370 A MUNKASZOLGÁLAT:

216. Uo., 405. o.

217. A Magyar Zsidók Lapja, 1944. március 16., 6. o.

218. Lásd Danzig Hillel idézett nyilatkozatát (129. jegyzet).

219. Nemeskürty, i. m., 212. o.

220. Lévai, Fekete könyv, i. m., 273. o. További részleteket közöl a Szovjetunióba szakadt magyar kommunistákról Gosztonyi Péter: „A magyar antifasiszta mozgalom a Szovjetunióban a II. világháború alatt." Menóra, 1992. június 19., június 26.

221. A Szovjetunióban lévő egyéb táborokban is őriztek kisebb magyar zsidó csoportokat. A táborok helyét és számozását az Új Élet közleményei alapján közöljük. A lap 1946. január í0-e és 1947. szeptember 26-a között számolt be róluk. Alapos tanulmányt készített George Bárány: Jewish Prisoners of War in the Soviet Union Du-ring World War II. In: Jáhrbücher für Gesckichte Osteuropas. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1983,161-209. o. Lásd még Hírek az eUvurcoUakról 1945. június 3.-ok-tóber 20. Lásd még Barta (sz. Krausz) Ágnes 1990. december 5-i visszaemlékezéseit a szlucki szovjet lágerre, ahová a német lágerekből való felszabadulása után került. Visszaemlékezéseinek másolata a szerző birtokában van.

222. A négy szervezet mindössze néhány évig működött. Viszont egyes országokban, ahol a háború után egykori muszosok telepedtek le, így elsősorban Izraelben és az Egyesült Államokban, továbbra is működtek MUSZ-szervezetek. Szovjet hadifogolytáborok egykori lakóinak beszámolóit nemcsak a YIVO és a Yad Vashem gyűjteményében lelhetjük föl, de őriz ilyeneket a Haifai Egyetem közép-kelet-európai történelmi dokumentációs központja is. Lásd még Stark Tamás: „Magyar zsidók szovjet fogságban." História, 2. sz. 1994, 11—12. o. és uő: „Magyarországi zsidók szovjet fogságban." Iskolakultúra, 11-12. sz., 134-139. Oi

223. A gyűlés fontosabb szónokai sorában ott találjuk dr. P erényi Zsigmondot, dr. Dániel Miklóst és Kádár Lászlót az Országos MUSZ Szervezet képviseletében. Új Élet, 1946. április 25., 6. o.

224. Uo., 1946. április 4., 7. o. A Szekfűnek eljuttatott felhívással egyidejűleg az Országos MUSZ Szervezet kampányba kezdett, hogy a szovjet fogságban lévő munkaszolgálatosokról minél több és részletesebb adatokat gyűjtsön össze. Uo., 1946. június 13., 3. o.

225. Nem sokkal a békeszerződés aláírása után Gyöngyösi János külügyminiszter közölte a magyar zsidóság vezetőivel, hogy a békeszerződés 21. cikkelye intézkedik a hadifoglyok hazaengedéséről. Hazatérésük tehát hamarosan várható. Uo., 1947. március 6., 11. o.

226. Benedek Ármin volt az első egykori munkaszolgálatos, aki szovjet hadifogságból tért vissza Budapestre. Kijelentette, hogy rendesen bánnak a zsidókkal, a németekkel és a magyarokkal. Uo., 1946. augusztus 22., 11. o.

227. Uo., 1947. június 19., 9. o. További névsorokat lásd a lap következő számaiban.

228. A munkaszolgálatosokról bővebben írtam könyvemben, amelynek ez a fejezet csak rövidített változatát alkotja. Lásd Randolph L. Braham: The Hungárián Labor Service System, 1939-1945. East-European Quarterly and Columbia University Press, Boulder, Colorado, 1977. Rövid áttekintést ad Szita Szabolcs: „Történelmi áttekintés a munkaszolgálatról (1941-1945)." Holocaust Füzetek, 1993/2, 26-37. o.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham370.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/