« SZABOLCS VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Szabolcs vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" SZABOLCS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ
MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
Elnök: RÁKOSI JENŐ. Szerkesztő: dr. BOROVSZKY SAMU.
TAGOK:
Dr. Balassa József
tanár.
Dr. Balkay Béla
ügyvéd, író.
Balogh Pál
hírlapíró.
Bánóczi József
tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Bársony István
író.
Dr. Bayer József
főgimn. tanár, a m. t. akad. tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, orsz. képv. a m. tud. akadémia tagja.
Benedek Elek
lapszerkesztő.
Berzeviczy Albert
ny. államtitkár, orsz. képv.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
m. kir. áll. felső leányiskolai igazg., a m. földrajzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincze
egyetemi m.-tanár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvény-társaság vezérigazgatója.
Dr. Csapodi István
író, egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
orsz. szinművészeti akad. tanár.
Csoma József
földbirtokos, heraldikai író, a herald. és geneal. társ. ig. v. tagja.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a «Jogtudományi Közlöny» főszerkesztője.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
miniszteri osztálytanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetemi r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
a nemzeti múzeum könyvtárának segédőre.
Dr. Falk Miksa
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» főszerkesztője, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Fejérpataky László
a nemzeti múzeum könyvtárának igazgató őre, a m. tud. akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Dr. Fodor József
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal aligazgatója.
Hock János
plébános, országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédezredes, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi akadémia igazgatója.
Dr. Jankó János
a magyar földrajzi társaság titkára.
Dr. Jókai Mór
főrendiházi tag, a m. tud. akad. tagja.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Káldy Gyula
a m. kir. opera igazgatója.
Dr. Katona Lajos
főgimn. tanár.
Dr. Kenedi Géza
a «Pesti Hirlap» szerkesztője.
Kenessey Kálmán
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Dr. Kiss János
egyetemi ny. r. tanár.
Konkoly Thege Miklós
orsz. képv., a központi meteorológiai intézet igazgatója, a m. tud. akadémia tagja.
Kormos Alfréd
a «Magyar Pénzügy» szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, a m. tud. akad. tagja.
Kovács Albert
ev. ref. theologiai tanár.
Kovács Gyula
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Kovács S. Aladár
kir. főmérnök.
Kun Gyula
székes-fővárosi tanácsnok.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Landherr Gyula
műépítész.
Dr. Lipcsey Ádám
lapszerkesztő.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Madarász Gyula
nemzeti múzeumi őr.
Dr. Nagy Géza
nemzeti múzeumi őr.
Németh József
földmivelésügyi min. titkár.
Némethy Károly
belügyminiszteri oszt. tanácsos.
Dr. Nyári Sándor
műegyetemi m. tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
jogakadémiai tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Óváry Lipót
orsz. levéltáros, a m. tud. akad. tagja.
Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a budapesti népszinház igazgatója.
Ifj. dr. Reiszig Ede
a herald. és geneal. társaság ig. vál. tagja.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok, földmiv. min. osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára, orsz. képviselő.
Szabó Antal
belügyminiszteri titkár.
Id. Szinnyey József
a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a m. tud. akadémia tagja.
Ifj. dr. Szinnyey József
egyetemi ny. r. tanár, a magy. tud. akadémia tagja.
Strausz Adolf
tanár.
Dr. Szterényi Hugó
főgimn. tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
közös pénzügyminiszteri udvari tanácsos, a m. t. akad. tagja.
Dr. Tuszkay Ödön
orvos szakíró.
Dr. Váradi Antal
az orsz. színművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja.
Vende Aladár
a monografia segédszerkesztője.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. képviselő.

« SZABOLCS VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Szabolcs vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" SZABOLCS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »