Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Macaulay

Anglia története II. Jakab trónralépte ótaBevezetés

Ánglia történetét szándékom irni, II. Jakab trónraléptétől fogva élő emberek emlékezetéig. Előadom a hibákat, melyek, néhány hónap alatt, a hű nemességet és papságot elidegenitették a Stuart-háztól. Leirom annak a forradalomnak a folyamát, mely a fejedelmeink és parlamentjeik közt folyt hosszu tusának véget vetvén, a nép igazait és az uralkodó ház jogczimét közös alapon egyesitette. Elmondom, mint védetett meg hatályosan az állam új szerkezete kül- és belföldi ellenektől, sok zivataros éven által, hogy azon szerkezet mellett, a törvény tekintélye s a tulajdon biztossága összeférőnek mutatkozott a vitatás és egyéni hatáskör addig nem ismert szabadságával; hogy a rend és szabadság szerencsés egyesülése olyan jólétet idézett elő, a milyenre az emberi dolgok évkönyvei példát nem mutatnak s mint emelkedett hazánk, lealázó hűbéri helyzetből, gyorsan egyensúlyra az európai hatalmasságok közt; miként növekedett gazdagsága és hadi dicsősége egyaránt; miként alapitott bölcs és határozott jólelkűség olyan közhitelt, mely minden régibb időszak államférfiai előtt hihetetlen csodákat teremtett; mint alkotott az óriási kereskedés olyan tengeri hatalmat, a melynek irányában minden más, régi vagy új időszakbeli tengeri hatalom elenyészik; mint egyesűlt végre Skóczia, hosszas időkig tartott ellenségeskedés után, Angliával, nem csupán a törvény kapcsolatával, hanem az érdek és hajlam fölbonthatlan kötelékeivel; mint lettek Amerikában a britt gyarmatok rövid idő alatt hatalmasabbak és gazdagabbak, azon királyságoknál, a melyekkel Kortez és Pizarro V. Károly birodalmait egykor növelték; s miként alapitottak Ázsiában britt kalandorok oly birodalmat, mely nem kevésbé fénylő és állandóbb, mint nagy Sándoré volt.

Nem mulasztom el, a diadalmakkal vegyült szerencsétlenségeket, s ama nagy nemzeti bűnöket és fonákságokat is hiven följegyezni, melyek sokkal lealázóbbak bármely balesetnél. Látni fogjuk, hogy az sem volt salak nélkül, a mit méltán legnagyobb áldásunknak tartunk. Látni fogjuk, hogy a rendszer, a mely szabadságainkat a királyi hatalom túlterjeszkedései ellen valódilag biztositotta, ujabb visszaéléseket idézett elő, a melyektől a korlátlan egyed-uralmak mentek. Látni fogjuk, hogy részint oktalan avatkozás, részint oktalan elhanyagolás következtében, a vagyonosság növekedése s a kereskedelem terjedése, tömérdek jó mellett, némi roszakat is idézett elő, a melyektől szegény és miveletlen társadalmak óva vannak. Látni fogjuk, miként követte az igaztalanságot, a korona két nevezetes melléktartományában, méltó visszatorlás; mint tépte szét oktalanság és átalkodottság a kötelékeket, a melyek az észak-amerikai gyarmatokat az anyaországhoz kapcsolták; miképen Irföld, a népfajnak népfaj, s a vallásnak vallás fölötti uralkodása átka alatt, a birodalom tagja maradt ugyan, de hervadozó, roncsolt tagja, mely az állam erejét nem növelte, s a melyre szemrehányólag mutattak mindazok, a kik előtt Anglia nagysága félelem vagy gyülölség tárgya volt.

Mindazáltal, ha nem csalatkozom, e vegyes előadás általános hatása minden vallásos kedélyt hálaérzettel, s minden hazafi kebelt reménynyel fog eltölteni. Mert hazánk története, az utolsó százhatvan év alatt, kitünőleg az anyagi, erkölcsi és értelmi előhaladás története. Kik azon korszakot, a melyre életök esett, aranykorhoz hasonlitják, mi csupán képzeletökben létezett, - az ilyen emberek elfajulásról, hanyatlásról beszélhetnek: de senkinek sem fog komor, reménytelen szinben tünni föl a jelen, ha a multról helyes ismeretet szerzett.

Nagyon tökéletlenűl teljesiteném föladatomat, ha csupán csaták- és ostromokról, kormányok emelkedéséről és bukásáról, udvari cselszövényekről és a parliament vitáiról irnék. Igyekszem a nép történetét szintúgy elő adni, mint a kormányét, vázolni a hasznos és szép mesterségek fejlődését, leirni a hitfelekezetek keletkezését s az irodalmi izlet változásait, festeni az egymást követő ivadékok szokásait, azon változásokat sem mellőzvén, a melyek a ruha, butorzat, lakomák körül s a közvigalmakban történtek. Örömest tűröm a szemrehányást, hogy a történetirói méltóságról alászállottam, ha e század angolai elé hű képet állithatok őseik életéről.

...