« TEMESVÁR. KEZDŐLAP

Temesvár

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMESVÁRI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS
MONOGRÁFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA
ELNÖK:
RÁKOSI JENŐ
főrendiházi tag,
a M. Tud. Akadémia tagja.
FŐSZERKESZTŐ:
BOROVSZKY SAMU Dr.†
a Magyar Tud. Akadémia tagja,
a Magyar Történelmi Társulat titkára.
MÁSODELNÖK:
LÓCZY LAJOS Dr.
a Földtani Intézet igazgatója,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
VIRTER FERENCZ
az Országos Monografia-Társaság igazgatója.
VENDE ALADÁR
az Országos Monografia szerkesztője.
TAGOK:
Áldássy Antal dr.
egyet. m. tanár, a Magy.
Nemzeti Múzeum őre,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Ambrozovics Lajos dr.
ny. főispán.
Baltik Frigyes dr.
ág. ev. püspök.
Balogh Pál
író.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja
Bárczy István dr.
Budapest székesfőváros polgármestere.
Bársony István
a Kisfaludy-társaság tagja,
a Budapesti Közlöny szerkesztője.
Bátky Zsigmond dr.
etnografus, a Nemzeti Múzeum Széchenyi könyvtárának őre.
Bayer József
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-Társaság tagja.
Bernát István
orsz. képviselő, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bezerédj Viktor dr.
államtitkár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgótarjáni vasműrészvénytársaság vezérigazgatója.
Cholnoky Jenő dr.
a Ferencz József tud. egyetem ny. r. tanára.
Csánki Dezső dr.
országos levéltáros, a M. Tört. Társulat alelnöke, a M. Tud. Akadémia tagja.
Csapodi István dr.
egyetemi ny. r. k. tanár
Császár Imre
Orsz. Színműv. Akad. tanár.
Csoma József
a M. Tud. Akadémia tagja, a Herald. és Geneal. társ. ig. v. tagja.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék ny. alelnöke.
Dedek Crescens Lajos
tudom.-egyetemi könyvtárőr, tb. udvari káplán.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dobokay Lajos
m. kir. földmív. miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr.
műegyetemi rendes tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Gelléri Mór
kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.
Gonda Béla
kereskedelmi miniszteri tanácsos.
Haraszthy Lajos
segédszerkesztő.
Havass Rezső dr.
a Földrajzi Társaság alelnöke.
Hock János
plebános, országgyűlési képviselő.
Hollán Sándor dr.
keresk. miniszteri tanácsos, államvasúti igazgató.
Rónai Horváth Jenő
altábornagy, a M. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
udvari tanácsos, az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kammerer Ernő
miniszteri tanácsos, a Szépművészeti Múzeum igazgatója.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő, a Petőfi-társaság tagja.
Kenessey Kálmán
miniszteri tanácsos, vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorologiai Intézet ny. igazgatója, a Magyar Tud. Akadémia tagja.
Lánczy Leó
a főrendiház tagja, a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke.
Madarász Gyula dr.
nemzeti múzeumi őr.
Melléthei Barna Lajos
a monografia belmunkatársa.
Molnár Viktor
közoktatásügyi államtitkár.
Nagy Géza dr.
nemzeti múzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri államtitkár.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi magántanár.
Ortvay Tivadar dr.
nyugalm. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
miniszteri tanácsos, ny. országos főlevéltárnok, a Magyar Tud. Akadémia tagja.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Porzsolt Kálmán
a Pesti Hirlap főmunkatársa.
Radisics Jenő
miniszteri tanácsos, az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum igazgatója.
Reiszig Ede dr.
a M. Herald. és Geneal. és a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. Biz. lev. tagja.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Id. Szinnyei József
a nemzeti múzeumi hirlapkönyvtár őre, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
Szőts Farkas
ref. theol. akadémiai tanár.
Strausz Adolf dr.
a Keleti Akadémia tanára.
Thallóczy Lajos dr.
a közös pénzügymin. osztályfőnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Váradi Antal dr.
udvari tanácsos, író.
Visontai Soma dr.
udvari tanácsos, ügyvéd.

« TEMESVÁR. KEZDŐLAP

Temesvár

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMESVÁRI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »