A TELEKI-KORSZAK 187

részüket, és „közszemlére" állították őket, ami még inkább felszította az antiszemitizmus lángját. Sok zsidót, akit kommunista-rokonszenvvel gyanúsítottak, különleges büntetőszázadokba osztottak, és kivittek Ukrajnába. Közülük csak nagyon kevesen maradtak életben. Vö. Vágó: „The Destruction of the Jews ofTransylvania." In: HJS, 1:176. és 185. o.

94. Az erdélyi cionizmus rövid összefoglalását lásd Livia Bitton: „The Zionist Movement in Transylvania." A kolozsvári zsidóság emlékkönyve. 277-285. o.

95. A hatóságok betiltották az Új Keletet, a Népünket és a többi zsidó sajtóterméket, a zsidókat kitiltották a sajtóból, s ezenkívül feloszlatták a kolozsvári Haggibor és a nagyváradi Makkabi nevű zsidó sportegyletet. Vö. Vágó, i. m., 179. és 214. o. Az Új Kelet 1948-ban újból megindult, de akkor márTel-Avivban, Marton Ernő és Schön Dezső szerkesztésében.

96. Vágó,«'. m., 183-184. és 215-216. o.

97. A csíkszeredai gimnáziumba egyetlen zsidó tanulót sem vettek föl, a gyer-gyószentmiklósiba is csak négyet. Egyikük kivételezett volt, a másik három pedig kikeresztelkedett. Uo., 179. és 214. o.

98. Kolozsvárott Márk Antal kezdeményezte a zsidó gimnázium megszervezését, és ő volt az első igazgatója is. Személyes ismeretségben állt Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszterrel. Amikor 1942-ben elhalálozott, dr. Bach Endre került helyette az iskola élére. A gimnáziumról, tanárairól és diákjairól A kolozsvári zsidóság emlékkönyve számol be a 113-114. oldalakon. Uo., a 269-276. oldalakon olvasható tömör összefoglalás az erdélyi zsidó elemi és középiskolákról 1840 és 1940 között.

99. Az 1932/33-as tanévben a 4158 diákból 443 volt zsidó, azaz 11%. Az 1936/37-es tanévben már csak 67 zsidó diák tanult, azaz a diákság 7,6%-a. Vágó, i. m., 179. és 214-215. o.

100. Horthy személyes levelében fejezte ki háláját Hitlernek 1940. szeptember 2-án. Két nappal később Teleki a parlament két háza előtt zengte Hitler és Mussolini dicséretét. A németek rajongója, Sztójay egyetlen alkalmat el nem mulasztott Berlinben, hogy a leghízelgőbb módon ne hálálkodott volna hazája nevében. Lásd A Wilhelmstrasse és Magyarország. 525-531. o.

101. Szálasi 1940. szeptember 17-én szabadult, és október 7-én már a nyilaskeresztesek és nemzetiszocialisták egyesüléséből létrejött új párt élére állt. Az egyesülésnek Ruszkay Jenő volt az élharcosa, aki a német külügyminisztérium magyarországi hírszerzését képviselő Franz Rothen tanácsára alig egy hónappal előbb csatlakozott Baky és Pálfiy Nemzeti Szocialista Pártjához. Az új Nyilaskeresztes Párt - „a nemzetiszocializmus egyedüli letéteményese Magyarországon" - Szálasi vezérlete alatt működött. A „Pártvezető" fölállított egy négytagú „tanácsszervet", melyben Csia Sándor, Hubay Kálmán, Széchenyi Lajos és Ruszkay foglalt helyet. Az október l-jén elfogadott program egyebek között kimondta, hogy a zsidókat el kell távolítani Magyarországról. Lásd Lackó, i. m., 230-234. o.

102. C. A. Macartney, 1:436. o.

103. FÁA, xxxvii. o.

104. C. A. Macartney, 1:458. o.

105. Képviselőházi Napló, 1940. december 3., 1186. o.

106. Rátz altábornagy 1938. május 14-ig töltötte be a vezérkari főnök tisztét, amikor is fél évre honvédelmi miniszter lett. A Sztójay-kormányban miniszterelnökhelyettes, majd a Szálasi-puccs után a felsőház elnöke lett. Mint háborús bűnöst életfogytiglani kényszermunkára ítélték.

107. Sípos, i. m., 241. o.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham187.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/