« Halászat a magyar-horvát tengerparton. Írta Matisz János. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A tenger állatvilága. Írta Matisz János. »

401A karszt-lejtő és a tengerpart állatvilága.
Írta Matisz János. Felülvizsgálta Szterényi Hugó

Ennek a vidéknek faunája részben mediterrán, a mennyiben itt hazánk állataitól különböző állatfajok élnek, részben pedig középeurópai, mert olyan állatokban is bővelkedik, melyek hazánk belsejében is otthonosak.
Érdekes annak megfigyelése, hogy az állatok miképen alkalmazkodnak a délibb lejtő sziklás talajához, a mennyiben erdei állatok faodvak vagy önásta földüregek helyett természetes sziklaüregekben, kőhalmazok által alkotott üregekben és sziklahasadékokban ütik fel tanyájukat, mint a vadmacska, borz, menyétek, nyúl, csuvik stb.
Emlősök.
Az emlősök, mind a vad, mind a házi emlős állatok az erdőséggel borított fensíkon és a felső lejtőn, továbbá a termékeny völgyekben számosabbak és nagyobbak. (Egyes emlősökre és madarakra nézve, a részletes adatokat ezen sorok irója különösen Mozog István tanár, neves vadász szives közlésének köszöni.)
A denevérek közül leggyakoribb a Vesperugo soretinus K. és Bl., - V. Kuhlii Natt., - Vespertilio murinus Schr.; kevésbbé gyakori a Plecotus auritus Blas. és a Rhinolophus Hippossideros Blas.
Rovarevők: A vakondok - Talpa europaea L., a sündisznó - Erinaceus europaeus L., a. cziczkányok: Sorex vulgaris L., S fodiens Blas.
Ragadozók: A róka - Canis vulpes L., mindenütt gyakori; a farkas - C. Lupus L., télen a Padezse erdőből lehúzódik egészen a grobniki mezőre. - A vadmacska Felis catus L., erdőkben és sziklás helyeken egyaránt, Fiume közvetlen környékén is sziklaodukban tanyázik. - Menyétek közül gyakori a Mustela Martes Briss., M. Foina Briss., - M. putorius K. és Bl., M. vulgaris K. és Bl. Szigorubb télen a vadászok Portorè környékén látták a czobolyt a M. zibellina és két izben a hermelint M. Erminea Schr.
A barna medve - Ursus arctos L. - két válfaja, a felső erdőségekben a kis termetű, a közép- és az alsó lejtőn a nagy medve; ez utóbbit gyakrabban látni a Klana-erdőben, Kamenjakon és a Trstenik-hegyen.
A borz mindenütt gyakori, közel Fiuméhoz már a Batthyány-hegyen is, Portorè környékén stb., a sziklahasadékokban üti fel tanyáját, kiásva belőlük a vörös agyagföldet.
A rágcsálók közül mindenütt gyakori az egér - Mus musculus L., - a kisebb patkány - M. rattus L., mely a csatornákban bujdosik, - a nagyobb vándorpatkány - M. decumanus Pall. valódi csapása a fiumei raktáraknak és a hajóknak. - A Recsina-völgyben némely helyen gyakori a poczok: Arvicola arvalis Bl. és A. amphibius Bl. A felső erdős talajon él a 402mezei nyúl - Lepus timidus L., a köves mezőkön pedig ennek egy változata, a mennyiben feltünően nagy a feje és a melyet nagyfejű hegyi nyúlnak: L. timidus var. macrocephalus nevezhetünk. Ez utóbbinak húsa sokkal izletesebb.
A mókusfélék közül az erdőkben gyakoriak: a mókus - Sciurus vulgaris L., a mogyoró-pele Myoxus avellanarius L. - és az erdei pele M. glis L., mely utóbbit a hegyi lakók "puh" néven ismerik és télen, szükség esetén, az odvas fákból kiszedik, kályha mellett téli álmából felébresztik s azután megsütik.
Ugyancsak az erdővel borított helyeken gyakori az őz - Cervus capreolus L., a szarvas ellenben Fiume környékén nem fordul elő.
Házi állatok közül említendők: a kis termetű, de biztos lépésű lovak, ellenben az egykor gyakori szamarakat és öszvéreket nem látni többé. - A közép és alsó lejtőn legelnek az apró termetű tehenek és a juhok, mely utóbbiak lassankint hozzászoknak a sziklás, hegyi otthonukhoz, míg meghonosodásuk kezdetén gyakran eltörték lábaikat. - A kecskéket a horvát kormány körülbelül tíz évvel ezelőtt irgalom nélkül kipusztíttatta, minthogy a fiatal facsemetéket leették és minden befásítási kisérletet meghiúsítottak. Egyes jobbmódú gazdák inkább saját házi használatukra, mint eladás czéljából, sertéseket is tenyésztenek.
Madarak.
A Karszt déli lejtőjén és a tengerpart mentén előforduló madarakat állandó, átvonuló és tengeri madarak csoportjára osztjuk.
Állandó madarak azok, melyek e vidéken vagy fészkelnek, vagy huzamosabb ideig tartózkodnak. Ezek a következők:
Ragadozók: Fakó keselyű (Gyps fulvus Gm.); megfigyelték Cherso-szigetén, a "Diruppo di Smergo" hasadék tájékán, továbbá Zengtől délre egy szamárdögön látták lakmározni. Az 1897. évi január és február hónapokban Fülöp orleansi herczeg Fiuméban való tartózkodása alatt a Szt. György felé lehuzódó csatornában és a sziget partjain a számos tengeri madár között 7 darab óriási példány fakó keselyüt lőtt. - A vércsék fajai (Cerchneis, Erythopus, Hypotriorchis). - Az ölyüded sólyom (Falco subbuteo L.). Héja (Astur palumbarius L.). - Karvaly (Accipiter nisus L.). - Réti sas (Haliaetus albicilla L.) aquila di mare, Cherso-szigetén és az átellenes horvát partokon és szigeteken. - Nagy suholy (Bubo maximus Gibb.). - Csuvik (Athene noctua Retz.). - Erdei bagoly (Syrmium aluco L.). - Lángbagoly (S. flammea L.).
Kúszók: Harkályok a fensík nagy erdeiben gyakoriak, Fiume területén azonban csak a Picus medius L., a P. minor L. és a Picoides tridactylus L. fordul elő.
Búbos banka (Upupa epops L.) gyakori. Lappantyú (Caprimulgus europaeus L.)., havasi fölleng (Cypselus melba L.), rondone di mare, kőfali fölleng (C. apus L.). Jégmadár (Alcedo ispida L.), a melyet a tengerparti nép "Martin pescatore"-nak hív, a tengerparton télen gyakrabban látható. Kakuk (Cuculus canorus L.) gyakori.
Éneklők: Füstös fecske (Hirundo rustica L.), házi fecske (H. urbica L.).
Holló (Corvus corax L.), a tengerparton függőleges sziklafalakba építi fészkét, onnan halászatra rándul ki és tengeri madár módjára folytatja életmódját.
Szarka (Pica caudata Boie), elég gyakori.
Cserszajkó (Garrulus glaudarius L.), bőven.
Mogyorótörő (Nucifraga caryocatactes L.), mindenütt gyakori.
A gébicsek (Lanius, Linné), összes fajai úgy a lejtőn, mint Fiume területén gyakoriak.
A gyászos czinke (Poecile lugubris Natt.), a szén- és a kék czinke (Parus maior L., P. coeruleus L.), a téli hónapokban bőven fordulnak elő.
Hipolais olivetorum Str., "il beccafico" Fiume területén a kertekben, szőllőkben, olajfaberkekben gyakori.
403A nádi zenér (Locustella luscinioides Sav.), a grobniki tó és egyéb pocsogó környékén tartózkodik.
Melizophilus provincialis Gm., tengerparti ligetekben (olasz zenér).
Pyrophthalma melanocephala Gm., mint az előbbi.
Barátka zenér (Sylvia atricapilla L.) és a kerti zenér (S. hortensis auctorum), mindenütt.
Fekete rigó (Merula vulgaris Leach), az erdőkben.
Fenyves rigó és léprigó (Turdus pilaris. L.), egész télen át bőven és T. viscivorus L., télen-nyáron gyakori.
Kék rigó (Monticola cyanea L.) "passera solitaria" a Recsina-völgyben, Martinschizzán közönséges; faodukban vagy sziklahasadékokban és üregekben fészkel.
Szirti rigó (M. saxatilis) szintén állandó madár; a sziklahasadékokban fészkel; Martinschizzán láttuk.
Saxicola oenanthe L., a nép "culbianco"-ja, Fiume területén, S. Catterinatól kezdve fölfelé az egyik szikláról a másikra repdes.
Troglodytes parvulus Koch., kőhalmazok között bujkál.
A pintyek (Fringilla L.), legnagyobb része télen-nyáron gyakran látható kevés faj kivételével, a melyek télen dél felé vándorolnak.
A tengerparti kenderike (Linaria rufescens Schl. és Bp.), némely években gyakori, sőt nyáron át fészkel, míg ellenben más években elvonul erről a vidékről. A kisebb éneklő madarak itt tartózkodásának viszonyai és körülményei azonban még alapos megfigyelést és tanulmányozást követelnek.
Galambok: Szirti galamb (Columba livia L.), meredek tengerpart sziklahasadékaiban és oduiban fészkel. (Legközelebb Fiuméhoz: a martinschizzai öböl nyugati oldalán.)
Örvös galamb (C. palumbus L.), a lejtőn kevésbbé gyakori.
Gerlicze (Turtur auritus Ray.), Maxer fiumei vadász állítása szerint Cherso-szigetén vadon él.
Tyúkok: Süket fajd. (Tetrao urogallus L.), Klana, Padezsa, Zgornisko erdeiben, Trstenik-hegyen.
Szirti fogoly (Perdix saxatilis M. és W.).
Ez a Karsztra jellemző, gyakori madár Fiume környékén már-már kivesző félben volt, azonban a fiumei vadász-egylet tenyésztése folytán már annyira megszaporodott, hogy a város fölötti S. Catterinától és a papirgyár mögötti hegyektől kezdve egész a grobniki mezőn túlig gyakori lett; közönséges Buccari körül is, Zeng környékén stb., valamint az osztrák lejtőn.
A gázlók a Karszt-vidéken csakis őszszel és tavaszszal láthatók, a mikor átvonulnak és csak kevesen maradnak meg egész télen át; ilyenek: Haematopus ostralegus L., melyet a tergerparti nép "beccaccia di mare" tengeri szalonka néven ismer; Martinschizzán, Zurkovón, Czirkveniczában télen többször láttuk, sőt e sorok irója élő példányokat is kapott.
Bibicz (Vanellus cristatus L.), a tengerparton elég gyakori.
Szárcsa (Fulica atra L.), a grobniki tóban és sekély tengeröblökben is egész télen át tartózkodik.
Erdei szalonka (Scolopax rusticola L.), októberben az első nagyobb bóra széllel érkezik meg és állandó egész márcziusig. Főfészkei a lopáczai nedves erdők és más völgymedenczék.
A kis gyepi szalonka (Gallinago gallinulla L.), Mozog tanár állítása szerint május és junius hónapokban a klanai fennsík rétségén végig csörgedező ér mentén tartózkodik.
Az úszók legnagyobb része csak átvonul e vidéken, a közönséges vadrucza kivételével, mely pl. a grobniki tóban és a vidék egyéb kisebb pocsogóiban nyáron át is található.
Számos úszómadár pedig közvetlen a tenger mellett tartózkodik vagy állandóan, vagy csak télen át; ezek a tulajdonképeni tengeri madarak.
Tengeri madarak. Az úszók e vidéken, a hol nagyobb kiterjedésű tavak és lápok nincsenek, kevés számmal tartózkodnak; a belföldi úszómadarak csak őszszel és tavaszszal fordulnak meg, midőn délnek és visszafelé 404átvonulnak. A tengerhez csak kevesen tudnak alkalmazkodni. Az állandó úszómadarak legtöbbje éppen ezért tulajdonképen mind tengeri madár. Tengerünkben és csatornáiban az elhagyott partokon és szigeteken a következő fajok fordulnak elő:
Sirályok: Larus canus L. és L. argentatus var. Michahellesi Brüch., gyakoriak egész éven át. - L. marinus L., - L. ridibundus L., - L. melanocephalus Natt. és L. minutus Pall., ritkábbak.
Rissa tridactyla. L., nem gyakori.
Lestris catarrhactes L., és L. parasitica L. nem gyakoriak és itt leginkább a téli hónapokban tartózkodnak.
Sterna fluviatilis Naum., - S. minuta L., gyakoribbak és fészket raknak, ellenben a S. nigra = Hyrochelidon nigra Boie., ritkább és nem fészkel.
Buvárok: Mergus merganser L., - M. serrator L., - M. albellus L., elég gyakoriak. Az apró vöcsök, tuffettino (Podiceps minor L.), télen gyakoribb.
Carbo cormoranus M. és W. (marangone) és C. pygmaeus Pall., gyakoriak.
Phalacrocorax graculus. Leach. - Bóbitás kormoránt, Fülöp orleansi herczeg 1897. január 27-én és 30-án egy-egy példányt lőtt.
Colymbus septentrionalis L., különösen fiatalok, főleg télen elég gyakoriak. (1896. márczius 25-én Matisz tanár két szép példányt kapott a közeli horvát tengerpartról.)
C. glacialis L., ritkább, fiatalokat csak a téli hónapokban láthatni. Fülöp orleansi hercze mind két fajból többet lőtt.
Vonuló madarak. A madárvonulás a magyar-horvát tengerpart végén nehezen figyelhető meg. A tengerészeti hatósággal egyetértve történtek lépések a végből, hogy a partmenti világító tornyok őrei a nekik évenként kétszer beküldött és az őszi és tavaszi madárvonulásra vonatkozó íveket kitöltsék. Engedelmeskedtek is a felsőbb hatóság rendeletének; de kitünt, hogy az íveket egy és ugyanazon kézirással töltötték ki, hogy az őrök alig tudnak irni, annál kevesebb természetrajzi ismeretük van; az ívek statisztikájának bemondása tehát csak találomra történt. - Az ellenőrzés nehéz és költséges, mert a "magyar-horvát" tengeri hajózási társulat menetrendje olyan, hogy ugyan az nap Fiuméba visszatérni nem lehet és Abbazia kivételével, mindenütt meg kell hálni.
Mindazáltal az észlelt megfigyelések alapján biztosan mondható, hogy tengerpart e a madárvonulásnak nem főútja, hanem csak a Balkán-félszigeten, másrészt az Apennin-félszigeten át menő főiránynak elágazása, a mely éppen Fiume környékén néptelen. Csak egy példát hozunk fel: a fogoly és a fürj Fiume területén nem vonul át, az osztrák területen már átvonul, és nyugatnak, tehát Olaszországnak tart; Zengnél a fogoly már sűrün vonul át Bosznián keresztül; Spalatóban tavaszszal és őszszel a fürjek már az étlapokon szerepelnek "Quaglie con polenta".
Az e vidéken átvonuló madarak a kisebb rovarevő éneklők, a vadgalamb (Columba oenas L.), továbbá a gázlók, melyek közül gyakoriak:
Szürke daru (Grus cinereus Bechst.), - gólya (Ciconia alba Bechst.) kevés, - szürke gém (Ardea cinerea) kevés, - vörös gém (A. purpurea L.) gyakori, - kis kócsag (A. garzetta L.) kevés, - nagy kócsag (A. ergretta Bechst.) elvétve, - üstökös gém (A. ralloides Scop.) gyakrabban, - dobos gém (Botaurus stellaris L.) gyakran, - vizi tyúk (Rallus aquaticus L.) gyakori, - zöldlábú tyúk (Gallinulla chloropus L.) sokáig itt marad. - Numenius arquatus Cuv., Dubnón kettőt lőttek.
A szalonkák fajai. A tengerparton sürgölődnek: Totanus calidris L., - T. hypoleucus L., - T. fuscus L.
Tengeri bibicz (Tringa maritima Brün.), Ortygometra minuta K. és Bl., O. porzana Steph.
405Flamingó (Phoenicopterus antiquorum Temm.), állítólag két izben, igen kemény télen észlelték, de megjelenését mindazáltal kétségbe vonjuk.
Úszók közül vonulnak a következők: Szürke lúd (Anser cinereus Meyer) nagy számmal, - örvös lúd (A. torquatus Bech.) elég nagy számmal, - mezei lúd (A. arvensis Naum.) kevés, - kanálos rucza (Spatula clypeata L.) kevés. A többi ruczafajok mind kisebb-nagyobb számban, u. m.: Anas boschas L., - A. acuta L., - A. strepera L., - A. querquedula L., - A. crecca L., - A. penelope L., - Fuligula ferina L., - F. marila L., - F. cristata Leach. - Továbbá a gyászos rucza (Oidemia nigra L.).
Kétéletüek. Hüllők.
A fiumei m. kir. állami főgymnázium természetrajzi gyüjteménye alapján következőket ismerjük:
Békák: Leveli béka: Hyla arborea L. Ehető béka: Rana esculenta L., a fensík és a lejtő vizeiben. - Gyepi békák: Rana temporaria L., - R. arvalis L., - R. agilis Thomas, a réteken.
Vizi varangy: Pelobates fuscus Wagl., a grobniki, szkurinyei tóban és egyéb pocsogókban.
Szürke varangyos béka: Bufo vulgaris Laur.
Zöld varangy: B. viridis Laur.
Salamandrák: Salamadra maculosa Laur., mindenütt, különösen a lopaczai nedves erdőkben. - Molge cristata Laur. - Molge vulgaris L. - Molge alpestris Laur.
Teknősök. A görög teknős: Testudo graeca L., tengenpartunkon még nem fordul elő vadon, azonban kertekben szelidítve tartják és szaporítják.
Gyikok: Hemidactylus verruculatus Cuv., Fiume, némely régi, Andrássy-utczai háznak padlásán. - Notopholis nigropunctata Gen. - Lacerta viridis Daud., réteken gyakori, valamint L. viridis var. mento-coerulea Daud. is. - Podacris muralis Wagl., a legközönségesebb. - P. oxycephala Schl., gyakori. - Pseudopus apus L., Fiume környékén, ligetekben, kertekben gyakori. - Anguis fragilis L. Idem var. lineata L., mindenütt gyakoriak.
Kigyók: vizi sikló. Tropidonotus natrix Wagl. - Fekete sikló: T. n. var. minax Wagl. - Koczkás sikló: T. tessellatus Wagl. - Sárga sikló: Coluber flavescens Scop. - Nagy sikló: C. quadrilineatus Latr., 2 m. hosszúra nő. - C. Aesculapii Host. - Coronella laevis Laur. - Calopeltis leopardina Schreib. - Periops hippocrepis Wagl. - Zamesis viridiflavus Lacép. - Tarbophis vivax Schr. - Vipera berus L., a Karszt-lejtőn. - Vipera ammodytes Latr., az alsó völgymedenczékben.
Halak:
A Recsina-folyó és a Zvir-forrás pisztrángokban (Trutta fario L.), gazdag; kár, hogy a tudatlan hegyilakók mészszel mérgezik őket és hulláikat néha tömegesen kifogva, besózzák. Az ellenőrzés bajos, minthogy a Recsina-folyó partterülete részint Fiuméhoz, részint Horvátországhoz, részben pedig Ausztriához tartozik.
Rovarok.
Fiume környékének rovarvilága behatóan át van kutatva; de részletes felvilágositást keveset kapunk e kutatásokból, mert az illető buvárok Fiume környékének rovarvilágát az isztriai, illiriai és horvátországi rovarvilággal összefüggésben tárgyalták. Igy tehát csak a legjellemzőbbeket sorolhatjuk föl, a Coleopterák kivételével, melyekből gazdag gyüjteményünk van, melyeket különös figyelemmel épen Fiume környékéről éveken át gyüjtött Padewieth M. zengi tanár; nemkülönben a néhai Hoffmann A. fiumei térparancsnok; továbbá az orthopterákat dr. Krauss-Tübingen Hermann; környékbeli hemipterákról pedig dr. Horváth Géza és Korlevic A. tanár irtak tanulmányokat.
A Karszt-zónában, a zsályától, szederfajoktól, borókától és vadrózsától benőtt helyeken igen gazdag rovarfaunára találunk; az itteni környék karakterizáló fajait ebben az övben találjuk; nevezetesen a Saga serratat, a Mantis religiosat, a rubus- és rózsabokrokra a Bacillus Rossiit stb. Ha kinyitja sárga virágát a Paliurus, csak úgy rajzanak a dipterák, hymenopterák 406és coleopterák; őszszel minden bokor zizegve árulja el a nagymennyiségü orthopterákat. De a ritkás juharos és tölgyes erdőrészletekben is gazdag rovaréletet találunk. Ezt a rovarvilág második zónájának, az erdős-zónának vehetjük. A harmadik zónát a kertek képezik; a negyediket pedig a tengerpart és legközvetlenebb környezete. Itt találjuk a sót kedvelő rovarokat; nagymennyiségben a Scarites laevigatust, Aristus clypeatust; a Tripis spinosan keringőznek a legnagyobb hymenopterák, a sárga és vörös foltos sötétkék testű óriás Scolia haemorroidalis, kisebb rokonával, a táviró-oszlopokat rongáló Xylocopa violaceával.
Senki sem hinné, hogy Fiume környéke nemcsak rovarfajokban, de egyebekben is minő gazdag. A gyűjtőt tavaszszal és őszszel kecsegteti a legdúsabb zsákmány; a forró nyár szegényebb rovarokban, mint gyakran az enyhébb tél. Mert a tengerparton nem szünetel télen sem a rovarok élete, csakis egy erősebb bóra alkalmával tünik el szemünk elől a rovarvilág, mintha egyszerre megsemmisült volna. Sőt egyes Tipulidák még a leghidegebb napokban is vidáman rajzanak; a Bacillas Rossii, több sáskafaj karácsonykor is élénken szökdécsel a szabadban.
A Fiume környékbeli rovarok közt sok északi fajt találunk, legnagyobb részük azonban a mediterrán faunához tartozik, köztük ismét igen sok dalmáciai fajta. A mediterránfauna itt érintkezik egyrészt a középeurópaival, másrészt a balkáni faunával s ez teszi oly érdekessé és változatossá Fiume faunáját.
Az alább felsorolt Coleopterák jegyzékébe csak azokat vettük föl, melyek közönségesen másutt nem fordulnak elő. Igy az ismertebb északi fajok, melyek itt még előfordulnak, nincsenek fölvéve.

Squatina angelis. - Tengeri angyal.
Coleoptera.
Cicindelidae. Cicindela campestris L., C. silvicola Latr., C. hybrida L., C. v. riparia Latr., C. memoralis Oliv., C. germanica L.
Carabidae. Calosoma inquisitor L., C. sycophanta L., C. auropunctatum Hbst. - Procerus gigas Creutz. Erdőkben, Monte Maggiorén is, valamint a tengerparti szőlőkben, hová csigákat vadászni jár. Procrustes coriaceus L., var. angusticollis Mot, var. spretus Dej. - Carabus caelatus v. Schreiberi Kr., C. croaticus Dej., C. violacaeus var. Germari Stnu., C. intricatus var, liburnicus Hry., C. Creutzeri F., C. irregularis Fbr. var. bucephalus Kr., C. catenatus Paur. Mezőkön, réteken és a szőlőkben gyakori, var. alternatus Hry., var. Herbsti Dej., var. Korlevici Hoffm. Szép biborpiros vagy aranyos szinü, keskeny termetü váfaj. C. montivagus var. velepiticus Hmpe., C. hortensis L., C. convexus F. var. dilatatus Dej. - Cychrus C. rostratus v. elongatus Hp., C. attenuatus F. (ab. carniolicus Motsch.) Leistus spinibarbis F., L. fulvibarbis Dej., L. ferrugineus L., L. ruffescens F., L. piceus Fr. - Nebria picicornis F., N. Jockischi St., N. Dahli St., N. brevicollis F. - Notiophilus aquaticus L., N. palustris Dft., N. rufipes Curt., N. biguttatus F. N. substriatus Wtr. - Elaphrus riparius L. Novi. - Lorocera pilicornis F. - Scarites laevigatus F. - Dyschirius thoracicus Ros., D. nitiolus Sch., D. salinus Sch., D. alneus Dej., D. globosus Hb. - Clivina collaris Hbst. - Tachypus caraboides Schrk., T. Rossii Sch., T. flavipes L. - Bembidion pygmaeum F., B., lampros Hbst., B. punctulatum Dsp., B. Küsteri Sch., B. bipunctatum L., B. dentelum Thu., B. varium Oliv., B. adustum Sch., B. fasciolatum Dst., B. tibiale Dst., B. eques St., B. Andreae F., B. Steinbühleri Gngl., B. normannum Dej. B. quadriguttatum F., B. quadripustulatum Serv., B. quadrimaculatum L., B. tenellum Er. B. vicinum Luc., B. lunulatum Fourc. - Tachys haemorrhoidalis Dej., T. bistriatus Dst., T. scutellaris St. - Thalassophilus longicornis Strm. - Trechus quadristriatus Schr., Tr. palpalis Dej., Tr. subnotatus Dej., Tr. croaticus Dej. - Pogonus luridipennis Germ., P. gilvipes Dej., P. littoralis Dst. - Patrobus 407atrorufus Str. - Platynus ruficornis Goez., P. sexpunctatus L., P. viridicupreus Goez., P. Mülleri Hrb., P. versutus St., P. vid v. moestus Dst., P. dorsalis Pont. - Olisthopus Sturmi Dst. - Calathus glabricollis Dej., C. fuscipes Goez., C. v. punctipennis Germ., C. erratus Sahlb., C. fuscus F., C. melanocephalus L., C. mollis Marsch. - Laemosthenus janthinus., L. elongatus Dej. - Sphodrus leucophthalmus L. - Lagarus vernalis Panz. - Poecilus Koyi Germ., P. marginalis Dej., P. lepidus Leske., P. cupreus L. - Pterostichus inaequalis Marsch, P. oblongopunctatus F., P. vulgaris L., P. subsinuatus Dej., P. brevis Dft., Pt. melas Creutz., P. giegleri Dft., P. metallicus F. - Abax ater Vill., A. ovalis Dft., A. carinatus Dft. - Myas chalybaeus Pall. - Molops striolata F., M. austriaca Gngl. - Amara fulvipes Serv., A. rufipes Dej., A. tricuspidata Dej., A. similata Gyll., A. ovata F., A. aenea Deg. - Zabrus incrassatus Germ. - Acinopus picipes Oliv. - Aristus clypeatus Rossi. - Ditomus calydonius Rossi., D. tricuspidatus F. - Ophonus ditomoides Dej., O. sabul. v. columbinus Dej., O. diffinis v. rotundicollis Fairm., O. azureus F., O. maculicornis var. complanatus Dej., O. mendax Rossi. - Harpalus cupreus Dej. - Dichirotrichus obsoletus Dej. - Bradycellus harpalinus Dej. - Stenolophus v. abdominalis Gené., St. discophorus Fisch., St. marginatus Dej. - Acupalpus elegans Dej., A. dorsalis F. var. A. meridianus L. - Badister peltatus Panz. - Licinus silphoides Rossi, L. granulatus Dej., - L. depressus Payk., L. Hoffmannseggi Panz. - Chlaenius festivus F., Ch. circumscriptus Duft. - Chlaenites spoliatus Rossi - Callistus lunatus F. - Lebia fulvicollis F., L. pubipennis Dft. - Lyonychus quadrillum Dft., L. Sturmi Gené. - Metabletus obscuroguttatus Dft. - Blechrus glabratus Dft. - Dromius quadrinotatus Panz. - Demetrias imperialis Germ. - Cymindis axillaris F. var., C. coadunata Dej., C. variolosa F. - Drypta dentata Rossi. - Brachynus exhalans Rossi., Br. explodens Dft. - Aptinus lombarda Illig. -

Castua.
(Stengl és Markert felvétele)
Dytiscidae. Deronectes luctuosus Aubé. - Agabus nitidus F. Rantus bistriatus. Er. Acilius sulcatus L. Dytiscus marginalis L. Cybister lateri marginalis. Deg.
Gyrinidae. Gyrinus mergus Ahr. - G. urinator Ill.
408Hydropilidae. Hydrous piceus L. - Hydrophilus caraboides L. - Laccobius scutellaris Motsch. - Holophorus strigifrons Thoms. - Hydrochus flavipennis Küst. - Ochthebius adriaticus Reitt, O. Steinbühleri Reitt. O. marinus Payk.
Parnidae. Elmis rufiventris Kuw. - Lareynia, Megerlei Dft. - Riolus cupreus Müll. R. sodalis Er., R subviolaceus Müll. - Dryops substriatus Müll. - Parnus obscurus Dft.
Staphylinidae. Phloeopora angustiformis Bandi - Bessopora filiformis Redt. - Myrmidonia humeralis Grav. - M. Hampei Kr. - Taxicera polita Rosch. - Atheta spelaea Er. A. vilis Er. - Leptusa Ludyi Epp., L. Reitteri Epp. - Bryocharis multipunctata Hmpe. - Astrapaeus ulmi Ross. - Velleius dilatatus F. Vén tölgyfákon, a Vespa crabro L. fészkeiben (Fiume, Cantrida): - Quedius fulgidus F. - Raphirus virgulatus Er. - Emus hirtus L. - Creophilus maxillosus L. - Leïstotrophus nebulosus F. - Staphylinus fossor Scop - Ocypus olens Müll. - O. fulvipennis Er. - Philonthus cyanipennis F. - Xantolinus decorus Er. - Dolicaon illyricus Er. - Glyptomerus cavicola Müll. - Lathrobium elegantulum Kr. - Stilicus angustatus Fourc. - Sunius cribrellus Bandi. - Oxytelus tetratoma Czwal. - Bledius tricornis Hbst. - Trogophloeus riparius Lac. - Compsochilus Heydeni Epp. - Acrognatus mandibularis Gyll. - Authophagus bicornis Block - Amphichroum canaliculatum Er. - Xylodromus testaceus Er. - Omalium melanocephalum F. - Antkobium longipemre Er.
Pselaphidae. Trimium latiusculum Rttr., Tr. brevicorne Reich. - Euplectus nanus Reich. - Batrisus venustus Reich. - Bryasis fossulata Reich. - B. nigriventris Schm. - Bythinus crassicornis Motsch., B. bulbifer Er., B. Curtisi Denug. B. puncticollis Denug. - Tychus niger Payk. - Pselaphus Stussineri Saulcy. - Ctenistes palpalis Reich.
Clavigeridae. Claviger testaceus Preyssb., C. nitidus Hmpe.
Scydmaenidae. Euthia scydmaenides Steph. Cephennium carnicum Reitt. - Neuraphes elegantulus Müll. - Crytoscydmus scutellaris Müll. C. collaris Müll., - C. pusillus Müll., Euconnus denticornis Müll. E. pubicollis Müll. - Mastigus dalmatinus Heyd.
Silphidae. Bathyscia croatica Müll. B., Freyeri Müll. - Choleva angustata F. - Nargus velox Spence. - Catops picipes F., C. fuscus Panz. - Ptomaphagus sericatus Chaud. - Silpha lunata F. - Ablattaria v. gibba Brull. - Necrophilus subterraneus Dahl. - Agyrtes castaneus Fröl.
Anisotomidae. Colenis immunda Strm. - Liodes cinnamomea Panz. - Agathidium laevigatum Er.
Corylophidae. Arthrolips piceus Com. - Sericoderus Revelierei Rttr. - Corylophus cassidoides Mrsch.
Erotylidae. Engis bipustulata Thunb. - Triplax aenea, Schall., T. rufipes F., T. bicolor Gyll. - Aulacochilus violaceus Germ.
Nitidulidae. Heterhelus solani Heer. - Brachypterus gravidus Hlig. - Carpophilus rubripennis Heer. - Epurea decemguttata F., E. obsoleta F. - Nitidula camaria Schall. - Omosita depressa L., O. colon L. - Soronia punctatissima Ill. - Amphotis marginata F. - Ipidia 4-notata F. - Pria pallidula Er., Cyllodes ater Hbst. - Cryptarcha strigata F. - Rhizophaqus ferrugineus Payk.
Trogositidae. Nemosoma elongatum L. - Trogosita coerulea Ol. - Calitys scabra Thunb. - Ostoma grossum L. - Thymalus limbatus F.
Colydiidae. Diosderma subterranea Er. - Coxilus pictus St. - Langelandia anophthalma Aub. - Endophloeus spinulosus Latr. - Colydium elongatum F. - Aulonium ruficorne Oliv. - Cerylon histeroides F.
Cucujidae. Prostomis mandibularis F. - Cucujus cinnabarinus Scop. - Pediacus depressus Hrbst. - Laemophlaeus pusillus Schb., L. jiniperi Grouv. - Hyliota planata L. - Silvanus bicornis Er.
Dermestidae. Dermestes Frischi Kug., D. undulatus Brahm., D. lardarius L. - Attagenus piceus Oliv. - Anthrenus pimpinellae F., A. verbasci L.
Cistelidae. Curimus hispidus Er. - Seminolus gigas F. S. luniger Germ. - Pedilophorus auratus Duft. - Pelochares versicolor Waltl.
Histeridae. Platysoma elongatum Oliv. - Hister major L. H. inaequalis Oliv. H. 4-maculatus L. H. graecus Brullé. H. sepulchralis Er. - Saprinus semipunctatus F. S. virescens Payk. - Onthophilus affinis Forst. - Acritus nigricornis Hoffm.
Platyceridae. Lucanus cervus L. - Dorcus parallelopipedus L. - Systenocerus caraboides L. - Ceruchus chrysomelinus Hochw. - Sinodendron cylindricum L.
Scarabaeidae. Scaraus sacer L. S. variolozus F - Sisyphus Schaefferi L. - Gymnopl eurus pilularius L. G. Sturmi. - Copris lunaris L. - Aphodius scrutator Er. A. rufus Moll. A. immundus Crentz. A. computus Crentz. A. thermicola Er. - Aegialia arenaria F. - Trox perlatus Goeze. - Odontaeus armiger Scop. 409- Geotrupes vernalis L. - Pentodon idiota Hrbst. P. punctatus Vill. - Oryctes grypus Ill. - Rhizotrogus aepuinoctialis Hrbst. Rh. lautiusculus Schf. Rh. solst. v. Falleni Gyll. Rh. assimilis Hrbst. - Haplidia transversa F. - Polyphylla fullo L. - Homaloplia marginata Fisol. - Anomala aurata F. A. vitis F. - Anisoplia Erichsoni Reitt., A. bromicola. Germ., A. cyathigera Scop. - Hoplia farinosa L. - Epicometis squalida Scop. - Leucocelis funesta Poda., L. cinctella Schm. - Cetonia aurata L., C. v. piligera Muls., C. v. lucidula Fieb. - Potosia marmorata F., P. speciosissima Scop., P. affinis And., P. floricola Hbst., P. v. obscura And., P. metallica Fbr., P. v. Fieberi Kr., P. angustata Germ., P. v. cocrulescens Sch., P. v. purpurascens Rttr. - Valgus hemipterus L. - Osmoderma eremita Scop. - Gnorimus nobilis L., G. variabilis L. - Trichius gallicus Heer.
Buprestidae. Chalcophora. Mariana Lap. - Aurigena lugubris F. - Capnodis tenebrionis L., C. tenebricosa Hrbst. - Dicerca aenea L., D. berolinensis Hrbst. - D. v. obscura Schil. - Poecilonota variolosa Payk., P. rutilans F. - Buprestis rustica L., B. haemorrhoidalis Hrbst., B. cupressi Germ. Igen nagy példányokban, redukált, apró, sárga foltokkal. - Eurythyrea austriaca L. - Melanophila decastigma F. - Anthasia Croesus Vill. A lucenssel együtt a csipkerózsán és Matricarián. A. cichorii Oliv., A. millefolii F., A. umbellatarum F., A. manca L., A. lucens Küst., A. fulgurans Schr., A. grammica Lap., A. nitidula L. di var., A. morio F., A. sep. v. istriana Rosch., A. quadripunctata L. - Ptosima 11-maculata Ibst. d. var. - Aemacodera degener. Scop., A. pilosellae Bon., A. bipunctata Oliv., A. flavofasciata Pill. - Sphenoptera gemellata Munch., S. lapidaria Brull. - Chrysobothrys chrysostigma L., Ch. affinis F. - Coraebus undatus F., C. rubi L., C. elatus F. - Agrilus sexguttatus Hrbst., A. biguttatus F., A. sinuatus Oliv., A. derasofasciatus Lae. Minthogy a szöllőt rongálja, igen kártékony. - Cylindromorphus filum Cyll.

A San-Marco szirt.
(Saját felvételünk)
Eucnemidae. Throscus carinifrons Bond. - Drapetes biguttatus Pill. - Melasis buprestoides L. - Tharops melasoides Lap. - Eucnemis capucina Ahr.
Elateridae. Adelocera punctata Hrbst., A. fasciata L., A. quercea Hrbst. - Archontasm urinus L. - Drasterius bimaculatus Rossi. - Elater cinnabarinus Esch., E. praeustu s F., E. elongatulus F., E. sinuatus Germ. - Athous rhombaeus Oliv., A. longicollis Oliv., A. undulatus Deg., A. cavus Germ. - Dima elateroides Chrp. - Steatoderus ferrugineus L. - Agriotes Laichartingi Grdl. A. turcicus Cand. A. infuscatus Desbr.
Cantharidae. Lampyris Zenkeri Germ. - Luciola, italica v. illyrica Küst. - Rhagonycha signata Germ. - Malthinus fasciatus Oliv. - Malthodes montanus Kies. - Drilus concolor Ahr. - Attalus dalmatinus Er. - Malachius marginellus Ol. - M. spinipemnis Germ. - Henicopus pilotus Scop. - Dasytes tardus Schf. - Dolichosoma simile Brull. - Danacaea serbica Kies.
Cleridae. Tillus elongatus L. - Opilio domesticus Sturm. - Clerus 4 maculatus Schall. - Trichodes favarius. Ill. - Necrobia Konowi Hoffm. - Lymexylon navale L.
Bruchidae. Gibbium psylloides Czemp. - Niptus hololeucus Fald. - Bruchus brumeus Dft., B. basicornis Rttr.
410Byrrhidae. Gastrallus laevigatus Oliv. - Xestobium rufovillosum Deg. - Ochina hederae Müll.
Bostrychidae. Sinoxylon bispinosum Oliv., S. sexdentatum. Oliv. - Xylopertha trispinosa Oliv.
Ciidae. Xylographus bostrychoides Dof. - Cis Jacquemarti Mell. - Octotemnus glabriculus Gyll.
Tenebrionidae. Stenosis angustata Hrbst. - Gnaptor spinimanus Pall. - Blaps gigas L. - Asida fascicularis Germ. - Dendarus lugens Muls., D. emarginatus Germ. - Opatrum verrucosum Germ. - Trachyscelis aphodioides Latz. - Hoplocephala haemorrhoidalis F. - Scaphidema metallica F. - Echocerus cornutus F. - Uloma culinaris L. - Menphilus cylindricus Hrbst. - Laena viennensis Sturm. - Acanthopus caraboides Pet. - Helops Rossii Germ., H. quisquilius F., H. lanipes L., H. incurvus Küst., H. exaratus Germ.
Alleculidae. Upinella aterrima Küst. - Eryx laevis Küst. - Gonodera ceramboides L. - Podonta dalmatina Bandi.
Melandryidae. Tetratoma ancora F. - Hallomenus binotatus Quens. - Dircaea australis Fairon. - Xylita Parreyssi Muls. - Serropalpus barbatus Schall. - Hypulus quercinus Quens. - Melandrya v. Goryi Lap.
Mordellidae. Tomoxia biguttata Gyll. - Mordella 12 punctata Rossi. - Stenalia testaeea F.
Rhipiphoridae. Pelecotoma fennica Payk. - Rhipiphorus paradoxus L. - Emenadia praeusta Gebl.
Meloidae. Meloè autumnalis Oliv. et. var., M. erythrocnemus Pall. - Zonablis variabilis Pall., Z. loralis Pall. - Lytta vesicat. v. dibapha Rttr. - Epicauta verticalis, Ill. sibrica Pall. - Zonitis immaculata Oliv. - Pyrochroa serraticornis Scop.
Anthicidae. Notoxus brachycerus. Fald. - Anthicus Lederi Mars.
Oedemeridae. Calopus serraticornis L. - Sparedrus testaceus And. - Xanthochroa carniolica Gistl. - Nacerdes rufiventris Scop. - Oncomera femorata F. - Oedemera annulata Germ.
Curculionidae. Otiorrhynchus inflatus Gyll., O. v. salebrosus Boh., O. Heydeni Stierl., O. pulverulentus Germ. - Otiorrhynchus v. adumbratus Stierl., O. dalmatinus Gyll., O. pruinosus Germ., O. v. scabricollis Germ., O. cardiniger Host., O. truncatus Stierl., O. latipennis Boh., O. sabulosus Gyll., O. sulphurifer Oliv., O. bisulcatus F., O. v. istriensis Germ., O. noblis Germ., O. plumipes Germ., O. cribrosus Germ., O. raucus F., O. rugosostriatus Goeze. - Otiorrhynchus obtusus Boch., O. lasius Germ., O. denigrator Boh., O. duinensis Germ., O. signatipennis Gyll., O. illyricus Stierl., O. austriacus F., O. coltatus Stierl., O. corruptor Host. A szőlőkben sok kárt tesz. O. infernalis Germ., O. clathratus Germ., O. sulcifrons Gyll., O. auricapillus Germ. - Otiorrhynchus auricomus Germ. crataegi Germ., O. elegantulus Germ., O. rugicollis Germ., O. tumidipes Stierl., O. multicostatus St., O. alutaceus Germ. - Sciaphilus vittatus Gyll. - Barypithes scydmaenoides Seidl. - Caulostrophus subsulcatus Boh. - Sitona humeralis Steph. - Trachyphloeus alternans Gyll., Brachycerus algirus F., B. cinereus Oliv. var., B. undatus F. - Cleonus declivis Oliv., C. piger Scop., C. tigrinus Panz., C. pedestris Poda., C. madidus Oliv. - Lixus myagri Oliv., L. algirus L. - Larinus latus Herbot., L. turbinatus Gyll. - Tropiphorus ochraceo signatus Boh. - Minyops carinatus L. - Anisorrhynchus bajulus Oliv. - Liparus illyricus Gyll. - Plinthus Gerli Boh., P. v. Findeli Boh. - Hypera striata Boh. - Orthochaetes setiger Beck. - Dryophthorus corticalis Payk. - Brachytemnus portatus Germ. - Mononychus salviae Germ. - Coeliodes pudicus Rottl., C. Hoffmanni Wie. - Phytobius granatus Gyll. - Orobitis nigrinus Rttr. - Baris Villae Com. - Calandra granaria L., C. oryzae L. - Anthonomus rubi Hbst. - Bradybatus Creutzeri Germ. - Tychius polylienatus Germ., T. tibialis Boh. - Orchestes quercus L. - Orchestes pilosus F. O. lonicerae Hbst. - Gymnetron villosulum Gyll., G. spilotum Germ., G. pilosum Gyll. Miarus campanulae L. - Cionus olens F., C. alanda Hrbst., C. solani F. C. fraxini Deg. - Nanophyes 4 virgatus Costa. - Apion curtirostre Germ., Rhynchites scriceus Hrbst., R. purpureus L., R,. giganteus Kryn., R. Bacchus L., R. hungaricus Hrbst.
Anthribidae. Platyrrhinus resinosus Scop. - Tropideres bilineatus Germ. - Platystomus albinus L. - Araecerus fasciculatus Deg.
Scolytidae. Kissophagus hederae Schm. - Phloeosinus thujae Perris. - Hylesinus Frasini Panz., H. vittatus F., H. Kraatzi Eichl. - Scolytus intricatus Rtzb., - S. amygdali Guír. Azokat a mandolafákat és baraczkfákat támadja meg, melyek törzseit a Ceramb. carinatus megsértette volt. - Scolytus v. rufipennis Brancs., S. multistriatus Marsch. - Hypoborus Ficus Er. - Ips (Tomicus) typographus L. - Xyloterus signatus F.
Cerambycidae. Aegosoma scabricorne Scop. - Xylosteus Spinolae Friv. - 411Leptorrhabdium gracile Kr. - Oxymirus cursor v. noctis Kr. + L. - Toxotus v. chrysogaster Schr. - Leptura sexguttata F., L. erythroptera Hag., L. cordigera Füssl., L. scutellata F., L. dubia Scop., L. v. chamomillae F., L. aurulenta F., L. revestita L., L. verticalis Germ. - Necydalis ulmi Chevr. - Stenopterus flavicornis Küst., S. rufus L. - Dilus fugax Oliv. - Gracilia minuta F. - Exilia timida Men. - Cerambix velutinus Br., C. carinatus Küst. A mandola- és baraczkfák törzseit teszi tönkre. - Cerambyx cerdo L., C. miles Bon., C. nodulosus Germ. Körtefákon és galagonyán él. C. Scopolii Fuessl - Hesperophanes cinereus Villers. - Saphanus piceus Laich. - Cyamophthalmus moesiacus Triv. Tersatton, fadarabok alá bujva találjuk Exilia timidával együtt; igen ritka faj. - Anisarthon barbipes Sohr. - Callidium aeneum Deg. - Rhopalopus hungaricus Hrbst., R. insubricus Germ. Csak a juharfákat rontja; este buvik ki. Rhopalopus clavipes F., R. macropus Germ., R. femoratus L. - Rosalia alpina L. - Aromia moschata L. - Purpuricenus budensis Goeze., P. v. hungaricus Hrbst., P. Koehleri L. P. v. cinctus Villa. - Plagionotus detritus L., Pl. arcuatus L., Pl. floralis Poll. - Xylotrechus rusticus L., X. arvicola Oliv. - Clytus lama Muls., Cl. rhamni Germ. - Neoclytus erythrocephalus. Hagymavirágokon és leszerelt hajók fáján található. - Clytanthus varius F., C. pilosus Forst., C. sartor F., C. speciosus Schn., C. v. Ganglbaueri Pad. Gyönyörü albinus. Tipusos alakja a horvát és dalmát tengerparton. - Anaglyptus gibbosus F., A. mysticus L., A. v. hieroglyphicus Hrbst. - Parmena baltea L. - Dorcadion arenarium Scop., D. v. abruptum Germ., D. tristis F., Morinus funereus Mills. - Monochammus sartor F., M. sutor L., M. saltuarius Gebl. - Acanthoderes clavipes Schr. - Acanthocinus reticulatus Raz. - Liopus nebulosus L. - Hoplosia fennica Payk. - Exocentrus adspersus Muls. - Pogonochaerus hispidus L., P. Fasciculatus Deg. - Haplocnema curculionoides L., H. nebulosa F. - Colamobius Filum Rossi. - Agapanthia Kirbyi Gyll., A. Dahli Richt., A lineatocollis Don., A. cardui L. - Saperda populnea L., S. scalaris L., S. punctata Scop. - Menesia bipunctata Zonbk. - Stenostola ferrea Schr. - Pilemia hirsutula Fröl. - Phytoccia Argus Fröl., Ph. affinis Harr., Ph. virgula Charp., Ph. pustulata Schr., Ph. rufimana Schr., Ph. ephippium F., Ph. nigricornis F., Ph. coerulescens Scop. - Oberea pedemontana Chevrl., U. linearis L.

Lovránai partrészlet.
(Saját felvételünk)
Chrysomelidae. Orsodacna lineola Panz et var. - Crioceris lilii Scop., C. paracenthesis L. - Macrolenes ruficollis F. - Lachnaea sexpunctata Scop. - 412Clytra laeviuscula Ratzb. - Gynandrophthalma salicina Scop., G. aurita L., G. xanthaspis Germ. - Coptocephala unifasciata Scop., C. scopolina L. - Cryptocephalus imperialis Laich., C. trimaculatus Rossi., C. Retteri Woe., C. gamma H. Sch., C. pygmaeus F. - Stylosomus tamaricis H. Sch., S. minutissimus Germ. - Lamprosoma concolor Sturm. - Pachnephorus pilosus Rossi. - Adoxus obscurus L., A. v. vitis F. - Chrysochus pretiosus F. - Timarcha tenebricosa F., T. venosula Wse., T. pratensis Duft., T. gibba Hoppe. - Chrysomela atra H. Sch., C. fimbrialis Küst., C. cribrosa, Ahr., C. coerulea Oliv., C. crassimargo Germ., C. crassicollis Suffr., C. globosa Panz., C. vernalis Brull., C. Findeli Suffr., C. salviae Germ., C. americana L., C. v. lesinae Ws., C. cer. v. alternans Panz., C. v. mixta Küst., C. fastuosa Scop., C. menthastri Suffr. - Orina gloriosa v. pretiosa Suffr., O. variabilis Ws., O. cacaliae Schr., O. v. sumptuosa Redt. - Phytodecta vim v. bicolor Kr., Ph. v. 10-punctata L., Ph. Kaufmanni Mill. - Phyllodecta atrovirens Corn. - Sclerophaedon carniolicus Germ. - Phaedon pyritosus Rossi. - Luperus xanthopus Schr., L. carniolicus Kies. - Galeruca littoralis F., G. rugosa Joan. - Podagrica discedens Boield. - Crepidodera norica Ws. - Chalcoides splendens Ws. - Chaetocnema concinna Marsh., Ch. Mannerheimi Gyll., Ch. hortensis Fourc. - Phyllotreta sinuata Steph., Ph, cruciferae Goeze. - Aphthona cyparissiae Koch., A. venustula Kutsch. - Longitarsus luridus Scop., L. lycopi Fond. - Dibolia occultans Koch. - Sphaeroderma cardui Gyll. - Cassida canaliculata Laich., C. denticollis Suffr., C. subferruginea Schr., C. atrata F. - Epilachna chrysomelina F. - Coccin. dist. v. magnifica Redt., C. conglobata L., C. v. rosea Deg. - Halyzia 22-punctata L. - Chilocorus flavipes Thunb. - Scymnus Apetzi Muls.
Hymenopterák.
Fiume környéke más rovarnemekben is gazdag. A méhek közül csak az Apis ligusticát említjük, mely már itt egészen meghonosodott, noha sokkal gyérebben tartják, mint az Apis mellificát. Említést érdemel néhány délvidéki darázs, mely azonban sokkal kevesebb példányban fordul elő, mint északon. Tavaszszal a virágokon a Dasypoda-, Macropis- és Andrena-fajok igen sok ritka példányaival találkozunk. A vespa crabro fészkeit gyakran találjuk tölgyfák odvaiban, de a szabadban is; a háztetőkön a Vespa media, germanica és vulgaris fészkeit. A sok élősdi közt, melyek e fészkekbe lopóznak, kevésbbé ismeretes a Vellius. Igen sürűn találjuk a köveken a Palistes gallica fészkeit; ellenben jóval ritkább az Eumenes agyagból készült, tekealakú fészke.
A hangyák közül nincs semmi említésre méltó Fiume környékén.
Nagy számmal vannak azonban az Ichneumonidák. Lépten-nyomon találkozunk velük. Ellenben igen ritkák a szárnyatlan Pezomachus-fajok. A kis Braconidákat és Proctotrupidákat nem veszi észre a laikus, pedig ezek a sürgő-forgó állatok folyton hemzsegnek és keresik az alkalmas hernyót, melynek testébe befúrhatják tojásaikat. A hernyó rögtön megérzi a szúrást és fölvetve fejét, nyálával igyekszik a sebet betömni. Az erdész és a kerti gazda szereti ezeket a kis állatkákat, mert buzgón pusztitják a hernyókat.
Kevésbbé szeretik az erdészek a szintoly kicsi Cynipidákat, melyeknek szurása a gubacsokat idézi elő. Gyakori a Cynips hungarica és Cynips caput medusae a tölgyfákon, a Rhoditis a rózsacserjéken. Károsak a Tenthredinidák, köztük a Lophyrus-fajták, melyek évről-évre sok pusztítást okoznak a növényzetben.
Az Uroceridák ritkák. Sires gigax némely esztendőben - valószinűleg az importált deszkák utján - előfordul.
Lepidopterák. (Lepkék.)
A lepkék Fiume környékén ritkábbak, mint az északi vidékeken. A közönséges középeurópai fajokhoz némely dalmáciai csatlakozik. Jellemző fajta alig van. Megemlítésre érdemes a Vanessa L. Album, Vanessa Xanthomelus, 413néhány Lycaena, Argynnis, Melitaea, Erebia. Gyakori a Satyrus, Pararge és Ephinephele. Ritka a Vanessa Antiopa; az Atalanta őszszel gyakran fordul elő, a legtöbb példány vörös szalagján állandóan fehér foltokat láttunk. Gyakoriak némely Sphinx-fajták, különösen a Sphinx Convolenti, melyeket estefelé erős illatú virágokon százával találhatunk. Az Acherontia Atropos sem ritka, különösen késő őszszel. Sphinx ligustrit és Pinastrit még nem láttunk. Deilephila Vespertilio csak egyetlen egy került kezünkbe; gyakoribb a Deilephila livornica, Celerio és Elpenor. A Sphinx Neerii némely évben nagy számmal repdes, két nemzedéke is van; az oleander-fák réme. A Bombyx sok ritka fajtája ismeretes itt, mint az Arctia, Psyche, Hepialus és Bombyx, sőt a Kis-Ázsiában és Görögországban honos Lasiocampa Otus is. A Saturnia pyri pompás példányokkal van képviselve s a Cossus Ligniperdával a mandolafák ellensége. Az éji lepkék közt főleg a Dalmáciában honosak fordulnak meg itt. A Geometrák aránylag csekély számmal vannak.

Cherso.
(Eredeti rajz)
A Microlepidopterák Fiume környékén kevéssé ismeretesek.
Az itteni lepkékről különben közlésre vár Pável, a magyar nemzeti muzeum preparátorának egy nagyobb munkája.
Dipterák.
E rendből szintén több igen érdekes faj él; különösen érdekes szunyogok (Nematocera) a tengerparton s a Draga-völgyben. A napos helyeken, bogáncsokon rajzanak az Argyromoeba, Lomatis, Bombylius, Anthrax. Sürűn szökdel előttünk a Stenopogon sabundus és a Dasypogon teutonus, nemkülönben találkozunk nagy Asylus-fajtákkal és a szőrös Laphria ephippium példányaival. Hihetetlen mennyiségben találjuk a kis Muscidákat. Sok délszaki fajt is találunk, nevezetesen Leucania aenea, Lonchoptera, Empis, Pipunculus és hasonló fajtákat. Nem ritkán valóságos rajjal látjuk a Hybost és Hilarat, vagy a levegőben táncolva, vagy a bokrok lombjai közt zümmögve. Ilyen helyeken a Tachydromia is nem ritkán található. A Hypoderma nagyon megkínozza a környéknek különben is sovány szarvasmarháját; a Hippobosca equina pedig csomóstúl található a parasztlovakon. Sok élősdi légy is alkalmatlankodik; de különös figyelmet érdemelnek a szárnyatlan Nycteribia-fajok, melyeket a denevérektől lakott Karszt-lyukakban, sőt nem ritkán a denevérek hónaljában találhatunk.
414Hemiptera. - Heteroptera.
Az itt előforduló fajok a következők:
1. Sect. Geocorisae Latr.
Pentatomidae. Coptosoma globus Fb. - Corimelaena scarabaeoides L. - Odontascelis fuliginosa L. - Odontatarsus grammicus L. - Psacasta exanthematica Scop. - Eurygaster maura L., E. hottentote H. S., E. Schreiberi Mont. - Frigonosoma aeruginosum Cyr. - Ancyrosoma albolineatum Fbr. - Graphosoma semipunctatum F., G. lineatum L. - Podops inuncta Fbr. - Cydnus nigrita Fbr. - Brachypelta aterrima Foerst. - Sehirus sexmaculatus Rbr., S. bicolor L., S. dubius Scop., S. melanopterus H., S., S. biguttatus L. - Gnathoconus albomarginatus Goez. - Ochetostethus nanus H. S. - Sciocoris homalonotus Fieb., S. sulcatus Fbr., S. terreus Schrk. - Aelia acuminata Lin., A. rostrata Boh. - Stagonomus bipunctatus Tb. - Eusarcoris melanocephalus Fbr. - Staria lunata Hahn. - Peribalus vernalis Wlff., P. distinctus Tbr., P. sphacelatus F. - Carpocoris fuscispinus Boh., C. nigricornis F., C, varius Tb., C. baccarum L. - Palomena viridissima Pod., P. prasina L., P. v. subrubescens Gor. - Nezara Millieri Mls., N. viridula L., N. v. torquata F., N. v. aurantiaca Costa. - Piezodorus incarnatus Germ., P. v. alliaceus Germ. - Rhaphigaster grisea F. - Propicoris rufipes L. - Eurydema ornatum L., E. dissimile Fieb., E. festivum L., E. decoratum H. S., E. oleraceum L. - Zicrona coerulea L. - Acanthosoma haemorrhoidale L., A. dentatum Dgeer. - Elasmostethus ferrugatus Tb., E. interstinctus L. - Cyphostethus tristriatus F.
Coreidae. Centrocoris spiniger F., E. variegatus Kol. - Syramastes marginatus L. - Verlusia rhombea L. - Gonocerus Juniperi H. S., G. venator Tb. - Pseudophloeus Fallenii Schl. - Bathysolen nubilus Fall. - Arenocoris spinipes Fall. - Ceraleptus gracilicornis H. S. - Loxocnemis dentator Fab. - Coreus hirticornis Fab., C. denticulatus Scop., C. affinis H. S., C. v. Spinolae Costa. - Micrelytra fossularum Rossi. - Camptopus lateralis Ger. - Alydus calcaratus L. - Stenocephalus agilis Scop., S. neglectus H. S. - Therapha Hyoscyami L. - Corizus crassicornis L., C. v. abutilon Rossi, C. hyalinus Tb., C. capitatus F., C. conspersus Fieb., C. parumpunctatus Schill. - Macceoethus errans Fb.
Berytidae. Neides tipularius L. - Metacanthus elegans Curt.
Lygaeidae. Lygaeus equestris L., L. saxatilis Scop., L. militaris Fb., L. apuanus Rossi, L. punctatoguttatus Fab. - Lygaeosoma reticulatum H. S. - Nysius senecionis Schill. - Cymus melanocephalus Fieb. - Ischmarynchus Resedae Pz. Ischnodemus sabuleti Fall. - Geocoris siculus Fieb. - Heterogaster rufescens H. S., H. urticae Fab. - Platyplax Salviae Schill. - Macroplax Preyssleri Fieb., M. fasciata H. S. - Plociomerus fracticollis Schill., P. luridus Hahn. - Rhyparochromus antennatus Schill., R. hirsutus Fieb., R. praetextatus H. S., R. chiragra F. - Tropistethus holosericeus Schltz. - Macrodema micropterum Curt. - Piosonomus varius Wlff. - Plinthisus convexus Fieb., P. brevipennis Latr. - Lasiocoris anomatus Kol. - Peritrechus gracilicornis Put., P. nubilus Fall. - Microtoma atrata Goeze. - Trapezonotus Rolandi L. - Aphanus quadratus Fab., A. Reuteri Horv., A. saturnius Rossi, A. pineti H. S., A. pedestris Pz., A. vulgaris Schill., A. pini L., A. phoeniceus Rossi, A. v. sanguineus Dgl. - Beosus erythropterus Brull., R. fuscus Fb. - Emblethis verbasci Fb. - E. griseus Wolff, E. denticollis Horv. - Eremocoris plebeius Fall., E. erraticus Fieb., E. fenestratus H. S. - Drymus sylvaticus Fb. - Scolopostethus affinis Schill., S. adjunctus Dgl., S. cognatus Fieb. - Notochilus contractus H. S. - Gastrodes abietis L., G. ferrugineus L. - Pyrrhocoris aegyptius L., P. apterus L., P. marginatus Kol.
Tingidae. Piesma quadrata Fieb., P. capitata Wlff. - Orthostira musci Schr., O. parvula Fall. - Galeatus spinifrons Fall. - Tingis pyri Fb. - Eurycera clavicornis Foure. - Monanthia cardui L., M. 4-maculata Wlff., M. elumetorum H. S., M. Wolffi Fieb.
Aradidae. Aradus cinnamomeus Pz., A. depressus Fb., A dilatatus Duf.
Hebridae. Hebrus pusillus Fall.
Hydrometridae. Hydrometra stagnorum L. - Microvelia pygmaea Duf. - Velia curreus Fab. - Gerris Costae H. S., G. thoracica Schml., G. gibbifera Schml.
Reduvidae. Ploiaria culiciformis Dgeer. - Cerascopus domesticus Scop. - Metapterus linearis Costa. - Pygolampis bidentata Foure. - Reduvius personatus L. - Pirates hybridus Scop. - Harpactor annulatus L., H. iracundus Poda, H. v. rubricus Germ. - Coranus aegyptius Fb. - Prostemma guttula Fb., P. aeneicolle Stein, P. sanguineum Rossi. - Nabis brevipennis H., N. lativentris Boh., N. ferus L., N. rugosus L.
415Saldidae. Salda saltatoria L., S. melanoscela Fieb., S. scotica Burt., S. variabilis H. S.
Cimicidae. Cimex lectularius L. - Lyctocoris campestris Fab. - Piezostethus cursitans Fall. - Triphleps nigra F. - Brachysteles parvicornis Costa. - Xylocoris ater Duf. - Myrmedobia coleoptrata Fall.
Capsidae. Miris calcaratus Fall., M. laevigatus L., M. sericans Fieb. - Megaloceraea erratica L., M. longicornis Fall., M. ruficornis Furc. - Leptopterna dolobrata L. - Monalocoris filicis L. - Lopus albomarginatus H., L. gothicus L., L. mat. Rossi. - Phytocoris ulmi L. - Alloeonotus fulvipes Scop. - Calocoris striatellus Fab., C. collaris v. fuliginosus Reut., C. biclavatus H. S., C. bipunctatus Fab., C. chenopodii Fall., C. vandalicus Rossi, C. Reichelii Fieb., C. seticornis Fab. - C. angularis Fieb. - Megacoelum infusum H. S. - Pycnopterna striata L. - Brachycoleus scriptus F. - Oncognathus binotatus Fb. - Lygus pratensis Fb., L. campestris Fb., L. Spinolae Mey., L. pastinacae Fall., L. Kalmi L. - Cyphodema rubicunda Fall. C. instabilis L. - Poeciloscytus Gyllenhali Fall., P. unifasciatus Fb. - Liocoris tripustulatus Fb. - Capsus Schach, Fieb., C. laniarius L., C. v. danicus Fb., C. v. tricolor Fb. - Allocotomus gothicus Fall. Rhopalotomus ater L. - Cremnocephalus umbratilis Fb. - Halticus luteicollis Pz., H. apterus L. - Strongylocoris leucocephalus L. - Labops saltator Hab., L. vittipennis H. S. - Dicyphus globulifer Fall., D. annulatus Wolff. - Campyloneura virgula H. S. - Globiceps flavomaculatus F. - Hypsitylus bicolor Dgl. - Heterotoma merioptera Scop. - Heterocordylus tumidicornis H. S., H. genistae Scop. - Macrotylus Herrichi Reut., M. Paykuli Fall. - Harpocera thoracica Fall. - Phylus coryli L. - Psallus variabilis Fall., P. varians H. S. - Atractotomus tigripes M. R. - Criocoris crassicornis H. - Plagiognathus viridulus Fall., P. fulvipennis Kb., P. arbustorum Fb. - Campylomma verbasci H. S. - Chlamydatus pulicarius Fall.

Ponte.
(Mioni L. felvétele)
2. Sect. Hydrocorisae, Latr.
Naucoridae. Naucoris cimicoides L.
Nepidae. Nepa cinerea L. - Ranatra linearis L.
Notonectidae. Notonecta glauca L. - Ploa minutissima Fb.
Corixidae. Corixa Geoffroyi Leach., C, hieroglyphica Duf., C. limitata Fieb., C. moesta Fieb., C. Fabricii Fieb., C. v. nigrolineata Fieb.
Cicadok (Tücskök).
Különösen számos a Cicada orni L. és C. fraxini Fb. (plebeja, Scop). Legszivesebben a szilfán, mandolán, tölgy- és gesztenyefán tanyáznak. 416Folyton zengenek, csak esős napokon hallgatnak s ilyenkor legkönnyebben foghatók. A mogyoróbokrokon a Centrotus cornutus L. is gyakori. Igen számosak a Cicadellidák; köztük emlitésre méltó a Ledra, melynek fülkagylóhoz hasonló kinövései vannak. A különböző növényeken látható álképletek elárulják a káros Psyllidákat és Aphidákat. Az e családba tartozó Phylloxera vastatrix is már, sajnos, meghonosodott. A Lecanium (Coecus) hesperidum elpusztitja a kevés narancs- és czitromfát; a baraczkot a Lecanium persicae.
Neuropterák.
Ezek csekély számmal vannak; mert a szárazföldön kevés a viz. Leggyakoribb a Myrmeleon tetragrammicus; nem ritka a Palpares libellaloides és némely helyen a szép fekete-sárga Ascalaphus macaronius Scop., Mantispa styriaca Poda, szintén előfordul. A fügefákon számos halaványzöld Hemerobius, Chrysopa él. A Phryganeida vagy nedves helyeken, vagy a tengerparton él, nem ritkán messze beröpül a tengerre s leszáll valamely hajóra.
Orthopterák.
Ezekből igen érdekes fajokkal találkozunk, mint már a föntebb említett Saga serrata és Bacillus Rossi; de hiányzanak azok, melyek a tulnyomó nedvességet szeretik, a mi természetes a vizben szegény, kopár Karszt-vidéken.
Pókok. Arachnoidea.
A magyar-horvát tengerparti területen nagyrészt a mediterrán fauna pókfajai élnek. Pókokban épp oly gazdag ez a terület, mint más rovarokban; de van sok középeurópai, alpesi, sőt egyetlen északi fajta is. Sőt dr. Lendl Adolf szerint Kostrenánál még az apuliai tarantella-pók is előfordul. Ezt állítja dr. Chyzer Kornél és Kulczynski László jegyzéke is. (A magyar birodalom állatvilága, kiadta a k. m. természettudományi társulat; III. k. Arthropoda [Arachnoidea.]) Damin Narciss tanár, a szorgalmas pókgyüjtő azonban, sem e sorok irója nem találta itt ezt a fajt. Damin csak Dalmácziában, Vrana, Tajer mellett és Lesina-szigetén talált rá. Ámde a nem kevésbbé rettegett és mérges Malmignata, Lathrodectus 13-guttatus Rossi példányait ismételten megtalálta Damin Buccari mellett (először 1889-ben), valamint Veglián, úgyszintén egy feltünő példányt Zengben Paderwith M. tanár.
Arachnoidea.
Araneae.
Atypidae. Atypus anachoreta L. Koch., A. var. castanae A. Ausser.
Uloboridae. Uloborus Walckenaëri Latr. - Hyptiotes paradoxus C. L. Koch.
Zoropsidae. Zoropsis ocreata C. L. Koch.
Dictynidae. Amaurobius fenestralis Stroem., A. Erberi Keys. - Titanoeca tristis L. Koch, Lathys humilis Blackw., L. heterophthalma Kulcz. - Dictyna civica Luc., D. vicina E. Simon, D. arundinacea Linn. (1 ♂ 17.5. Dam. Buccari), D. latens Fabr., D. viridissima Walck.
Eresidae. Eresus niger Pet.
Filistatidae. Filistata insidiatrix Forsk., F. nana E. Sim.
Sicariidae. Scytodes thoracica Latr.
Dysderidae. Dysdera Niunii C. P. - Harpactes rubicundus C. L. Koch - Segestria florentina Rossi, S. bavarica C. L. Koch, S. croatica Dol.
Drassidae. Drassodes lapidicola Wk., D. minusculus L. Koch.
Leptodrassus femineus E. Sim. - Phoeocedus braccatus L. Koch - Prosthesima 417pedestris C. L. Koch, P. pumila C. L. Koch, P. accepta O. Herm., P. gracilis Can., P. barbata L. Koch, P. secreta Thor., P. Hermani Chyz. (= tragica O. H.), P. oblonga L. Koch. P. rustica L. Koch - Aphantaulax Albinii L. Koch, A. cinctus L. Koch - Gnaphosa lucifuga Walck., G. zeugitana Pav. - Callilepis Schuszteri O. Herm., C. exornata C. L. Koch, C. Aussereri L. Koch.
Zodariidae. Zodarium elegans E. Sim., Z. graecum C. L. Koch, Z. italicum C. & P., Z. gallicum E. Sim.
Urocteidae. Uroctea Durandii Latr.
Pholcidae. Pholcus opilionoides Schr., Ph. phalangioides Fues., Spermophora senoculata Dug.
Theridiidae. Episinus lugubris E. Sim., E. truncatus Latr. - Euryopis acuminata Luc. - Theridium herbigradum E. Sim., Th. bimaculatum Linn., Th. lineatum Clerck, Th. impressum L. Koch, Th. nigrovariegatum E. Sim., Th. pinastri L. Koch, Th. denticulatum Walck., Th. simile C. L. Koch, Th. formosum Clerck, Th. tepidariorum C. L. Koch, Th. pulchellum Walck. - Ulesanis paradoxa Luc. (Egyetlen példány a Giardino pubblicoban Fiuméban), - Dipoena (Lasaeola) melanogaster C. L. Koch, D. croatica Chyz., D. inornata O P. Cambr., D. nigrina E. Sim., D. convexa Blackw. - Lathrodectus 13-guttatus Rossi (Buccariban és Zengben) "Malmignatta" - Crustulina scabripes E. Sim., Cr. guttata Wid. - Teutana grossa C. L. Koch, T. triangulosa Walck. (sokszor) - Lithyphantes corollatus Linn., L. Paykullianus Walck. - Asagena phalerata Panz. - Enoplognatha thoracica Hahn.

A Canale Mezzo.
(Eredeti rajz)
Argiopidae. Brachycentrum elongatum Wid., Br. parallelum Wid. - Br. medusa E. Sim. - Trichopterna Blackwallii O. P. Cambr. - Cnephalocotes silus O. P. Cambr. (Fiume, ritkán) - Diplocephalus connectens Kulcz., D. humilis Blackw. - Metopobactrus Rayi E. Sim. - Gonatium hilare Thor. - Trichoncus sordidus E. Sim., Tr. affinis Kulcz. - Erigone dentipalpis Wid., E. vagans And. - Nematogmus sanguinolentus Walck. - Formicina mutinensis Can., F. var, pallida Can. - Micryphantes retroversus O. P. Cambr., M. rurestris L. Koch. Bathyphantes concolor Wid. - Lephthyphantes cristatus Menge, L. tenuis Blackw., L. flavipes Blackw., L. Keyserlingii Auss., L. notabilis Kulcz. - Linyphia triangularis Clerck, L. frutetorum C. L. Koch, L. var. punctiventris Ch. és Kulcz. - Stemonyphantes bucculentus Clerck - Pachygnata Degeeri Sand. - Tetragnatha extensa Lin., T. pinicola L. Koch, T. obtusa C. L. Koch - Meta sigmentata Clerck., M. var. Mengei Thor., Merianae Scop. (A Risnyakról lemegy a szigetekre is). - Menardi Latr. (700 méter magaságig) - Argiope lobata Pall, A. Brunnichii Scop. - Cyclosa conica Pall. - Mangora acalypha Walck. - Epeira angulata Clerck (igen ritkán) E. grossa C. L. Koch, E. Circe Savigny, E. dromedaria Walck., E. omoeda Thor. (igen ritka), F. gibbosa Walck., E. dalmatica Dol., E. diademata Clerck, E. cucurbitina Clerck, E. Redii Scop., E. umbratica Clerck, E. adianta, Walck., E. diodia Walck. - Singa sanguinea C. L. Koch - Cercidia prominens Westr. - Zilla atrica C. L. Koch, Z. Keyserlingii Auss., Z. x-notata Clerck.
Mimetidae. Ero furcata Will, E. aphana Walck. - Mimetus laevigatus Keys.
Thomissidae. Tmarus piger Walck. - Thomisus albus Gm. - Runcinia lateralis C. L. Koch - Pistius truncatus Pallas - Misumena vatia Clerck, M. tricuspidata Fabr. - Heriaeus Savigny E. Sim., H. hirsutus Walck. - Diaea dorsata Fabr. - Oxyptila horticola C. L. Koch, O. grata Thor., O. rauda E. Sim., O. 418scabricula Westr., O. Blackwalli E. Sim., O. praticola. C. L. Koch. - Xysticus Kochii Thor., X. lateralis Hahn, X. sabulosus Hahn, X. Ninnii Thor., X. striatipes L. Koch, X. acerbus Thor., X. Kempelenyi Thor. (= frater O. H.), X. graecus C. L. Koch - Synaema globosum F. - Philodromus rufus Walck., Ph. collinus C. L. Koch, Ph. aureolus Clerck, - Ph. subsp. caespiticola Walck., Ph. subsp. pallens Kulcz., Ph. subsp. rufolimbatus Kulcz. - Thanatus vulgaris E. Sim. - Tibellus vittatus Thor., T. oblongus Walck.
Clubionidae. Micrommata virescens Clerck - Olios spongitarsis Dufour - Clubiona phragmitis C. L. Koch, Cl. terrestris Westr., Cl. trivialis C. L. Koch, Cl. brevipes Bl. - Chiracanthium Mildei L. Koch, Ch. punctorium Villers, Ch. elegans Thor., Ch. Seidlitzii L. Koch, Ch. pelasgicum C. L. Koch - Trachelas maculatus Thor. - Liocranum rutilans Thor., K. tennissimum L. Koch - Agroeca celans Blackw. - Phrurolithus festivus C. L. Koch, Ph. minimus C. L. Koch - Zora spinimana Sund. - Micaria formicaria Sund., M. fulgens Walck., M. chalybeia Kulcz. (Ch. D.) - Micario lepis dives Luc. - Anyphaena accentuata Walck, A. sabina L. Koch.
Agalenidae. Cicurina arietina Thor., C. var. macrophthalma - Coelotes inermis L. Koch (Chyz.) - Cryphoeca mirabilis Thor. - Tegenaria parietina Fourc., T. pagana C. L. Koch, T. Derhamii Scop. - Agalena labyrinthica Cl., A. similis Keys. - Textrix albosignata E. Sim., T. vestita C. L. Koch (Dam.) - Hahnia nava Bl.

Részlet az isztriai tengerpartról.
(Beer Alajos felvétele)
Pisauridae. Pisaura mirabilis Cl.
Lycosidae. Aulonia albimana Walck. - Lycosa agrestis Westr., L. monticola Clerck, L. proxima C. L. Koch, L. annulata Thor. - L. lugubris Walck., L. morosa L. Koch, L. amentata Clerck, L. Wagleri Hahn, L. vittata Keys. - Tarentula nemoralis Westr., T. Apuliae Walck., T. albofasciata Brullée, T. cursor Hahn, T. radiata Latr. -- Trochosa ruricola Dog., Tr. var. rustica Thor., Tr. terricola Thor., Tr. amylacea C. L. Koch - Tr. variana C. L. Koch - Tr. leopardus Sund. - Pirata latitans Blackw.
Oxyopidae. Oxyopes lineatus Latr., O. heterophthalmus Latr.
Attidae. Salticus formicarius Deg., S. Simonis O. Herm., Leptorchestes berolinensis C. L. Koch, L. mutilloides Luc. - Synageles dalmaticus Keys. - Heliophanus cupreus Walck., H. simplex E. Sim., H. lineiventris E. Sim., H. Kochii E. Sim., H. flavipes Hahn, H. auratus C. L. Koch, H. melinus L. Koch, H. Cambridgei E. Sim. - Epiblemum mutabile Lucas, E. zebraneum C. L. Koch - Psendicius picaceus E. Sim., P. encarpatus Walck. - Icius striatus Walck. - Dendryphantes nidicolens Walck. - Menemerus semilimbatus Hahn - Philaeus chrysops Poda, Ph. bicorol Walck. - Attus pubescens F., A. Daminii Chyz., 419A. penicillatus E. Sim. - Aelurillus V. insignitus Clerck - Phlegra Bresnieri Luc., Ph. fasciata Hahn, Ph. fuscipes Kulcz. - Pellenes tripunctatus Walck., P. Bedelii E. Sim. - Ergane jucunda Luc. - Euophrys erratica Walck., E. confusa Kulcz., E. finitima E. Sim., E. imitata E. Sim., E. frontalis Walck., E. rufibarbis E. Sim. - Chalcoscirtus infimus E. Sim., Neon Rayi E. Sim., N. reticulatus Blackw., N. pictus Kulcz. - Neaetha membrosa E. Sim. - Ballus depressus Walck.
Scorpiones.
Ischnuridae. Euscorpius italicus Herbst, E. tergestinus C. L. Koch, E. bosnensis Moellend (Orehovica), E. germanus H. Schaef.
Pseudoscorpiones. Chelifer cancroides L. - Blothrus spelaeus K. - Obisium sylvaticum C. K.
Acarina.0
Oribatidae. Oribata punctum K. - Tritia decumana Berl. - Nothrus corticalis Karp.
Gamasidae. Gamasus coleuptratorum Latr.
Rhyncholophidae. Rhyncholophus trimaculatus Herm., R. longus Karp., R. papillosus Herm., R. miniatus Herm., R. Cavannae Berl.
Eupodidae. Eupodes variegatus Koch.
Hoplopidae. Hoplopus sculptas Karp.
Erythraeidae. Erythraeus ruricola Dug. - Actineda vitis Schr.

0. Jablonowski József: "A Magyar Birodalom Állatvilága" 1896.

« Halászat a magyar-horvát tengerparton. Írta Matisz János. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A tenger állatvilága. Írta Matisz János. »