82 A MAGYARORSZÁGI ZS IDÓSÁG A PUSZTULÁS ELŐTT

zsidóság beolvadni kész el lei. Zsinagógáikban kórust alkalmaztak és orgonáltak, temetőikben er w délyezték a díszes sírokat, és a vallási előírások bizonyos etikai és es > ' tikai vonatkozásait hangsúlyozták. Az alme-mart, azaz a szószéket a fi c/yláda elé helyezték, istentiszteleteiket általában magyar nyelven tar' ták. Nagy gondot fordítottak arra, hogy a zsinagóga épülete kívül és belül megfelelő legyen, hiszen sokuk számára az imaház volt az egyetlc - kapocs, ami a judaizmushoz kapcsolta őket. Közösségeiknek csaknem íinden esetben világi ember volt a vezetője. Az országos vezetőségben 'ppúgy neológok voltak túlsúlyban, mint a trianoni Magyarország legtöT b zsidó közösségében.

2. Akik ragaszkodtak a Judaizmus hagyományos rítusaihoz és gyakorlatához, azok voltak az orudoxok. Noha hazaszeretetük semmivel nem maradt el a neológokétól, ? beolvadást, az asszimilációt ellenezték, és szigorúan betartották a jüdai mus előírásait, ezeknek megfelelően rendezték be életüket. Az ortodox hitközségek élén rendszerint rabbi állt. Az idők folyamán kétféle ortodox irányzat kristályosodott ki. Az ország északkeleti részén és az orsr- ág szívében az osztrák, a német és a morva bevándoroltak leszármazottai „nyugati" típusú ortodoxiát alakítottak ki, míg a galíciai eredetű zsidóság körében, az ország északkeleti felében és Erdély bizonyos részein „keleti" típusú ortodoxia formálódott ki. A „keleti" hitközségekben a hásy'dizmus uralkodott. Időközben ez az éles földrajzi elkülönülés elhalvány ult, és a keleti, északkeleti országrészen is elterjedt mindkét ortodoxia.

3. Akadtak, ha nem is nagy számban, akik sem a neológ, sem az ortodox irányzatról nem akartak hallani. Ok tartoztak a status quo ante, vagy egyszerűbben csak a status quo vonulathoz.

3.2. Táblázat

A Neológ, Ortodox és Status Quo Hitközségek Száma a Trianoni Magyarországon 1930-ban és 1935-ben

 

Ortodox

Neológ

Status

quo

 

 

hitközség

hitközség

hitközség

összesen

 

önálló

fiók

önálló

, fiók

önálló

fiók

önálló fiók

1930

136

300

96

123

24

30

256 453

1935

149

321

104

131

14

13

267 465

FORRÁS: Zsidó Világkongresszus, No. 8-9. 1948. április 1., 10. o.

Budapesten, a trianoni Magyarországon és kivált a nyugati országrészben virágzásnak indultak a neológ hitközségek. Az ortodoxok szilár

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham82.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/