1282 FELSZABADULÁS, JÓVÁTÉTEL, MEGTORLÁS

7. Az egyedüli kivételek azok a közösségek voltak, amelyeknek zsidó lakosságát Strasshofba vitték. Lásd a 21. fejezetet.

8. A források nem adnak magyarázatot a 32.1. és a 32.2. táblázatban a zsidóság 1941, évi teljes lélekszámára megadott számok közti csekély eltérésre.

9. Zsidó Világkongresszus, No. 10, 7. o.

10. Uo., 8. o. Lásd továbbá Pach Zsigmond Pál: A magyarországi zsidóság mai statisztikájának szembetűnő jelenségei. Maradék zsidóság. A magyarországi zsidóság 1945146-ban. Szerk.: Benoschofsky Imre. A Budai Izraelita Aggok és Árvák Menházegyesületének Kiadványa, Bp., 1946, 22-33. o. További hivatkozásokat lásd Ran-dolph L. Bráhamnél: The Hungárián Jewish Catastrophe. A Selected and Annotated Bibliography. New York, Institute for Holocaust Studies of the City University of New York, 1984, 302-307. o.

11. Az életben maradottak lelki és fizikai betegségeinek részleteiről lásd Kulcsár István: „A maradék zsidóság lelki keresztmetszete 1946-ban." Maradék zsidóság, 34-38. o. Benoschofsky Hona: „Korszellem és gyermekkor. Lelki helyzetkép gyermekeinkről", uo., 38-46. o.; Mária Béla: „Egészségügyi helyzet", uo., 46-51. o. A második és harmadik nemzedékre tett hatást elemzi Júlia Szilágyi és mások: „The Second and the Third Generation Holocaust Survivors and Their Descen-dants." In: Studies on the Holocaust in Hungary, i. m., 238-255. o.

12. Egy számvetés szerint Magyarország nemzeti vagyonának 40,1%-át vesztette el. Ez a veszteség 21,9 milliárd pengőt tett ki (1930-as értékszinten); ez ötszöröse az 1938-as nemzeti jövedelemnek. Ausch Sándor: 1945-1946. évi infláció és stabilizáció. Kossuth, Bp., 1958, 63. o. 1941-42-ben a pengő hivatalos árfolyama közelítőleg 20 cent volt. A feketepiacon azonban 11-13 pengő között mozgott a dollár ára. Uo., 30-31. o.

13. A legtöbb életben maradott - éppen csak hogy hazatérve a koncentrációs táborból vagy a munkaszolgálatból - alig talált valamit korábbi tulajdonából, ha talált egyáltalán. Mivel a háborús pusztításban komolyan károsodott az ország gazdasági élete, nagyon szűkösek voltak a munkalehetőségek. Az életben maradottakat sújtó gazdasági nehézségek bizonyos részleteiről lásd „A budapesti zsidóság nyomora" c. cikket. Maradék zsidóság, i. m., 51-56. o. Lásd továbbá Heller Imre: „Zsidó egzisztenciák kérdése." Uo., 5 6-60. o.

14. Igen szorosan együttműködött Romulus Poppal, a kisebbségi ügyek új miniszterével, és Ion el Poppal, a Felszabadult Erdély Igazgatásának újonnan kinevezett főbiztosával (Inalt Comisar pentru administrarea Transilvaniei eliberate). További részleteket lásd a 28. fejezetben.

15. Marton különösen közeli együttműködésben állt W. von Steigerrel és Charles Kolbbal, a Nemzetközi Vöröskereszt bukaresti küldötteivel. Megbízólevelét lásd Haifa University, Center of Historical Studies, R4b21-A.M.E. 1/29 köteg. Lásd továbbá Marton Ernő-akták, Yad Vashem Levéltár JM/2625/1.

16. Marton 1945. május 22-i jelentése. Uo. Lásd továbbá a 28. fejezetet.

17. Az 1938-as első zsidótörvény megszavazásáig Görög Frigyes bankigazgatóként is működött. 1948-ban vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol megalapította és sok éven át vezette a Magyar Zsidók Világszövetségét (World Federation of Hungárián Jews). New Yorkban halt meg 1978-ban, 87 esztendős korában. Számvetését lásd az 1968. március 14-én és április 19-én Yehuda Bauer által vele készített interjúban: Hebrew University of Jerusalem, Institute of Contemporary Jewry, Oral History Division, no. (47) 15. Lásd továbbá a 29. fejezetet. .

18. A június 22-i összejövetelen Marton elnökölt, s jelen volt Stöckler Lajos,

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1282.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/