AZ UTOLSÓ SZAKASZ: AZ V. ÉS A VI. ZÓNA ÉS AUSCHWITZ 757

167-168. o . Lásd még Pinkas ha'kehüot, 282 -284. o., és Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Iratok a Veszprém megyeilevéltárból. Magyar Auschwitz Alapítvány, Bp., 1994. -

20. Lásd a 31. fejezetet.

21. Ferenczy 1944. június 30-i jelentése.

22. Vádirat, 3:19-23. o.

23. Andrássy Antal: „Zsidóüldözés Somogyban, 1944. március-július." I. m., 333-360. o., valamint Szabó Péter-Szili Ferenc (szerk.), Somogy megye a II. világháborúban. Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár, 1993,171-537. o. Lásd különösen Szili Ferenc „A második világháború Somogy megyei áldozatai" c. dolgozatát, amely felsorolja a megye valamennyi, a második világháborúban elhalálozott lakosát településenként, betűrendben/Nincsenek elkülönítve a Holocaust áldozatai azoktól, akik a harctéren vagy a háborús tevékenység következtében haltak meg. Továbbá: Anti Ödön nyilatkozata a szerzőnek. Lásd még Lévai, Zsidósors Magyarországon, 148. o. és Mementó. Magyarország 1944. Szerk.: Gáti Ödön stb. Kossuth, Bp., 1975,48-49. o. Lásd továbbá Kardos Anna (YIVO, 771/3544.), Hajdú Géza (77173543) és Boskovits Iván (774/2982) személyes beszámolóit. Lásd még Dokumentumok a zsidóságüldöztetésének történetéhez. Iratok a Somogy megyei levéltárból. Magyar Auschwitz Alapítvány, Bp., 1994.

1941-ben Kaposvárnak 2346 fős zsidó lakossága volt, mely az összlakosság 7,1 %-át tette ki. 1946-ra ez 439-re, azaz 1,3%-ra csökkent. Ez idő alatt a neológ gyülekezetet Anti Ödön vezette. Az 1950-es évek végén a hitközség, melyet Fischer Pál vezetett, valamivel több mint 200 főre csökkent. Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947. április 15.), 2-3. o.; 13-14. sz. (1949. május), 13., 26., 28. és 29. o. Lásd még Pinkas ha'kehüot, 472-474. o., valamint a 6. függeléket.

24. MOL, 132. tekercs. Ugyanez a forrás Tolna megye más településeiről (így Bonyhádról, Dombóvárról, Dunaföldvárról, Gyönkről, Szekszárdról és Tamásiról) is megemlít hasonló, a „hontalan zsidók" kézre kerítésére rendezett razziákat.

25. Uo., 133. tekercs. A 8100/1944. sz. rendeletet először a 8101/1944. sz. (május 11.), majd a 8880/1944. sz. (május 30.) módosította. Uo., 146-147. tekercs.

26. Szekszárd zsidóit eredetileg helyi gettóban kellett volna elhelyezni a 8101/1944. sz. rendelet értelmében. 8880/1944. sz. rendeletében Szongott alispán azonban úgy rendelkezett, hogy Szekszárd majdnem 350 zsidóját Bonyhád, Dombóvár, Paks, Pincehely és Tamási gettói között osszák szét. Lásd Puskás Attila, i. m., 104. o.

27. Dombóvár járás főszolgabírójának a Közellátási Minisztériumhoz intézett, 1944. április 26-i jelentésében az áll, hogy Dombóvár városában 622 zsidó él. MOL, 141. tekercs. A forrás felsorolja a dombóvári zsidó vállalatokat is. Hasonló listák találhatók a 142. tekercsen.

28. A Dunaföldvárott elkobzott zsidó üzletek és kereskedelmi cégek listáját lásd a 147. tekercsen.

29. Tolna város gettóját bizonyos kijelölt épületekben annak a rendeletnek az alapján alakították ki, amelyet Regős István, Tolna vármegye központi járásának főszolgabírója adott ki 1944. május 30-án 2868/1944. sz. alatt. Uo. A forrás közli a város zsidóinak, illetve a városban elkobzott zsidó vállalatoknak a névsorát.

30. A 8880/1944. sz. rendelet értelmében Tamási járás zsidóit Pincehelyen és Tamásiban vonták össze. Pincehely gettójába kerültek Felsőnyék, Iregszemcse, Magyar-keszi, Ozora, Regöly és Szakály zsidó lakosai, míg Tamási gettójába Bedegkér, Értény, Fürgéd, Kánya, Koppányszántó, Nagykónyi, Nagyszokoly, Pári és Tengőd zsidóit vit

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham757.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/