« A képzőművészet Fiuméban. Írta gróf Wickenburg István, átnézte Pasteiner Gyula. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A törvénykezés Fiuméban. Írta Thierry Alajos lovag. »

154Fiume társadalma.
Írta Kőrösi Sándor, átnézte György Aladár

A régi Fiume lakossága legnagyobbrészt kereskedőkből és tengerészekből állott. A kereskedő egész nap el van foglalva, az élelmi czikeket készpénzen vásárolja; a vendéglátást tehát magyar értelemben nem ismeri. A tengerész mai napság is két-három hónapig, régibb időkben pedig, a vitorláshajók korszakában, félesztendeig, sőt gyakran egy-két évig volt kénytelen távol maradni családjától. Nagyon természetes, hogy ily körülmények közt Fiuméban is kifejlődött az a - Közép- és Dél-Olaszországban is általános - szokás, hogy minden család lehetőleg elzárkózik a külvilág elől.
Ez az elzárkozóttság annyira meggyökeresedett, hogy még lányos házakba sem tartják illőnek a fiatal emberek bejárását, sőt még az is nagyon illetlen dolog volna, ha valamely asszony vagy leány a szoros értelemben vett családhoz nem tartozó férfi kiséretében menne végig az utczán. Idegen fiatalember csak attól a naptól fogva járhat a leányos családhoz, midőn hivatalosan a leány vőlegényének tekinthetik vagy arra biztos kilátásuk van. A fiatalok tehát csakis nyilvános mulatságokon, sokadalmakon találkozhatnak. A nyugatról a magyar fővárosba átszármazott, sőt már a vidéki városokban is meghonosult "jour" itt a legújabb időkig ismeretlen volt, és csak most kezd az előkelőségek közt hóditani.
Mulatságok.
A fiumeiek társadalmi élete tehát csak a nyilvános összejövetelekben jelentkezik. Szinházba, hangversenyre, tánczmulatságra, kirándulásra a fiumei mindig szeretett járni s ott a közös ismerősökkel találkozni; újabban pedig a klubélet is élénken fejlődött.
A társaság fogalma a törzsökös fiumeieknél, mint kereskedő és tengerész népnél plutokratikus irányban fejlődött ki. Hogy ki tartozhatik az ugynevezett "jó társasághoz", azt az illetőnek vagyoni állapota szabta meg. "Chi non gha palco al teatro e tomba al cimitero, non cè sior" (A kinek nincs páholya a szinházban és kriptája a temetőben, az nem úr): ez volt s mai napig is ez a józan gondolkozású fiumei nép szemében a "társaság"-hoz való tartozás kritériuma.
A ki a fiumeiekkel jobban megismerkedik, azt rendkívül kellemesen lepi meg az az őszinte kedvesség, mely itt a társadalmi érintkezést jellemzi. A fiumei nép természeténél fogva egyszerű, őszínte és szives; a vérébe ment át a velenczeiekkel való érintkezésből a kedvesség, az olasz kultúránál fogva az udvariasság.
155Szalon.
A ki huzamos ideig élt Fiuméban s lakóival szorosabb ismeretségre lépett az erről alaposan meggyőződhetik. Az idegen azonban mindebből csak szertartásos udvariasságot fog a fiumei szalonokban tapasztalni. De ez természetes. Minden kikötőváros kénytelen-kelletlen ceremóniássá válik a nagy idegen-forgalom miatt.
Idegen szokások.
Újabban azonban idegen áramlatok kezdenek befolyni Fiume társadalmi életére, melyek külön-külön alakitanak ugyan kisebb középpontokat, de ezekben a jövő társadalmi egybeolvadás, az egységes társadalom kialakulásának kezdeteit láthatjuk, mert mindegyik igyekezik különállása mellett érintkezési pontokat keresni a törzsökös fiumei társasággal. Újabb elemek, magyarajkúak, németek, francziák, angolok és olaszországi olaszok, arisztokráczia, nemesség, gentry mind hazai viszonyaiknak megfelelő társadalmi életet szeretnének új otthonukban látni; de kénytelenek a fiumei viszonyokkal számot vetni s társadalmi életüket a szerint berendezni.
Magyarok.
A magyarajkuak, kik mint állami- és magántisztviselők, vagy részben mint kereskedők, a legnagyobb és legtekintélyesebb kontingensét képezik a Fiuméba telepedett új elemeknek, nagyrészt belevegyülnek a törzslakosság társadalmi életébe; sokan tagjai a Casino patriotticonak vagy a Società Filarmonico drammaticànak, Fiume e két legtekintélyesebb egyesületének; mások ellenben a családok tömörülésében, a kölcsönös vendéglátásban keresik a társadalmi élet kellemeit. Ezek czentrális pontjai: A fiumei tisztviselők egyesülete (mely azonban még a kezdet nehézségeivel küzd), továbbá a fiumei magyar daloskör s a fiumei Lloyd.

Ossoinack Lajos.
Németek.
A németek, (birodalmiak és osztrákok) a Naturwissenschaftlicher Club körül tömörülnek. Itt hetenkint, egyszer, rendszerint pénteken este, tudományos vagy irodalmi témáról szép előadásokat hallhatni. Nagyrészük ezenkivül a kedélyes szórakozásról sem feledkezik meg. Hetenkint egyszer, valamely sörház vagy vendéglő külön termében, nyáron pedig künn a szabadban valamely szép helyen gyülnek össze, még pedig az asszonyok és leányok kiséretében. Kuglizás, hangverseny, táncz vagy kedélyes társalgás fűszerezik az együttlétet. Egyébként nagyrészük a Patriotticonak vagy a Filodrammaticanak is tagja.
Nemzetközi társaság.
A nemzetközi társaság, a franczia vagy angol származású előkelő fiumei gyárosok, vállalkozók az idegen államok s a fiumei társadalom több előkelősége, magasabb katonai és állami tisztviselők stb. jourokon, tennispályán, fényes házi estélyeken találkoznak; e társaságban pedig már szó sincs az elzárkózottságról. E társaság köré csoportosúlnak újabban mindazok, kik vagyoni állás, születés vagy magas rang folytán az előkelőségre tartanak igényt. Egyszersmind ez az aránylag kis körre terjedő társaság az, mely tekintélyével s utánzatot keltő szokásaival újabban leginkább hat arra, hogy a régi puritán erkölcsü fiumei társadalom átalakuljon. Ennek köszönhető a jourok terjedése is a vagyonos fiumeiek között.
Az összes társadalmi körök felett magasan áll s a különböző társadalmi árnyalatok középpontjául szolgál a kormányzó palotája.
Kormányzó.
A "gróf" és a "grófné" termeiben, fényes estélyein és ebédein találkozik évenkint kétszer-háromszor, gyakran többször is egész Fiumei 156arisztokráczia stb., a mi a sokfelé húzó fiumei társadalmat időnként szerencsés kézzel egységes mederbe tereli s egymáshoz mind közelebb hozza.
Fiume mai társadalmi mozgalmainak élén a közelmult napokban Batthyány Lajos gróf a legutóbbi kormányzó és neje Andrássy Ilona grófnő elsők voltak minden nemesczélú törekvés gyámolításában, jelen voltak mindenütt, a hol a társadalmi érdek megkivánta, s éppen azért Fiume társadalma nagy veszteséget szenvedett távozásukkal.
A polgárság körében Ciotta neve s főleg Ossoinack Lajos, Gelletich Miklós, Dall'Asta és Simonich Antal tevékenysége az, a mi a társadalmi mozgalmak fényes sikerét biztositja. A fiumeieknek tömeges kirándulása Magyarország megismerése végett ismételten Budapestre és Debreczenbe, nagyrészt Gelletich Miklós és Dall'Asta lelkes agitácziójának eredménye.
Ossoinack társadalmi tevékenységénél azonban, melylyel Fiumenak minden közhasznú dolgában részt vesz, nevezetesebb az az érdem, melyet a magyar tengeri kereskedelem felvirágoztatása körül szerzett. Az ő érdeme első sorban (mint a tengerészetet ismertető fejezetben megirjuk) a független magyar tengeri hajózás megteremtése, azután a magyar liszt tengerentúli szállítása és a dongakereskedés Fiuméba terelése.
Ossoinack fiumei születésü. Nagyatyja a század elején hajótulajdonos volt s Dalmácziával és Olaszországgal üzte a cserekereskedést. Egyik hajóját Lissánál a francziák, a másikat 1811-ben az angolok a Fiumara-csatornában elégették.
Ossoinack Lajos elvégezvén tanulmányait a laibachi és gráczi kereskedelmi akadémián, a tengerészeti kereskedelemre szánta magát s e szakmában Triesztben, Odesszában, Hamburgban, Londonban és New-Yorkban művelte ki magát. 1874-ben tért vissza hazájába s megalapitotta ma is virágzó czégét. Ő kezdeményezte az angol hajóknak Fiuméban való kikötését; ő dolgozta ki Catinellivel és Smoquinával a Fiumera vonatkozó magyar állami programm alapvonalait, melyet a magyar kormány azután megvalósított. Ő emelt először szót a fiumei kereskedelmi és iparkamarában az osztrák Lloyd szerződésének felbontása mellett, a mit később Baross meg is tett. Az ő kezdeményezésének köszönhetik megteremtésüket az "Adria" az "Oriente" gőzhajózási társulatok, a rizshántoló gyár, melynek válságos időszakában élére is állott s azt mai virágzó magaslatára emelte, valamint része volt a kőolajfinomitó-gyár létrehozatalában is. Ő állitotta az első kikötői tárházat s az ő iniciativájára érintik az angol "Cunard" társaság és a Baily & Leetham társaság hajói a fiumei kikötőt.

Dall'Asta Szaniszló.
A nőegylet s az ezzel egybekötött jötékonyczélu társadalmi akczió élén Leard Józsefné áll, kit e téren az előkelő urinők kiváló társasága, különösen pedig Herczegh Teréz testvér (Herczcegh Mihály, budapesti egyetemi tanár testvérhuga), a Mária-árvaház fejedelemasszonya gyámolít.
A társas élet mozgalmait Fiuméban a következő egyesületek irányítják:
I. Társadalmi egyesületek.
Társadalmi egyesületek.
A fiumei tisztviselők egyesülete.
Protektor: Batthyány Lajos gróf, v. kormányzó. Tiszteletbeli elnök: Abele Rezső br., min. tanácsos. Elnök: dr. Feichtinger Elek kir. tanácsos, pénzügyigazgató. Alelnökök: gr. Wickenburg István min. titkár, dr. Gelletich Miklós közjegyző, h. polgármester és Tóth Géza, az "Adria" könyvelő osztályának vezetője. Titkárok: Szabó Samu és Farkas Kálmán.
157Casino Patriottico. (A földiek, helybeliek kaszinója.)
Elnök: ifj. Minach János. Alelnök: Descovich Károly. Titkár: Ferfoglia Ferencz. Igazgató tagok: gróf Domini Lénárd, Struppi Győző, Thierry Henrik lovag.
Società filarmonico-drammatica. (A zene- és szinműkedvelők egyesülete.)
Alelnök: dr. Benzan János Titkár: dr. Zotti János Karmester: Cimadori Róbert.
Fiumei magyar daloskör.
Az elnöki szék betöltetlen. Alelnök: Donáth Imre. Titkár: Killyéni Endre. Karmester Cimadori Róbert.
Società degli Artieri. (Iparosok egyesülete.)
Elnök: Chiuzzelin Antal. Alelnök: Ellenz Antal. Titkár: Zustovich Justinian.
Fiumei Lloyd.
Elnök: Steinacker Arthur. Alelnökök: Maderspach Sándor. Titkár: Szegfy László.
Čitaonica. (Horvát kaszinó.)
A Čitaonica elnöki és alelnöki állása a legutóbbi ideig betöltetlen volt, még pedig a következő okokból: Ő Felségének a királynak legutóbbi, 1891-iki látogatása alkalmával a Čitaonica elnöksége, vagyis a fiumei horvátok nem járulhattak a király szine elé, mert a kormányzónál mint testület sohasem tisztelegtek, s így a Čitaonica bemutatását nem lehetett fölvenni a programmba. Midőn tehát a következő évben Batthyány Lajos gróf lett Fiume kormányzója, a Čitaonica vezérférfiai, a horvátországi békés hangulatnak megfelelőleg, azt óhajtották, hogy az ujonnan választandó elnökség ne mulaszsza el a tisztelgést a magyar kormány fiumei képviselőjénél. A legnagyobbrészt ifjakból álló túlzó ellenzék azonban nem akarta az udvariasság és formaság eme követelményét jogosultnak elismerni. Igy történt, hogy oly tekintélyes polgárok, mint Gorup József, Barač Milutin, a petróleumgyár igazgatója, vagy dr. Kiseljak János, kik a fiumei társadalom mozgalmaiban is részt vesznek, s mint magánszemélyek a kormányzónál is rendszerint családostul hivatalosak, a Čitaonica elnökségének elvállalását visszautasították. Az 1897. év elején sikerült a Čitaonicának a kivánt egyetértést elérni. A tulzók kiváltak s a magyarbarát horvátok megválasztották elnöknek dr. Kiseljak Jánost s az elnökség látogatást tett br. Abele Rezső kormányzóhelyettesnél.
Associazione dei Vigili volontari. (Önkéntes tűzoltók egyesülete.)
Parancsnok: dr. Zotti János.

Simonich Antal.
II. Sportegyesületek.
Sportegyesületek.
Circolo fiumano dei cacciatori. (Fiumei vadászok köre.)
Elnök: dr. Givovich Máté. Alelnökök: lov. Thierry Henrik, gróf. Becker Frigyes Igazgatótitkár: Mozog István.
Club alpino fiumano. (Fiumei alpesi klub).
Elnök: Dall'Asta Szaniszló Alelnök: Gerbaz Lajos. Titkár: Battara Antal.
Club dei Canottieri fiumani. (Fiumei csónakosok klubja.)
Elnök: Sirola János. Titkár: Peltzer József.
Club di equitazione. (Lovas klub).
Felügyelő-bizottság: Egan Lajos, Frankfurter Albert, Pancera István, dr. Seemann Antal, dr. Vio Ferencz
Nautico Sport Club Quarnero. ("Quarnero" evezősök klubja.)
Elnök: Főevezős: Klinz Hubert.
Sezione autonoma fiumana della Società touristica ungherese. (A magyar turista egylet fiumei autonom osztálya.)
Alelnök: Dobrovich Lajos. Titkár: Thian Antal.
Società dei Carpazi ungarici. (A magyar Kárpátegyesület fiumei osztálya.)
Képviselője: Schlemmer Károly.
Società fiumana di ginnastica. (Fiumei torna-egylet.)
158Elnök: dr. Dall'Asta Szaniszló. Alelnök: Donáth Imre. Tornamester: Mozog István.
Veloce Club fiumano. (Fiumei kerékpáros klub.)
Elnök: Prodam János gyógyszerész Titkár: Tomasi Ruggero.
III. Közművelődési egyesületek.
Közművelődési egyesületek.
Circolo di lettura francese. (Franczia olvasókör.)
Protektor: Gr. Batthyány Lajos Tiszteletbeli elnök Sauvaire Ágost volt fiumei, jelenleg odesszai franczia konzul. Alapitó-elnök: Schlemmer Károly. Alelnök: Brelich Ferencz.
Circolo letterario. (Olasz irodalmi kör.)
Elnök: dr. Bellen András Titkár: Cappellari János.
Congregazione italiana della Beata Vergine dei sette dolori. (A hétfájdalmas Szent Szűz tiszteletére alakúlt olasz egyesület.) Alapíttatott 1631-ben, az elhunytak emlékezetének ünneplésére.
Lelki atya és prédikátor: Notar Lajos. Gazda: Serdog József. Titkár: Giurandich Ferencz.
Naturwissenschaftlicher Club. (Természettudományi kör.)
Elnök: dr. Salcher Péter Titkár: Wanka József.
Tanitó egyesület.
Elnök: Donáth Imre. Alelnök: Kavulják György. Titkár: Killyéni András.
IV. Jótékony egyesületek.
Jótékony egyesületek.
A Mária-Dorottya-egyesület fiumei szakosztálya.
Elnök: Gross Leopoldine igazgató.
Asilo di carità per l'infanzia. (Gyermek-menedékhely.)
Elnök: gr. Domini Vincze Titkár: Greff András.
Associazione di beneficenza "Maria". ("Mária" jótékony nőegylet.)
Protektor és elnök: Szápáry Mária grófné. Tiszteletbeli elnök: Scarpa Mária. Alelnökök: Leardné Ilona és br. Lettisné Klementina Titkár: Angelovich Mária.
Associazione italiana di beneficenza ([Olaszországi] Olaszok jótékony egyesülete.)
Elnök: Rosetti Lajos. Alelnök: Grilli János. Titkár: Coletti Ignácz.
Cassa distrettuale per ammalati. (Kerületi betegsegélyző-pénztár).
Elnök: Whitehead John lov. Alelnök: Meynier Károly. Titkár: Rečka Péter.
Chevra Kadisa. (Izraelita szent [temetkező] egylet.)
Elnök: Hartmann József, az "Adria" prokuristája. - Alelnök: Kemény Dezső. Titkár: Gerlóczi Adolf.
Società dei Veterani militari. (Veterán egyesület.)
Patronus: Ő Felsége a király. Alelnök: Polonio-Balbi Michelangelo lovag.
Società di mutuo soccorso cooperatrice degli addetti al commercio. (Kereskedői alkalmazottak kölcsönös segélyegyesülete.)
Elnök: Prohaska Ferencz. Alelnök: - Titkár: Poldrugo Vincze.
Società di mutuo soccorso per gli scolari poveri della r. ung. scuola elementare e cittadina maschile di Stato. (Az áll. el. és polgári fiúiskola szegény tanulóit segélyző egyesület.)
Az iskola tanítói kara kezeli.
Società Operaia fiumana (Fiumei munkások egylete.)
Elnök: Simonich Antal. Alelnök: Cravagna Antal. Titkár: Brelich Lajos.
Società per la costruzione di case operaie. (Munkásház-építő egyesület.)
Elnök: Ciotta János. Alelnök: Simonich Antal.

« A képzőművészet Fiuméban. Írta gróf Wickenburg István, átnézte Pasteiner Gyula. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A törvénykezés Fiuméban. Írta Thierry Alajos lovag. »