586 GETTÓSÍTÁS: ELSŐ SZAKASZ

8. Belügyminisztériumi Archívum, Bp. A többi függeléket nem sikerült fellelni. A kórházak és elmegyógyintézetek zsidó ápoltjainak állapotukra való tekintet nélküli gettóba szállítását az igazságügy-miniszter, Antal István különleges akciója tette lehetővé. Lásd Endre László 1944. június 20-i, Sztójay Döme miniszterelnöknek tett jelentését a zsidóellenes intézkedések állásáról, amely egyebek közt a Népszabadság 1992. június 8-i számában jelent meg nyomtatásban. Az Antal István-féle felhatalmazást Endre akkor is hangsúlyozta, amikor 1944. június 21-én terjedelmes jelentést olvasott föl a minisztertanács előtt a zsidóellenes intézkedések „természetéről".

9. 1610/1944. M. E. kormányrendelet, amely április 28-án lépett hatályba. További részleteket lásd alább.

10. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 96. o.

11. MOL, 137. tekercs. Lévai is közli a rendelet szövegét uo.

12. Király Aladár: A nyíregyházi gettó története. A szerző kiadása, Nyíregyháza, 1946, 13.o.

13. Lásd a 803 9 62/1944. sz. rendeletet, MOL, 8 6. tekercs.

14. 108 510/1944, K. M. Budapesti Közlöny, 94. sz., 1944. április 27., 10-11. o.

15. A legtöbb nagyobb és kisebb városban rendszerint három nap alatt készült el a névsor. Jellegzetes eset volt Dés. Itt a jegyzékbe felvételt végző csoportok három napon belül elkészítették a városban élő 3266 zsidó névsorát. Az itt alkalmazott eljárásokról lásd „Volt egyszer egy Dés..." Szerk.: Singer Zoltán. A Dés és Vidékéről Elszármazottak Landsmannschaftja, Tel-Aviv, é. n., 418^419. o.

16. Az Államvédelmi Központ főügyésze Meggyesy Lajos volt. Magyarország tiszti ám- és névtára, 1944. Magyar Királyi Állami Nyomda, Bp., 51. kötet, 53. o„ Lévai, Zsidósors Magyarországon, 101. o. Egyes források szerint Meggyesy valójában Medgyesy.

17. A szöveget lásd Vádirat, 1:106-107. o.

18. Veesenmayer 1944. április 22-én kelt, 129. sz. távirata. Német Külügyi Levéltár, Bonn. Lásd még RLB, 144. dok.

19. Egy jugoszláv forrás szerint az értekezletet valójában április 19-én tartották, ami nem valószínű, mert a kárpátaljai zsidók gettóba tömörítése április 16-án kezdődött. Valószínű, hogy ez a hivatalos forrás csak arra az értekezletre vonatkozik, amelyet a zsidótlanítási szakértők április 26-án tartottak, mielőtt megindult volna a zsidók elleni hajsza a korábban Jugoszláviához tartozott bácskai és baranyai területeken. Lásd The Crimes of the Fásást Occupants and Their Coüaborators Against Jews in Yugoslavia. Szerk.: Zdenko Löwenthal. Federation of Jewish Communities of the Federative People's Republic of Yugoslavia, Belgrade, 1957, 169. o.

20. Erről lásd a 6163/1944 BM VII. res. sz. rendelethez kapcsolódó Tájékoztatót. Az Endre-Baky-Jaross-per. Szerk.: Karsai László és Molnár Judit, Cserépfalvi, Bp., 1994,490.0.

21. 1440/1944. M. E., Budapesti Közlöny, 83. sz., 1944. április 14., 1. o.

22. Erről lásd Veesenmayer 1944. március 25-i jelentését a német külügyminisztériumnak. A Wilhelmstrasse és Magyarország. (Szerk.: Ránki György és tsai, Kossuth, Bp., 1968, 799-800. o.)

23. Uo. Tomcsányi a magyar országgyűlés felsőházának tagja és 2 hónapig Kárpátalja kormánybiztosa volt. 1920-22-ben igazságügy-miniszteri, 1921-ben belügyminiszteri tisztséget töltött be. Magyarország tiszti ám- és névtára. Magyar Királyi Állami Nyomda, Bp., 1942,49:4., 6., 12., 174. o.

24. Az efféle, Tomcsányinak küldött jelentésekből ízelítőt ad MOL, 11. tekercs.

25. Budapesti Közlöny, 96. sz., 1944. április 29., 1. o.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham586.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/