Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Kecskeméthy Aurél

Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála

TARTALOM, ELŐSZÓ


Tartalom


Előszó
I. Első látogatásom Döblingben
II. Széchenyi utja a döblingi intézetbe s ott töltött első évei (1848-1852)
III. Aránylag derült napok, 1853-tól 1860-ki márciusig
IV. Széchenyi irodalmi, politikai s socialis tevékenysége Döblingben. A sárgakönyv és egyéb röpiratok
V. 1860. március 3-ka. Rendőri házmotozás Széchenyinél s másoknál, s e rendőri hőstett egyes episodjai
VI. A legnagyobb magyar halála és temetése
VII. Ki ölte meg Széchenyit? Nyomozás dr. Görgen ellen; tanuvallomások s eredményük
VIII. Nagyoknak estte sok apróbbét vonja maga után
IX. Őrült volt-e Széchenyi? - BefejezésElőszó

Gróf Széchenyi Istvánnak a statusférfiunak jellem- és életrajzát nálamnál hivatottabb tollra bizom; sőt az már meg is van irva; és ámbár nem kimeritő, de classikus tömörségében gyöngyét képezi történetirodalmunknak, - értem: b. Kemény Zsigmond monographiáját a "Magyar szónokok és statusférfiak könyvében."

Én Széchenyi, a honfájdalom által lesujtott kedélybeteg öreg ember önszámkivetésének, s önválasztotta Döblingi fogságának éveit, - s gyászos és erőszakos halálának körülményeit akarom röviden vázolni, részint általam mint szemtanú, gyüjtött, részint másnemü hiteles forrásból vett adatok nyomán.

Azt hiszem e két Széchenyi egymást megmagyarázni segiti.

Viszontagságos életének utolsó éveiben meghittebb köréhöz tartozván, e föladatra mintegy hivatottnak érzem magam.

Ne irigyelje tőlem senki e szerencsét. Kevés örömet, sok fájdalmat okozott az nékem. Azon mély bölcseségű eszme, mely a nép nyelvén igy hangzik: "nem jó nagy urakkal egy tálból cseresznyét enni," - s mit a classikus római iró igy fejezett ki: "procul a jove, procul a fulmine" ez alkalommal rajtam is igaznak bizonyult.

De mindazon kellemetlenségeket, miket reám nézve gróf Széchenyivel való rövid, de feledhetlen viszonyom maga után vont, ellensulyozza bennem azon öröm, hogy legalább addig, mig e kis mű hazai közönségünk kezén forogni fog - csekély nevem is a nagy Széchenyi névvel együtt fog emlegettetni.

K. A.