FELSZABADULÁS, JÓVÁTÉTEL, MEGTORLÁS 1291

Court." (Pálffy Fidél gróf, Szálasi mezőgazdasági minisztere a Magyar Népbíróság előtt.) 82. o. kézirat, uo., 778-as köteg.

88. A Szálasi-per. Szálasi, SzőHősi, Csia, Gera, Vajna, Beregfy, Kemény bűnügyének főtárgyalása és az ítélet. Szerk.: Ábrahám Ferenc és Kussinszky Endre. Híradó Könyvtár, Bp., 1946. Lásd továbbá Karsai, i. m., 216-274. o. I .ásd továbbá Zinner Tibor-Róna Péter: Szálasiék bilincsben. Lapkiadó Vállalat, Bp., 1986.1—B., valamint A Szálasi-per. Szerk.: Karsai Elek-Karsai László. Reform, Bp., 1988. Frank László főügyész beszámolója: A zöld ár. Zrínyi, Bp., 1977. Nagy Vince, korábbi belügyminiszter, a per politikai ügyésze is megírta visszaemlékezéseit a perre: Októbertől októberig. Pro Arte Publishing, New York, 1962.

89. JurcsekBéla, Sztójay mezőgazdasági minisztere és Veesenmayer egyik legközelebbi bizalmasa Németország amerikai övezetében, amerikai fogságban halt meg 1945 nyarán. Szakváry Emil vezető ipari minisztériumi tisztviselőt, akit a Sztójay-cso-porttal együtt helyeztek vád alá, betegsége folytán néhány nappal később, külön állították bíróság elé. HJS, 2:273. o. és Karsai, i. m., 171.0.

90. A vallomásokból részleteket lásd Karsai, i. m., 140-184. o., valamint Lukács, i. m., 120., 243-244. o.

91. Ferenczy László alezredest április 9-én ítélték el, főként a magyar zsidóság elpusztításában betöltött szerepéért. Budapesti Népbíróság, Nb.XVTII. 937/1946/7. A tárgyalási jegyzőkönyvek V-79348. sz. alatt a budapesti Belügyminisztériumban találhatók.

92. Hindyt bűnösnek találták és 1946. február 16-án elítélték főként a Szálasi-puccsban betöltött szerepééit, amikor is letartóztatta Aggteleky Béla tábornokot és átvette az első hadsereg parancsnokságát, valamint a szovjet ostrom alatt, Budapest védelmi erőinek parancsnokaként elkövetett tetteiért. Nb.XVII. 944/1946/8. Az ítélet szövegének másolata a szerző birtokában.

93. Lévai: „The War Crimes Trials." HJS, 2:275-276. o.

94. E tárgyalások némelyikére az egyes zsidó közösségek sorsával foglalkozó 17-22. fejezetekben utaltunk.

95. Köztük volt Berend Béla rabbi, a Központi Zsidó Tanács egykori tagja (lásd a 14. fejezetet). Szeged népbírósága Fischer Simon bajai üzletembert nyolc évre ítélte, mert állítólag Bergen-Belsenben kápó volt (Nb. 471/1945/30). A fővárosi hatóságok egy darabig fontolgatták, vádat emeljenek-e kollaboráció címén a Zsidó Tanács legfelső vezetősége ellen, de elálltak a tervtől. A magyarországi Holocaust során elkövetett zsidó kollaboráció ügye került egy kolozsvári népbíróság elé. 1946-ban el is ítélte Lax Józsefet, mert állítólag besúgó volt a marosvásárhelyi gettóban. Lásd Genocide and Retribution.

96. Lévai, HJS, 2:277. o. Lásd még Major, i. m., 389-390. o.

97. A háborús és emberiségellenes bűnökkel vádolt magyarok - és néhány osztrák, német és román állampolgár - névsorai megtalálhatók az igazságügyi minisztérium népbírosági osztályának irattárában, az Új Magyar Központi Levéltárban XIX-E-1-1 Ta 52266/1947. számon. E dokumentumok összegyűjtve tanulmányozhatók a New York-i City University Holocaust-kutató Intézetében is.

A névsorok úgy álltak össze, hogy 1947. június 26-án felkérték adatszolgáltatásra a következő városok népbíróságait: Budapest, Baja, Balassagyarmat, Debrecen, Eger, Győr, Gyula, Kalocsa, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok.

98. Lévai, i. m., 2:278. o. Lásd még Berend György, i. m.

99. A Népbíróságok Országos Tanácsát az 1950. március 11-i 73/1950. M. T.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham1291.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/