« Fiume közigazgatása. Írta Brelich Ernő. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A fiumei kormányzóság és a tengerészeti hatóság. Hivatalos adatok alapján. Átnézte gr. Batthyány Tivadar és dr. Fechtinger Elek. »

319Adó- és vámügy Fiuméban.
Hivatalos adatok alapján. Átnézte dr. Feichtinger Elek
Az alkotmány visszaállitása után még néhány évig tartott az a bizonytalan állapot, a melynek a rnagyar kormány gróf Zichy Józsefnek kir. kormányzóvá történt kinevezésével 1870-ben véget vetett. Az uj kormányzónak volt fentartva, hogy a horvát uralom idejéből fenmaradt intézmények átalakitását végrehajtsa. Az ő inicziativájának tulajdonítandó az akkori pénzügyminiszternek 1871. évi márczius hó 18-án 46477. sz. alatt kelt rendelete, melylyel Fiuméban magyar királyi pénzügyigazgatóság állittatott fel és annak vezetésével maga a kormányzó bizatott meg. A fiumei m. k. pénzügyigazgatóságnak a kormányzó volt tulajdonképeni főnöke egészen 1889-ig vagyis az 1889. XXVIII. t. cz. életbeléptetéseig.
A kormányzók azonban inkább csak de jure, mint de facto voltak a pénzügyigazgatóságnak főnökei, mert azt tényleg mindig egy pénzügyi tanácsos mint helyettes vezette. 1871-től 1889-ig a három kormányzó, gróf Zichy József, gróf Szápáry Géza és gróf Zichy Ágost idejében négy pénzügyigazgató helyettes váltotta fel egymást. Ezek voltak Zurchaleg Antal, Brusić Mátyás, dr. pávai Vajna Albert és Szobovics Lajos.
Mielőtt a pénzügyigazgatóságnak 1889-ben történt ujjászervezésére áttérnénk, megemlitendőnek tartjuk azt, hogy az 1876-ban felállitott és 1889-ben megszünt adófelügyelői intézmény Fiuméban is életbe volt léptetve. Felállitása alkalmával annak élére Brusić Mátyás akkori pénzügyi titkárt helyezték. Ez azonban nem foglalta el állását és igy helyébe dr. pávai Vajna Albertet nevezték ki, a kit ez állásban 1882. nyarán baranyanádasdi dr. Feichtinger Elek pénzügyi fogalmazó, később pénzügyi titkár váltott fel.

Dr. Feichtinger Elek.
A mint fentebb érintettük, a fiumei pénzügyigazgatóság 1889-ben ujjászerveztetett és pénzügyigazgatóvá az addig a kormányzó mellett helyettesként működött Szobovics Lajos pénzügyi tanácsos, helyettessé pedig dr. Feichtinger Elek pénzügyi titkár és adófelügyelő - a kinek mint ilyennek hivatala a pénzügyigazgatóságba olvadt be - neveztetett ki. Szobovicsot a pénzügyigazgatói állásban 1892-ben dr. Feichtinger Elek váltotta fel a ki ez állásban jelenleg is működik. Helyettese: Weinhardt Gusztáv p. ü. titkár.
Dr. Feichtinger Elek született Esztergomban, 1854. évi junius hó 21-én, régi 320nemesi családból, mely 1720-ban kapott czimerlevelet; atyja dr. Feichtinger Sándor, városi főorvos és közkórházi igazgató pedig 1887-ben baranya-nádasdi előnevet. Iskolai tanulmányait részben szülővárosában, részben Budapesten végezte. Állami szolgálatba 1876. junius hó 24-én lépett, mint joggyakornok a budapesti kir. törvényszéknél, de 1880-ban a pénzügyi közigazgatáshoz lépett át mint pénzügyi fogalmazó s Fiuméba helyezték, a hol 1882. nyarán adófelügyelő, 1885-ben pénzügyi titkár, 1889-ben pénzügyigazgatói helyettes, 1892-ben pénzügyi tanácsos-pénzügyi igazgató és 1895-ben ugyane minőségben kir. tanácsos lett.
Feichtinger az irodalom terén is serényen munkálkodott, mint azt az irodalomról szóló fejezetben tárgyaljuk. Müveit nemcsak magyar, hanem főkép olasz, franczia és német nyelven irta és igy a hazai jognak a külföldön való ismertetése körül is érdemeket szerzett. Nemzetgazdaság- és pénzügytanát a boszniai és herczegovinai kereskedelmi iskolák számára szerb nyelvre is lefordították, sőt Gonzales Revilla madridi egyetemi tanár spanyol nyelvre való leforditásáért is megkereste. Mint a "Société de législation comparée de Paris" tagja a társaság 1889. Bulletinjében Wlassics Gyula akkori egyetemi tanár, jelenleg vallás- és közoktatásügyi miniszter munkája nyomán részletesen ismertette a bűnvádi perrendtartásról annak idején benyujtott törvényjavaslatot. Később maga a mondott franczia jogtudományi társaság bízta őt meg egy vitakérdésnek a magyar és az osztrák közjog szempontjától való fejtegetésével. Ez az értekezése a társaság fennállásának 25 éves jubileuma alkalmával kiadott díszkötetben "Note sur les pouvoirs des Chambres hautes en Hongrie et Autriche" czím alatt megjelent 1889-ben.
Feichtingernek "Diritto Marittimo" czímű nagy munkáját mely 1893-ban jelent meg, a külföldi szaklapok igen elismerőleg fogadták. Ugyancsak 1893-ban az akkori igazságügyminiszter őt bízta meg az osztrák tengeri magánjogi törvényjavaslatnak magyar nyelvre való leforditásával.
Feichtinger mint pénzügyigazgató nemcsak a lakosság körében tudott magának köztiszteletet és becsülést kivívni, hanem a tisztviselők körében is közszeretetnek örvend, akik 1895-ben, midőn egyesületet alapitottak, őt választották meg elnökké.

A vámpalota (Dogana) Fiuméban.
(Funk Antal felvétele)
Feichtinger pénzügyigazgatóságának időszaka éppen összeesik a fiumei szabadkikötő megszüntetésével, az ennek következtében rendkivül megszaporodott 321kezelési munkával s egyuttal a határvám bevételek óriási arányu emelkedésével.
Ha visszatekintünk Fiume huszonötéves multjára, a minden téren kifejlődött óriási arányu föllendülés illusztráczióját megtaláljuk az adók és vámjövedelmek, valamint a bélyeg- és illetékbevételek nagy emelkedésében is.
A fiumei adó-, vám- és illetékbevételek emelkedéséről világos képet adhat az alábbi táblázat:
ÉvEgyenesFogyasztásiHatárvámbanBélyeg és
illetékben
Összes bevétel
adóban
1872135.826.215.618.58111.908.0536.518.36289.871.20
1873140.949.5110.128.32204.785.-40.508.12396.370.95
1874149.266.013.761.9636.926.8235.895.29225.850.08
1875184.325.435.351.8934.256.6043.563.17267.497.09
1876191.538.983.861.7332.483.5976.446.01304.330.31
1877211.699.094.231.8334.312.0188.149.97368.392.90
1878225.272.964.105.2732.277.3930.726.60292.382.22
1879224.616.814.131.2468.250.79108.744.88405.743.72
1880232.920.631.640.0576.169.9954.819.06365.549.73
1881247.462.79351.31522.632.4558.565.41829.011.96
1882249.324.002.000.811,117.712.2261.865.961,430.902.99
1883258.316.841.972.151,231.413.86101.532.221,593.235.07
1884302.791.751,274.095.011,473.752.3481.625.583,132.264.58
1885314.314.6611,213.538.721,375.819.5753.429.942,957.102.89
1886323.282.382,884.551.16488.306.7178.562.223,774.702.47
1887351.393.282,903.655.77172.393.0182.355.173,509.797.23
1888381.518.502,834.421.50159,517.6087.463.053,462.920.65
1889404.846.362,877.889.05146.031.1695.643.793,524.413.36
1890404.997.233,016.816.86185.617.6473.484.573,680.916.30
1891404.430.462,947.912.101,428.885.7276.005.104,857.233.38
1892402.792.973,208.613.982,314.573.8462.939.935,988.920.72
1893408.450.443,331.863.043,780.661.8682.800.417,603.775.75
1894433.409.873,165.810.993,383.593.-97.515.717,080.329.57
1895438.248.853,062.017.623,743.317.8793.049.277,336.633.61
1896508.980.112,723.402.664,347,420.9697.225.917,677.029.64
A vámjövedelem tünteti föl a legnagyobb foku emelkedést, a minek egyik oka a már emlitett körülmény, hogy a szabad-kikötő megszünt, másrészt azonban kétségkivül a kikötői behozatal felszökkenése. A mig az 1882-1885-iki négy évet leszámítva, a vámjövedelem csak a százezerek körül forgott, 1891-ben túlhaladta a milliót 1872-től fogva pedig már 4.347,420 frt 96 krra emelkedett; az 1891-iki eredménynyel szemben 160%, az 1872-ikivel körülbelül 3800% az emelkedés.
Az egyenes adók, főleg azonban a fogyasztási adók emelkedése is szembetűnő, csak a legutóbbi tiz évben is. 1885 óta az egyenes adó 314,000 forintról 508,000 frtra; a fogyasztási adó 1,203,000 frtról 1895-ben 3,062,000 frtra (1896-ban azonban az előbbiével szemben 340,000 frttal csökkent) emelkedett; tehát szintén több mint 150%-kal, s ugyanakkor majdnem megkétszereződött a bélyeg- és illetékjövedelem összege is.
Megjegyzendő, hogy a fentebbi kimutatásban nincsenek kitüntetve a kissebb bevételek, a melyek összege az utolsó években körülbelül másfél millióra tehető; úgy hogy a kincstári bevételek főösszege 1896-ban meghaladta a kilencz millió forintot.

« Fiume közigazgatása. Írta Brelich Ernő. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A fiumei kormányzóság és a tengerészeti hatóság. Hivatalos adatok alapján. Átnézte gr. Batthyány Tivadar és dr. Fechtinger Elek. »