250 A KÁLI AY-KORSZAK

9. Adonyi Ferenc: A magyar katona a második világháborúban. Klagenfurt, 1954. 58. o., valamint Magyarország honvédelme a második világháború előtt és alatt. Szerk.: Dálnoki Veress Lajos. München, 1974, 2:11-13. o., idézi Ránki György: 1944. március 19. Második kiadás, Kossuth, Bp., 1978, 109., 127. o.

10. Kállay „titkos" kapcsolatkeresését a nyugati hatalmakkal C. A. Macartney tárgyalja 2:162. és köv. o. Vö. Fenyő, i. m., Kállay, t. m. és Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. Kossuth, Bp., 1988. 285-386. o.

11. Kállay, i m., 70. o.

12. Uo., 74-75. o. A korabeli napisajtóban nincs nyoma annak, hogy Kállay ilyen beszédet mondott volna.

13. A szegedi gondolatról bővebben az 1. fejezetben.

14. Képviselőházi Napló, 1942. március 19. 92-93. o. L. még: Kállay, i. m., 82.0.

15. Johann Weidlen: Der Ungarische Antisemitismus in Dokumenten. A szerző saját kiadásában, Schorndorf, 1962,139-142. o.

16. Mielőtt Kállay a zsidók tervezett kitelepítéséről nyilatkozott volna, előzőleg informálta „a zsidóság hivatalos vezetőit". Lásd Kállay, i m., 99. o. Erről a nyilatkozatról és Kállay többi antiszemita nyilatkozatairól lásd Weidlein, i. m., 143-161. o. A napisajtóban nem jelent meg ilyen nyilatkozat Kállaytól.

17. Kállay miniszterelnöksége alatt hozták az 1942. évi XV. tc.-et, amely a zsidók tulajdonában lévő erdők és földbirtokok kisajátításáról intézkedett. A törvénytervezetet a parlament júliusban hagyta jóvá, augusztus 5-én lépett hatályba, és szeptember 6-án tették közzé. A szövegét lásd: „ 1942. évi XV. tc. a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól." In: 1941. évi Országos Törvénytár. Athenaeum, Bp., 1942,73-83. o. A törvénytervezet vitájában elhangzott beszédekből idéz Weidlein, i. m., 145-154. o.

A törvény elfogadásakor - egy idevágó forrás szerint -1,57 millió katasztrális hold volt zsidó kézen, ebből 970 000 hold szántó és 600 000 hold erdő. Julius Fischer-Carol Klein: Reports on the Jewish Situation. A Memorandum on the Situation of Hungarian Jewry. World Jewish Congress, New York, 1944. március 14., 10. o.

Kállay állítása szerint a zsidó birtokok kisajátítása nem okozott kárt a zsidó tömegeknek, mivelhogy „jobbára nagybirtokokról volt szó". Kállay, i. m., 69-71. o.

A zsidó birtokok kisajátításáról szóló 1942. évi XV. tc. részleteit tárgyalja Nathaniel Katzburg: Hungary and the Jews, 1920-1943. Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 1981, 192-200. o.

18. Béla Vago: „Germany and the Jewish Policy of the Kállay Government." In: HJS, 2:189. o.

19. Kállay 1956. március 6-án kelt hivatalos írásbeli nyilatkozatában a zsidók jóvátételi követelésének támogatásaképpen leszögezte, hogy az 1938 márciusát követő-en hozott valamennyi zsidóellenes intézkedés Magyarországon a Harmadik Birodalom követelésére és/vagy nyomására született. A nyilatkozat szövegét lásd: Ju-denverfolgung in Ungarn. United Restitution Organization, Frankfurt am Main, 1959, 15. o.

20. „A zsidókérdés kívánatos megoldását" tartalmazó konkrét tervek kidolgozására Hermann Göring adott utasítást Heydrichnek címzett, 1941. július 31-i levelében. PS-710.

21. A warmseei konferenciát részletesen tárgyalja Raul Hilberg: The Destruction of the European Jews. Quadrangle Books, Chicago, 1961,262-266. o. A konferencia 15 oldalas jegyzőkönyvét lásd TV B 4-1456/41 ghs (1344) sz. alatt a Német Külügyi Levéltárban, Bonn. Á jegyzőkönyv magyar szövegét Glávina Zsuzsa fordításában, Szinai Miklós bevezetőjével lásd Kritika, 1992. október, 36-39. o.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham250.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/