A TELEKI-KORSZAK 182

vek tárgyalják: Yehuda Don: „The Economic Effect of Antisemitic Discrimination: Hungárián Anti-Jewish Legislation, 1938-1944Jewish Social Studies, New York, 48, no. 1, Tél, 1986 63-82. o. Uő: „Anti-Semitic Legislations in Hungary and Their Implementation in Budapest. An Economic Analysis." In: The Tragedy of Hungárián Jewry. Essays, Dociments, Testimonies. Szerk.: Randolph L. Braham. Institute for Holocaust Studies of The City University of New York, New York, 1987, 49-71. o. L. még Karády Viktor: „A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején." Medvetánc, 1985/2-3.41-90. o.

49. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 37. o.

50. Basch a Bánátban született, a Hatzfeld nevű községben, 1901. július 13-án. A második világháború után a főbb háborús bűnösök perében vádlottként szerepelt, és 1946. április 26-án Budapesten kivégezték. Róla és a magyarországi népi németekről több helyütt is olvashattuk. Vö. G. C. Paikert: The Danube Swabians. Martinus Nijhoff, The Hague, 1967,7-241. o., C. A. Macartney, 1:69-70. o., 169-172., 178-179. és 326., valamint Johann Weidlein következő munkái, melyek mind a szerző saját kiadásában jelentek meg Schorndorfban: Der madjarische Rassennaüonalismus. 1961, 131. o., Jüdisches und deutsches Schicksal in Ungarn. 1969, 84. o., továbbá Ge-schichte der Ungamdeutschen in Dokumenten, 1930-1950. 1957.

51. Csáky elgondolását 1939. április 27-én továbbították báró Villani Frigyesnek, Magyarország római követének azzal, hogy hozza Ciano tudomására. C. A. Macartney, 1:347-348. o.

52. Paikert, § m., 118-119. o. A jegyzőkönyv szövegét lásd: Magyarország és a második világháború. 290-293. o.

53. Joseph Rothschild: East CentralEurope Bevuoeen the World Wars. University of Washington Press, Seattle, 1974, 194-195. o.

54. Sulyok Dezső, i. m., 205. o.

55. C. A. Macartney, 2:41. o.

56. Uo., 1:457. o.

57. A toborzást Gottlob Berger SS-Gruppenführer irányította, és költségeit részben abból a pénzből fedezték, amelyet kivándorlási engedélyekért zsidók fizettek. Vö. Lévai: Eichmannin-Hungary. Pannónia Press, Bp., 1961,223-225. o.,Tilkovszky Lóránt: SS-toborzás Magyarorszcigon. Kossuth, Bp., 1974.

58. A különböző magyarországi nemzetiszocialista pártok választási koalícióba tömörültek. Részt vett benne a Nyilaskeresztes Párt, amelyet akkor Hubay Kálmán irányított, mivel Szálasi éppen rács mögött volt, az Egyesült Nemzeti Szocialista Párt, élén Pálffy Fidéllel és Baky Lászlóval, valamint még néhány töredék pártocska Ma-róthy (Meisler) Károly, Matolcsy Mátyás és Meskó Zoltán vezetése alatt. Míg 1935-ben mindössze 2 mandátumot szereztek, most 49-et, s ebből maga a Nyilaskeresztes Párt31-et.

59. A kisgazdák mindössze 11, a szociáldemokraták csupán 5 képviselőt küldtek be az új parlamentbe, míg a régiben 26, illetve 14 képviselőjük ült. Oly kevesen voltak, hogy jelentősebb ellenzéki tevékenységet nem tudtak folytatni. Tény, hogy egészen addig, amíg az ország nem került megszállás alá, ezek a pártok bel- és külpolitikailag gyakran a kormány támogatóiként léptek fel. 1940. január 20-án például egy szociáldemokrata képviselő kifejezetten támogatásáról biztosította Telekit külpolitikája tárgyában, és négy nappal később a párt befolyása alatt működő Szakszervezeti Szövetség nyilatkozatban szögezte le, hogy elveti az osztályuralom gondolatát. Aláhúzták azt is, hogy hívei az alkotmányosságnak, és ragaszkodnak az „ezeréves Magyarország nemzeti céljaihoz". A szociáldemokraták oly módon keltették az ellenzékiség

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham182.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/