A SZTŐJAY-KORMÁNY 425

ban, hogy a rendőrség és a csendőrség végrehajtotta a végleges megoldást. A háború befejeztével számos szolgalelkű hivatalnok ellen emeltek - sikerrel - vádat a zsidóüldözésekben játszott szerepéért; a háború végén megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány az első intézmények között oszlatta fel a Magyar Királyi Csendőrséget.72

A zsidó közösség megsemmisítését előkészítő tervek nemcsak a magyar állam államhatalmi szerveinek e célra történő alárendelését irányozták elő, hanem egy olyan Zsidó Tanács létrehozását is, amelyet - mint csaknem minden, náci uralom alatt álló országban - arra szemeltek ki, hogy a végleges megoldás programjának lehető leggördülékenyebb megvalósításához szolgáljon eszközül.

Jegyzetek

1. A Kállay-kormány és egyes tagjainak Horthy és az új miniszterelnök által aláírt lemondására vonatkozó dokumentumokat \ásd Budapesti Közlöny, 67. sz., 1944. március 23., 1-2. o.

2. C. A. Macartney, 2:248-249. o.

3. 1938 nyarán Rassay Károly liberális politikus és Sigray Antal gróf legitimista politikus - mindketten képviselőházi tagok - bizonyítékokat fedeztek fel arra vonatkozóan, hogy Imrédy dédanyja zsidó származású volt, és 1814-ben keresztelték meg. Imrédy ellenfelei, köztük Horthy is, ügyesen használták ki ezt az értesülést, s egyebek között 1939. február 15-én a miniszterelnöki posztról való lemondásra kényszerítették. G. A. Macartney, 1:327-328. o. Politikai ellenfelei még 1944-ben is kihasználták Imrédy „zsidóságát". 1944. szeptember 15-én például Perlaky Gyula, a belügyminisztérium Vll/a alosztályának vezetője, kiadta azt a BM-rendeletet, amely arra utasított minden államigazgatási és rendőri szervet, hogy kobozzák el az Imrédy ellen irányuló illegális röpirat példányait. A röpirat szövege így hangzott: „Zsidók! Hitsorsosokl Utolsó reménységünk Imrédy, imádkozzatok értei Kiadja a Zsidó Hitközség Akiba Nyomda." A röpirat feltehetően a nemzetiszocialisták Baky-féle csoportjától származott. Az utasítás szövegét lásd Vádirat, 3:552. o.

4. RLB, 114. dok. Elég érdekes, hogy Horthynak szakértő kormány létrehozására vonatkozó javaslatát Imrédy is támogatta, aki azt állította, hogy a kormányzó elvileg nem ellenezte, hogy őt nevezzék ki miniszterelnöknek. A Wühelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. 1933—1944. Összeállította és szerk.: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyüla. Kossuth, Bp., 1968, 786. o.

5. Magyarország katonai és gazdasági kizsákmányolását értékeli Ránki György: 1944. március 19. 2. kiadás, Kossuth, Bp., 1978, 186-237. o.

6. A felettébb valószínűtlen szükséghelyzetek között, amelyek a német csapatok közbelépését követelték volna, Veesenmayer megemlítette a) Sztójay lemondásának, b) Horthy ezután következő lemondásának, c) egy közös, a baloldaltól a jobboldalig terjedő ellenállási mozgalomnak, d) az általános passzív rezisztenciának és e) egy, a közlekedési hálózatra is kiterjedő általános sztrájknak a lehetséges következményeit. 534. sz., 1944. március 24-én kelt távirat. Német Külügyi Levéltár, Bonn.

7. Veesenmayer e vonatkozásban Ribbentrop utasításait követte. Lásd Altenburg 532. táviratát (1944. április 2.) a bonni Német Külügyi Levéltárban.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham425.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/