622 II. ZÓNA: ÉSZAK-ERDÉLY

20. Marton, i. m.

21. Glatz Zoltán jelentése, Yad Vashem, M-20/95. A kolozsvári és a környékbeli zsidó közösség sorsáról további részleteket lásd A kolozsvári zsidóság emlékkönyve. Lásd még Zikkaron netsah le'kehila ha'kedosha Kolozhvar-Klauzenburg asher nehreva ba'shoa. Szerk.: Sh. Zimroni és Y. Schwartz. Former Residents of Kolozsvár in Israel, Tel-Aviv, 1968,118. o. Magyar és héber nyelvű sokszorosítás. Lásd még Pollák Eszter (770/184), Salamon Ferdinánd (774/2872) és Weisz S. (775/3115) személyes beszámolóját a YlVO-ban.

22. Ellenzék, 1944. május 15., 5. o. Lásd még Estilap, 1944. május 16.

23. Lásd a 6. függeléket.

24. Ellenzék, 1944. július 17., 3. o.

25. Michael Bar-On személyes közlése. További részleteket lásd Szamosújvár, Ik-lódés környéke. Szerk.: Michael Bar-On. (Németül.) Izsák Efrájim és Fia, Tel-Aviv, 1971, 90 + 190 o. A 157-182. oldalon található a Szamosújvári járás különböző községeiből mártírhalált halt zsidók névsora.

26. Genocide andRetribution, 187. o. Egy forrás szerint a gettóparancsnok Berecki Ernő lett volna. A szamosújvári gettóról további részleteket közöl Alexándru Kalmár, in: DosarNr. 40029, 10. kötet, 48. o., és 23. kötet, 123. o.

27. „ Volt egyszer egy Dés..." Szerk.: Singer Zoltán. A Dés és Vidékéről Elszármazottak Landsmannschaftja. Tel-Aviv, é. n., 426-427., 432. o. A háború után Vékás öngyilkos lett.

28. Uo.

29. Ferenczy május 10-i jelentése. Israel Police, Bureau 06, Eichmann Trial 1317. dok.

30. 1941-ben Dés összlakossága 16 353 volt, ebből zsidó 3719. 1947-ben a városban 1020 zsidó élt, azokkal együtt, kik a szomszéd falvakból és Románia egyéb részeiből költöztek ide. A§ezárile evreüor, 201-107. o. A gettósítás idején a hitközségnek 3266 tagja volt. (További több száz férfi munkaszolgálatos-egységekben szolgált.) Röviddel a zsidóellenes akciók megkezdése előtt a hatóságok utasítására névsorba vettek 3266 zsidót (egy példánya a szerző birtokában van). Csak 239-en tértek vissza a háború után. „ Volt egyszer egy Dés..." 459. o. A dési zsidó mártírok részleges névsorát lásd uo., 465-542. o.

31. E járási székhelyek és a szomszéd falvak zsidó hitközségeiről, többek között Alőrről, Alsó-Ilosváról, Apanagyfaluról, Domokosról, Felőrről, Galgóról, Ispánmezőről, Kaczkóról, Kosályról, Mikeházáról, Somkerékről és Szőcsről további részletek uo., 291-459., 616-625. o. Ugyanez a forrás sorolja fel Szolnok-Doboka (Szamos) vármegye összes zsidók lakta települését, statisztikai adatokat közöl 1857-ből, 1886-ból, 1891-ből, 1930-ból, 1944-ből és 1946-ból (178-186. o.), valamint név szerint felsorolja Bethlen, Magyarlápos, Nagyilonda, Retteg és néhány kisebb szomszédos község zsidó vértanúit (543-590. o.). ,

32. Ferenczy 1944. május 5-i jelentése.

33. Uő 1944. május 6.

34. Uő 1944. május 7.

35. E személyek tevékenységének részleteiről lásd Genocide and Retribution, 178-187. o. Lásd még DosarNr. 40029, 9-10. kötet és 23. kötet, 109-123. o. Különösen Friedman Mór (9. kötet, 235-236., 241-243. o.), valamint Weinberger Emánuel vallomása (1. kötet, 2. rész, 730-731. o., illetve 9. kötet, 241. o.) érdemel figyelmet.

36. Genocide and Retribution, 185—187. o.

37. Ferenczy 1944. május 6-i jelentése. 1944. május 8-i táviratában Veesenmayer

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham622.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/