Tétel adatlapja

CÍMLAP

Magyar művészet Kárpátalján

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Bevezető helyett

I. fejezet
A KÁRPÁTALJAI TÁJBA SZÜLETETT MAGYAR ÉPÍTÉSZETI, IPAR- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK TRIANON ELŐTT
1. Ung vármegye, Ungvár és környéke
1. 1. A Drugeth-gimnázium rajzműhelye
1. 2. Az ungvári agyagipari iskola
2. Munkács és környéke
2. 1. Akik halhatatlanná tették Munkácsot
2. 2. Munkács és környéke a Feszty-körképen
2. 3. A munkácsi királyi gimnázium rajzműhelye
2. 4. Tárlatok a Latorca-parti városban
2. 5. A vasöntödék iparművészete
3. Bereg vármegye, Beregszász és környéke
4. Ugocsa vármegye, Nagyszőlős és környéke
4. 1. A "Révész-jelenség" Nagyszőlősön
5. A máramarosi koronavárosok: Huszt, Visk, Técső és környéke
5. 1. Aki második Nagybányává avatta Técsőt
5. 2. Építészeti műemlékek a Borzsa-völgyében
6. Egyházi festészet: képírók, ikonfestők, templomi falfestők
7. Hegyvidéki faépítészet, fatemplomok

II. fejezet
A MAGYAR MŰVÉSZETI (ÉPÍTÉSZETI, IPARMŰVÉSZETI, KÉPZŐMŰVÉSZETI) HAGYOMÁNYOK folytatói A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
1. Művészszervezetek, szerveződések: a Munkácsi Művészklub
1. 1. Szabad festőiskola Munkácson, Ungváron
1. 2. Kárpátaljai Képzőművészek Egyesülete
1. 3. Köztéri szobrok, emlékjelek, fotó- és iparművészeti kiállítások

III. fejezet
ÚJRAINTEGRÁLÓDÁS AZ EGYETEMES MAGYAR SZELLEMI ÉLETBE 1938-1945 KÖZÖTT
1. Munkács és Ungvár országos rendezvények színhelye
1. 1. Művészeti élet Munkácson
1. 2. Művészeti élet Beregszászban
1. 3. Képzőművészet a sajtóban. Irodalom-, könyvillusztráció 1918-1944 között
1. 4. Művészeti ösztöndíjak, díjak, kitüntetések
1. 5. A "Kárpátaljai Barbizon": valóság vagy álom?

IV. fejezet
A SZOVJET SEMATIZMUS MŰVÉSZETÉNEK KORSZAKÁBAN
1. A szocialista realizmus álarca mögött
1. 1. A háborúvesztés után szétszóródott, nyomtalanul eltűnt, emigrált, áttelepült művészek
1. 2. A Kárpátalján maradottak: akik "megadták a császárnak, ami a császáré"
1. 2. 1. Az első reprezentatív kiállítás visszhangja
1. 2. 2. Erdélyi Béla meghurcoltatása
1. 2. 3. Az ideológiailag "betört" kortársak
2. Létrehozott, szovjetizált régi és új művész-intézmények
2. 1. Az Ungvári Képzőművészeti Főiskola
2. 2. Az Ungvári Iparművészeti Szakiskola
2. 3. Az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség megyei tagozata
2. 4. Az Ungvári Területi Képtár - Boksay József Szépművészeti Múzeum
3. A művészetről is lepattant a bolsevista bilincs
3. 1. A magyar alkotók informális együttműködése

V. fejezet
A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI MAGYAR MŰVÉSZ-MOZGALMAK
1. A rendszerváltás hozadéka
1. 1. A magyar kortársművészet a független Ukrajnában
2. A rendszerváltás után létrejött műhelyek, szervezetek
2. 1. Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága
2. 2. Bereg Alkotóegyesület
2. 3. ArtTisza művészeti egyesület
2. 4. Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesület
2. 5. Sevlush Képzőművészeti Egyesület
2. 6. A munkácsi Művészklub hagyományainak folytatói
2. 7. Nemzetközi alkotótábor a beregszentmiklósi Telegdy-Rákóczi-kastélyban
3. Fontosabb képzőművészeti csoportok, műhelyek, vidéki piktorok
3. 1. Ungvári és Ung-vidéki magyar képzőművészek
3.1.1. Szobrászok, keramikusok, ötvös-kovácsmesterek
3. 1.2. A hagyományos és a korszerű, absztrakt grafika művelői
3. 1. 3. Elvándorlás, utánpótlás a magyar piktorok soraiban
3. 1. 4. Magyar származású építészek jelentkezése
3. 1. 5. Magyar származású fotográfusok
4. Képzőművészeti kezdeményezések a Felső-Tisza-vidéken
4. 1. Hollósy Simon Magyar Művelődési Kör
4. 2. A Técső-Máramarossziget-Nagybánya háromszögben született művészek
4. 3. Szórványban élő magyar festők
4. 4. Képzőművészeti iskola Huszton
4. 5. Tájház, a Viski Galéria és a képzőművészek
5. Kiállítás, ismeretterjesztés, képzés
5. 1. A MEKK művészeti tevékenysége
5. 2. Képzőművészet a magyar kiadványokban
5. 3. Képzések

VI. fejezet
ARCKÉPCSARNOK

FÜGGELÉK
Fontosabb magyar szobrok, emlékjelek, kopjafák jegyzéke
Állandó kiállítások Kárpátalján
A kárpátaljai magyar képzőművészek, fotóművészek, népművészek kiállításainak otthont adó fontosabb intézmények, helyszínek
Felhasznált irodalom
Elektronikus irodalom, adatbázis, kiállítási anyag a honlapokon
Ukrán nyelvű összefoglaló

EPILÓGUS


Fülszöveg

A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a "négymegyényi" terület magyar művészete "terra incognita" szűkebb pátriánk, illetve Magyarország olvasói számára. A kötet összeállításával elsődleges szándékunk az volt, hogy alapismeretekkel lássuk el a szélesebb olvasóközönséget és a szakmai köröket egyaránt. A kiadvány, amellett, hogy szellemi örökségünk kalauza kíván lenni, alapvető információkat is nyújt a felnövekvő nemzedéknek. A gyűjtemény a teljesség igénye nélkül kultúrtörténeti vázlatot, eligazító vezérfonalat ad az olvasó kezébe a térség művészetéről, annak meghatározó személyiségeiről, irányzatairól, műhelyeiről, szakmai szervezeteiről. Ugyanakkor azt is megállapíthattuk, hogy van mire/kire büszkének lennünk, cáfolva az "ezer évig nem volt itt semmi" tézisét.

Azon természetesen hosszan lehetne vitatkozni, hogy a gyűjteményben szereplő alkotók közül a nyilvánosság elé került műveikkel, szakmai tudásukkal ki ütötte meg, illetve érte el az egyetemes művészet szintjét, ez a műelemző és értékelő feladat azonban a jövő művészettörténészeire vár.