360 A MUNKASZOLGÁLAT:

293-an, Nagykanizsán 450-en, Szabadkán 30-an és Topolyán 124-en. Uo., 1:512. o. A vezérkari főnöknek a különleges munkásszázadok felállítására vonatkozó 1942. március 24-i előterjesztését lásd uo., 510-513. o.

59. Uo. 1942 tavaszán a második magyar hadsereggel együtt három büntetőszázadot küldtek ki a frontra. A minisztertanács 1943. november 16-án jóváhagyta a honvédelmi miniszter javaslatát, hogy az iparvállalatoknál dolgozó „megbízhatatlan" elemeket össze kell szedni, és ugyanilyen századok kötelékében ki kell vezényelni valamennyit a frontra. Másként nem biztosítható „a munkafegyelem, és nem lehet elejét venni az ellenséges lázításnak". Uo., 2:443-444. o. Az egyik (481.) büntetőszázad 1942-43-ban Kisvárdán állomásozott. Itt szolgált Winter Jenő, akinek Olga utónevű felesége látta el a századot friss politikai és katonai hírekkel, valahányszor meglátogatta férjét. A nyolcvanas évek végén „J. and O. Winter Holocaust Research Fund" néven külön Holocaust Kutatási Program létésült emlékükre a City University ofNew York továbbképző központjában. Winter Jenőről és Olgáról részleteket közöl Vadász Ferenc: Megtörténhetett? A szerző kiadása, Bp., 1994.

60. A 34 411. eln. 2. VKf. D-l 942. sz. rendeletet lásd uo., 2:42-51. o. A bünte-tőszázad-beli élményeiről Kossá István számolt be A Dunától a Donig c. visszaemlékezésében. Athenaeum, Bp., 1948.

61. A háború után Jány Gusztáv tábornokot letartóztatták, és bíróság elé állították. 1947-ben három hónapig tartott a pere, amelyben az volt a vád ellene, hogy felelősség terheli a hadsereg pusztulásáért a keleti fronton. Október 4-én mondták tó rá a halálos ítéletet, s 1947. november 28-án agyonlőtték. Vö. Karsai Elek: ítél a nép. Kossuth, Bp., 1977, 275-292. o.

62. C. A. Macartney, 2:93. o.

63. Pontosan nem állapítható meg, hogy hány zsidó munkaszolgálatost küldtek Ukrajnába, és az sem, hogy hány különféle típusú munkaszolgálatos-századot vezényeltek oda. Az 50 000 főt Nagy Vilmos volt honvédelmi miniszter említi Végzetes esztendők, 1938-1945 (Körmendy, Bp., 1946) c. emlékiratának 107. oldalán. (A könyvet némileg átdolgozva 1986-ban Ránki György előszavával kiadta a Gondolat Kiadó.) C. A. Macartney hivatalos adatokra hivatkozva azt közli, hogy 1942-ben 37 000; jobbára zsidó munkaszolgálatos került Ukrajnába (2:100). Lévai forrás megjelölése nélkül 40 000 zsidóról beszél, akik 1942-43 telén a Donrtál, valamint Ukrajna más részein teljesítettek munkaszolgálatot. Lásd Fekete könyv, 272. o. A különböző típusú munkaszolgálatos-századokról, amelyek 1943 januárjában, vagyis közvetlenül a második magyar hadsereg összeomlása előtt Ukrajnában állomásoztak, összeállítást közöl a FÁA, 1 :CXXII-CXXIII. o.

64. C. A. Macartney, 2:97. o. A munkaszolgálatos-rendszernek az Ukrajnában való bevetésig elvezető, tömör áttekintése megtalálható Szita Szabolcs: Halálerőd Kossuth, Bp., 1989, 10-18. o.

65. Az ún. Einsatzgruppék keleti működését Raul Hilberg foglalja össze The Dest-ruction of the European Jews (Quadrangle Books, Chicago, 1961) c. könyvében, 242-256. o.

66. Lásd a 6. fejezetet.

67. Arthur D. Morse: While Six Millión Died. A Chronicle of American Apathy. Random House, New York, 1967, 304-305. o.

68. NA, T-l 20. mikrofilm, 688. tekercs, 311 981-985. felv. Ez az okmány szerepelt a háborús főbűnösök nürnbergi perében is (NG-3522). Lásd a 3012-PS-t az IMT, 31 -.493-495. oldalain.

69. A németek főleg a 101. sz. magyar vasútépítő zászlóaljra panaszkodtak. A

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham360.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/