« NÓGRÁD VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Nógrád vármegye

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai NÓGRÁDMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

A Magyarország vármegyéi és városai Országos Monografia Központi Szerkesztőbizottsága:
Elnök:
Rákosi Jenő
főrendiházi tag, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Főszerkesztő:
Borovszky Samu dr.
a Magy. Tud. Akadémia tagja, a M. Történelmi Társaság titkára.
Másodelnök:
Lóczy Lajos dr.
a Földtani Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Virter Ferencz
az Országos Monografia-Társaság igazgatója.
Vende Aladár
az Országos Monografia szerkesztője.
Tagok:
Áldássy Antal dr.
egyet. m. tanár, a Magy. Nemzeti Muzeum őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Ambrozovics Lajos dr.
ny. főispán.
Baltik Frigyes dr.
ág. ev. püspök.
Balogh Pál
iró.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bárczy István dr.
Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja, a Budapesti Közlöny szerkesztője.
Bátky Zsigmond dr.
a Nemzeti Muezum Széchenyi-könyvtárának őre.
Bayer József
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, a M. tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-Társaság tagja.
Bernát István
orsz. képviselő, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bezerédj Viktor dr.
államtitkár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgótarjáni vasműrészvénytársaság vezérigazgatója.
Cholnoky Jenő dr.
a Ferencz József tud. egyetem ny. r. tanára.
Csánki Dezső dr.
országos levéltáros, a M. Tört. Társulat alelnöke.
Csapodi István dr.
egyetemi ny. r. k. tanár.
Császár Imre
Orsz. Szinműv. Akad. tanár.
Csoma József
a M. Tud. Akadémia tagja, a Herald. és Geneal. társ. ig. v. tagja.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék ny. alelnöke.
Dedek Crescens Lajos
tudom.-egyetemi könyvtárőr, tb. udvari káplán.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dobokay Lajos
m. kir. földmiv. miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr.
műegyetemi rendes tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Muzeum könyvtárának igazgatója.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Muzeum könyvtárának igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Gelléri Mór
kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
Haraszthy Lajos
segédszerkesztő.
Havass Rezső dr.
a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hock János
plebános, országgyűlési képviselő.
Hollán Sándor dr.
keresk. min. tanácsos, államvasuti igazgató.
Rónai Horváth Jenő
altábornagy, a M. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
udv. tanácsos, az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kammerer Ernő
min. tanácsos, a Szépművészeti Muzeum igazgatója.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő, a Petőfi-társaság tagja.
Kenessey Kálmán
min. tanácsos, vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorologiai Intézet ny. igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó
a főrendiház tagja, a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke.
Madarász Gyula dr.
nemzeti muzeumi őr.
Melléthei Barna Lajos
segédszerkesztő.
Molnár Viktor
közoktatásügyi államtitkár.
Nagy Géza dr.
nemzeti muzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri államtitkár.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr.
ny. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
min. tanácsos, ny. orsz. főlevéltárnok, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a Pesti Hirlap főmunkatársa.
Radisics Jenő
min. tanácsos, az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum igazgatója.
Reiszig Ede dr.
a M. Herald. és Geneal. és a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. Biz. lev. tagja.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Id. Szinnyei József
a n. muzeumi hirlapkönyvtár őre, a M. T. Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Szőts Farkas
ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf dr.
a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr.
a közös pénzügymin. osztályfőnöke, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Váradi Antal dr.
udv. tanácsos, iró.
Vécsey Tamás dr.
udv. tanácsos, egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Visontai Soma dr.
udv. tanácsos, ügyvéd, orsz. képviselő.
Zilahi Kiss Béla (Junius)
történetiró.

« NÓGRÁD VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Nógrád vármegye

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai NÓGRÁDMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »