A VÉG KEZDETE 133

országba az igazságügy-miniszter megbízásából, s ottani vizsgálatai során újabb bizonyítékokat ásott elő a miniszterelnök zsidó őseire nézve, majd a hírt nyilvánosságra hozták. 1939 januárjában jelentek meg az első röplapok Budapest utcáin azzal a leleplezéssel, hogy Imrédy származása nem makulátlan, ősei közt zsidók voltak. Horthy osztotta Imrédy politikai ellenfeleinek nézeteit, magához kérette a miniszterelnököt, és elétárta a származására vonatkozó terhelő bizonyítékokat. Az iratok hitelességét Imrédy nem tudta megcáfolni, s 1939. február 13-án benyújtotta lemondását. Három nappal később a kormányzó Teleki Pált kérte föl kormányalakításra, azt a politikust, aki a tradicionális bethleni irányzathoz, a jobboldal konzervatív beállítottságú csoportjához tartozott.

Jegyzetek

1. Darányit 1935. január 9-én annak a Kállay Miklósnak a helyébe nevezték ki földművelésügyi miniszterré, aki Gömbössel való politikai nézeteltérései miatt mondott volt le. Nem sokkal ezután, 1936 májusában Gömbös megbetegedett, és Darányi lett az ügyvivő miniszterelnök, valamint a kormánypárt ügyvivő elnöke. Hivatalosan 1936. október 10-én nevezték ki miniszterelnökké.

2. C. A. Macartney 1:212. o,

3. A beadvány egész sor társadalmi-gazdasági reformot is követelt, erőteljesebben progresszív adórendszert, az álláshalmozás tilalmát, igazságosabb birtokmegosztást és új választási törvényt. Uo., 213. o.

4. A beruházási program részleteit április 2-án tette közzé Reményi-Schneller Lajos, az új pénzügyminiszter. A program Rátz javaslatának megfelelően egymilliárd pengőt irányzott elő fegyverkezésre, illetve a vele kapcsolatos kiadások fedezésére.

5. Magyarság, 1938. március 6.

6. Ezek a források az 1930. évi népszámlálási adatokból a legmagasabb számokat ragadták ki. A zsidók arányát az egyes foglalkozási ágakban a 3. fejezetben közöltük. Vö. továbbá C. A. Macartney 1:219. o. Leginkább a következő források adatközléseit használták a korabeli sajtóban: Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Bp., 1922; Uő: A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, Bp., 1938; továbbá Klaus Schickert: Die Judenfrage in Ungam. Stádium, Bp., é. n. Lásd még a 3. fejezetet.

7. A legfontosabb változás az volt, hogy Fabinyi Tihamér helyett Reményi-Schneller Lajos lett a pénzügyminiszter, az igazságügyi tárcát pedig Mikecz Ödön vette át Lázár Andortól. Darányi a földművelésügyi minisztériumot Marschall Ferencnek adta át. Az új kinevezések közül a legjelentősebb Reményi-Schnelleré volt, aki egyetlen pillanatra sem csinált titkot abból, hogy bankár létére a németek barátja, és náci barátai bizalmát végig az egész háború idején élvezte. Miniszterségét egészen 1945. március 27-ig megtartotta. Működését, tárgyalásait a Zsidó Tanács vezetőivel a 14. fejezet tárgyalja részletesebben. A népbíróság halálra ítélte, háborús bűnösként kivégezték.

8. A magyar parlament alsóházának 297. ülésén, 1938. április 8-án nyújtották be a törvénytervezetet, kb. egy hónappal Darányi győri beszéde után. A javaslat vitája a 306. üléstől a 315.-ig tartott, május 5-től 18-ig, amikor is harmadik olvasásban elfogadták. Vö. Országgyűlés képviselőházának naplója. 18. kötet, Athenaeum, Bp., 1938.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham133.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/