756 AZ UTOLSÓ SZAKASZ: AZ V. ÉS A VI. ZÓNA ÉS AUSCHWITZ

gyei Zsidók Emlékbizottságának kiadása, Tel-Aviv, 1947,47-50., 157-159. o. Lásd még Pinkas ha'kehüot, 494-495. o.

7. 1941-ben Kőszegnek 101 fős zsidó közössége volt, amely a város összlakosságának 1,1%-át tette ki. Bővebben a hitközségről: Harsányi László: A kőszegi zsidók. Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Bp., 1974, 203-208. o. A 205-207. oldalakon agettó egész lakosságának névsora. Lásd még A vasi zsidók, 51-59. és 166-167. o., valamint Pinkas ha'kehüot, 190-193. o.

8. MOL, .12. és 99. tekercs.

9. Uo., 68. tekercs. A forrás közli a Mohácson kisajátított zsidó vállalatok listáját is.

10. Mohácsnak 1941-ben 707 zsidója volt (3,9%). 1946-ban már csak 122, 1949-ben pedig, amikor a közösséget Orbán Vilmos és Gábor József vezette, csak 112. Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947. április 15.), 2-3. o.; 13-14. sz. (1949. május) 16. o. Lásd még Pinkas ha'kehüot, 353-354. o.

11. Ligeti Jenő nyilatkozata, YIVO, 768. dosszié, 3555. jegyzőkönyv.

12. Pinkas ha'kehüot, 365-366. o.

13. A körzetben foganatosított „rendkívüli" intézkedésekről lásd a 17. fejezetet. Lásd még RLB, 262. dok.j Lévai, Zsidósors Magyarországon, 103. o.; és Pinkas ha'kehüot, 372-374. o. Az 1941. évi népszámlálás szerint Nagykanizsán 2891 zsidó élt, a város lakosságának 6,8%-a. 1946-ban a kongresszusi gyülekezetnek 279 tagja volt, ideszámítva a környező közösségek számos túlélőjét is. 1949-re a létszám 29l-re emelkedett, a világi vezetők Demeter László és Mádai Gizella voltak. Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947. április 15.), 2-3. o.; 13-14. sz. (1949. május), 16., 28-29. o.

14. Munkácsi Noémi: „A nagykanizsai gettó története." Hatikva, Buenos Aires, 1950. szeptember 1. Ez az első része egy hétrészes sorozatnak. Munkácsi visszaemlékezése szerint a nagykanizsai zsidókat csak április 26-án vitték a gettóba. Winkler Ernő rabbiról bővebben lásd Scheiber Sándor: „A magyarországi izr. országos tanácsának és a vezérlőbizottságnak halottai." In: Az Országos Rabbiképző Intézet 1943-1946. évi évkönyve. Bp., 1946, 11-12.

15. Pinkas ha'kehüot, 521. o.

16. Dr. L. S. Ettre (Frühwald) személyes közlése, Norwalk, Conn., 1981. december 18.

17. MOL, 101. tekercs. A forrás felsorolja a Vasvári járás különböző közösségeibe tartozó zsidókat.

18. MOL, 116. tekercs. A forrás különféle, a zsidóellenes kampány céljaira készített listákat tartalmaz a zsidókról, a kitértekről és zsidó keresztényekről, a vegyes házasságban élő zsidókról, Veszprém zsidó kézben lévő vállalatairól és üzleteiről. A város két gettójába gyűjtött zsidók listáját lásd a MOL, 171. tekercsén.

19. A Veszprémnek 1941 -ben 887 fős zsidó lakossága volt, mely a város összlakosságának 4,1 %-át tette ki. 1946-ban 106 zsidó volt a városban. A közösség 1949-re 84 főre csökkent, akkor Lichter Endre vezette. Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947. április 15.), 2-3. o.; 13-14. sz. (1949. május), 23. o. Lásd még Veress D. Csaba: „Adatok a zsidóság Veszprém megyében a II. világháború idején lejátszódott tragédiájához." Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 16. 1983,399-412. o. AIII. és IV. csendőrkerületzsidó közösségeinek likvidálásáról szólva,,az V. csendőrkerületből történt deportálásokról adott jelentéseiben Ferenczy László alezredes nem jelöli meg Veszprém zsidóinak bevagonírozási helyét. A Veszprém megyei és részben a Zala megyei (keszthelyi, sümegi és tapolcai) zsidóság tragédiájáról további részleteket közöl Veress D. Csaba idézett műve. Az enyingi zsidó hitközségről néhány részletet lásd A vasi zsidók,

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham756.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/