712 A IV. ZÓNA: DÉL-MAGYARORSZÁG A DUNÁTÓL KELETRE

60. Lévai, Zsidósors Magyarországon. 264. o. Lásd még Pinkas ha'kehüot, 245-251. o. ésa 6. fűféléket.

61. 194l-ben Kecskemétnek 1346 főnyi zsidó lakossága volt, mely a város összlakosságának 1,5%-át tette ki. 1949-re a kongresszusi gyülekezet létszáma dr. Stein Gyula vezetése alatt 276 főre csökkent. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 146., 415-416. o.; Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947. április 15.), 2-3.; 13-14. sz. (1949. május), 13., 24. o.

62. Lásd Liszka június 15-én kelt, 17 623/1944. VH, sz. rendeletét a MOL 30. tekercsén.

63. A kecskeméti zsidókról még gettósításuk előtt összeállított névsorok megtalálhatók no. A tekercs a helyi mártírok névsorát is tartalmazza.

64. Az 1944. június 10-én tartott szegedi értekezleten az a döntés született, hogy Csongrád zsidóit bevagonírozásra a kecskeméti gettóba szállítsák. Más források szerint azonban a csongrádi zsidókat végül Szegedre vitték. Lásd Molnár Judit, Zsidósors Szegeden 1944-ben, 88. és 102. o. Molnár Judit szerint a csongrádi zsidókon kívül Kunszentmárton és Tiszaföldvár zsidóit is Kecskemétre vitték. Uo.

65. Részben Weisz Maikáné közlése alapján.

66. Lásd Vidor Lajos személyes beszámolóját a YTVO-ban (775. dosszié, 3192. jegyzőkönyv). Lásd továbbá Moshe Sandberg (Sanbar): My Longest Year. Yad Vas-hem, Jeruzsálem, 1968. és Pinkas ha'kehilot, 475-479. o.

67. Lásd az Endre, Baky és Jaross ügyében beterjesztett vádirat 38. oldalát. Nb. X. 4419/1945. Belügyminisztérium, Bp. Az Endre-Baky-Jaross-per, 309-318., 604. q.

68. Lásd a 6. függeléket.

69. Szegednek 1941-ben 4161 fős zsidó lakossága volt, mely a város összlakosságának 3%-át tette ki. A felszabadulás után a környező falusi településekről sok életben maradt zsidó költözött be a városba; 1946-ban a hitközség 2332 főt számlált, ez az összlakosság 1,7%-a volt. A kongresszusi közösség Stern Márton és Frenkel Jenő rabbi vezetése alatt állt. Az 1950-es évek végére azonban a közösség kb. 900 főre zsugorodott, Káldor József és Schindler József rabbi vezette. Zsidó Világkongresszus, 4. sz. 1947. április 15., 1-2.; 13-14. sz. 1949. május, 20., 24., 25.-, Új Élet, 1957. június; 1958. május 1.

70. Lásd fenti, A Délvidék c. alfejezetünket.

71. Pálfy József, a hetvenéves polgármester, röviddel az 1944. március 19-i német megszállás után nyugdíjazását kérte. Molnár Judit, Zsidósors Szegeden 1944-ben, 28. o. Tóth 1944 januárjában lett Szeged megbízott polgármestere, de a gettósítás és a deportálás időszakára már mint de/acío polgármester tevékenykedett. A német megszállásig „liberális" hírben állott. 1946. április 1. és 8. közt tárgyalta ügyét a szegedi népbíróság háborús és emberiség ellen elkövetett bűnök vádjával. Az akkor 57 éves !Tóthot életfogytiglani börtönre ítélték. Nb. 35/1946-61. Belügyminisztérium, Bp.

72. Lásd a Tóth Béla aláírásával hozott 23 356/1944. sz. határozatot. Uo.

73. A Csongrád vármegyei gettósítási direktívákat Dobay Andor alispán bocsátotta ki többek között Csongrád és Szentes polgármesterének, valamint a Csongrádi, Mindszenti és Kiskundorozsmai járások főszolgabíráinak. A Csongrádi járás kisebb településeinek zsidóit először Kistelken gyűjtötték össze. Molnár Judit, Zsidósors Szegeden 1944-ben, 87. o. Lásd továbbá a Tóth aláírásával hozott 25489/1944. sz. határozatot. Uo. Lásd még Pál József, i. m., 14-17. o.

. 74. Lásd a 29629/1944. sz. utasítást. Egyebek között hat hónapnyi börtönbüntetést helyezett kilátásba a megszabott időn kívül vásárló zsidók, illetve nekik árusító keresztények számára. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham712.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/