Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Szakmai ismeretek és készségek - átalakuló hivatás

válogatott könyvtártudományi tanulmányok

TARTALOM, ELŐSZÓ


Tartalom


Barátné Hajdu Ágnes: Előszó

VÁLTOZÓ KOMPETENCIÁK
Ragnar Audunson: A közkönyvtárak mint demokratikus terek
Baiba Holma: Hogyan menedzseljük a könyvtárosok kompetenciáiban történő változásokat, és hogyan fejlesszük a felsőoktatási tanulmányi programokat?
Ulrike Lang: Az egyedüli állandó a változás: készek vagyunk-e arra, hogy mi legyünk a jövő könyvtárosai?
Simon Berney-Edwards: Kompetenciamodell kialakítása a brit könyvtári és információs szakemberek számára
Fischerné Dárdai Ágnes: Kísérletek a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban dolgozó szakemberek kompetenciájának meghatározására
Elżbieta Barbara Zybert: Könyvtárosképzés Lengyelországban: dilemmák és problémák

KOMPETENCIÁK A KÖNYVTÁROSKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN
Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtárosi szaktudás folyamatos megújítása és elismerése. A magyar továbbképzési gyakorlat aktuális kérdései
Namtip Wipawin: A tudományos kommunikációs kompetenciák integrálása a könyvtár- és információtudományi tantervbe. Esettanulmány Thaiföldről

DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK
Anna Maria Tammaro: Új profilok, új készségek, új oktatás: a könyvtárosok kompetenciáinak hiányosságai a digitális korszakban
Eszenyiné Borbély Mária: Könyvtárosok digitáliskompetencia-mérése: módszertani útkeresés és eredmények
Rosa San Segundo: A könyvtáros tudása és készségei a változó digitális körülmények közepette

SPECIÁLIS KOMPETENCIATERÜLETEK
Kiszl Péter: Kutatás és innováció: kompetenciafejlesztés a könyvtár- és információtudományi doktori képzésben
Leda Bultrini: A könyvtárosok felkészítése vezetési feladatokra: kompetenciák komplex feladatokhoz
Redl Károly: A szerzői jog alkalmazási körében szükséges kompetenciák
Petra Hauke: Zöld írástudás. Szakmai készségek, kompetenciák és célok a zöld könyvtár menedzseléséhez. Szempontok a magyar kollégák számára
Kállainé Vereb Mária: Az ökoszemlélet kialakítása és erősítése egy városi könyvtárban
Ulrike Lang: A munka, magánélet, tanulás egyensúlya és az egészségmenedzsment. Releváns-e ez a könyvtárosok esetében?

KOMPETENCIÁK A KISTELEPÜLÉSEK SZOLGÁLATÁBAN
Böröcz Lívia: Könyvtári szolgáltatások - könyvtárhasználók. Elvárt kompetenciák a kistelepüléseken
Csobán László: A könyvtáros szerepe és lehetőségei a kistelepülések könyvtári ellátásában és a könyvtárbuszokon
Paraginé Tóth Edina: Egy kistelepülési könyvtár(os) eszközei és lehetőségei a közösségfejlesztés területénElőszó

A változó társadalmi, gazdasági, technológiai környezet, az információs társadalom és a globalizmus új elvárásokat támaszt a könyvtárosokkal, információszolgáltató szakemberekkel szemben. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a könyvtár- és információtudomány napjainkban az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. Az új elvárásokra paradigmaváltással kell válaszolnunk: a hagyományos szakmai tudásunkat további ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal kell kiegészítenünk ahhoz, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Az információs és kommunikációs technológiákra kulcsszerep hárul; mobil alkalmazások, webportál, e-gazdaság és e-társadalom, e-szolgáltatások stb. formálják környezetünket, de az open access, a repozitóriumok terjedése, az átalakuló tudományos publikálási gyakorlat mind újfajta kompetenciák meglétét követelik.

A könyvtáros szakma új kihívásaihoz kapcsolódóan a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016- tól kezdődően évente nemzetközi konferenciát rendez. A konferenciák jelentős eredményeket felmutató, komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltott rendezvények voltak és szándékaink szerint lesznek is a jövőben. A programok utóhatását vizsgálva megállapítható, hogy korunk számos stratégiailag fontos elemét érintettük, melyet indokoltnak látszik a jövőben is vizsgálni, a jelenségeket és egyes elemeket felmutatni,

Az első konferenciára 2016 március 3-án (A könyvtáros kompetenciák változása, megjelenése az uniós továbbképzési gyakorlatban), a másodikra 2017 március 1-jén (Szakmai ismeretek és készségek - átalakuló hivatás), a harmadikra 2018. március 14-én (Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások) került sor, mindhárom esetben külföldi és magyar előadókkal és rendkívül nagy érdeklődés mellett.

Az érintett témák az teljesség igénye nélkül:

- A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének előmozdítása;
- A nemzetközi fejlődési trendek megismerése a könyvtári munka és a könyvtárügy legkülönbözőbb területein;
- A már meglévő nemzetközi együttműködés továbbfejlesztése és új együttműködési lehetőségek keresése és kialakítása;
- Innovatív kezdeményezések megismertetése és ösztönzése;
- A szakmai identitás fejlesztése;
- Új ismeretek, készségek és kompetenciák a könyvtárosok számára a tudástársadalom elvárásaival és a tudásmenedzsment teendőivel összefüggésben, újszerű kommunikációs fogások, közösségfejlesztés a könyvtárban stb.;
- A könyvtárosi életpálya lépcsőfokai, előmeneteli lehetőségek;
- A változó igényekhez igazodó könyvtári továbbképzési rendszerek kölcsönös megismertetése a magyar, illetve az EU-s szakemberekkel;
- A jó gyakorlatok kölcsönös megismerése, megismertetése és meghonosítása az uniós képzési és továbbképzési rendszerekben, illeszkedve az élethosszig tartó tanulás stratégiai céljához is.

Meghívott vendégeink között külföldi partneregyesületeink szakemberei, részben a témával foglalkozó európai és nemzetközi könyvtáros szervezetek (EBLIDA, IFLA) vezetői, könyvtárosképző intézmények oktatói, hivatásunk hazai és nemzetközi jeles képviselői szerepeltek, külön figyelmet fordítva a határon túli és a fiatal magyar könyvtárosok reprezentáltságára is.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete következetesen törekszik arra, hogy olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. Jelen kötetünk is erre példa. Csokorba szedtük a 2016., 2017. és 2018. évi konferencia előadásainak egy részét, melyeket tematikusan rendeztünk el. Az egyes éveket nem jeleztük, mutatva ezzel is a tartalmi összetartozást. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az évek során történhettek változások, fejlemények az elhangzottakhoz képest.

Köszönetet mondunk most minden előadónknak, hogy segítettek megvalósítani elképzeléseinket és hozzájárultak a konferenciáink sikeréhez; szerzőinknek, hogy írásaikkal segítették a kötet megjelenését; a kiadásban közreműködő valamennyi kollégának, akik elhivatottan dolgoztak azon, hogy az elhangzottak még szélesebb körben legyenek elérhetők. A rendezvényeket és a kiadványt is a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Kiadványunk méltóképpen szemlélteti jelmondatunk igazságát: Az egyenrangú és innovatív társadalom biztosítékai az erős könyvtárak és felkészült könyvtárosok.

Budapest, 2020. június 1.

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke