet terén át kellett engednie a vezérszerepet a fővárosnak: megtartotta az első helyet a társadalmi élet tekintetében is felső Magyarország városai között. A főurkanak irányadó személyiségei nem választják ugyan téli lakóhelyül és működésük teréül, mint a század elején, de a város nagy értelmiségi osztálya valóságos nagyvárosi jelleget ád ma is Kassa társas életének.
A század első felében még erősen kialakult osztálykülönbségek ma is meg vannak ugyan; lassankint azonban megszünteti vagy enyhíti a számos közművelődési társulat, melyek Kassa összes intelligens elemeit egyesítik.
Egyben alig múlja felül bármely város Kassát: a jótékonyság gyakorlására irányult társulásban. A szépművészetek hagyományos pártolása szintén érdeme a kassai lakosságnak, mely általában szereti a nyilvános életet.
Közművelődési és jótékonyczélu egyesületei oly nagy számuak, hogy már-már meghaladják a 30,000 lakosu város polgárainak anyagi erejét.
Három csoportra oszthatjuk ez egyesületeket: a szorosabb értelemben vett társadalmi, a közművelődési és a jótékonyczélu egyesületekre.
A társadalmi egyesületek a következők:
Állatvédő egyesület. Alakult 1885-ben.
Tiszteletbeli elnökök: nagyréti Darvas Imre nyug. főispán és Münster Tivadar polgármester. Elnökök: kellemesi Melczer Georgina bárónő és dr. Senka József közkórházi igazgató. Alelnök: dr. Klekner Alajos jogakad. Igazgató. Titkár: Ladomérszky Gyula közkórházi gondnok.
Eisler-féle székgyár önkéntes tüzoltó-egylete alakult 1881.
Honvédegylet, a kassai 48-as honvédek alapitották a 70-es években.
Elnöke Comáromi László nyug. alispán. Alelnöke Comáromi István birtokos. Főjegyző: Wodiáner Márton.
Kassai falkavadász-társulat. Alakult 1894-ben.
Elnöke gróf Forgách László.
Kassai izraelita anyahitközség koma-egylete. Alakult 1882-ben.
Kassai kaszinó. Alakult 1878-ban.
210Elnöke nagyréti Darvas Imre nyug. főispán. Igazgatói: Bernáth Elemér kir. táblai tanácselnök, Harmos Gábor kir. táblai bíró és Slachta Kálmán takarékpénztári tisztivselő.
Kassai társaskör. Alakult 1893-ban.
Elnöke dr. Reismann Simon ügyvéd. Igazgatója Hollender Jenő földbirtokos. Titkára dr. Lorber Péter ügyvéd.
Kassai tornázó- és vivó-egyesület. 1868-ban "Torna-egylet" név alatt alakult, mely azonban 1874-ben feloszlott. A mai egyesület 1893-ban keletkezett.
Elnöke Péchy Zsigmond főispán. Alelnökei Fábián János alispán és Aranyossy László ügyvéd. Titkára Lekly Gyula tanár.
Katholikus olvasókör. Alakult 1893-ban.
Kereskedő ifjak egylete. Alakult 1872-ben.
Elnöke Adriányi Béla. Alelnöke Binder Ernő. Titkára Hauser Gyula.
Kir. jogakademiai dalkör. Alakult 1877-ben.
Kir. jogakademiai olvasókör. Alakult 1878-ban.
Korcsolyázó egylet. Alakult 1874-ben.
Elnöke Rélay Róbert ügyvéd. Alelnöke Fülöp Károly ügyvéd. Háznagya Malaszt Ferencz polg. isk. tanár. Titkára Gálffy Ferencz tanár.
Magyarországi Kárpát-egyesület "Keleti Kárpátok" osztálya.
Elnöke: Andrássy Aladár gróf, I. alelnök: Siegmeth Károly, II. alelnök: Gedeon Jenő. Titkár: Dobrovay Lajos ügyvéd. Választmányi elnök: id. Novelly Sándor kereskedelmi és iparkamarai elnök.
Önkéntes tüzoltó-egylet. Alakult 1872-ben
Elnöke Benczur Géza ügyész. Alelnöke Schreiber Albert. Titkára Barts Pál. Főparancsnoka Mihalik Béla helyettes rendőrkapitány.
Polgári társaskör. Alakult 1867-ben.
Elnöke Münster Tivadar polgármester. Alelnöke Stekker Károly ügyvéd. Igazgatója Tfirszt Vendel városi aljegyző.
Rózsafüzér egylet. Kath. vallási társulat. Alakult 1871-ben.
Kassai vadász-társulat. Alakult 1885-ben.
Elnöke Fiedler Károly földbirtokos. Igazgatója Szőnyey István erdőmester.
Társalgási egylet (Nagy kaszinó). Kassa legrégibb egyesülete. Alakult 1828-ban.
Elnöke Naményi Gyula megyei árvaszéki elnök. Alelnöke Rélay Róbert ügyvéd. Igazgatója Lekly Gyula tanár.
A közművelődési egyesületek, melyekhez az irodalommal, művészetekkel s tudományokkal, önképzéssel foglalkozó egyesületeket is soroljuk, a következők:
Abauj-Tornavármegyei és kassai közművelődési egyesület. Alakult 1886-ban, főleg a megye területén óvók létesítésére, népkönyvtárak felállítására, szóval a nép közművelődésének előmozdítására és a magyarosításra, mit a város közvetlen szomszédságában fekvő s teljesen magyar nevü, de időközben egészen eltótosodott lakók visszamagyarosításának érdeke tesz szükségessé. Létesüléséhez az első alapkövet az egykori "Nemzeti kör" rakta el.
Diszelnöke Bubics Zsigmond püspök. I. Elnök: Darvas Imre nyug. főispán. II. elnök: Dessewffy Sándor. Alelnök: Comáromi László nyug. alispán. II. alelnök: Münster Tivadar polgármestere. Főtitkár: Vécsey József megyei árvaszéki ülnök. Főjegyző: dr. Klekner Alajos jogakadémiai igazgató.
Asztalossegédek önképző-egylete. Alakult 1883-ban.
Czipészsegédek önképző-egylete. Alakult 1893-ban.
Cs. és kir. katonai tudományos és kaszinó-egylet.
Elnöke Netuschill József altábornagy. Alelnöke Major Nándor ezredes. Titkára Funk József nyug. százados.
Első magyar dalegylet, ma: Kassai régi dalegylet. Alakult 1870-ben. Módosított alapszabályait "Kassai dalegylet" czimén 1883-ban hagyta jóvá a belügyminiszter.
Elnöke Münster Tivadar kir. tanácsos, polgármester. Igazgató-alelnöke Lekly Gyula tanár. Titkára dr. Neményi Vilmos ügyvéd. Karmestere Vígh Károly.
211Felsőmagyarországi kertészeti egyesület. Alakult 1893-ban.
Elnöke pécsujfalusi Péchy Zsigmond főispán. Alelnöke Böllmann János.
Felsőmagyarországi Muzeum-egylet. Keletkezett 1873-ban.
Tiszteletbeli elnöke Bubics Zsigmond kassai püspök. Elnöke dr. Stöhr Sziárd premontrei főgimn. igazgató. Alelnöke Loósz József városi tanácsnok.
(A muzeumot külön fejezetben ismertetjük.)
Fröbelkert-egylet. Alakult 1873-ban.
Elnöke Moskovics Jakabné. Alelnökök: Jakab Péterné és Schirger Tivadarné.
Gazdasági egyesület.
Tiszteletbeli elnöke Bárczay József. Elnök: Berzeviczy Egyed. Alelnökök: Hedry József és Fiedler Károly. Titkár: Bukuresty B. János, a gazdasági akadémia tanára.
Irodalmi társaság. Alakult 1893-ban.
Elnöke Péchy Zsigmond főispán. Alelnöke dr. Stöhr Sziárd gimn. igazgató. Főtitkár: dr. Nyulászy János ügyvéd. Titkár: Ifj. Kemény Lajos.
Kassai dalkör. Alakult 1891-ben.
Elnöke Loósz József városi tanácsos. Alelnöke Lévay István polg. isk. igazgató. Titkára Zámbory János állami anyakönyvvezető. Karmestere Stich Kálmán községi tanító.
Kassai hirlapirók "Otthona". Alakult 1893-ban.
Elnöke dr. Glück Lipót ügyvéd. Alelnöke Ladomérszky Gyula. Titkára Varga Kálmán.
Katholikus Legényegyesület. Alakult 1887-ben.
Fővédnöke Bubics Zsigmond püspök. Tiszteletbeli elnöke Péchy Zsigmond főispán. Egyházi elnök: Répászky József apát-kanonok. Egyházi II. elnök: Konrády Lajos tanítóképző tanár s hitoktató. Világi alelnök: Lang Imre épitész. Titkár: Hanusovszky István hitoktató. Főjegyző: Fischer Antal hitoktató.
Könyvnyomdászok önképző egyelete.
M. kir. gépészeti középiskola önképző köre. Alakult 1877-ben.
Alapítója s tanár-elnöke Lekly Gyula.
Orvos-gyógyszerész egylet. Keletkezett 1866-ban.
Elnöke dr. Szentimrey Ákos megyei tiszti főorvos. Alelnöke Gallik Géza. Titkár: dr. Ékey Antal.
A jótékony egyesületek sorában a következőket találjuk:
Chevra-Kadischa. Jótékony egylet. Alakult 1880-ban.
Elnöke Weisz Ignácz Leó. Alelnöke Feldmann Mór. Titkár: dr. Klein Fülöp.
"Humanitas" jótékony nőegylet.
Elnöke: dr. Moskovics Jakab városi főorvos. Alelnök: dr. Weinberger Jakab orvos. Titkár: dr. Klein Fülöp ügyvéd.
Jótékony nőegylet. Alakult 1838-ban.
Elnökei Hegedüs Lajosné és Münster Tivadarné. Elnökhelyettesek: kellemesi Melczer Georgina bárónő és Bernovics Gusztávné.
Kassai ács- és molnársegédek temetkezési egylete. Alakult 1877-ben.
A kassai egyházmegyei szegénysorsu tanulókat segélyző egylet. Alakult 1867-ben.
Kassai ipartestületi betegsegélyző pénztár.
Kassai izraelita jótékony nőegylet. Alakult 1867-ben.
Elnöke: Bródy Fülöpné. Előljárók: Moskovics Jakabné és Weinberger Jakabné. Titkár: Sichermann Bernát ügyvéd.
Kassai kereskedelmi ipartársulat betegápoló alapja. Alakult 1886-ban.
Elnöke Szakmáry Károly. Alelnöke Maurer Rezső. Titkár: Tattárszky Gyula.
Kassai kerületi betegsegélyző pénztár. Alakult 1892-ben.
Díszelnöke Laszgallner Ödön. Jegyző: Korponay Bertalan.
Kassai kir. r. kath. férfi-tanítóképzőben fennálló "Segélyző pénztár". Alakult 1879-ben.
Kassai kőmíves és kőfaragó segédek segélyző egylete. Alakult 1876-ban.
Kassa szab. kir. városi rendőrség önsegélyző egylete. Alakult 1869-ben.
Elnöke: Loósz József városi tanácsos. Jegyző: Sárosi Árpád rendőrfogalmazó.
Kassai vallásos és jótékony egylet. Alakult 1889-ben.
Kir. jogakadémia és államtud. Kar hallgatóit segélyző egylet. Alakult 1877-ben.
212Kassai m. kir. gépészeti közép-ipariskola önsegélyző egyesülete. Alakult 1878-ban.
Az egyesület alapító elnöke: Lekly Gyula.
Könyvnyomdászok beteg-, rokkant-, özvegy-, árva- és munkanélkülieket segélyző egylete.
Elnöke Rósa Viktor. Jegyző: Lukács Gusztáv.
M. kir. gazdasági tanintézet segélyző egylete. Alakult 1876-ban.
Védnöke Kovácsy Béla int. igazgató.
Munkás betegsegélyző és rokkant pénztár. Alakult 1876-ban.
Elnöke: Stefán József. Alelnök: Bogoly Antal.
Szabó segédek segély- és önképző egylete. Alakult 1880-ban.
Elnöke Uhrinyák András. Alelnöke Venger András. Jegyző és titkár: Bednarik János.
Szt. Péter temetkezési társulat. Alakult 1848-ban.
Igazgatója Legányi Samu.
Tiz krajczáros egylet. Alakult 1880-ban. A szegény iskolás gyermekek felruházását tüzte ki czéljául.
Elnöke Melczer Georgina bárónő. Titkára Gasko Gyula községi tanító.
Vörös kereszt-egyesület kassai fiók-egylete. Alakult 1879-ben.
Elnöke Péchy Zsigmond főispán. Társelnök Melczer Georgina bárónő. Alelnökök: Schreiber Albert és Megay Adolfné. Titkár: Fabinyi Gyula polg. iskolai tanár.
Kassai kerékpár-egylet:
Elnöke jelenleg nincs. Alelnöke Dokupil Istávn. Titkára Erdélyi Árpád.
Az orsz. m. gyógyszerész-egylet 8-ik járása:
Igazgató: Megay Gusztáv.
Tanitó-egyesület:
Elnök: Sudy K. János. II. elnökök: Lévay István és Robonyi Géza. Jegyzők: Balázs Mihály, Takács Béla és Vargofcsik János.
Vendéglősök egylete:
Díszelnök. Schalkház Lipót. Elnök: Fritsche Vilmos. Alelnök: Jaszus Antal. Jegyző: Sárossy Árpád.
Turista-egyesület. Alakulóban.

KASSA. - AZ ERZSÉBET ÁRVAHÁZ.
(Letzter S. felvétele)

« KASSAI NÉPSZOKÁSOK ÉS BABONÁK. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

TÖRVÉNYKEZÉS. »