« A katolikus egyház Fiuméban. Írta Sándorfy Nándor, revideálta Kiss János. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A fiumei izraelita hitközség. Írta Gerlóczi Adolf. »

109A két protestáns egyház Fiuméban.
Írta Schmidt Jakab

Az egyesült ev. ref. és ágost. ev. egyház csirája Fiuméban ezelőtt mintegy nyolcvan évvel keletkezett, a mikor Angolországból és Francziaországból néhány protestáns család költözött be, a kik magánházukban istentiszteletet tartottak vallásuk ápolása végett. Ezen családok közé tartoztak a fiumei papírgyár megalapitói, a Smith és Meynier családok.
Egyházközség alapitása.
A házi istentiszteletből nőtte ki magát a trieszti ev. ref. anyaegyház fiókja 1857-ben. Mint fiókegyház 1887-ig állt fenn, a mikor is az akkori trieszti ev. ref. lelkész, Veneziarnek buzditására a mostani presbitérium Körmendy Sándor senior közreműködése mellett megalakitotta az "egyesült ev. ref. és ág. ev. egyház" czimen az anyaközséget, mely jelenleg a dunántuli ev. ref. egyházkerülethez tartozik. A magyarországi ev. ref. konvent s a Gusztáv-Adolf egyesület adományai, valamint a hivők hozzájárulása lehetővé tette, hogy 1887-ben Schmidt Jakab lelkész már megkezdhette a rendszeres istentiszteletek megtartását. Meynier Károly végrendeletében biztositotta az egyházközségnek az imatermet, az egyházközség azonban lelkésze fentartásának biztositásán kivül kezdettől fogva nem szünt meg törekedni, hogy külön templomot épithessen.
A lelkészi és templomépitési alap még éppen nem elég erre a czélra, mert 1895. végén még csak 6831 forint 53 kr. volt; ebben van Whitehead Róbert torpedógyáros 2000 forintos adománya.
Az istentiszteleteket felváltva magyar és német nyelven tartják.
Fiókegyház.
A buzgó egyházközség már fiókegyházat is alapított Horvátországban, a kameral-moraviczai vasuti állomáson. Ugy mint Fiumében, a moraviczai fiókegyházban is magyar és német nyelven tartják az istentiszteleteket, mely czélra átengedték az állomás iskolaépületét.
Bevételek.
Az egyházközség bevétele volt 1895-ben 1645 frt 14 kr., kiadása 1608 frt 12 kr. A bevételekhez a magyarországi ev. ref. közalap 499 forint 50 kr. segélylyel, a vallás- és közoktatásügyi miniszterium 250 frttal járult a hittanitói fizetés honoráriuma fejében.
A fiumei tagok 764 frt 50 krral járultak az egyház kiadásainak fedezéséhez, ebből az ev. ref. vallásu egyháztagokra esik 405 frt 50 kr., az ág. ev. vallásuakra 359 frt.
Hivők.
Az egyházközség hiveinek száma összesen 409; még pedig: Fiuméban 332, a misszió-területen 77; ezek közül Cameral-Moraviczán 38, Vratán 18, Meján 2, Vrbovszkóban 9, Plaseban 3, Noviban 2, Fuzsinéban 5.
Vallás szerint a 332 fiumei egyháztag közül volt 205 ev. ref. és 127 ág. ev. vallásu; a misszió-területen 49 ev. ref. és 28 ág. ev. vallásu. Az egyházközség 1887 óta majdnem megkétszereződött, 1887-ben még csak 220 tagja volt. Az egyházközségben 1895-ben előfordult 21 keresztelés, 12 esketés, 8 temetés. Az egyházközség természetes szaporodása tehát 13 személy. Áttérés által az egyházközség 3 lélekkel szaporodott. Az iskolás növendékek száma 64, a mi örvendetes szaporodást mutat, mert 1887-ben még csak 18 volt.

« A katolikus egyház Fiuméban. Írta Sándorfy Nándor, revideálta Kiss János. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A fiumei izraelita hitközség. Írta Gerlóczi Adolf. »