« SZATMÁR VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:
ELNÖK:
RÁKOSI JENŐ
főrendiházi tag.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
MÁSODELNÖK:
LÓCZY LAJOS Dr.
egyet. ny r. tanár.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
FŐSZERKESZTŐ
BOROVSZKY SAMU Dr.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
VIRTER FERENCZ
az Országos Monografia Társaság igazgatója.
VENDE ALADÁR
az Országos Monografia szerkesztője.
TAGOK
Balassa József dr. tanár.
Baltik Frigyes ág. h. ev. püspök.
Balogh Pál író.
Bánóczi József dr. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bárczy István dr. Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István a Kisfaludy-társaság tagja, a Budapesti Közlöny szerkesztője.
Bátky Zsigmond dr. a Néprajzi Múzeum őre.
Bayer József tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bedő Albert ny. államtitkár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek a Kisfaludy-társaság tagja.
Berecz Antal a M. Földrajzi Társaság. főtitkára.
Bernát István orsz. képviselő, a M. Tud. Akadémia tagja,
Berzeviczy Albert v. b. t. t., ny., vall.- és közokt. miniszter, a Magy. Tud. Akadémia elnöke.
Bezerédj Viktor dr.: államtitkár.
Borbély Lajos a Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság vezérigazgatója
Csapodi István dr. egyetemi m.-tanár.
Császár Imre Orsz. Színműv. Akad. tanár.
Csoma Józset a M. Tud. Akadémia tagja, a Herald. és Geneal. társ. ig. v. tagja.
Csőke Ferencz keresk. min. tanácsos, az elnöki osztály főnöke.
Dárday Sándor dr. a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék alelnöke.
Dedek Crescens Lajos tudom.-egyetemi könyvtárőr, tb. udvari káplán.
Demény Károly m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dobokay Lajos miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr. műegyetemi r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr. az Erdélyi Muzeum könyvtárának igazgatója.
Falk Miksa dr. a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Fejérpataky László dr. a Nemzeti Muzeum könyvtárának igazgató-őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Fritz Péter a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gelléri Mór kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla keresk. miniszteri tanácsos.
Havass Rezső a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hock János plebános. országgyűlési képviselő.
Rónai Horváth Jenő vezérőrnagy, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr. az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kada Elek iró, Kecskemét város polgármestere.
Kammerer Ernő min. tanácsos, a Szépművészeti Múzeum igazgatója.
Katona Lajos dr. a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Kenedi Géza dr. szerkesztő.
Kenessey Kálmán min. oszt. tanácsos, vasuti és hajózási főfelügyeIő.
Konkoly Thege Miklós a Központi Meteorologiai Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó a főrendiház tagja a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke
Lipcsey Ádám dr. szerkesztő.
Madarász Gyula dr. nemzeti múzeumi őr.
Molnár Viktor közoktatásügyi államtitkár.
Nagy Géza dr. nemzeti múzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr. belügyminiszteri tarácsos.
Nyáry Sándor dr. műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr. ny. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót ny. orsz. főlevéltárnok, a Magy. Tud. Akadémia tagja
Pasteiner Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán a Pesti Hirlap főmunkatársa.
Pettkó Béla orsz. allevéltárnok.
Radisich Jenő. min. tanácsos, az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum igazgatója.
Ifj. Reiszig Ede dr. a M. Herald. és Geneal. és a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. Biz. lev. tagja.
Sándor József az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Szabó Antal belügymin. osztálytanácsos.
Id. Szinnyei József a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a M. T. Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr. egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Szterényi Hugó dr. tanár.
Szőts Farkas ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr. udv. tanácsos, a közös pénzügymin. osztályfőnöke, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Telegdy Roth Lajos föbányatanácsos, királyi főgeologus.
Váradi Antal dr. az Országos Szinművészeti Akadémia igazgatója.
Vécsey Tamás dr. egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Visontai Soma dr. ügyvéd, orsz. képviselő.
Zilahi-Kiss Béla (Junius) a Budapesti Hirlap munkatársa, történetíró.

« SZATMÁR VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »