« KASSA RÉGI SIRKÖVEI. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

KASSA KÖZIGAZGATÁSA. »

78HIRES HÁZAK ÉS HIRES LAKÓIK.
Kassa városának sok oly épülete van, mely főleg azért vált nevezetessé, mert bennök egyik vagy másik jeles egyéniség született vagy pedig hosszabb ideig tartózkodott. Midőn ezeket megismertetni kivánjuk, a jelenkorral kezdjük, minthogy ennek egyes alakjai bennünket inkább érdekelnek, s nagyrészt még a mostani nemzedék tiszta emlékezetében élnek.
I. Ferencz gyermekei Kassán.
1805-ben, midőn a bécsi udvarnak a franczia hadsereg előnyomulása következtében Bécset el kellett hagynia, I. Ferencz király gyermekei Kassára menekültek. A trónörökös, a későbbi V. Ferdinánd, öcscsével, Ferencz Károly főherczeggel, mostani uralkodó királyunk édes atyjával, a gróf Barkóczy-féle palotába szállt, mely jelenleg gróf Hadik-Barkóczy Endre tulajdona. (Fő-utcza 54. sz.) Homlokzata ó-rokokó stílben van tartva; erkélye feltünően szép. - Mária-Lujza főherczegnőt, ki I. Napoleon császár elől menekült Kassára és öt évvel később annak nejévé lőn, a Semsey-, jelenleg Benczur-féle házban (Fő-utcza 92.), szállásolták el. - Leopoldina főherczegnő, a későbbi braziliai császárné, a kamara épületében lakott udvartartásával (Fő-utcza 74.). Karolina és Mária-Klementina főherczegnők pedig a főkapitányi palotában (Fő-utcza 94.). Ez a ház, mely jelenleg magyar kir. honvéd-kaszárnya, annak idején több magyar fejdelem: Thököly Imre, Rákóczy Ferencz lakásául szolgált. Itt laktak különben a német generálisok is: a hirhedt Kobb, Spankau, Schmidt. Ez a ház valamikor a Bornemissza család tulajdona volt. 1654-ben vásárolta meg a város oly czélból, hogy benne a katonai parancsnokok, a császári és királyi főkapitányok lakjanak. A parancsnokok annakelőtte a királyi házban laktak, ezt azonban III. Ferdinánd a jezsuitáknak ajándékozta, hogy ott kollegiumot létesítsenek. A fent említett parancsnoki ház igen szép antiquizáló rokokó stílü homlokzattal bir, s egészen a hetvenes évekig, egy boltíveken nyugvó, kiszögellő, sajátságos erkélyszobával a Rákóczy- és Thököly-czímerekkel volt diszítve.
Ferdinánd trónörökös, mielőtt Kassáról eltávozott volna, 1806. február 11-iki kelettel, Szabó András püspökhöz, egy sajátkezüleg írt latin szövegü levelet intézett. Ebben fölemlíti, hogy a tegnapi napon, mint I. Ferencz születése napján, a Barkóczy-házból gyalog ment a nagytemplomba, hogy ott édes atyjáért imádkozzék. Köszönetét fejezi ki a hű magyar nemzetnek s nevezetesen Kassa városának, melynek kebelében szorongatott helyzetében menedéket talált. 700 forintot csatol a levélhez, azon kérelemmel, hogy ez összeget a saját és testvérei nevében, a város, de nevezetesen a külváros inséges lakói között oszszák szét. - A trónörökös nevelője ez időben báró 79Steffanco Ferencz, Ferencz Károly főherzcegé pedig Görög Demeter magyar író volt. - Ferdinánd trónörökös kertészkedéssel is szeretett foglalkozni és gyakran meglátogatta a gr. Schmidegg féle kertet, mely a Szepsi-úton, a régi czukorgyár és a Siposs-féle kötő-szövő-gyár mögött feküdt.
Henszlmann Imre.
Henszlmann Imrét, európai hírű arkheologosunkat említjük első helyen a kassai szülöttek között. A Forgách-utczával saroképületet képező, Fő-utcza 33. számu házban született, melyet a Szirmay-családtól vásárolt meg atyja; később e ház a Fiedler-család kezébe került, jelenleg pedig Henszlmann unokaöcscsének: Megay Adolfnak tulajdona. Henszlmann életének rajzát az irodalom történetében adjuk elő.
Andrássy Gyula.
Gróf Andrássy Gyula, Kassa város legfőbb büszkesége, 1823. márczius 3-án született Kassán, a Fő-utcza 83. szám alatti, a Fehér-utczával sarokházat képező gr. Andrássy-féle palotában. A város azzal örökíti meg nagy szülöttjének emlékét, hogy szülőházára emléktáblát helyez, a megye pedig a tanácstermet arczképével diszítette.
Benczur Gyula.
Benczur Gyula Nyiregyházán született ugyan 1844-ben, de miután szüleivel már három éves korában Kassára került s mindaddig, míg a müncheni festőakadémiába felvétetett, itt nevelkedett, a kassaiak joggal vallják magukénak. Gyermekkorát 1847-től 1861-ig a kassai Forgách-utcza 22. szám alatti házban töltötte, s első rajztanítója Klimkovics Béla volt. Benczur mesterének élethű arczképe, a kassai muzeumnak egyik főékessége.

V. FERDINÁND. (Orsz. képtár.)
Horovitz Lipót.
Horovitz Lipót, Varsóban élő hírneves festőművész, 1838-ban született Kassán, a Sándor-utcza 4. számu házban.
Gerster Etelka.
Gerster Etelkát, férjezett Gardininét, a Kassán született művésznők közül első helyen említjük fel. 1856-ban született Kassán, a főutcza 13. számu házban. Midőn egykor Hellmesberger József a hírneves művész, Kassán hangversenyt adott, Elischer Károly ismert műbarát meghívta estebédre, a melyen Gerster Etelke is jelen volt A fiatal leány éneke annyira elbájolta Hellmesbergert, hogy kijelentette: ki kell őt képeztetni, mert világhírü énekesnő válhatik belőle. Azonnal ajánlkozott, hogy hasonló koru leánya mellé magához veszi, kivel együtt fognak lakni, s miután az is énekesnőnek készül, Marchesinál együtt fognak oktatásban részesülni. Ez meg is történt. Gerster Etelka két év leforgása után, mint már európai hírű művésznő tért vissza Kassára, s itt két hangversenyt adott. Jelen volt 80ezeken a hangversenyeken Gardini színházi impresario is, ki rögtön szerződtette őt. 1879-ben Bécsben Gardini nejévé lett. Gerster Etelkánek pályája a sikerek hosszu lánczolata. Jelenleg Bolognában lakik.
Kaiser-Ernstné.
Kaiser-Ernstné Jozefin, mint a nemzeti szinház opera-osztályának tagja, az ötvenes években állt dicsőségének zenithjén. Ő is Kassán született 1827-ben, a Mészáros-utcza 31. számu házban, mely akkor atyja tulajdona volt. Kiképeztetése után hosszabb ideig gyönyörködtette a főváros közönségét remek hangjával, s nevezetesen a Hugenottában, a Prófétában és a Zsidónőben aratott diadalokat. Körútjába vevén Olasz-, Spanyol- és Francziaországot, mindenütt fényes sikert ért el. Meghalt 1872-ben. Fia Ernst Henrik, a berlini operának jeles tagja. Rabatinszky Mária Csáklyón született ugyan 1844-ben, hol atyja gróf Barkóczy János erdőmestere volt, de már kis leány korában Kassára jött s itt nagynénje nevelte fel, a Szepsi-út 5. számu házában. Innen rokona: Kaiser-Ernstné vitte Bécsbe a konzervatoriumba, honnan a bécsi operához szerződtették, mint primadonnát. Nem is volt a bécsi operának Wilt Máriáig olyan híres koloratur-énekesnője, mint Rabatinszky, kit később Zakhariás, berlini bankár vett nőül. Férje elhalálozván, jelenleg Párisban él, hol festőművészettel foglalkozik.

KASSA. - AZ ANDRÁSSY-HÁZ. (Saját felvételünk.)
Rotter Irma.
Rotter Irma, a budapesti nemzeti szinház egykori híres primaballerinája szintén Kassán született 1842-ben, a régi fegyverház épületében.

KASSA. - A RÉGI MEGYEHÁZ ÉS A DESSEWFFY-PALOTA. (Podleszny A. felvétele.)
Libera Gizella
Libera Gizella szinművésznő, ki a nemzeti szinháznak volt jeles tagja a hatvanas években, Kassán született 1844-ben, a Fő-utcza 52-ik számu házban.
Bárkány Mária.
Bárkány Mária, az európai hírű színművésznő, Bárkány Jakab előkelő terménykereskedő leánya, 1859-ben született Kassán, Bellágh Samu házában, Forgách-utcza 35. sz. alatt. Megfelelő kiképeztetést nyervén, csakhamar a berlini királyi szinházhoz szerződtetett, hol sok éven át sikerrel működött.
81Pálmai Ilka.
Pálmai Ilka, a modern operettek egyik leghivatottabb szereplője, jelenleg gr. Kinszky Jenőné, nem Kassán született ugyan, de már zsenge korában jött Kassára édes atyjával, Pálmai Petrás Gusztávval. Kassán nevelkedett a Rákóczy-körút (azelőtt Külsétány) 15. számu házban.
Newill Mór.
Newill Mór (Grossmann), az angol és amerikai színpadokon sikeresen működött Shakespeare-alakító, szintén kassainak mondható, mert 1839-ben hat hónapos korában jött szüleivel Abauj-Baktáról Kassára, hol atyja kárpitos mesterségre adta. A nagyratörő tehetséggel megáldott fiatal ember azonban nem nyugodott, s tökéletesen megtanulván az angol nyelvet, korának egyik leghiresebb színésze lőn. Othello, Hamlet, Macbeth szerepeiben utolérhetetlen volt.
Landesmann testvérek.
A Landesmann ikertestvérek, Jenny és Mari, kik 1846-ban születtek Kassán, a Fő-utcza 48. számú házban, hol szüleiknek divatkereskedésük volt, szintén a művészi pályán szereztek hírnevet s mint jeles operaénekesnők szerepeltek Amerikában.
Klimkovics Ferencz.
Visszatérve festőművészeinkhez, kegyelettel kell megemlékeznünk Klimkovics Ferenczről, ki 1826. augusztus 31-én született Kassán, a domonkostéri 7. számu házban. Ő volt öcscsével, Bélával, a felsőmagyarországi muzeum alapítója. Meghalt Budapesten, 1890. ápril 9-én. Szülőháza, melyen a barokk izlésben faragott kapu és az a fölött levő vasrács megtekintésre méltó, jelenleg Fedák Ignácz tulajdona.
Klimkovics Béla.
Klimkovics Béla született Kassán 1833. márczius 24-én, Forgách-utcza 31. sz. alatt. Előbb magán-rajziskolát tartott Kassán, később pedig a főreáliskola rajztanára lett. Meghalt Kassán 1885. febr. 10-én, mint a felsőmagyarországi múzeum igazgatója.

KAISER-ERNST JOZEFA. (Orsz. képtár)
Ultzmann Róbert.
Dr. Ultzmann Róbert híres orvos, bécsi egyetemi tanár és jeles szakíró bölcsőjét szintén Kassán ringatták és pedig a Kovács-utcza 48. szám alatti házban. Született 1843-ban. A főgimnáziumot elvégezvén, Bécsbe ment az orvosi egyetemre, hol nemsokára asszisztens, majd tanár lett. Meghalt 1889-ben utazás közben, a Semmeringen. A mostani takarékpénztári épület, melyben Ultzmann később lakott, 1659-ben Mosdóssy Imre tulajdona volt; ettől megvette Kisdy Benedek egri püspök, hogy benne az általa alapított Szt.-Lászlóról nevezett papnöveldét elhelyezze. Miután a papnövelde a jelenlegi Fő-utzca 93. számu épületbe tétetett át, Andrássy Károly gróf, majd bizonyos Niemandsfreund kezébe került, kitől a kassai takarékpénztár vette meg.
I. Sándor czár.
I. Sándor orosz czár szintén lakott rövid ideig Kassán, midőn a bécsi kongresszus után birodalmába visszautazott. 1821. május 1-én érkezett Kassára, s itt a Fő-utcza 78. szám alatti gróf Dessewffy-féle házban volt elszállásolva.
82István nádor.
István főherczeg, Magyarország nádora, 1847-ben látogatta meg Kassát. Fényes bevonulását, melyhez a megye és a város nagyszerü bandériumot állított ki, szeptember 2-án tartotta a Pesti-út felől. Néhány napig időzött Kassán, mialatt a püspöki palotában lakott.
Schlick.
1848-ban, midőn Pulszky Sándor Kassa mellett csatát vesztett, báró Schlick altábornagy tartotta bevonulását Kassára. Deczember 11-én a Nagy-Hernád hidjánál gróf Dessewffy Ferencz polgármester jelentette be néki a város hódolatát. Schlick a parancsnoki palotába, a mai honvédkaszárnyába szállott.
Konstantin és Paskievics.
1849. junius 24-én az ellenséges orosz hadsereg vonult be Kassár, Konstantin nagyherczeg és Paskievics herczeg vezérlete alatt. A nagyherczeg a polgármester, gróf Dessewffy Ferencz palotájába szállott, Paskievics herczeg pedig a parancsnoki épületbe.
Marx Vilmos osztrák császári rendőrigazgató a kassai krónikában nevét azzal az önkényes rendelettel tette nevetségessé, a melyben megparancsolta a körszakállak leborotváltatását. Ez okozta bukását is; mert midőn több kassai polgáron kívül gr. Zichy Henrik belső titkos tanácsost is megborotváltatta, ez panaszt tett Bécsben s Marxot azonnal elmozdították. A szabadságharcz lezajlása után a rendőri igazgatóság a Fő-utcza 22. számu házban volt, mely most a kassai népbanké.
I. Ferencz József.
I. Ferencz József uralkodónk 1852. augusztus 10-én jött először Kassára; 1857. aug. 31-én másodszor, 1877-ben, már mint alkotmányos koronás király harmadszor. Mindannyiszor a püspöki palotában volt elszállásolva. 1877-ben veje, Luitpold bajor herczeg is eljött kiséretében és a gróf Dessewffy-palotában (Fő-utcza 78.) szállott meg.

GERSTER ETELKA.
Csáky Albin.
Csáky Albin gróf, volt vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter, az 1857-59-ki években a kassai jogakadémiának volt hallgatója.
Berzeviczy Albert.
Berzeviczy Albert, volt vallás és közoktatásügyi államtitkár, az 1870-1872-iki években szintén hallgatója volt a kassai jogakadémiának.
Vida József.
Vida József, magyar költő, 1871. augusztus 10-én neveztetvén ki a kassai kir. jogakadémia rendes tanárává, 1876. junius 20-án bekövetkezett haláláig Kassán lakott.
*

Az előrebocsátott sorokban a jelen század nehány nevezetességéről szólva, áttérünk a mult századokra.
I. Mátyás.
Hunyadi Mátyás király Kassán való tartózkodásának ideje 1460. november 19-ére esik. Mátyás király szállása az úgynevezett királyi házban volt, mely a mostani premontrei társház helyén, a Fő-uitczában állott. Mátyás király azalatt, míg Kassán tartózkodott, Podiebrád cseh király követeivel 83értekezett. 1478-ban Mátyás király másodízben is meglátogatta Kassát, második nejével, Beatrixxel és udvari kiséretével.
Szathmáry György.
Szathmáry György 1460 ban született Kassán. Előbb pécsi püspök, később esztergomi érsek és magyarország kanczellárja lett. Nőtestvérét Annát Thurzó Elek vette el. Mindketten az úgynevezett lőcsei házban születtek (Fő-utcza 69.), mely Szathmáry-birtok volt. Thurzó Elek e házat 1516-ban Lőcse városának ajándékozá, Kassa pedig 1625-ben visszavásárolta.
Zápolya János.
Zápolya János magyar király 1528-ban elfoglalta Kassát, s néhány hétig az úgynevezett királyi házban tartózkodott.
Serédi Gáspár, I. Ferdinánd király vezére, ki 1530-ban főkapitánynyá neveztetett ki, szintén az említett palotában lakott.
Izabella.
Izabella, Zápolya János özvegye 1551-ben tartózkodott hosszabb ideig Kasssán.
Timódy.
Tinódy Sebestyén, a magyar lantos költő, 1549-ben Kassán telepedett le; a lőcsei házban lakott, a Kovács-utczára néző részben, de csak rövid ideig, mert hamar elköltözött.
Bocskay István.
Bocskay István, miután hadainak fővezére, Lippay Balázs, Kassát 1604. november elsején elfoglalta, november 12-én nagy pompával tartotta bevonulását a városba. A királyi házban lakott. A Tordássy-féle házat (Fő-utcza 66. sz.) most is Bocskay-háznak nevezik; de a közvélemény hibásan tartja Bocskay lakóhelyének, talán azért, mert a modern alakban átépített ház diszítéseül a tulajdonos Bocskay István és II. Rákóczy Ferencz fejszobrait használta.

KASSA. - A HADIK-BARKÓCZY-FÉLE HÁZ. (Podleszny A. felvétele)
Lippay Balázs.
Lippay Balázs Szabó György házában lakott, mely jelenleg a felsőmagyarországi múzeum helyisége.
Kátay Mihály.
Kátay Mihály, Bocskay kanczellárja, a jelenlegi Fő-utcza 42. számu házban lakott. Itt ölette meg Lippay Balázst, mint azt már Kassa történetében említettük. - Az említett ház egyik emeleti szobájában egy remekmívű renaissance izlésben faragott márványkandalló még most is hirdeti hajdani tulajdonosának gazdagságát. A ház rokokó ékitményeit később alkalmazták.
Bethlen Gábor és neje.
Bethlen Gábor, miután 1619. szeptember 11-én bevonult Kassára, a királyi házat foglalta el lakásul.
Brandenburgi Katalin, János Zsigmond brandenburgi választó fejedelem nővére, mint Bethlen Gábor menyasszonya, 1626. márczius 1-én tartotta bevonulását. Az esketést a Szt. Erzsébet egyházban, a lakomát és tánczmulatságot pedig a Fekete-sas épületben (Fő-utcza 29.) tartották meg.
Parancsnokok. Thököly Imre.
Spankau, Kobb Frigyes, Strassoldo és Schmidt német tábornokok az 1670-iki Zrinyi-Rákóczy-féle összeesküvést követő gyászos korszakban a kassai parancsnoki házban laktak. Válogatott kegyetlenséggel 84üldözték a magyar polgárokat, kiket rövid időre Thököly Imre szabadított meg, a ki 1682-ben foglalta el Kassát és a parancsnoki épületben lakott, melyet ezentúl fejedelmi háznak neveztek.
II. Rákóczy Ferencz.
II. Rákóczy Ferencz 1706. deczember 1-én tartotta fényes bevonulását Kassára. Előbb Esterházy Antal házába, később a fejedelmi palotába szállott, hol több hónapot töltött. A Mészáros-utcza 16. számu házon találták meg az Aspremont-féle czímert, a mi bizonyítja, hogy a nevezett ház Rákóczy Julia, Aspremont grófné tulajdona volt.
1711. ápril 26-án Kasát feladják a császári hadaknak, s a város parancsnokának Fluck császári vezért nevezik ki. Ezen időből sok rokokó bútor maradt fenn, ezekkel Maléter Vilmos kassai birtokos, a Kossuth Lajos-utcza 23 számu házában egy egész szobát rendezett be, melyet Rákóczy-szobának neveznek.
II. József.
II. József császár ismételten volt Kassán, s mindannyiszor a kamarai épületbe szállt. Mint Mária Terézia királynő társuralkodója, 1770. junius 3-án érkezett Kassára és a pünkösdi ünnepeket itt töltvén, Perecz Mihály akkori plébános a fejedelmeket megillető czeremóniával vezette a Szt. Erzsébet egyházba. 1783. junius 22-én ismét Kassán volt, s emlékezetére a Forgách-utcza végén álló városi kaput - a jelenlegi 37. és 38. számu házak között - József-kapunak nevezték el.
Szirmay Antal.
Szirmay Antal, kit már 15 éves korában neveztek ki koszorús költőnek (poeta laureatus), 1747-ben született Kassán. Ő írta azt a verset, mely a székesegyház keresztgombjában van elhelyezve, s melynek czíme: Carmina restauratae turris Cassoviensis globo inclusa.
Landerer.
Landerer János, könyvnyomdász, 1774-ben vette meg 7600 frtért a jezsuiták kassai könyvnyomdáját, jelenleg Demeter Manó kovácsutczai 61. számu házát, melyen szintén régi rokokó diszítmények láthatók.
Kazinczy.
Kazinczy Ferenc, a költő és a magyar nyelv nagy reformátora, 1779. szeptember 9-én jött Kassára, a jogi tudományok hallgatása végett.
Dessewffy József.
Dessewffy József gróf 1785-ban született Kassán, a Fő-utcza 90-ik számu Dessewffy-, jelenleg Szirmay-féle házban. Ismeretes Kazinczy Ferenczczel való levelezése és gróf Széchenyi Istvánnal folytatott vitatkozása, midőn "Taglalat" czímű röpiratában megtámadta Széchenyinek "Hitel" czímű híres művét.

TINÓDY SEBESTYÉN CZIMERE. (Tinódy krónikájából.) Zárókép

« KASSA RÉGI SIRKÖVEI. KEZDŐLAP

Abauj-Torna vármegye és Kassa

Tartalomjegyzék

KASSA KÖZIGAZGATÁSA. »