« VAS VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Vas vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" III. (VASVÁRMEGYE) KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ
MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
Elnök: RÁKOSI JENŐ.
Szerkesztők: dr. SZIKLAY JÁNOS és dr. BOROVSZKY SAMU.
TAGOK:
Dr. Balassa József
tanár.
Balogh Pál
hirlapíró.
Bársony István
író.
Bánóczi József
a m. tud. akadémia tagja.
Dr. Bayer József
főgimn. tanár.
Bedő Albert
ny. államtitkár, orsz. képv.
Benedek Elek
a «Nemzeti Iskola» szerkesztője.
Berzeviczy Albert
ny. államtitkár, orsz. képv.
Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
m. kir. áll. felső leányiskolai igazg., a m. földrajzi társaság főtitkára.
Dr. Bolemann István
kir. tanácsos.
Dr. Borbás Vincze
egyetemi m. tanár.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvénytársaság vezérigazgatója.
Dr. Borovszky Samu
a m. tud. akadémia igazgatója.
Dr. Csapodi István
egyetemi m. tanár.
Császár Imre
orsz. szinművészeti akad. tanár.
Csoma József
földbirtokos, heraldikai író.
Czigler Győző
műegyetemi r. tanár.
Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a «Jogtudományi Közlöny» főszerkesztője.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
miniszteri osztálytanácsos.
Dr. Entz Géza
műegyetemi r. tanár.
Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és járadékbank vezérigazgatója.
Dr. Erdélyi Pál
a nemzeti muzeum könyvtárának segédőre.
Dr. Falk Miksa
országgyülési képviselő, a »Pester Lloyd« főszerkesztője.
Dr. Fejérpataky László
a nemzeti muzeum könyvtárának igazgató őre.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Dr. Fodor József
egyetemi ny. r. tanár.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal aligazgatója.
Hock János
országgyülési képviselő.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédőrnagy, a honv. törzstiszti tanfolyam tanára.
Dr. Hutyra Ferencz
az állatorvosi akadémia igazgatója.
Dr. Jankó János
a magyar földrajzi társaság titkára.
Dr. Jókai Mór
író, főrendiházi tag.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Káldy Gyula
a m. kir. opera igazgatója.
Dr. Katona Lajos
főgimn. tanár.
Dr. Kenedi Géza
a »Pesti Hirlap« szerkesztője.
Kenessey Kálmán
vasuti és hajózási főfelügyelő.
Dr. Kiss János
egyetemi m. tanár, a Szent-István-társulat igazgatója.
Konkoly Thege Miklós
orsz. képv., a központi meteorológiai intézet igazgatója.
Kormos Alfréd
a «Magyar Pénzügy» szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója.
Kovács Albert
ev. ref. theologiai tanár.
Kovács Gyula
vasuti és hajózási főfelügyelő.
Kovács S. Aladár
kir. főmérnök.
Kun Gyula
székes-fővárosi tanácsnok.
Landgraf János
országos halászati felügyelő.
Landherr Gyula
műépítész.
Dr. Lipcsey Ádám
az »Országos Hirlap« szerkesztője.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.
Dr. Madarász Gyula
nemzeti muzeumi őr.
Nagy Géza
nemzeti muzeumi őr.
Dr. Németh József
földmívelésügyi min. titkár.
Dr. Némethy Károly
belügyminiszteri titkár.
Dr. Nyári Sándor
műegyetemi m. tanár.
Dr. Ortvay Tivadar
ker. akadémiai tanár.
Óváry Lipót
orsz. levéltáros.
Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny. r. tanár.
Porzsolt Kálmán
a budapesti népszinház igazgatója.
Rákosi Jenő
a »Budapesti Hirlap« főszerkesztője.
Ifj. dr. Reiszig Ede
belügymin. fogalmazó.
Dr. Rodiczky Jenő
cs. és kir. asztalnok, földmiv. min. osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, királyi főgeológus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára, orsz. képviselő.
Szabó Antal
belügyminiszteri titkár.
Szathmáry György
vallás- és közokt. miniszteri tanácsos.
Dr. Sziklay János
író.
Id. Szinnyey József
a n. muzeumi hirlapkönyvtár őre.
Ifj. dr. Szinnyey József
egyetemi ny. r. tanár.
Strausz Adolf
tanár.
Dr. Szterényi Hugó
főgimn. tanár.
Dr. Thallóczy Lajos
közös pénzügyminiszteri kormánytanácsos.
Dr. Tuszkay Ödön
orvos szakíró.
Dr. Váradi Antal
az orsz. szinművészeti akadémia igazgatója.
Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár.
Vende Aladár
hirlapíró.
Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. képviselő.

« VAS VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Vas vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" III. (VASVÁRMEGYE) KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. »