34 A PUSZTULÁS ELŐJÁTÉKA

bolsevik forradalomban. 1918. november 4-én, Moszkvában tartott konferenciájukon megalakították az önálló magyar Kommunista Pártot, és elhatározták, hogy néhány száz agitátor hazaküldésével radikalizálják az országot a későbbi hatalomátvétel előkészítése érdekében. A Kommunisták Magyarországi Pártja november 24-én, Budapestén újraalakult, és december 7-én már megjelent lapjának, a Vörös Újságnak az első száma. A párt taglétszáma fokozatosan nőtt, 1919 februárjában a párt Budapesten 10-15 000, a vidéki városokban 20-25 000 hű követőre támaszkodhatott; 1919. március 21-én a szocialisták kénytelenek voltak egyesülni a kommunistákkal, és együttesen „koalíciós", szovjet jellegű kormányt alakítottak. Rothschild, i. m., 143. o.

35. További részleteket közöl Kunról és rezsimjéről Rudolf L. Tőkés: Béla Kun and the Hungárián Soviet Republic. Praeger, New York, 1967. L. még Borsányi György: Kun Béla. Politikai életrajz. Kossuth, Bp., 1979.

36. A Friedrich-rezsimről és bizonyos antiszemita megnyilvánulásairól szól Eva S. Balogh cikke: „István Friedrich and the Hungárián Coup d'Etat of 1919: ARe-eva-luation", Slavic Review, 35, No. 2 (1976. június), 269-286. o.

37. A Kun-rezsim 45 népbiztosa közül 32, köztük maga Kun is, zsidó vagy zsidó származású volt. Vö. Rothschild, i. m., 148. o. Lásd mégNathaniel Katzburg: Hungary andthejews, 1920-1943. Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 1981,32-38. o.

38. Ténykedésükre nézve lásd Stern Samu: A zsidókérdés Magyarországon. Pesti Izraelita Hitközség, Bp., 1938,15-17. o.

39. Három éven át folytatott vizsgálatok után az ellenforradalmárok beismerték, hogy a vörösterror áldozatainak száma 587 volt, zömük köztörvényes bűnöző, vagy olyan személyek, akik államcsínykísérletekben vettek rést. A fehérterror áldozatainak a száma ezzel szemben 5000-6000-re rúgott, s közöttük sok ártatlan zsidó is volt. Vö. Rothschild, i. m., 153. o.

40. Unger Mátyás-Szabolcs Ottó: Magyarország története. Gondolat, Bp., 1965, 301-303. o. Röviddel az Antibolsevista Comité létrejötte után Perényi Zsigmond báró gyermekded Kttn-ellenes összeesküvése főként azért vallott kudarcot, mert a munkásság akkor még lojális volt a forradalmi vezető iránt.

41. A szegedi csoportot részben abból a 135 millió koronából finanszírozták, amelyet az ellenforradalmárok május 2-án loptak el Kunék bécsi követségéről Kun ék az összeget eredetileg ausztriai kommunista tevékenységek támogatására szánták. Rothschild, i. m.} 151. o.

42. Érzékeny, jól dokumentált tanulmányban mutatja be a magyarországi fasizmus különleges voltát Deák István: „The Peculiarities of Hungárián Fascism." In: The Holocaust in Hungary. Forty YearsLater. Szerk.: Randolph L. Braham, Institute for Holocaust Studies of the City University of New York, New York, í985,43-51. o.

43. Az 1919- 20-as év eseményeiről Horthy igen elfogultan adott számot. Tisztára mosta a fehérterrort, dicsérőleg nyilatkozott Prónay ezredesről és Ostenburg őrnagyról, az ellenforradalom során elkövetett bűnök nagy részéért felelős két tisztről. Admiral Nicholas Horthy: Memoirs. Róbert Speller and Sons, New York, 1957, 99-115.0.

44. Különös kegyetlenség jellemezte tevékenységüket Dunaföldvárott, Pakson, Celldömölkön, Balatonfőkajáron, Jánosházán, Enyingen, Mezőszentgyörgyön, Ber-hidán, Szilasbalháson és sok más dunántúli településen. A részletekre nézve lásd Os-car Jászi: Revolution and Counter-Revohition in Hungary. P. S. King and Son, London, 1924,153-176. o.; valamint Sulyok Dezső: A magyar tragédia. A szerző kiadása, Ne-wark, 1954,257-276. o.

45. Prőnayn és Ostenburgon kívül igen sok tiszt vett még részt e „hősies" akciók

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham34.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/