« ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE I. »

551A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ELSŐ KÖTETÉNEK
(ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA) IRÓI.
A bevezetést Jókai Mór irta.
Kassa ismertetését és a Kassa népességéről szóló fejezetet irta Sziklay János; felülvizsgálta Lóczy Lajos.
Kassa történetét irta ifj. Kemény Lajos; átnézte Borovszky Samu.
A Szt. Erzsébet székesegyház történetét és ismertetését irta Fröhde Fr. Vilmos; Steindl Imre adataival kiegészitette Tandor Ottó.
Kassa régi sirköveit ismertette Mihálik József.
A Hires házak és hires lakóik fejezetet Hohanauer Ignácz irta.
Kassa közigazgatását ifj. Kemény Lajos történeti adatainak felhasználásával megirta Sárosi Árpád; kiegészitette Kozora Vincze; átnézte Némethy Károly.
Kassának a magyar hadtörténelemben való szereplését megirta Hoffmnn Arnold; revideálta Rónai Horváth Jenő.
Az egyházak közől: a kassai róm. kath. püspökséget irta Hoffmann Arnold, a gör. kath. egyházat Csoma Lajos; átnézte Kiss János; a két protestáns egyházat Révész Kálmán, átnézte Fejes István; az izraelita hitközségeket Handler Simon, átnézte Bánóczyi József.
A képzőmüvészet Kassán fejezetet irta ifj. Kemény Lajos; a klassai ötvösművészet történetét Mihalik József; mindkettőt átnézte Pasteiner Gyula.
Kassa közoktatásügyének történetét irta Klekner Alajos.
Az irodalom és könyvtárak ismertetését irta ifj. Kemény Lajos, átnézte Erdélyi Pál; egye sirók életrajzával kiegészitette Szinnyey József.
A felsőmagyarországi muzeumot ismerteti Klimkovics Elemér, átnézte Nyári Sándor.
A kassai népszokásokat és babonákat tárgyaló részt irta Sárosi Árpád; átnézte Katona Lajos. A "Sub regula" tánczot zongorára átirta Káldy Gyula.
Kassa társadalmát Lekly Gyula ismerteti.
A törvénykezés fejezetét irta Fényes Samu; átnézte Visontai Soma.
Kassa egészségügyének történetéhez és jelenkori állapotához ifj. Kemény Lajos, továbbá Szentimrey Ákos és Moskovits Jakab főorvosok járultak adatokkal. A fejezetet átnézték Csapodi István és Tuszkay Ödön.
Az ipar és kereskedelem történetét és jelenlegi állapotának ismertetését irták: Deil Jenő és L. Szabó Endre, átnézték: Mudrony Soma és Kormos Alfréd.
Kassa pénzintézeteit Klimkovics Elemér ismertette; átnézte Kormos Alfréd.
A vasutak adatait a m. kir. államvasutak statisztikai osztálya (a kassa-oderbergi vasutra vonatkozó részt Szekula Gyula) szolgáltatta; átnézte Kovács Gyula.
Az időjárás ismertetése a kassai m. kir. gazdasági tanintézet és az orsz. m. kir. meteorologiai intézet adatain alapul; átnézte Konkoly Thege Miklós.
Kassa erdőgazdaságát irta Szőnyey István; revideálta Bedő Albert.
Abauj-Tornavármegye földrajzi viszonyait irta Répászky Barna; felülvizsgálta Lózcy Lajos.
552Abauj-Tornavármegye községeinek ismertetését irta Vende Aladár; átnézte Fábián János, Abauj-Torna vármegye alispánja. Az egyes részleteket: Gagyi László sírköve és a devecseri muzeum tárgyainak ismertetését Csoma József, Aranyidkát és bányászatát Sziklay Alfonz, Alsó- és Felső-Meczenzéfet Robonyi Géza, Jászót Horváth Balázs, Nagy-Idát Sziklay János, Szikszó történetét Horváth József, Torna történeti adatait Holzmann Zsigmond.
A kékedi és ránkherlányi fürdőket Sziklay János, Stósz-fürdőt Czirfusz Dezső irta; átnézte Bolemann István.
Abauj-Tornavármegye lakossága ismertetését irta és a nemzeti térképet rajzolta Sziklay János; átnézték: Katona Lajos és Benedek Elek.
Az abuj-tornavármegyei népoktatás történetét és jelenkori állapotát megirta Sudy K. János; átnézte György Aladár.
Abauj-Tornavármegye mezőgazdaságát ismertette Kovácsy Béla, az uradalmakra vonatkozó adatokkal kiegészítette Vende Aladár; átnézte Németh József.
Abauj-Tornavármegye geologiai viszonyai ismertetését irta és a vármegye geologiai térképét rajzolta Sóbányi Gyula; felülvizsgálta Lóczy Lajos.
Az Abauj-Tornavármegye állatvilágának és vadászatának adatait egybeállitotta Dezső Béla.
Abauj-Tornavármegye flóráját irta Borbás Vincze.
A posta és táviró történetét és jelenkori állapotának ismertetését irta Semsey Mihály; átnézte Bene Róbert.
Abauj-Tornavármegye pénzintézeteinek adatait egybeállitotta Kormos Pál.
Abauj-Tornavármegye őstörténetét irta Mihalik József; revideálta Nagy Géza.
Abauj-Tornavármegye történetét Bocskay István haláláig megirta Enyiczkey Béla, 1607-től az idevágó források és Holzmann Zsigmond Tornavármegyére vonatkozó adatainak felhasználásával kiegészitette Sziklay János; revideálta Borovszky Samu.
Abauj-Tornavármegye nemesi családainak történetét irta Csoma József.
A térképeket felülvizsgálta Lóczy Lajos.
*


« ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE I. »