A TELEKI-KORSZAK 181

honvedek leszármazóinak." A dokumentum egy másolata a szerző birtokában van. A szöveg felsorolja azoknak a személyeknek a nevét, akik ennek a csoportnak a végrehajtó bizottságát alkották.

31. Lévai, Fekete könyv, 39-40. o.

32. Vida Márton: ítéljetek! Néhány kiragadott lap a magyar-zsidó életközösség könyvéből. Földes, Bp., 1939, 62. o. A második zsidótörvényről, hátteréről, tartalmáról és a zsidó vezetés vele kapcsolatos magatartásáról lásd Lévai, Fekete könyv, 36-56. o., és e könyv 3. fejezetét.

33. Nathaniel Katzburg: „The Hungárián Jewish Situation During the Late 1930's." In: Annual qf Bar-Ilan University Studies in Judaica and the Humanities. Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 1977* 14-15:83-93. o.

34. Uo., 94-95. o. Rothkirchen, i. m.,147-191. 0.

35. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 34. o.

36. Uo., 35-36. o.

37. Raffay és Serédi 1939. április 15-i felszólalásának szövegét közli a Fisch Henrik szerkesztésében megjelent: Keresztény egyházfők felsőházi beszédei a zsidókérdésben. A szerző kiadása, Bp., 1947, 41-63. o.; a keresztény egyházak magatartását a zsidókérdéssel kapcsolatban a 30. fejezetben tárgyaljuk részletesebben.

38. Israel Cohen: „The Jews in Hungary." The Contemporary Review, London, November 1939, 37. o. Vó. Vázsonyi János országgyűlési képviselőnek a második zsidótörvény tárgyalása alkalmábólelmondott parlamenti beszéde. Törekvés, Bp., 1939., 15. o.

39. Kovarczot, a Szálasi-féle Hungarista Mozgalom vezéralakját 1939-ben választották be a képviselőházba. A zsinagóga elleni támadásban játszott szerepéért büntetőjogilag felelősségre vonták, de mielőtt büntetésének letöltését 1941 tavaszán megkezdte volna, kiszökött Németországba, ahol szoros kapcsolatot épített ki a Ges-tapóval. 1944 áprilisában tért vissza Magyarországra, és azonnal bekapcsolódott a zsidók elleni akciósorozatba. Benne volt az október 15-i nyilaspuccsban, amely eltávolította helyéről Horthyt, és a totális mozgósítás minisztereként bekerült a Szá-lasi-kormányba. A népbíróság háborús bűnösként halálra ítélte, és 1946-ban kivégezr ték.

40. 1939. február 24-én végérvényesen feloszlatták, de két héttel később Teleki engedélyezte, hogy újjáalakuljon új néven mint Nyilaskeresztes Párt. Lásd Lackó Miklós: Nyilasok, nemzetiszocialisták 1935-44. Kossuth, Bp., 1966, 156-157. és 159. o. Ugyancsak lásd könyvünk 2. fejezetében.

41. Lackó, i. m., 162-163. o.

42. „1939. évi IV. te. a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról." In: 1939. évi Országos Törvénytár. Állami Nyomda, Bp., 1939, 91-102. o. A végrehajtási utasítást az 1939. augusztus 22-i 7720/1939. M. Is. rendelet tartalmazza.

43. Sipos Péter: Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja. Akadémiai Kiadó, Bp., 1970,85.0.

44. A zsidók foglalkozási megoszlásának adatait lásd a 3. fejezetben. Vö. Nathaniel Katzburg: Hungary and the Jews, 1920-1943. Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 1981, 114-157. o.

45. További adatok a zsidók szerepéről a gazdaságban, lásd Lévai, Fekete könyv, 48 49.0.

46. Louis Rittenberg: „The Grisis in Hungary"; Contemporary Jezvish Record, 2, No. 3, május-június 1939, 28-30. o.

47. Lévai, Fekete könyv, 55. o. A Sajtókamaráról bővebben lásd a 15. fejezetben.

48. A zsidótörvények gazdasági kihatásait a magyar zsidóságra a következő mű

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham181.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/