« ZEMPLÉN VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Zemplén vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ZEMPLÉNMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZÉPPONTI BIZOTTSÁGA
Elnök: RÁKOSI JENŐ.

Szerkesztő: dr. BOROVSZKY SAMU.
TAGOK:
Balassa József dr.
tanár.
Balkay Béla dr.
ügyvéd, iró.
Balogh Pál
író.
Bánóczi József dr.
tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Bársony István
író, a Kisfaludy-társaság tagja.
Bayer József
főgimn. tanár, a M. T. Ak. tagja.
Bedő Albert
ny. államtitkár, orsz. képv., a M. Tud. Akadémia tagja.
Benedek Elek
a Kisfaludy-társaság tagja.
Berzeviczy Albert
orsz. képv., a Kisfaludy-társaság tagja.
Bezerédj Viktor dr.
belügyminiszteri tanácsos.
Berecz Antal
a m. földrajzi társaság főtitkára.
Borbély Lajos
a Rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvény-társaság vezérigazgatója.
Csapodi István dr.
író, egyetemi m.-tanár.
Császár Imre
orsz. színművészeti akad. tanár.
Csoma József
a M. Tud. Akadémia tagja, a M. Heraldikai és Genealogiai társ. ig. vál. tagja.
Dárday Sándor dr.
a m. kir. állami legfelsőbb számvevőszék alelnöke.
Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.
Dedek Crescens Lajos
tudomány-egyetemi könyvtár-őr.
Dobokay Lajos
miniszteri tanácsos.
Entz Géza dr.
műegyetemi r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Enyedi Lukács
miniszteri tanácsos.
Erdélyi Pál dr.
az Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.
Falk Miksa dr.
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» főszerkesztője, a M. Tud. Akadémia tagja.
Fejérpataky László dr.
a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgató őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
Fritz Péter
a budapesti keresk. és iparkamara titkára.
Gonda Béla
keresk. miniszteri tanácsos.
György Aladár
az országos statisztikai hivatal könyvtárnoka.
Hock János
országgyűlési képviselő, plébános.
Rónai Horváth Jenő
m. kir. honvédezredes, a M. Tud. Akadémia tagja.
Hutyra Ferencz dr.
az állatorvosi főiskola igazgatója.
Kada Elek
író, Kecskemét város polgármestere.
Katona Lajos dr.
a M. Tud. Akadémia tagja.
Kenedi Géza dr.
szerkesztő.
Pasteiner Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Kenessey Kálmán
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Konkoly Thege Miklós
a középponti meteorologiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia tagja.
Kormos Alfréd
a «Magyar Pénzügy» szerkesztője.
Kőrösi József
a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, a M. Tud. Akad. tagja.
Kovács Albert
ev. ref. theologiai tanár.
Kovács Gyula
vasúti és hajózási főfelügyelő.
Landherr Gyula
műépítész.
Lipcsey Ádám dr.
lapszerkesztő.
Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Madarász Gyula dr.
nemzeti múzeumi őr.
Nagy Géza dr.
nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia tagja.
Németh József
földmívelésügyi min. titkár.
Némethy Károly dr.
belügyminiszteri tanácsos.
Nyáry Sándor dr.
műegyetemi m.-tanár.
Ortvay Tivadar dr.
jogakadémiai tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Óváry Lipót
orsz. főlevéltárnok, a M. Tud. Akad. tagja.
Ifj. Reiszig Ede dr.
a M. Heraldikai és Genealogiai, a M. Tört. társaság ig. vál. és a Műemlékek Orsz. Biz. lev. tagja.
Rodiczky Jenő dr.
cs. és kir. asztalnok, földmív. min. osztálytanácsos.
Telegdi Roth Lajos
főbányatanácsos, kir. főgeologus.
Sándor József
az E. M. K. E. alelnök-főtitkára.
Szabó Antal
belügyminiszteri osztálytanácsos.
Id. Szinnyei József
a n. múzeumi hirlapkönyvtár őre, a M. Tud. Akadémia tagja.
ifj. Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Strausz Adolf dr.
tanár, író.
Szterényi Hugó dr.
tanár, író.
Thallóczy Lajos dr.
a közös pénzügymin. osztályfönöke, a M. T. Akad. tagja.
Váradi Antal dr.
az orsz. színművészeti akadémia igazgatója.
Vécsey Tamás dr.
egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
Vende Aladár
író, a monografia segédszerkesztője.
Virter Ferencz
író, a monografia segédszerkesztője.
Visontai Soma dr.
ügyvéd, orsz. képviselő.
Zilahi-Kiss Béla
(Junius)
a Budapesti Hirlap munkatársa, történetiró.

« ZEMPLÉN VÁRMEGYE. KEZDŐLAP

Zemplén vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ZEMPLÉNMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:. »