588 GETTÓSÍTÁS: ELSŐ SZAKASZ

40. A Mezőtúrral kapcsolatos híreszteléshez lásd Paul Andrei: Az észak-erdélyi zsidó lakosság deportálása 1944-ben (kézirat a szerző birtokában) 35. o., valamint Marton István és Katona Béla személyes beszámolóját: Várad a viharban. Tealah Kórháztámogató Egyesület, Nagyvárad, 1946,314-325. o.

41. Gerend László: „Kiűzettünk városunkból". In: Évkönyv 1977-78. Szerk.: Scheiber Sándor, MIOK, Bp., 1978, 159-182. o. Az angol hadifoglyokra és az Amerikába hurcolt magyarokra való csere hírét Endre László megemlítette a minisztertanácsnak június 21-én benyújtott jelentésében is.

42. Amikor végéhez közeledett Kárpátalja és Északkelet-Magyarország zsidóinak gettósítása, a magyar sajtó dezinformációs kampányba kezdett, hogy a másutt élő zsidókkal elhitesse, ők nem jutnak hasonló sorsra. A kárpátaljai akcióról szóló tudósításának végén a kolozsvári Estilap például ezt írta: „Ellenkezőleg: a híresztelés, hogy a zsidókat a nagyobb magyar városokból is eltávolítják, minden komolyabb alapot nélkülöz." 1944. április 27. Áttekinti a magyar sajtónak az 1944. évi zsidóellenes hadjáratról adott beszámolóit Berkes Tímea: „Napilapok a zsidókérdésről. 1944. március-július", Világosság, 1993. június, 69-80. o.

43. Lásd Eberhard von Thadden 1944. május 26-i jelentését. RLB, 166. dok.

44. Munkácsi, Hogyan történt?, 79. o. Ugyanannak az esetnek kissé eltérő változatát lásd Lévai, Zsidósors Magyarországon, 162. o.

45. Lásd az Ungvárott, 1944. április 12-én kibocsátott 162/1944. biz. sz. rendeletet a MOL, 35. tekercsén.

46. Lévai, i. m., 102. o.

47. A gettók és a koncentrációs táborok túlélőinek személyes elbeszéléseit lásd a YlVO-Institute for Jewish Research, New York, 768-781. akták. Ezek a budapesti Je-wish Agency for Palestine dokumentációs ügyosztályáról származnak, itt jegyezték fel őket 1945-ben. Ugyanebből a forrásból származó dokumentumok találhatók a jeruzsálemi Yad Vashem Intézetben is,0-15 levéltári számon. További hasonló beszámolókért lásd a Yad Vashem 0-2, 0-3, 0-7, 0-11,0-33 és 0-39 levéltári anyagokat.

48. A kárpátaljai és északkelet-magyarországi zsidók megsemmisítésének részleteihez vö. Vozáry R. Aladár: így történt! 1944. március 19^1945. január 18. Halász, Bp., 1945; Randolph L. Braham: Untergang fun di Yidn in Karpatn-Rusland. (A kárpátaljai zsidók elpusztítása). In: Algemeine Entsiklopedie (Általános Enciklopédia); Dubnoff-Fund, New York, 1966, 7:386-391. o.; angol változata HJS, 223 - 235. o.; Karpatorus. Szerk.: Y. Erez. Encyclopaedia of the Jewish Diaspora, Jeruzsálem, 1959; Sh. Rosman: Sefer zikhron kedoshim le'yehudei Karpatorus-Marmarosh. (A kárpátaljai és máramarosi zsidó mártírok emlékkönyve.) Rehovot, Jeruzsálem, 1969, és Sefer le'zikkaron kedoshei Ruskova ve-Soblas, Mehoz Marmarosh. (A ruszkovói, máramarosi és szoblaszi mártírok emlékkönyve.) Szerk.: Y. Z. Moskowits. Former Residents of Ruskova and Soblas in Israel and in the Diaspora, Tel-Aviv, 1969.

49. A Munkácsi járásban fekvő Bátyú község tisztviselői minden bizonnyal tisztességesen jártak el, mert valamennyiüket, még Nádorfy Gyula pénztárost is feljelentették Baky Lászlónál 1944. május 5-én, amiért állítólag összejátszottak a zsidókkal. MOL, KI 50,1. tétel-1944-45143. sz. irat. Erről lásd még: Karsai László: „Zsidósors Kárpátalján 1944-ben." Műk és Jövő, 1991/3., 60-65. o.

50. E két gettó túlélőinek személyes elbeszéléseihez lásd a következő anyagokat a YIVQ-ban (a levéltári szám zárójelben): Berman Lajos (769/1538), Steinberg Edith (772/2136), Markovits Jenő (772/2234), Wachtenheim Mária (722/2280), Katz Sámuel (772/2389), Hollánder Róza és mások (772/2471), Wachtenheim Róza (772/2527), Weismann Fanny (772/2532), Klein Paula (773/1646), Harpuder Mik

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham588.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/