Magyar-angol vasútépítési,
műszaki szójegyzékHungarian-English railway construction,
technical glossary

Szerkesztő - Editor
Balázs IldikóLektor - Lecturer
Ludvigh Eszter

Budapest, 2020.Tartalom

Használati útmutató

Felhasznált irodalom

Szójegyzék

0-9 A, Á B C, Cs D E, É F G, Gy H I, Í J K L, Ly M
N, Ny O, Ö P R S, Sz T, Ty U, Ú, Ü, Ű V, W Y Z, Zs


Használati útmutató

A vasúttechnikai fejlődésével szükségessé vált nemcsak a magyar-német vasúttechnikai szakszókincs használata - a Kormos Gyula által szerkesztett Vasútépítési szakszótár (magyar-német), mely az Osztrák-Magyar Monarchia egykori részeiben, szomszédságában, elsősorban a német vasúttechnikai szókincsre támaszkodott, hanem a munkaerő-mobilitással, az Európai Unión belüli és határokon átnyúló nemzetközi projektek során ebben a szektorban is hangsúlyossá vált az angol, mint gazdasági, üzleti és kommunikációs (munka)nyelv.

Jelen gyűjtemény az útépítési szakszókincs és a vasúti, vasúttechnikai cégek által közzétett üzleti, oktatási célú szójegyzékek, ill. a Swietelsky Vasúttechnika Kft. belső dokumentációjából összegyűjtött szókincs felhasználásával készült. Mivel az elmúlt évtizedekben a vasúttechnika területét is áthatotta a számítástechnika, ilyen típusú szavakat is felvettünk. Bizonyos mennyiségű üzleti, pénzügyi szókincs ismerete is szükségessé vált, továbbá a vállalati felépítés, működéstámogatás (HR) és közgazdasági fogalmak is gazdagítják az összeállítást.

Az online térből lehívható szójegyzékben bármely szó kereshető, ám mivel elsősorban a magyar vasúttechnikai dolgozók számára készült, ezért a szócikkek a magyar fogalmakkal kezdődnek.

A kereséshez fontos tudnivaló, hogy bár a magyar helyesírás szabályainak megfelelően igyekeztünk feltüntetni a helyesnek ítélt változatot, ez nem mindig azonos a helyesírásjavító programok kínálatával. Itt elsősorban az egybeírás, különírás, valamint kötőjeles egybeírás (mozgószabály) eseteire utalunk. A magyar nyelv hat szótagig egybeírja az összetett szavakat, hat szótag fölött a mozgószabály érvényesül: kötőjellel választjuk el a hat szótagnál hosszabb összetett szó elemeit a szótaghatáron. Kötőjellel jelezzük, hogy egyetlen, együvé tartozó fogalmat jelölünk. Mivel a szövegszerkesztő helyesírásjavítója ezt a szabályt még "nem ismeri", az összetett szavak írásképe pedig változó, igyekeztünk a gyakorlati életben fellelhető alakokat is feltüntetni, hogy a keresést megkönnyítsük. Mivel elsősorban műszaki képzettségű szakemberek a nyelvhasználók, az akadémiai helyesírás változásainak követése, az épp érvényben levő helyesírási szabályok rigorózus használata nem várható el tőlük. Ezért találhatók az alábbi verziók: gerendahíd, gerenda híd; hernyóvarrat, hernyó varrat; kavicságyazat, kavics ágyazat. Hasonlóképpen ingadozás tapasztalható az angol kötőjeles vagy kötőjel nélküli alakok esetén is, ld. ball-bearing, ball bearing; offset, off-set; wheelset, wheel set; third-class coach, de: third rail system.

Az angol nyelvű szóalakok után (US) jelzéssel tüntetjük fel a többnyire az Amerikai Egyesült Államokban használatos alakot.

Mivel a nemzetközi vasúttechnika területén túlnyomórészt nem angol anyanyelvű beszélők dolgoznak, előfordulhatnak olyan angol kifejezések is, amelyek az úgynevezett "Globish", azaz Global English - ezen modern "eszperantó" - szókincsébe utalhatók. Ezeket a kifejezéseket valaki kimondta, helyesnek ítélve használta, valamely dokumentációban lejegyezte, így bekerültek a vasúttechnika aktív angol szókincsébe.

Mivel jelen szójegyzék kísérleti jellegű, szívesen fogadunk kiegészítést, javítást az alábbi címen: ildi-balazs@hotmail.com

Dr. Balázs Ildikó tolmács-fordító
Ludvigh Eszter mérnök, egyetemi tanárFelhasznált irodalom

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Út- és Vasútépítési Tanszék http://www.uvt.bme.hu/targyak/

Képes építészeti szószedet, angol-magyar. Horber Kft., Németh Balázs: 2019. http://www.horber.hu/horber_szoszedet/szotar/szotar_start/index_szotar.htm

Kormos Gyula: Vasútépítési szakszótár (magyar-német). Jegyzet. BME Út- és Vasútépítési Tanszék, [1997].

Magyar Szabványügyi Testület (Szabványok) www.mszt.hu

Magyar Út- és Vasútügyi Társaság / MAÚT www.maut.hu / www.maut.hu/english/angol_1.pdf (norms)

MTM Magazin / Minden Mai Téma, 2016. http://www.mtm-magazin.hu/

Project management glossary. Strabag, 2008.

Railway Lexicon. University of Birmingham and Network Rail, 2011.

Vasúti szakszótár. Magyar, angol, német, francia; UIC Railway Dictionary. Hungarian, English, German, French. Szerk. Mihály Zsolt. UIC RailLex; MÁV Rt.: Budapest; Frankfurt; Párizs, 1997.


Szójegyzék

0-9

160 km/h sebességgel at (a rate of) 160 kms/hour

5 tizedes pontosságig to five places of decimal

90 fokkal elforgatva rotated through an angle of 90A, Á

ágyazat eltávolítás ballast excavation

ágyazatváll ballast shoulder

ajánlati terv, tender terv tender design

alagút tunnel

alátétlemez tie plate (US), ribbed plate

aláverés (vágány) tamping

alázúzalékolás measured shovel packing

alépítmény substructure

alj azon felülete, ahol felül a sín rail seat

alj sleeper

aljtávolság sleeper spacing

állapot condition, state

állatrakodó live stock loading platform

állékonyság stability

állítható adjustable

állító erő switching force, throwing force

állítóközpont (váltó- ill. jelzőáll) signal box

állomás station

állomásépület railway building

állomásfőnök station master

állomási biztber, állomási biztosítási berendezés station signalling

állvány scaffold

állványozás, szerelőkonzol scaffolding

alsó kar (áramszedő) main arm

alsóágyazat sub-ballast

altalaj subgrade, underlying soil, sub-soil, substratum, underground

általános feltételek general conditions

általános general

általános terv, átnézeti helyszínrajz general layout

alulírott undersigned

aluljáró underbridge, underline bridge, underpassage

alulnézet bottom view

aluminotermikus hegesztés, AT hegesztés thermit welding, thermit weld

aluminothermikus aluminothermic

alváz, alvázkeret undercarriage

amplitúdó amplitude

angol váltó diamond crossing with slips

antenna aerial

anya nut

anyaállomás accounting station

anyag substance

anyagbeszerzés material procurement

anyagfáradással szembeni ellenállás, fáradási ellenállás fatigue resistance

anyagköltségek material costs

anyagminőség material quality

anyagnyerőhely, bánya barrow pit

anyagolás distribution, handing down of materials, spreading of material

anyagvonat work train

anyavágány, fogadóvágány receiving track

árajánlat quotation

áram power

áramerősség amperage

áramszedő pantograph, current collector

áramszedő papucs shoe

áramütés electrocution, electric shock

áramvezető sín conductor rail, contact rail

áramvisszavezetés return current, recuperation

áramvisszavezetős fékezés regenerative braking

arány proportion, scale, ratio

arányos vmivel proportional to sg

árboc mast

árcsökkenés reduce in prices

áremelkedés rise in prices

armatúra, vasalás reinforcement

árnyékolás shielding

árok ditch, trench

árokburkolás covering of trench, lining

ártalmas harmful

áruátrakodás handling

áruátrakodó goods platform

árufuvarozás movement of freight

áruraktár csarnok freight shed

áruraktár goods shed, warehouse

áruszállítás freights, goods traffic

árut átvesz take delivery of goods

árvízvédelem flood protection

átad (munkaterületet) provide

átad hand-over

átadás transmittal

átadó vasút transferor railway

átalakítás modification, conversion

átállás shift

átállító kar reversing lever

átállító váltó (fék) change-over valve (brake)

átemelő pumping station

átépítés rebuilding, reconstruction

átépítővonat track renewal train

áteresz channel for the evacuation of water, culvert

áteresztő szelep discharge valve, overflow valve

átfedés overlapping

átfogó comprehensive, overall

áthatolhatatlan, vízhatlan impermeable

áthevül heat up

áthidalás bridge over

áthidaló bridging

áthidaló kábel electric branch line

átível overspan

átjárhatósági műszaki előírás = ÁME technical specification for interoperability = TSI

átjáró gateway, passage

átjáróhíd gateway between coaches

átkapcsolás switching

átkapcsoló change-over switch

átlag average

átlagos sebesség average speed

átlagteljesítmény average power

átlós diagonal, transverse

átlós, transzverzális, keresztirányú transversal

átmenet transition

átmeneti állomás through station

átmeneti ív transition curve

átmenő állomás through station

átmenő forgalom transit traffic

átmenő fővágány through track

átmenő vágány running line

át-nem-eresztő impermeable

átnézeti helyszínrajz general map

átrakó és határkörzet transfer and border area

átrakó körzet transhipment zone

átrakó vágány transfer siding

átrakodás transfer, transshipment

átrakóponk loading bridge, loading gangway

átrendeződés rearrangement

átszállás change trains

átszállítás transfer

átszállóhely change-stop

átszámít convert, recalculate

átszámítás conversion

átszelés diamond crossing

átszelési kitérő (fél vagy teljes) single slip, double slip

átszelési kitérő diamond crossing with slips

átszelési kitérő egy iránnyal single slip

átszelési kitérő szétszerelése dismantling of double-slip switch crossing

áttetsző transparent

átütési szilárdság arc breaking strength

átváltókar reversing level

átvétel acceptance, taking-over

átvétel megtagadása refuse of taking over

átvételi jegyzőkönyv acceptance report, handing over report, taking over report

autódaru crane truck

autogén hegesztés oxy-acetylene welding

autogén oxy-acetylene

autogénnel hegeszt oxweld

automata járműkapcsoló automatic coupler

azonnal promptly

azonnali hatályú of immediate effect

azonos görbületű kitérő turnout with similar flexive curve

azonos görbületű similar flexive curve, similar flexure

azonos identical

azonosít identifyB

bakdaru gantry crane

baleset accident

baleseti személyzet rail incident officer

bánya quarry

bányaállomás mine station, quarry station

bazaltbeton basalt concrete

beágyazás ballasting, bedding, embedding

beállít adjust

beavatkozás intervention

becslés appraisal, estimation

becsül estimate

becsült súly estimated weight

beépítés embedding, encasing, housing, installation

befejezési időpont completion date, deadline

befeszülés stuck

behajlás (rugalmas vágány) elastic track compression

behajlás bending, deflection

behatolás penetration

beiktatási veszteség insertion loss

beilleszt insert, integrate

beillesztés embedding, encasing, housing

beindít (műszaki berendezést) starting-up

bejáratási vonalhossz running-in distance

bejárati vágány arrival siding

bejelentett testület NoBo = notified body

bekapcsol (tengelykapcsolót) couple

bekapcsolás (villamos berendezés) charging

bekapcsolási sorrend power-up sequence

bekapcsoló contactor, switch

bekerülési ár cost price, net price

belépési dőlés entry tilt

béléscső sleeve

béléslemez shim

beleszámítva including

belforgalom internal traffic

belföldi állomás inland station

belföldi forgalom domestic service, internal traffic

belső internal

belső világítás interior lighting

belsőégésű motor internal combustion engine

beltéri létesítmények indoor installations

bemaródás rutting

bemélyedés pit, lap

bemeneti feszültség input voltage

bemenő kábel lead-in cable

benzinkút filling station, petrol station

benyomódás dip, imprint, indentation

benyújt submit

benyújtási határidő closure date, submission date

beömlő szelep inlet valve, admission valve

berágódás rutting, equipment

bérleti díj rent

beszabályozás adjustment, setting

beszállít deliver

beszállító supplier

beszállítói minősítés supplier qualification

beszámoló report

beszerez purchase, acquisition

betanítás training

betét insert, pad

betéttuskó block, fish plate block

beton elemes útátjáró concrete block level crossing

betonacél reinforcing steel

betonalj concrete sleeper

betonalj fogó concrete sleeper carrying tongs

betonkeverő üzem concrete plant

betonlemezes vágány (nem zúzottköves vágány) direct fixation track, slab track

betonozás concreting, casting

betonvas reinforcing steel bar

bevágás cut, cutting

bevizsgál to test

bevonat coating

bi-blokk betonalj twin block reinforced sleeper

billenőkar (áramszedőnél) pendular-suspended bow

billenőkar equalizer, equalizing bar

biológiailag lebomló biodegradable

bírság fine

birtok, tulajdon property

bizonyítvány certification

biztonság kockázat értékelés safety risk assessment

biztonsági berendezés safety device

biztonsági betét clip (clamp)

biztonsági előírások safety regulation

biztonsági határjel clearance marker

biztonsági hevederöv safety braces-belt

biztonsági intézkedés safety measure

biztonsági irányítási rendszer safety management system

biztonsági kapcsoló cut-out switch

biztonsági kézikönyv contractor's core safety case

biztonsági korlát safety barrier, roadside barrier

biztonsági korlátvég safety barrier termination

biztonsági lánc safety chain

biztonsági szelep safety valve, relief valve

biztosítás nélküli útátjáró open level crossing

biztosíték guarantee

biztosító berendezés safety installation, signalling system

biztosító szög split pin, pin

biztosítóberendezés és távközlés signalling and telecommunication

biztosított jelző interlocked signal

blokk block

bokor, cserje shrub

bólintó mozgás nosing, pitching

bont demolish, disassemble, dismount, remove

bontás demolishing, dismantling, removing

bordás alátétlemez grooved baseplate, ribbed baseplate, ribbed plate

bordázat framework

botlásmentes without stumbling danger

bővítés enlargement, expansion

brigád crew, gang, team

brigádvezető gang foreman, section foreman

bruttó súly gross load

bruttó tömeg gross weight, total mass

burkolat cover

burkolt vízelvezető csatorna water channel, water ductC, Cs

cél aim, goal, object, scope, target

célállomás destination, termination point, destination station, receiving station

célnak megfelelően készült purpose built

célsebesség target speed

cementhabarcs grout

centrifugális erő centrifugal force

centripetális erő centripetal force

csap gudgeon, stud, pin

csapadék precipitation

csapágy alsórész axle-box seating

csapágyat kiönteni line the bearings

csapágycsésze axle-box bearing

csapágyfedél axle-box cover

csapágytok bearing box, axle-box case

csapat crew

csapolószelep draw-off cock

csapszeg bolt, split pin, pin, bolt saw

csarnok hall, head

csatlakozás connection, joint, junction

csatlakozó kábel lead cable

csatlakozó kapocs terminal connection, terminal

csatlakozó kitérő junction points

csatlakozó sín splice rail, closure rail

csatlakozó vágány branch line, siding

csatorna (adó) frequency channel

csatorna ditch, drainage, duct, trench

csatorna, cső, csővezeték duct, pipe

csatornázás sewage

csavar alátét bolt

csavar anya, anyacsavar screw-nut

csavar biztosító gyűrű screw safety ring

csavar bolt, saw, screw

csavar utánhúzás drawing the screws, tightening

csavarkapocs heveder coupling link

csavarkapocs screw coupling

csavarkulcs wrench

csavarmenet screw thread, thread

csavarodás torsion, twist

csavaros emelőbak lifting jack, screw jack

csavarozott tám bolted post

csavart meghúzni to tighten a bolt

csere replacement

cserélhető alkatrész interchangeable part, interchangeable unit

cserélhető changeable

csíkos striped

csillapít attenuate

csillapítás attenuation, damping, weakening

csillapító attenuator, dampener, absorber

csipesz tweezers

csiszolni grind

csomag parcel, packet

csomagolás packing (material)

csomagtér luggage space, vestibule

csomópont junction, traffic node

csomóponti állomás junction station

csonkavágány, csonka vágány dead-end track, refuge siding

csorbulás derogation

csőáteresz gutter, culver

csökkenés decrease, reducing, reduction

csökkenő decreasing, descending

csökkent cut down

csökkentett adatátviteli sebesség fallback rate

csőoszlop tubular mast, tubular pole

csörlő capstan

csöves ütköző plunger buffer

csővezeték pipe

csúcs peak

csúcsbetét és vezetősín belső éle közötti távolság check-rail gauge

csúcsbetét jointed frog

csúcsfeszültség peak voltage

csúcsforgalom traffic peak

csúcsidő peak-traffic hours

csúcsíngyök-heveder heel fish-plate

csúcssín csapszeggel a gyöknél tongue rail with pivot at heel

csúcssín gyöke heel

csúcssín illesztés stock rail joint

csúcssín kapcsolófül tongue attachment

csúcssín keresztmetszetek switch rail section

csúcssín nyitás throw of switch

csúcssín összekötő rúd throw rod, switch rod

csúcssín switch rail

csúcstól csúcsig from peak to peak

csuklós heveder articulated chain, flat link chain, pin chain, sprocket chain

csuklós jármű articulated vehicle

csuklós kapcsoló articulated coupling

csuklós tartószerkezet swivel bracket

csuklós tengely cardan joint, universal joint

csuklós tengelyhajtás cardan-shaft transmission

csuklós vonat articulated set of wagons, articulated train

csúszás skid, slippage

csúszásgátlás skid detection

csúszásgátló berendezés anti-slide device

csúszási hossz slip distance, slip limit

csúszda trough, gravity loading incline, gravity loading ramp

csúszóbetét contact-strip pan, contact-strip support

csúszóbetét link block, sliding blockD

darugém boom of crane

darukar cantilever

darus targonca crane trolley

daruskocsi crane wagon

deformálás distorting

deltavágány reversible triangle, Wye (US)

depresszió drop in pressure

derékszögben rectangularly, at a right angle, at right angles to sg

dilatáció dilatation, expansion

dilatációs hézag expansion gap, joint clearance

dilatációs illesztés expansion joint

dilatációs készülék expansion joint, dilatation device

dilatációs sínillesztés dilating device, expanding device

dilatációs szerkezet dilatation joint, expansion joint

dinamikus fék dynamic brake

dinamikus vágánystabilizátor dynamic track stabiliser

diszpécser traffic controller

dízel motorkocsi railcar, diesel power car

dízelmotor diesel engine

dízelmozdony, dízel mozdony diesel locomotive

dízelvontatás diesel traction

domború convex

domborzati térkép relief map

dőlés angle, cant, lateral tilt

dőlésgátló anti-roll device

dőlésmérő inclinometer

dőlésszög inclination

dőlt inclined

dőltbetűs in italics

döngölés, aláverés tamping

döntés decision

drótháló wire mesh

drótháló wire netting

drótkötélpálya suspended railway, cable railway, funicular railway, aerial cableway

dugattyú piston

dugós csatlakozó plug

durva, érdes roughE, É

edzett fejű sín hardened head rail

egy ívnyílású híd single-span bridge

egyalfás líra single deflection angle gathering road

egybeöntött (mangán) keresztezés cast manganese steel frog

egybeöntött csúcsbetét block point frog

egyenértékű kúposság equivalent taper

egyenes csúcssín straight switch rail

egyenes in a straight line

egyenes irány kitérőben main track, main direction

egyenes irányba állított váltó switch in straight position

egyenes tősín straight stock rail

egyenes vágány straight track

egyenes vonalú linear

egyenetlenség dislevelment, unevenness, variability

egyenget dress, surface, true up

egyenletes futás normal running, constant velocity motion

egyenletesen steadily

egyenletesség evenness

egyenlő equivalent

egyenlő, azonos equal

egyenlőtlenségi mutató inequality indicator

egyesített integrated

egyesített vonat combined train

egyeztetés harmonisation

egyidejű simultaneous

egymást metsző vágányutak intersecting routes

egynyílású híd single-span bridge

egyrészes féktuskó (monoblokk) single block

egységes teherkocsi standard wagon

egységes uniform

egysínű pálya single-beam guideway

egysínű vasút monorail railway, monorail

egyszemélyes fülke single (sleeping-car)

egyszerű felsővezeték simple catenary equipment

egyszerű keresztezés common crossing

egyszerű kitérő simple turnout, single turnout, ordinary points

egyszerű vágánykapcsolat single crossover

egyszerű vágánykeresztezés standard diamond crossing

egytartályos tartálykocsi single-tank wagon

egyvágányú közlekedés single-track running

egyvágányú pálya single-track line

egyvágányú single-track

egyvágányú vonal single line

egyvágányúsítás conversion to single-track working

ék straight edge, wedge

elágazás, metszéspont intersection, junction, branching

elágazó állomás junction station

elárasztott submerged

elbont demolish, removing

elbont, tönkretesz demolish

elektromos ellenállás hegesztés electric resistance welding

elektromos szekrény electric joint-box

elektronikus biztosítóberendezés electronic signal box

elektronikus jelzőrendszer electronic signalling technique

elektronikus mérleg electronic scales

életciklus life cycle

élettartam service life, lifespan, endurance

elferdítés, eltorzítás, torzítás distortion

elhajlás deflection

elhasználódás deterioration

elhasználódik wear out, age, fatigue

elhelyez install, displacing

elismervény acknowledgement

eljárás process

elkerülhetetlen inevitable, unavoidable

elkészít prepare

elkülönített isolated

ellenállás hegesztés resistance welding

ellenállás resistance

ellenforgalom contraflow traffic

ellensúly balance weight

ellentétben in contrast with

ellentmondás contradiction

elosztó állomás distribution station, sorting station

előfeszített beton prestressed concrete

előfeszített prestressed

előfeszített vasbeton alj prestressed reinforced concrete sleeper

előfúrás pre-drilling

előírás instruction, specification, regulation

előírt prescribed

előkészít prepare

előléptet promote

elölnézet direct view

előminősítés prequalification, pre-qualification - PQ

előmunkás foreman

előny benefit, interest

előnyben részesít preference

előregyártott beton precast concrete

előregyártott ragasztott sínillesztés prefabricated insulated rail-joint

előrejelzés prediction

előrelátható predictable

előtolás with continuous motion

elővárosi gyorsvasút hálózat suburban network

elővárosi közlekedés commuter traffic, suburban traffic

előzetes és befejező munkálatok preliminary and post-completion works

előzetes prior

előzni overtake

előző passing, preceding

elrendezés arrangement, layout

elrendezés array

első tengely front axle

első típusvizsgálat initial ITT = type testing

elszenved suffer

elszigetel insulate, isolate

elszigetelt isolated

eltakarási engedély permission to lay the next course

eltávolítás removal

elterel detour

elterelés diversion, re-routing

elterelő erő deflecting force

elterelt forgalom diverted traffic, rerouted traffic

eltérés variation

eltérítési szög deflection angle

eltorzít distort

elutasítás refusal, rejection

elvégez complete, carry out, perform, execute

elvi rajz block diagram

elviselhetetlen intolerable

elzárási táblázat interlocking diagram

ember által irányított útátjáró, jelzőőrös útátjáró manned level crossing

emelés lifting, raising

emelési hely lifting point

emelési magasság height of lift

emeletes kocsi double-decker railway coach

emelkedés gradient

emelkedő ascending gradient, grade

emelő lifting apparatus

emelőfül lifting eye

emelőkaros fék hand-lever brake

emelőlapos targonca platform lift truck

emelt peron elevated platform

energiaelnyelő, energiatörő elem energy absorption system/barrier, crash cushion

energiaemésztős vágányzáró bak bump stop, buffer stop (marks end of line)

engedély nélküli unlicensed

engedély permission

engedélyes permit holder

engedélyezés authorization

engedélyezési, engedélyes terv design for approval = DFA

építés haladási jegyzőkönyv construction progress report

építési building

építési előírások, műszaki előírások/szabványok building standards

építési és bontási hulladék construction and demolition waste = C&DW

építési gödör excavation

építési napló building diary, site diary, construction journal

építési ütemterv construction schedule

építmény structure

építőmérnök civil engineer

érdesség roughness, coarseness

eredményes, hatékony efficient

eredő ellenállás resultant resistance

érintésvédelem contact protection, electric shock protection

érintett affected

érintő tangent

érintőleges, felületi tangential

érkezési napló arrivals book, record of arrivals

erózió soil erosion

erőátvitel transmission

erőforrás,-ok resource,-s

erőhatás force effect

erőjáték forces

erősáramú power current, heavy current

erősít intensify

erősség intensity

erőteljes powerful, intensive, heavy

értesítés notification

érvényes valid

érvényesít, jóváhagy, megerősít validate

érvényesítés validation

érzékelő detector

érzékenység sensitivity

eseményjelentés, helyzetjelentés, előmeneteli jelentés/beszámoló, fázisjelentés, jelentés a munkák állásáról, időközi jelentés, munka-helyzetjelentés, teljesítési jelentés progress report

esetleges accidental, incidental

esőcsatorna gutter

eszköz karbantartási terv asset maintenance plan = AMP

észlel detect, perceive

észrevétel, érzékelés detection

ET hegesztés electrical resistance butt welding

Európai Vonatirányító Rendszer European Train Control System = ETCS

éves felújítási terv annual renewal plan = ARPF

faalj wooden sleeper

faburkolat timber planking, wooden planking

fagyálló frost-proof, frost-resistant

fagyás ellen védő festés anti-freeze paint

fajlagos ellenállás resistivity

fajlagos terhelés density of load

fapallós vasúti átjáró board crossing

fárasztásos fatigue

fatelítés wood treatment

fázis phase

fáziskövető váltóirányító current-controlled inverter

fázisszög eltolódás dephasing, phase shift

fedés overlapping

fedett áteresz water channel, water duct

fedett ívű hegesztés submerged arc

fedett rakodó covered platform

fedett teherkocsi box car

fedőfesték covering paint, coating colour

fedvényterv, megvalósulási terv as-built design = AsB/ABD

fejállomás terminal station, terminus, cul-de-sac

fejlett advanced

fejlődés development

fejpályaudvar terminal

fék brake

fékalkatrészek brake gear

fékátállító készülék brake change-over, brake-adjusting device

fékben futás running in brake

fékbetét brake lining, brake, brake pad

fékezés braking

fékezés set, apply ... of brakes

fékezni brake

fékezőerő brake force, braking effort

fékhatás brake force

fékhenger brake cylinder

fékpróba brake test

féksaru scotch block, brake block holder

féksúly braked weight, braked mass

fekszint szabályozás level regulation

fekszint track level

féktárcsa brake disc

féktáv, féktávolság braking distance

féktengely brake shaft

féktömeg braked weight

féktuskó betéttartó brake block holder

féktuskó brake block

feladási vasút forwarding railway

feladat task

feladatot teljesít complete the task

félátszelés diamond with single slip

fél-átszelési kitérő single slip

felborul overturn

felelős műszaki vezető responsible site manager = RSM

felemelkedés (mágneses lebegtetésű vasút) take-off (magnetic trains)

felenged loosen up

felépítmény és alépítmény superstructure and substructure

felépítmény felújító vonat mechanised track-relaying train

felépítmény fenntartás track maintenance

felépítmény superstructure

felépítményi elemek permanent way component

felfedez detect, explore

felfekvés bearing plate bed

felfutási idő rise time

felgyülemlik, felhalmozódik accumulate

felhasznál use, apply, utilize

felhasználó ízléséhez alakít customize

felhasználó vasút user railway

felhatalmaz empower

felhatalmazás power of attorney

felhegesztés attachment weld, resurface weld

feljáró rámpa access ramp

felkutat discover

felmér measure, survey

felmérés/bemérés és kitűzés survey and setting out

felrakó kocsi loading carriage

felrobban explode

félsorompó half barrier

felsőágyazat top-ballast

felsővezeték catenary, railway catenary, overhead wire, overhead line, overhead contact line

felsővezeték építő vonat electrification train

felsővezeték rendszer overhead-line system

felsővezeték tartó oszlop overhead line post, mast of overhead line

felsővezeték, távvezeték, légvezeték, erősáramú vezeték overhead wire/line, power line

felsővezetéki oszlop catenary support, catenary-mast, pole, mast

felszakító vizsgálat pull-off test

felszedett vágány, felszedett vonal dismantled track

felszerkezet bridgedeck, superstructure, upper structure

felszínen on ground level

felszíni közlekedés overland transport

felszíni vízelvezetés surface water drain

felszívódik absorb

felszorító clamp

feltárás discovering

feltárás in-situ test

feltételes tentative (program)

feltölt (földdel) to fill in

feltöltés (fék) filling, re-charging (brake)

feltöltő hegesztés attachment weld, build up welding, resurfacing by welding

felújít refurbish, renovation

felújítás refurbish, renovation, reconstruction

felületi egyenetlenség surface roughness

felületi hiba surface irregularity

felületi, felszíni, felületes, felszínes superficial

felületjavítás resurface

felületmegmunkálás surface dressing

felüljáró overbridge, overpass

felülnézet overview, top view

felvágott váltó partially opened switch rails

felvételi épület passenger building, station building

felvonható híd drawbridge

felvonulás site installation, plant installation

fém elválasztó elem steel barrier

fenék (alapozás, alépítmény) foundation

fenntart, eltart, karbantart maintain

fenntartás maintenance

fényjelző colour-light signal, light signal

fénysorompó light barrier, light signal

fénysorompós útátjáró traffic lights operated level crossing

fényvisszaverő védőmellény reflecting safety-jacket, high visibility vest

fényvisszaverődési tényező sign surface reversible luminance factor

ferde alátétlemez inclined baseplate

ferde inclined, angled

ferde sík continuous gradient, inclined plane (line)

feszített betonalj prestressed concrete sleeper

feszítő rugó tension spring

feszítőpászma strand

feszítőrúd stretcher, crowbar

feszmentes no voltage

fesztáv, támaszköz, nyílás span, clearance, bay (hídnyílás)

fesztávolság span

fesztelenítés breathing, relaxation, stress release

feszültség alá helyezés charging, placing under voltage

feszültség strain, stress, tension

feszültségcsökkentés reduction in voltage

feszültség-mentesítés, feszmentesítés stress relief, release

figyelmeztet warn

figyelmeztetés caution, warning

finom subtle, fine

finomrendezés final arrangement

finomzúzalék broken ballast, crushed stone

fix oszlop, felmérési jel survey mark

fix saru fixed bearings

fizikai munkás manual worker

fluoreszkáló fluorescent

fmk-007 mérővonat fmk 007 measuring car

fmk-007 vágánygeometriai mérőrendszere track geometrical measuring system of fmk-007

fogadó állomás destination, termination point

fogadó vágány arrival track, reception track

fogaskerék cog wheel, toothed wheel

fogaskerekű vasút rack railway

fogatókar catch, handle

foglalt vágány occupied track

foglaltság busy signal, occupancy, occupation signal, signalling occupation

fogó pincers

fojtás packing

fokozatosan increasingly, gradually

folyadékfék hydraulic brake

folyamat ábra flow chart

folyamat procedure

folyamatos karbantartás current maintenance

folyamatosan összehegesztett sín continuous welded rail = CWR

folyásfenék invert level

folyáshatár, folyási határ yield limit yield point, yield strength

folyóka bottom channel

folyópálya, vasúti pálya permanent way

folyóvágány running rail, plain line, running track

folytonos ejtés continuous gradient, inclined plane

folytonosság megszakadás discontinuity

folytonossági fékpróba continuity test (brake)

fordító állomás (függővasút, drótkötélpálya) line-end station, terminal station (cable railway, aerial ropeway)

fordító hajtómű reversing gear

fordító vágány reversing siding, setting-back track, turnback siding

fordítókorong turntable

fordított, hátoldali, hátlapi reverse

fordulás recourse to

fordulat turn-round

fordulatszám rating

fordulóállomás station where trains reverse direction

forgalmi akadály disruption to train movements

forgalmi baleset operating accident

forgalmi szolgálattevő station inspector

forgalmi vágány running track, through track

forgalmon kívül, üzemen kívül out of service

forgalom korlátozás traffic restriction

forgalom running, traffic

forgalomátterelés traffic assignment, traffic transfer

forgalomba helyezés putting into service, putting into operation

forgalomirányító lámpa traffic light

forgalomnak átad open to traffic

forgalomterelés, forgalomkorlátozás traffic diversion, traffic detour

forgás spin

forgatónyomaték, forgató nyomaték torque

forgócsap axle pin, bogie pin, pivot

forgódaru revolving crane

forgóváz, forgózsámoly boogie

forgóvázas jármű boogie vehicle

forma gyártás mould production

fő vágányút priority route

főépítésvezető senior site engineer

főfokstabilizátor thermostatic regulator

főkapcsoló manually-controlled switchgroup, master controller

földalatti vasút metro, subway, underground railway, underground

földcsuszamlás landslide

földelés connection to earth, earthing

földelőkábel earthing cable

földfejtés earth excavation

földi terrestrial

földkiemelés, fejtés excavation

földmunka earthwork, formation, groundwork

földmunka tükör formation level

földmunkagép earthwork machine

földrajzi magasság altitude

földrajzi szélesség latitude

föld-tömeg earth quantity

földút earth road, unpaved road

földvezeték earth cable

főmegszakító main circuit-breaker, main switch, master circuit-breaker, power contactor

főpálya, főpályaszakasz, folyópálya main (line)

főpályamester chief track master, district main inspector

főtechnológus chief technologist

főtengely major axis

fővágány main line

fővállalkozó main contractor

fővonal line of route, main line, trunk line

frakció fraction

furathossz length of bore hole

fúrógép boring machine

futási szelvény running profile

futásidő group delay

futásteljesítmény kilometric performance, running performance

futóél running edge

futófelület hibái rolling-surface defect

futófelület running plane, running surface

futóképes suitable for running

futómű running gear

futósín, amin van terhelés running rail

fuvarlevél delivery note

függesztő (felsővezeték) auxiliary wire

függesztő távolság (felsővezeték) distance between droppers, dropper spacing (catenary)

függőhíd suspended bridge, suspension bridge

függőleges elmozdulás vertical displacement

függőleges gyorsulás vertical acceleration

függőleges irányú komponens vertical component

függőleges lekerekítő ív vertical curve

függőleges vízelvezető vertical-drainage

függőleges vonalvezetés, magassági szintbehozás vertical alignment

függővasút suspended railway

függvényében as a function of, depending on

fülke cabin, compartment

fülkés és termes kocsi vehicle of mixed construction

fülkés kocsi compartment coach

füst fumeG, Gy

gabona bread crop

garancia guarantee

garancia levél, kezesség letter of indemnity

garanciális felülvizsgálat guarantee inspection

garázs depot, garage

gát dam, impediment

gátol, akadályoz impede

gátol, akadályoz, késleltet, feltart hinder

gáz visszatartás gas entrapment

gázbuborék blowhole

gazdálkodni manage

gazdasági economic

gazdasági hivatal economic office

gazdasági vasút light railway, military railway

gázhegesztés torch welding

gázmentesít degas

generálkivitelező general contractor

geo csavar T-screw

geo szorító lemez geo clamp, pressing plate

geodéta, földmérő surveyor, geodesist

geodézia geodesy, geodetics, land surveying

geodéziai mérés geodesic survey, geodetic survey

geofizikai geophysical

geoháló geomesh

geometriai váltócsúcspont theoretical point of deviation of switch

georács geogrid

geotechnika geotechnics

geotextília geotextile, textile protective layer

gép machine

gépállásidő downtime

gépész mechanic

gépészet mechanical engineering

gépészmérnök mechanical engineer

gépi machined, mechanical

gépi vágányszabályozás mechanical track adjustment

gépmenet running light

géppark fleet

gépüzemeltető operator

gerenda beam, girder

gerendahíd, gerenda híd girder bridge

gerinc hálózat main line network

gerinc ridge

gerinclemez web-plate

gerinclemezes híd plate-girder bridge

golyóscsap ball-end

gömbalakú, gömbölyű spherical

gömbcsukló ball joint

görbe crooked

görbület (ívé) curvature

görbület mértéke degree of curvature

gördülés roll, rotation

gördülési kontakt fáradás rolling contact fatigue = RCF

gördülő állomány rolling stock

gördülőanyag equipment, rolling stock, stock

görgő roller, roller type

görgő sorompó crossing gate on wheels, rolling barrier, rolling gate, sliding barrier

görgős csapágy roller bearing

görgős váltóállító switch setting/supporting roller

görgősor roller bed, roller conveyor

göröngyös bumpy

gőzdaru steam crane

gőzfék steam brake

gőzmozdony steam traction unit, steam locomotive

gőzvontatás steam traction

grafikon graph, diagram

grafikus felhasználói interfész GUI = Graphical User Interface

gumiabroncs pneumatic tyre, rubber tyre, tyre

gumiabroncsos jármű pneumatic-tyred vehicle

gumibetétes gömbcsukló articulated rubber joint

gumibevonatú keresztalj rubber-coated sleeper

gumielemes útátjáró rubber block level crossing

gumilemez rubber plate

gyalog bejárás track section patrol walk, inspection on foot

gyaloghíd foot bridge

gyalogos aluljáró pedestrian underpass, underpass for pedestrians

gyalogos felüljáró foot bridge, gangway, overpass for pedestrians

gyalogos híd footbridge, gangway

gyámkar bracket

gyanta gum

gyári jegy brand mark

gyártás construction

gyártási manufacturing

gyártási pontosság construction accuracy

gyártási sorozat design series

gyártási sorozat, gyártási lánc production line

gyártóműi manufacturer

gyenge áram light current, weak current

gyengítés attenuation

gyep sward

gyomirtás weed control, weed-killing

gyomirtószer, növényirtószer herbicide

gyorsan szilárduló fast hardening

gyorsfékezés emergency braking

gyorsítás, gyorsulás acceleration

gyorsított time-lapse

gyorsulás változás change of acceleration, jerk

gyorsvasút rapid transit, regional metro, suburban train

gyorsvasúti rendszer rapid transit system

gyök alátétlemez heel baseplate

gyök switch heel

gyöktávolság heel distance (offset)

gyújtás arcing

gyújtási szög firing angle

gyújtófeszültség arcing voltage, striking voltage

gyúlékony áru inflammable goods

gyűjtősín busbar, collecting bar

gyűjtővágány recessing siding

gyűjtővezeték bus-line

gyűrődés creasing, wrinklingH

habarcs mortar

hágcsó stepboard, footboard

hagyományos sínből készült keresztezési csúcs manufactured rail crossing

hajlás kiegyenlítő lemez slope equalizer

hajlás, hajlásszög inclination, angle of inclination

hajlásszög crossing angle

hajlékony flexible

hajlékonyság flexibility

hajlíthatóság flexibility, compliance

hajlító ellenállás bending strength, flexural strength

hajlítópróba bending test

hajlítószilárdság bending strength

hajlított linked, bowed

hajóhíd gang-plank

hajszálrepedés (fémen) hairline crack, shrinkage crack (metal)

hajtás drive

hajtókar catch, crank, handle

hajtómű drive, gar, gearing

hajtómű gearing, motion

hajtórúd rod

haladás iránya direction of travelling

haladási sebesség travel speed

hálókocsi sleeper, sleeping-car

hálózás meshing

hálózat mains, mesh

hálózati csatlakozó mains plug

hálózati kapcsolat mains connection

hálózati rendező pályaudvar network marshalling yard

hálózati szabályzat network statement

hálózati vágányzár terv plan of track possessions on the network, line blocking internal

hámlás (futófelületnél) scaling

hangelnyelő ágyazat sound-absorbing ballast

hangelnyelő anyag sound-insulating material

hangerő noise intensity

hangjelzés acoustic signal, beep

hangjelző készülék acoustic warning device

hangkisugárzás acoustic radiation

hangnyelő sound damper, sound absorber

hangnyomás szint sound exposure level

hangosan beszélni speak up

hangosbemondó loudspeaker

hangszigetelés noise insulation

hangszigetelő anyag sound insulant

hangteljesítmény sound power

hangtompító sound damper

hardver hardware

harmadik osztályú személykocsi third-class coach

harmadik sín third rail

harmadik sínes áramvezető rendszer third rail system

harmadik sínes vágány track with third rail

hármas kitérő three-throw turnout (switch)

hármas ötvözet trimetal

hármas three-way

hármas vontatás triple heading

háromszögelés triangulation

hasonlóság similarity, analogy

használ apply, be beneficial to

használat access, use

használatbavétel, használatba vétel placing in service, occupation

használaton kívül disabled, out of order, out of use

használaton kívül helyezett disused

használható hossz effective length, useable length

használhatóság usability

használt second hand, spent

használt vasút used railway

használt víz waste water

használtanyag raktár old material depot

használtvíz elvezetés draining of waste water

hasznos felület payload area

hasznos futár transport with payload

hasznos hossz, használható hossz clear length, useful length of track

hasznos nyomás working pressure

hasznos súly payload

hasznos teher effective load, live load, net load, net weight

hasznos térfogat usable space

hasznos vágányhossz usable length of track

hasznos, előnyös beneficial

hasznosítás utilisation

hasznosíthatóság exploitability

hasznosság usefulness

haszon benefit, interest

hatalmas huge, powerful, vast

hatályon kívül helyez reveal

hatálytalanít repeal

hatálytalanított unaffected

határ frontier, border

határállomás border station

határátlépő vonat penetrating service

határérték limit value, threshold

határidő closing date, time limit, deadline, term

határidőben on schedule

határidős dated

határoló limiter

határozat decision, resolution

határőr border guard, frontier guard

hatás action, impact, influence, exposure

hatás impact

hatástalan unaffected

hatékony effective, efficient, powerful

hatékonyság efficiency

hátlap back plane

hatlapfejű csavar hexagon-head screw

hatóanyag agent

hatóság authority

hatósugár influence radius

hátrafelé aback

hátrány drawback, inconvenience

hátrányos disadvantageous

hátrányos, káros, veszélyes harmful, adverse, prejudicial

hátsó él trailing edge

háttámla back-board

háttér background

havária emergency

heganyag, hegesztési anyag weld deposit

heganyag, varratfém weld metal

hegeszt weld

hegesztés átfedéssel lap welding

hegesztés kivölgyelődés mérés dip weld gauges

hegesztés welding

hegesztési pont welding spot

hegesztési varrat weld, weld collar, welding seam

hegesztett hosszúsín very long welded rail

hegesztett sínillesztés welded rail joint, welded joint

hegesztett szerkezet weldment

hegesztett welded

hegesztett, hézagmentes vágány track, welded track

hegeszthető weldable

hegesztő adag welding batch

hegesztő felszerelés welding equipment

hegesztő gép welding machine

hegesztő huzal welding wire

hegesztő pálca fill rod, welding rod, welding wire

hegesztő pisztoly welding torch

hegesztő szemüveg welder's goggles

hegesztő welder

hegesztőhuzal welding filler wire

hegesztőpálca welding rod

hegy tip, toe

hegyes szög acute angle

hegyesszögű keresztezés, kettős csúcssín diamond crossing

hegygerinc crest

hegyi állomás top station, upper station

hegymenet upward journey, upward run

hegyvidéki mountain

héjszerkezet monocoque construction

helyazonosítás position identification, positioning

helyben kezelt váltó hand-operated switch

helyből kezelt operated on site

helyesbítés corrigendum, rectification

helyettesít stand for

helyettesíthető exchangeable

helyhez kötött stationary

helyi hibák local defects, failures

helyiérdekű vasút local railway

helyigény space demand

helyileg meghatároz locate

helyiség premises, room

helykihasználás space utilization

helymeghatározás spotting, localization, position finding

helyreállít restore, reclaim

helyreállítás recovery, repairing, mending, restoration, reparation

helyrehoz recover, replace, rectify

helyretétel replacement

helyszínen készült, monolit, in situ

helyszínen on the spot

helyszínen végzett in situ

helyszíni szemle review on locale, inspection, exam on the spot, review on locale, exam

helyszíni szemrevételezés, helyszíni szemle, bejárás site inspection

helyszíni szigetelés hevederének előzetes szigetelése encapsulation

helyszíni tábla site information board

helyszíni vizsgálat inspection on the spot

helyszínrajz layout, site plan

helytelen improper

helyzetjelző marker light

hengerbetét cylinder jacket

hengeres cylindrical

hengerfenék cylinder back end

hengermű rolling mill

hepehupás bumpy

hernyóvarrat, hernyó varrat worm seam

heveder csavarozó fish bolting

heveder fish plate, rail joint bar, splice bar

hevedercsavar, heveder csavar fish bolt

hevedercsavar-lyuk fish-bolt hole

hevederes illesztés joint with fish-plates

hevederes lánc articulated chain

hevederes sínillesztés fishplated rail joint

hevederes ütköző fish-plated joints

hevederkamra fishing surfaces

hevederkötés applying joint bars, fish-plating, fish-plate joint

hevederrel összeköt fish a plate, fish

hézag gap, void, slack, clearance

hézaglemez gliding plate

hézagmérő feeler gauge

hézagminimum a vezetősín mögött check rail gauge

hézagnélküli vágány track, continuously welded track, continuous welded rail

hézagnélküli welded

hézagokban lévő interstitial

hézagolás grout

hézagtérfogat pore space

hiány default, absence, scarcity, lack, deficiency

hiányos defective, incomplete, deficient

hiányosság deficiency, imperfection

hiányosság megszüntetés settlement of faults, stopping of shortages

hiánytalanul completely

hiba deficiency, error, fault, imperfection

hiba, repedés, folytonossági hiba flaw

hibaarány error ratio

hibaelhárítás line fault service, trouble shooting

hibahányad error rate, fault rate, fault proportion

hibahely defect site

hibajavítás error correction

hibajavító rendszer error correction system

hibakeresés, hibaelhárítás debug, trouble shooting

hibás defective faulty, erroneous

hibás fék defective brake

hibás illesztés, össze nem illés mismatch

hibás teljesítési kötbér defects liability

hibásan működő malfunctioning

hibaszelvény error section, fault section

hibaszint error level

hibaszint malfunction level

hibátlan unfailed, perfect

hídbehajlás bridge deflection

hídburkolat bridge covering

híddaru gantry crane

hideg alakítással való szilárdítás strain hardening

hideg egyengetés cold straightening

hidegen hajlított coldly shaped

hidegen szilárdított acél work hardened steel

hidegmegmunkálás, hidegen megmunkálás keen, cold-work

hídépítés bridging

hídfa bridge sleeper, bridge tie (US)

hídfő abutment, land abutment, bridge head

hídgerenda bridge sleeper

hídkorlát bridge railing

hídmérleg hitelesítő kocsi track scale test car

hídpillér bridge abutment, bridge pier, pier

hidraulikus hydraulic

hidraulikus lengéscsillapító hydraulic damper

hidraulikus sínfeszítő hydraulic rail tensor

hígítás dilution

hirtelen abrupt, sudden

hirtelenfékező készülék snubbing device

hiteles genuine

hitelesít prove, certify

hitelesítés calibration, standardization, verification, validation, certification, attestation

hitelesítő authenticating

hitelesítő testület certification body = CB

hitelesség credibility, authenticity, truthfulness

hivatkozás quotation

hivatkozási szám reference number

hivatkozik refer, quote

hívójelzés calling sign

hóeke snow-plough

hófogó kerítés snow fence, snow shed

hóhányógép snowblower

holtfuvar empty traffic

holtidő dead time, idle time

holtsúly dead load, dead weight

hómaró rotary snow-plough, snowblower

homloklemez edge plate

homlokrakodó end loading platform, front-end loader, front end loading ramp

homogén homogeneous

homok sand

homokágyazat sand ballast

homokfúvás sandblast, sand blasting

homokfúvásos módszer sand locking cleaning, sand locking cleaning

homokolás sanding

homokos kavics sand and gravel, sandy gravel

homokos kavics védőréteg protecting course of sandy gravel

homorú concave, hollow

homorúság, homorulat concavity

hóolvasztó snow melting

hordalék alluvium, debris

hordalékos alluvial

hordozható portable

horgany zinc

horganyzás galvanisation, zinc coated

horgas lemez hooked baseplate

horgonycsavar, horgony csavar anchor bolt, anchoring screw

hornyos serrated

horog claw, fishing hook

horoggal, kampóval megfog, megragad hook

horony channel, groove, slot

horony, üreg pocket

horonybevonat slot coating

horpadás nick

horzsolódás gall

hossz- és keresztcsatlakozás longitudinal and cross joint

hossz length

hosszában lengthwise

hosszabbodás elongation

hosszalj longitudinal sleeper

hosszgerenda longitudinal timber, stringer

hosszlánc catenary

hosszlemez longitudinal plate

hosszlépték scale of length

hosszmerevítő gerenda auxiliary longitudinal member

hossz-metszet profile

hossz-szelvény gradient profile, longitudinal section, longitudinal profile

hossz-szivárgó longitudinal drain

hossztartó longitudinal beam, longitudinal girder, stringer

hosszúkás, hosszirányú lengthwise

hosszúsín felszedő és lerakó equipment for loading long welded rails

hosszúsín long welded rail

hosszúsínes vágány long welded rail

hosszútávú long-term, long-distance

hosszváltozás change in length

hozam receipts, revenue, yield

hozzáférés access

hozzáférhetetlenség unavailability

hozzáférhető accessible

hozzáilleszt adapt

hozzárendel assign

hozzátapad adhere

hozzávezető vágány approach track, entry line

hőálló festék heat-resistant paint

hőálló refractory

hőáramlás convection

hőcserélő heat replacer

hőerőgép heat engine, thermal engine

hőfok temperature

hőhatás övezet heat-affected zone

hőhatásfok thermal efficiency

hőkezelt heat treated

hőkezelt sín heat treated rail

hőkifúvó heat blower

hőmérő thermometer

hőmérséklet határok temperature limits

hőmérséklet temperature

hőmérsékletet mér take temperature

hőmérsékleti thermal, temperature

hőrepedés hot tear

hőszigetelés heat insulation, thermal insulation

hőszigetelő anyag thermal insulant material

hőszigetelő burkolat heat-insulating lagging

hőtágulás expansion, thermal expansion

hővédelem heat insulation

hővezeték heat tube, heat duct

hővezető heat conveying

hulladék debris, wastage, waste

hulladékégető incinerator

hulladékgyűjtő litter box

hulladékkezelés waste management

hulladéklerakó waste disposal site

hullámhossz wavelength

hullámos kopású sín corrugated rail

hullámos sínkopás corrugation

hullámosodás corrugation, undulation

hullámtörő (gát) breakwater

húr chord

hurkolt hálózat grid system, mesh network

húrközép eltérés, húrmagasság mérés mid chord offset

hurokvágány loop, reverse loop, terminal loop

húrozás chording

húz draw (drew drawn)

huzal tendon

huzaladagoló wire feed

húzás traction

húzó feszültség pulling strain, tensile stress

húzó, nyújtó teszt tensile test

húzóerő (felsővezeték) wire tension

húzófeszültség tensile stress, tension

húzószilárdság, szakító szilárdság tensile strength

hűtőanyag coolant

hűtőfolyadék coolant fluid, coolant, refrigerant

hüvelyes ütközőtok buffer boxI, Í

ideiglenes egyenvágányú közlekedés temporary single-line working

ideiglenes forgalomba helyezés opening to traffic temporarily

ideiglenes sebesség korlátozás provisional speed restriction

ideiglenesen provisionally, temporarily

idényforgalom seasonal traffic

idényvonat dated train, seasonal train

idő előtti fékezés premature application of brake

időalapú, idő alapú time-based

időközben in the meantime, meanwhile

időmérleg time budget

időpont appointment, date, moment, time

időrendben chronological order

időszak period

időszakos forgalom seasonal traffic

időszakos intermittent, periodic, provisional, temporary

időszakos vizsgálat periodic inspection

időtartam duration, term

időzítés time out

igazít adapt

igazol certificate, certify, verify

igazolás verification, justification, certification

igazolt acknowledged

igazolva, igazolt certified

igény demand

igénybe vesz make demand on sg, have resort to sg

igénybevétel load, loading, strain, stress

igénybevett vasút railway used

igényel apply for, call for, claim, demand, require

igényes demanding

igénylő applicant

ikeraljas illesztés double sleeper joint

ikermozdony double locomotive

ikerváltó coupled points

iktatószám registration number

illeszkedés fitting, abut, seat, match

illeszt graft, fit

illesztés joint, seating, splice, rail joint

illesztési hézag joint gap

illesztési hézag szabályozása joint setting

illesztési joining

illesztési lépcső dip (at rail joints)

illesztési tényező matching coefficient

illesztett kettős karimájú üreges tengely assembled double-flanged hollow shaft

illesztő alátét shim

illesztő betét conforming pad

illeték, díj, jutalék duty, cess, fee

illetékes authorized

illetékesség competence

illetéktelen unauthorised, incompetent

impulzus csúcs spike

impulzus impulse

index index, indices (többes szám)

indít start, launch

indítás starting, launching

indítás, újraindítás restart

indítási ellenállás breakaway force

indítási távolság start zone

indító nyomaték starting torque

indítóerő wheel deflection force

indítójel switching command

indítókar transmission crank

indulás starting

indulási peron departure platform

inflexiós ív reverse curve

információs iroda enquiry office

ing shirt

ingadozás fluctuation

ingajáratú kocsi shuttle-service wagon

ingás, rezgés oscillation

ingatlan real estate, property

ingatlanvagyon real assets

ingavonat commuter train, shuttle train

ingavonat shuttle-service train, push-pull train

ingázás commuting

ingázik commute

injektálás, cementpép bepréselése jet grouting

injektáló cső grouting tube

intenzitás intensity

intermodális közlekedés intermodal traffic

intervallum interval

intézkedés dispatch, measure, provision, arrangement

intézkedési terv action plan, ordering plan

intézkedik dispose, make arrangement, take measures, take action

iparos artisan

iparűzési adó trade tax

iparvágány industrial siding, private siding

iparvasúti mozdony industrial locomotive, works locomotive

irány alignment, direction

irányadó authoritative, normative

irányelv directive, guideline

irányhiba direction fault, directional fault

irányítás guidance, orientation

irányító ember (munkagép vezetőjének segít) banksman

irányított directional

irányszabályozás direction regulation, realignment

irányú directional

irányvágány allocation track, marshalling track

irányváltás reversal, reversing

irányváltó kar reversing lever

irányváltó reversing gear

irányvonat direction train

iroda office

ismertető guide

ismétel revise

ismétlődő repetitive, recurring, recursing

ív curve

ív eleje origin of the curve

ívbe állás curve negotiation

ívelés bow

ívellenállás rolling resistance in curves

ívelt bolted

íves circular

íves csúcssín curved tongue

íves és egyenes közbenső sín curved closure rail, straight lead rail

íves kisülés flashing curved stock rail

íves vágány arc, curved track

íves vágányátszelés non-standard diamond crossing

íves vágánykapcsolat cross-over between curved tracks

ívesített kitérő bent turnout, curved turnout

ívesített precurved

ívhegeszt arc weld

ívhíd arch bridge, arched bridge

ívhúzás arching

ívmagasság chordal height, deflection height, versed sine

ívmagasság, nyílmagasság, húrmagasság versine

ívpótlék curve supplement

ívsín bent rail

ívsugár arc radius, curve radius

izolálás insulation

izometrikus isometric

izoterm, izotermikus, azonos hőfokú isothermalJ

járda kerb, pavement, sidewalk

járdaszegély curb

jármű jóváhagyás vehicle authorization = VA

járműjavító railway workshop

járműpark fleet

járműütközés end-on collision, head-on collision

járművezető driver

járólemez (mozdony) deck of locomotive, footplate

járólemez walkway

járópalló footway, walkway

járósík, futófelület, keréktáv tread

járósín running rail

javít accommodate, amend, fettle, repair

javítás correction, reparation

javítási munka repair/remedial works

javító munkálatok remedial works

javítóhabarcs repair grout

javítóréteg improving layer

javított improved

javítóvágányok maintenance sidings, repair sidings

jegesedésgátló adalék de-icing agent

jegyzőkönyv report, protocol, record

jel signal, trace, sign

jeladó transmitter

jelátalakító transducer

jelenléti ív attendance sheet, attendance list

jelentés notification, report

jelez indicate

jelfogó csappantyú relay shutter

jelleg nature, attribute

jellemző characteristic, attribute

jellemző érték parameter

jelmagyarázat key to signs, legend

jelöl mark

jelölés marking

jelöletlen közművek unmarked public utility lines

jelzés indication, sign

jelző alapállás main aspect

jelző signal

jelzőhíd signal bridge

jelzőkapcsoló signal-circuit controller

jelzőkereszt (üzemen kívüli jelzőknél) St Andrew's cross

jelzőkürt horn

jelzőlámpa tell-tale lamp, pilot light, signal lamp

jelzőőrház signal box

jelzőt üzemeltető személyzet signaller

jobboldali right-side

jobbos diverging to right, right hand

jobbos kitérő right hand turnout

jog right

jogi legal

jogi személy entity, legal entity

jogorvoslat remedy

jogos equitable, legal, legitimate

jogszabály rule, statute, measure

jogvita right debate

jól kimunkált well developed

jótáll, kezességet vállal go/stand surety for sy

jótállás guarantee

jótállás, biztosíték, kártérítés, jóvátétel indemnity

jóváhagy approve

jóváhagy, hozzájárul endorse

jóváhagyás approval, validation

jóvátétel reparation

jövedelem, bevétel revenue

jutalék, járandóság, illeték premium, allowanceK

kábel (villamos) electric cable

kábelcsatorna duct

kábelelágazó doboz coupling box

kábelezés cabling

kábelfektetés cabling

kábelhíd suspended bridge

kagylós shelly

kagylós törés (HC miatt) shelling

kagylósodás shelling

kalauz guard, guide, ticket-inspector, dispatcher, controller ... conductor (US)

kalibráció calibration

kalibrációs calibration

kalibrálás, calibration, standardization, gauging

kampós csúcssínrögzítő inside locking, point lock

kampós csúcssínrögzítő point lock

kanyar, ív curve

kanyarodik a pálya track is bending

kapacitást biztosító szervezet entity providing resources

kapacsolás trimming

kapcsolás coupling, switching

kapcsolási vázlat block diagram

kapcsolat (tengely) coupling

kapcsolat connection, linking, junction

kapcsolat oldása declutching, disconnection

kapcsolattartó személy contact person

kapcsolható switchable

kapcsolóállomás switching station

kapcsolóáramkör commutation circuit, switching circuit

kapcsolóasztal control desk, driver's desk, control panel

kapcsolóberendezés (drótkötélpálya) coupling device

kapcsolóberendezés switch gear

kapcsolódugasz coupling jack, coupling plug

kapcsolófej coupler head

kapcsolóhenger control cylinder

kapcsolórész switching section

kapcsolórúd coupling rod

kapcsolószer fastening

kapcsolótér switching area

kapcsolt conjugate, coupled

kapcsolt csúcssínek switch with connected blades

kapcsolt kerékpár couple axle

kapcsolt kitérők coupled points

kapcsolva attached

kapilláris hálózat subsidiary network

kapilláris vízfelszívás capillary penetration of moisture

kapocs, bilincs szorítókengyel, kengyel clamp, clip

kapocsfeszültség terminal voltage

káprázásvédő anti-dazzle device

kapupillér door pillar

kapuzat mouth

kár damage, harm, loss

kar post bracket

kár, rongálás damage

karbantartás és javítás M&R = maintenance and repair

karbantartás maintenance

karbantartás, javítás és rehabilitáció MR&R = maintenance, repair & rehabilitation

karbantartó maintainer, fitter

kardán tengely cardan shaft

karfa hand-rail

karima (csapágyaknál) shoulder ring

karima (cső) collar

karima, nyomkarima flange

karimás booted

karimás csőkötés flanged joint

karmantyú collar

karó, cölöp stake

karom claw

káros damaging, detrimental, harmful

karos jelző signal displayed

karos kapcsoló lever switch

károsít damage

károsodás damage, degradation

kárpótol compensate, off-set

kártalanítás compensation for damage, indemnification

kártérítés consequential damage

kártérítési compensatory

katalizátor catalyst

katalizátor catalytic converter

kavics gravel, ballast chipping, chips, flint, pebble

kavicságyazat, kavics ágyazat gravel ballast, gravel bed

kavicsbánya ballast pit

kavicsos homok gravelly sand

kavicsréteg gravel layer

kavicsvilla ballast fork

kellékek accessories

keményít hardened

keményített fejű head hardened

keménység, ellenállás, szívósság, durvaság hardness, toughness, stiffness

kémpróba sampling

kenés greasing, lubrication

kengyel bridle, clip, stirrup

kengyel clamp

kengyeles kihorgonyzás anchorage

kengyelvas stirrup-piece, strap

kenőanyag grease, lubricant

kenőberendezés lubricator

kenőolaj lube oil, lubricating oil

kényszer, erőszak pressure

kép illustration, image, picture, relief, view, frame

képelem pixel

képernyő monitor, screen

képesítés qualification, competence, ability, facility, capability

képkocka frame

képlékeny plastic

képlet formula

képvisel represent

képviselet representation

képzés composing, derivation, forming

képzettség qualification

kéregvasút semi-metro

kerék által működtetett elektromos váltóállítás treadle

kerék és sín közötti adhézió mérésére szolgáló eszköz treadle

kerék kipörgése wheel slip

kerék wheel

kerekabroncs biztosítása to fasten the tyre with a spring clip

kerékabroncs felületének kúpossága conical tread

kerékagy axle-box, hub

kerékagy karima shaft flange

kerékkipörgés elleni védelem wheel slip protection

kerékkipörgés okozta sínfejkárosodás engine burn

keréklap wheel flat, flat

keréknyomás wheel load

kerékpár (ragasztott zsugorkötésű, könnyű) light axle attached by gluing

kerékpár wheelset, wheel set

kerékpárút (vágány mentén) cycle lane, cycle path

kerékprofil wheel geometry, wheel profile, profile

keréktalp tread, wheel tread

keréktárcsa wheel centre, wheel body, wheel disc

kerékterhelés wheel load

keréktest wheel centre, wheel body

kerékvédő wheel guard

kérés request

kereskedelmi commercial

kereskedelmi és iparkamara chamber of commerce and industry

kereskedelmi forgalom market

kereskedelmi igazgató sales manager

kereszt cross

keresztalj (pálya) cross sleeper, cross tie, tie (US), sleeper

keresztalj alsó síkja underneath surface of the sleeper, underside of the sleeper

keresztalj felfekvése az ágyazatban sleeper bed

keresztalj felső síkja upper surface of the sleeper

keresztalj nélküli felépítmény sleepersless superstructure

keresztcsukló cardan joint

keresztezés crossing

keresztezés kitérőben frog

keresztezés szöge frog angle

keresztezési állomás station with passing loop

keresztezési csúcs crossing, crossing diamond, crossing frog, crossing point

keresztezési csúcs switch diamond

keresztezési csúcs vége switch end of a turnout

keresztezési pont crossing point

keresztezési szög crossing angle

keresztezési tömb crossing block

keresztezett karú áramszedő crossed-arm pantograph

keresztező állomás junction station

keresztező intersecting

keresztező vonat (egyvágányú vonal) opposing train

keresztfej piston, cross-head

keresztfurat cross-hole

keresztgerenda cross-bar, transom

keresztirány cross direction

keresztirányú ellenállás lateral resistance

keresztirányú felfüggesztés cross suspension

keresztirányú transversal

keresztkötés crossbond

keresztmerevítő cross-bar

keresztmetszet cross section

keresztmetszeti terület cross-section area

keresztszelvény cross-section

keresztszivárgó transversal drain, cross drain

kereszttartó cross-girder, cross-bearer

keret box, framework, rack

keretfeltétel framework condition

kerethíd box girder bridge, portal bridge

keretmunka, keretszabályozás, keretszerkezet framework

keretszerződés general contact

kerület circumference, perimeter

kerülőút, kerülő út by pass, by-pass, deviation

kerülőútra irányított forgalom diverted traffic

kerülővágány, kerülő vágány loop line, passing loop, siding

kérvény application

késedelem, késés delay

késedelmes latesome

késedelmi kamat interest on overdue payments, late charges, default interest, interest for default

késedelmi kötbér delay damages

keskeny nyomközű vonal narrow-gauge line

keskeny nyomtáv, keskeny nyomtávolság narrow gauge

keskeny nyomtávolságú vágány narrow-gauge track

keskeny strait

késleltet inhibit

késleltet, gátol retards

késleltetés retention

késleltetési idő delay time, retention time

késleltetett delayed

kész accomplished

készelem prefabricated

készenlét readiness, stand by

készlet kit, batch, pool

készlet, állomány, részvény, alaptőke stocks

készlet, garnitúra suit

készpénz költség cash cost = CC

készrejelentés completion notification

készülék device

készültség readiness

kétalfás líra increased angle gathering road

kétállású érintkező two-position switch

kétértékű váltó bivalent switch

kétfejű sín bull head rail

kétféleképpen in two ways

kétlépcsős áramszedő bi-level pantograph

kétoldalas betáplálás dual power supply

kétpólusú bipolar

kétrendszerű pálya bivalent track

kétrészes two-part, two-parted, two-piece

kéttengelyű biaxial

kettős átszelési kitérőkapcsolat double cross-over, scissors crossing

kettős csúcssín mozgató berendezés (váltóban) split switches

kettős dual

kettős egység (vontató jármű) twin unit

kettős féktuskó kétrészes saruval tandem block

kettős féktuskós fék double-block brake, clasp brake, double shoe brake

kettős félsorompó double half-barriers

kettős karú áramszedő twin-arm pantograph, diamond pantograph

kettős keresztezés double crossing

kettős keresztezési csúcs obtuse crossing

kettős kitámasztású karos felsővezetéki oszlop contact wire mid-point anchor

kettős láncszem double-line suspension

kettős mozdony double locomotive

kettős munkavezeték twin contact wires

kettős oszlop coupled poles

kettős tengelyű futómű twin-axle running gear

kettős vágánykapcsolat double cross over, scissors crossing, scissors crossover

kettős vontatás double heading

kettősfejű sín bull-headed rail

kettőskeresztezés csúcsbetét szakasza set of obtuse crossings

kettősség dichotomy

kétutas jármű road-rail vehicle

kétütemű, két ütemű two stroke

kétvágányú alagút twin-tube tunnel

kétvágányú double track

keverék compound, mix

keverés blending, stirring

keverőgép mixing machine

keverőlapát mixing blade

keverőtelep mixing/batching plant

kevert compound

kezdet initiation, beginning, start

kezdeti initial

kezdeti sín parent rail

kezdő initial

kezdődik set out

kezdőpont starting point

kezel handle

kezelés (berendezésé) control operation

kezelés treatment, treating, handling, curing

kezelési idő curing time

kezelhetetlen unmanageable

kezelhetőség manageability

kezelő operator, handler

kezelő vágány secondary line, secondary track

kezelőfelület operation surface

kezelőpult console, operation console

kezes guarantor

kezesség letter of indemnity, surety

kezességet vállal go/stand surety for sy

kézhezvétel receipt

kézi manual

kézi váltó mechanical points

kézi villamos ívhegesztés manual electric arc welding

kiad assign

kiadás expenditure, publication, edition

kiadások hands out

kiágazó kitérő branching off turnout

kiágazó vonal branch, branch line

kiágyaz clear of ballast

kiágyazás clearing of ballast

kiágyazógép ballast-clearing machine

kialakít work out, create, form, shape

kialakít, csoportosít configure

kialakítás configuration, formation, build-up, forming, shaping

kiásás digging out

kibetonozás filling with concrete

kibocsát emit

kibocsátás emission

kibocsátó vasút issuing administration

kibővít amplify, expand

kicserél replace

kicserélő vágánycsoport relay yard, staging yard

kicsinyítés reduction

kidomborodó protuberant

kidudorodás protuberance, bulge, protrusion

kiegészít, kiegészítés, pótlás supplement

kiegészítés addition, complementation, supplementation

kiegészítő additional, auxiliary, complementary, supplementary

kiegészítő alállomás subsidiary sub-station

kiegészítő alállomás subsidiary sub-station

kiegészítő fék emergency brake

kiegészítő jelző subsidiary signal

kiegészítő sínrögzítő elemek track fastenings, auxiliary

kiegyenesítés straightening

kiegyenlít offset, off-set

kiegyenlítés balancing, equalization, offset, compensation

kiegyenlített sínkopás equalized rail wear

kiegyenlítő equalizing, balancing

kiegyenlítő rúd equalising rod (pantograph)

kiegyenlítő sín closure rail

kiegyenlítődik level off

kiegyensúlyozás compensation

kiemelés lift off, excavation

kiemelés lifting, raising

kiemelt emphasized, enhanced

kiengedés outlet

kiépít build up, establish

kiépíteni egy kitérőt dismantle a point

kiépített vonal upgraded line

kiértékelés evaluation, assessment

kifáradás fatigue

kifáradási határ endurance limit

kifejleszt evolve

kifizet discharge

kifizetés, elszámolás pay off

kifogás objection

kifogy run out

kifolyás outfall

kifolyik run off

kifolyócső exhaust pipe

kifúrás punching

kifúvó nyílás exhaust outlet

kígyózás (felsővezeték) stagger

kígyózás pályában winding, hunting, nosing

kígyózik snake

kígyózó mozgás hunting, crabbing, snaking

kihagy omit

kihagyás omission

kihajlás bending over, buckling

kihajlási próba, kihajlító próba buckling test

kihajlítás buckling, lateral flexion, wrinkling

kihasasodás, duzzadás, kidudorodás bulging, swelling

kihasasodás, szétnyomódás battering

kihasznál exploit, utilize

kihasználás exploitation, utilization

kihengerel roll out

kihorgonyzás anchorage

kihúzás drawing

kihúzó vágány lead track, dead end, shunting leg, turnout track

kiinduló vágány down line

kijárati vágány departure track

kijavít rectify, revise, set forth

kijelez display

kijelöl assign, designate, set out

kijelölés allocation, assignment

kijelölt assigned

kijelzés indication, display

kikapcsol switch off

kikapcsolás declutching, disconnection

kikényszerít enforce

kiképzés training

kikerül evade

kiköszörülés burn

kiköt stipulate

kikötés specification

kikötői vágány dock-side railway, dock railway

kiküldetési átalány disturbance allowance

kiküszöbölés elimination

kilátókocsi dome car

kilép resign, quit

kilépés quitting

kiléptető vasút transferor administration

kilométer számláló, útmérő, úthossz mérő odometer

kilométerkő mile post

kilométermutató distance table

kilométerszelvény, szelvényhatárok chainage, kilometer section, kilometer marker (US)

kilyukasztani a jegyet punch on a ticket

kimaradás absence, omission

kimenő feszültség output voltage

kimenő kábel lead-out cable

kimenő pólussaru trailing pole-tip

kimetsz, kiró excise

kimutatás report, statement

kintlévőségek receivables

kinyom, kisajtol extrude

kinyomódás detrusion, pressing out

kioldás relief

kioldó release

kioldó, megszakító disjunctor

kiosztás assignment

kipattogzás felszín alatti repedésekből shelling

kipattogzás hajszálrepedésekből spalling

kipattogzás peeling off, scaling, pitting, spalling, shelling

kipattogzás, hámlás pitting

kipattogzás, kitöredezés chipping

kipörgés spinning-off

kipróbálás experimentation

kipufogócső exhaust pipe

kipúposodás bump

kirakó vágány unloading siding

kirakodás unloading

kirostál sift out

kis- és középvállalkozások small and medium-sized enterprises = SME

kis nyílású of small span

kisajátít appropriate

kisajátítás expropriation, dispossession of property, land acquisition

kisegítő auxiliary, ancillary

kisegítő futómű emergency wheelsets

kiselejtez discard

kísérlet trial

kísérletezés experimentation

kísérleti bemutató projekt pilot project

kísérleti experimental, tentative

kísérő accompanying, concomitant, escort

kisiklás outsliding, derailment

kisiklasztó saru catch point, derailer

kisiklik jump the rails, run off the rails

kisimít, elsimít smooth out

kismértékű small-scale

kissugarú ív small radius curve, curve with small radius

kisugároz radiate

kisugárzás irradiance

kisugárzási pont radiant

kisvasút, gazdasági vasút, keskeny nyomtávú vasút light railway

kiszámláz impose

kiszélesedés, nyomcsatorna flare

kiszellőztet air

kiszerelt dismount, detached

kiszivárogtat leak

kiszolgálás serving

kiszolgáló vágány line serving a siding

kiszögelt váltó spiked switch

kiszuperál discard

kiszűr filter out

kitágul expand

kitakarás uncovering

kitámasztás strut

kitámasztó rúd stay-rod

kitámasztókar anchor arm

kitér evade

kitérés bias, deviation, offset

kitérés, elhajlás, behajlás, belógás, kilengés deflection

kitérési hely passing point

kiterjed expand, extend, spread

kiterjedés amplification, extension

kiterjedt comprehensive, extensive

kiterjeszteni extend

kiterjesztés spreading, broadening, expansion

kitermel exploit, excavate

kitermelés excavation

kitermelés, üzemben tartás exploitation

kitérő (háromállású) three-way switch, double-throw switch

kitérő (keresztezés) points and crossing, switch gear

kitérő ág branch line

kitérő egyenes irány main track, turnout straight direction

kitérő illesztés stock rail joint

kitérő irány diverging direction, switching section, diverging route, turnout direction

kitérő ívsugár turnout radius

kitérő kapcsolat single cross over

kitérő keresztezési csúcspontja actual tip of switch

kitérő lekötés fastening, clamping, anchorage

kitérő switch, points, turnout

kitérő szabad csúcssínnel (nem kapcsolt) switch with independent blades

kitérő szöge final inclination

kitérő turnout

kitérő vágány (állomáson, vonalon) passing track

kitérő vezérlőmű switch gear

kitérő vizsgálat inspection of turnouts

kitérőalj, kitérő alj turnout sleeper

kitérőcserélő gép turnout replacer machine

kitérők switches & crossings = S&C

kitérőkapcsoló berendezés switch gear

kitisztítás, átöblítés flushing

kitol push out

kitolás pushing out

kitölt fill in

kitöltés filling in

kitöredezés chipping, scabbing, crumbling, spalling, shelling

kitöredezés, HC okozta spalling

kitűz set out, mark out

kitűzés setting out, marking out, pegging out

kitűzési helyszínrajz setting layout

kitűzni (geodézia) stake, mark

kiürít, kivon evacuate

kivág fell

kivájódott kerék hollow wheel

kivájt cored

kiválasztás choice, selection

kiválasztó selecting, selective

kiváltás replacement, substitution

kivéd prevent

kivérzés, elszíneződés bleeding

kivételes esemény exception

kivetődés buckle, track buckling

kivezető cső discharge duct

kivilágítás illumination, lighting

kivitelez carry out, implement

kivitelezés construction, execution, implementation, completion, carriage

kivitelezési munkák construction work

kivitelezési terv construction design

kivitelezésre alkalmas terv good for construction design = GFC

kivitelező, vállalkozó, szállító contractor

kivitelezői szerződés building contract

kiviteli engedély export certificate

kiviteli terv construction design/plan, building plan, working plan, execution plan

kiviteli tervdok definite project plan

kiviteli ütemterv time schedule, building programme

kivon abstract, deduct, subtract

kivonat extraction, withdrawn

kivölgyelődés cupping, rabbet, dipped

kivölgyelődött hegesztés dipped weld

kizár exclude, rule out

kizárás, belépés-felvétel exclusion

kizárólagos exclusive

kizárólagos jogot élvez enjoys exclusive right

kizsaluzás demoulding

kóboráram, kóbor áram stray current

kockakő paving-block

kockakő útburkolat block-pavement

kockázat hazard, risk

kockázat kiértékelő testület risk assessment body = RAB

kocsi coach

kocsi leválasztása a vonatról, szétkapcsolás cut, uncouple ... vehicles from train

kocsi, kasztni truck

kocsifelvonó wagon elevator, wagon lift

kocsijavító műhely carriage and wagon workshop

kocsiponyva tarpaulin

kocsirakomány car load, wagon-load

kocsirendező marshalling yard shunter

kocsiszekrény car body

kocsiszín car barn, carriage shed

kocsivontató capstan, car puller

kohászat metallurgy

kohó furnace

kombi estate car

kommutátor collector, commutator

kompenzálás compensation

komposztálható compostable

kompozit composite

komprimál, összenyom press

kondenzátor condenser

konform conformal

konnektor plug, socket

konszern group

konténer pályaudvar container terminal

konténerszállító kocsi container-carrying wagon, container wagon

konvertálás conversion

konzerváló preservative

konzol corbel, bracket

konzolos cantilevered

konzolos híd cantilever bridge

konzoltartó cantilever beam

konzorcium consortium

kooperáció construction meeting

koordináció coordination

koordinációs intézkedési terv coordination action plan

koordinált integrated

koordináta coordinate

koordináta rendszer coordinate system

kopás abrasion, attrition, wear (and tear)

kopás, hasadás tear

kopásálló wear-resistant

kopásállóság resistance to abrasion, wear resistance

kopási határ limit of wear

kopási szilárdság resistance to wear

kopófelület (munkavezetéken) sliding surface

kopogtatás tapping

kopott nyomkarima worn flange

kopott worn

koptató abrasive

koptatólemez wear plate

korábbi állapot status quo

korábbi késés okozta késés reactionary delay

korhadt decayed, rotten

korlát platform, barrier

korlát railing

korlátlan unconfined, unlimited

korlátolt felelősségű társaság, kft. limited liability company, ltd.

korlátozás, megszorítás derogation, limitation, restrain

korlátozó restrictive

korlátozott restricted, limited

kormányszelep distributor valve, triple valve

koronaszélesség width of formation

koronaszint formation, formation level, surface of formation

korrekció correction

korreláció correlation

korrigálás correction

korrózió corrosion

korróziós bemaródás corrosion pit

korszerűsít upgrade, update

korszerűsítés modernization, updating

korszerűsített updated

korszerűtlen obsolete

kosárív curve, compound

kotró kanál shovel

kovácsol forge

kovácsolás forging

kölcsön loan

kölcsönhatás interaction

kölcsönösség reciprocity

költség charge

költségek costs

költség-haszon cost-profit

költséghatékony cost effective

költségráfordítás outlay

költségtervezés cost planning

költségvetés calculation, estimate

kőműves brick layer

könyök elbow, knuckle

könyöksín joggled rail, wing rail

könyöksín wing rail

könyöksín, elágazó sín, villasínek wing rail

könyöktörés pontja knuckle

könyvel keep the account

könyvelés book keeping

könyvelő accountant, book keeper

könyvvizsgálat audit

köralakú, kör alakú circular

körbeforgat circulate

körívsugár radius of curvature

környék vicinity, surroundings, neighbourhood

környezet surroundings, environment

környezetbarát environment friendly

környezeti ambient

környezeti hatástanulmány environmental effect study

környezetvédelem environment protection

környezetvédelmi engedély environmental permit

köröz circulate

körülbelül, kb. circa, cca.

körüljáró vágány loop line

körülmény circumstance, condition

körülvevő surrounding

köszörül grind

köszörülés (erősen befékezett kerék) sliding

köszörülés grinding

köszörülési abrasive

köszörülési nyom engine burn

köszörűs grinder

köt (beton, cement) bind

köt bond, hardened

kötbér indemnity, penalty for delay

köteles be obliged to

kötelezettség charge, bond, obligation, liability, commitment, undertaking

kötelezettség nélkül without prejudice

kötelezettséget vállal enter into an engagement

kötelezi magát bind oneself

kötelező obligatory

kötelező útvonal mandatory route

kötelező vkire be binding on sy

kötélpálya suspended railway

kötés binding, stitch

kötés, ragasztás bond

kötőanyag binding material, stowing material

kötőanyag, kötés binder

kötőelem bonding unit, tie-element

kötőgerenda cross girder

kötőréteg binder course, bonding layer

kötőtelep trimming yard

kötött réteg bound layer

kötött talaj frictional soil

kötöttpályás jármű railbond vehicle

kötöttpályás közlekedés guided land transport

kötöttpályás rail-guided

kőváz aggregate, stone content

követelés account receivable, assertion

követelés, járandóság due

követelés, kárigény claim

követés tracking, following

következetesség coherence

következetlenség inconsistency

következmény outcome, consequence, implication

következtetés conclusion

követő tracker

kövezés, kövezet pitching

kövezett paved

közbejön, közbelép intervene

közbenső állomás intermediate station

közbenső interim

közbenső rész (kitérő) intermediate part

közbenső sín closure rail, intermediate rail

közbeszerzés public acquisition, public procurement

közbetét rail pad

közeg agent, medium

közel nearly

közelség proximity

közelségi kapcsoló proximity switch

közép central, median

közepes fair

középpont center

középponti szög deflection angle

középső mid, intermediate, central

kőzetkiemelés removal of rocks

közforgalmú public

közlekedés traffic

közlekedési mérnök civil engineer

közlekedik run

közmű utility

közműalagút, közműcsatorna duct for services

közműkiváltás public utility replacement/realignment, service diversion

közös collective

közös oldalú collateral

közös síkú coplanar

központ center

központi állítású váltó power operated points

közreműködés contribution, collaboration

közterület public spaces

közúti aluljáró railway bridge, underpass

közúti felüljáró road bridge, overpass

közúti híd overpass, road bridge

közúti mobil rosta road mobile riddle

közúti vasút, villamos light rail transit

Közúti-Vasúti közlekedési Vállalatok Nemzetközi Uniója Union International Road and Railway = UIRR

kőzúzalék crushed stone ballast, ballast chips, broken stone ballast

közvetett költség indirect cost

közvetít bring about an agreement, mediate, transmit

közvetítés transmission, telecast

közvetítő intermediary, transmitter, immediate, direct, outgoing

közvetítő vasút intermediate administration

közvetlen fék straight air brake

közvetlen leerősítés direct fastening

közszolgáltatás utility

kristályos crystalline

kritérium criterion, criteria (többes szám)

kulcsszemélyzet key personnel

kúp cone

kupé compartment

kúpos cone-shaped, conical

kúposság conicity

kúszás, sínvándorlás creep

kúszási terhelés creep load

külföldi external, foreign

külön special, specially, extra, separate, additional

különbözőség diversity

különbség separate, difference, variation

különleges vágányelemek, kitérők, átszelések stb. special track work

különösen especially, in particular, strangely

különszintű csomópont interchange

külsőleg externally

kültéri létesítmények outdoor installations

kürtjelző whistle board

küszöbérték threshold valueL, Ly

lábazati párkány plinth

lábkapcsoló floor switch, foot switch

laboratóriumi laboratorial

laboratóriumi vizsgálat laboratory test

lágy acél mild steel

lakatos smith

lakó és hálókocsi (építővonat) residential staff coach

lakóhelyi pótlék residential allowance

lakókocsi boarding car, living van, workmen's sleeping coach

lámpa light, spot

lámpatest lighting fitting

lánc chain

lángvágás oxycutting

lapátkerék impeller

lapburkolat flagstone paving, covering, pavement

lapos heveder flat fish-plate

lapos shallow

lapos talpú sín flat bottom rail

laposcsille push-car, trolley, truck

laposkerék wheel flat

lassítás deceleration

lassítás slackening of speed, slowing down, restricted speed running

lassújel signal warning to slow down to ... km/h

láthatatlanság invisibility

látható apparent, ocular

lavinafogó védőgaléria avalanche shed

lavinavédelem avalanche protection

laza kapcsolás loose coupling

laza sínleerősítés loose rail fastening

laza terítési vastagság loose laid thickness

lazulás loosening, slackening

leállás failure, outage, breakdown

leállás stopover, stoppage

leállítás prohibition

leányvállalat affiliated company, daughter company, subsidiary

lebegés levitation, safe levitation

lebegő floating

lebont dismantle, pull down, demolition

lebontás demolition

lebonyolítás transaction

léc lath

lecsökkent diminished

ledugózás plugging

leeresztő nyílás emptying

leértékel devalue, reduce

leesés elleni védelem falling down protection, grade (védőháló)

lefed cover up

lefokozás degradation

lefolyó csap draw-off cock

lefolyó csatorna house drain, trough

lefolyócső drain pipe, conductor

légáram, légörvény slip-stream

légbuborék air-pocket

légfék pneumatic brake

léghenger air-cylinder

legjobb végső ajánlat best and final offer = BAFO

legördíthető rollable down

legördül rolling down

legújabb helyzet, legkorszerűbb, csúcstechnológiájú state of the art

légvezeték lift wire, overhead wire, air cable

lehajlás deflection, dip

lehajlik deflect, bend down

lehajtható rakonca (hosszirányban) swivel stanchion

lehajtó - felhajtó slip ramp, exit ramp - entry ramp

lehalkít turn down

lehámlik peel

lehorgonyzás anchorage

lehorgonyzó csavar anchor bolt

lehorgonyzó csavar önzáró anyával anchor bolt with self locking nut

lehorgonyzó szakasz (sínfeszítésénél) anchor length

lehorzsol, lekoptat scuff

lejárat downstairs, expiration date

lejárati idő expiry date

lejáró descent

lejtés gradient, prone

lejtés, lejtő gradient, falling gradient, ascent

lejtmenet downward journey, downward run

lejtő downward gradient, slant, declination, slope

lejtő slope

lejtő, emelkedés gradient

lejtős rámpa gravity incline

lekerekít round off, fillet

lekerekítő ív chamfer curve, fillet radius

lekopás abrasion

lekötés anchoring, attachment, fastening

lelapít flatten

lélegző hossz stress transition length

lemállás peeling

lemaratás pickling, scouring

lemezborítás fairing, panelling

lemezes leválás spalling

lemezhíd slab bridge

lemezke, reve, pikkely, pehely, hártya flake

lemunkálás, lesorjázás, lenyesés, profilképzés trimming

lengés oscillation, vibration

lengéscsillapító (hidraulikus) hydraulic hunting damper, hydraulic damper

lengéscsillapító (olajos) oil damper, oil shock-absorber

lengéscsillapító damper, oscillation absorber, shock absorber, vibration damper

lengő felfüggesztés pendular suspension

lengő illesztés suspended joint

lengő sínillesztés bridge rail joint, bridge joint

lengőajtó plug door

lengőív link, slide

lenullázva be zeroed

lényeges substantial, relevant

lenyom gombot press the button

lenyom press down

leolvadás ablation

leolvasztás flashing

leolvasztó hegesztés flash welding, flash-weld

leolvasztó tompa hegesztés flash but weld, flash butt welding

lepattogzás peeling

lepattogzik peel

lépcső footboard, stepboard, stairs

lépcsős stepped

lépcsőzetes cascaded, step-like, stepped

lépcsőzetesen, lépésről lépésre stepwise

lépésköz step interval

lépték scale

léptékű térkép map on the scale of ...

lerak unload

lerakás deposition

lerakódás deposit

lerakóhely landfill

lerakóhely, szeméttelep dump

leromlik deteriorate

lerögzít strap down

lesorjáz deburr

lesorjázás deburring

lesüllyedt dipped

leszáll get off

leszállít cut down

leszállítás deliverance

leszállított ár sale price

leszámolás account

leszélez deburr

leszerel dismantle, discharge

leszerelés dismantling

leszerelhető demountable

leszorít clamp, stress

leszorítás depression

leszorító fastening

létesítési engedély construction permit

létesítmény utility

létesítményi mérnök project manager, site manager

levágás truncation

levágott vég crop

leválás pealing, spalling, stripping

leválás, eltávolítás, törés, tönkremenetel detachment

leválás, lehámlás, réteg leválás scaling

leválás, szilánk spall

leválasztás stripping

leválasztható detachable

leválasztódás, különválás segregation

leváló darab flap

levelesedés, repedés fissuring

levelezési cím letter address

levésés, ékelés, ékkel bontás, feszítés wedging

levesz get off

levezet deduce, derive

levezető drén carrier drain

levon subtract

levonulás a területről clearance of site

levonulás clean up, taking off

levonulás és újbóli felvonulás de- and remobilisation

lezár close down, close up, terminate

lezárás closure

lezárt kitérő locked point

lezárul close down, terminate

lezárva closed out

lézer laser

likvid eszközök intangible assets

lineárisan linearly

lokális hiba isolated defect, local defect

lokális hiba kiértékelés evaluation of local faults

lokális hibahely single spot

lokális hibák értelmezése explanation of local faults

lombhullató deciduous

lóvasút team railway

lökésgátló shock absorber

löket stroke

löketállító stroke-setting

lőtt beton shotcrete

lyuggatott punched

lyuk pit, hole

lyukasztás, átfúrás, sajtolás punching

lyuktágító reamerM

madárral ütközés bird impact

mag core

mag kernel, pith

magába foglal involve, comprise, embrace, imply, incorporate, embody

magas csúcssín high switch blade, total depth switch rail

magasabb rendű vminél superior to sg

magasépítési mérnök structural engineer

magasépítmény above-ground structure, building, superstructure

magasítás topping

magasperon high platform

magasság a sín felett height above rail

magasság altitude, depth, elevation, height

magassági csap altitudinal pin

magassági jel bench-mark

magassági kopás vertical (altitudinal) wear

magassági lépték scale of height

magassági vertical, altitudinal

magassági vonalvezetés vertical alignment

magfúró core drilling machine

mágneses fluxus szivárgás magnetic flux leakage

mágneses kapcsoló magnetic clutch

mágneses lebegtetésű gyorsvasút high-speed maglev system

mágnesesség mérés, magnetométeres mérés magnetometry

mágnesezhető magnetizable susceptible

mágnesporos repedésvizsgálat magnetic particle flaw detection

magszekrény core-box

Magyar Államvasutak Zrt., MÁV Zrt. Hungarian State Railways Co., MÁV Co. Ltd.

mállás disintegration, weathering

mappa folder

maradó alakváltozás permanent deformation

maradó residual

maradvány, maradék anyag residue

marás milling

maratás, metszet etch-pit, etching

maratásos, mart etched

márga loam

márka jegy brand mark

márkajelzés, védjegyezés branding

markoló grab

maró pungent, vitriolic

marós miller

martin acél open hearth

mártott dipped

másodfokú quadratic

másodlagosság subsidiarity

másodrendű second order

másodsorban on the other hand

másolat reproduction

masszív rugged

matematikai mathematical

matematikai metszési, keresztezési pont mathematical intersection point

mázol coat

meddő barren, muck, waste

meddőhányó debris heap, waist pile

medence basin

meder river bed

mederhíd river bridge, bridge spanning the bed river

mederszerkezet river bed structure

megakadályoz prevent, hinder

megakadályozás hindrance

megalakítás establishment

megalakulás reformation

megállapít state, ascertain, delimit, finding, assessment, establishment

megállapít, körülhatárol, kijelöl delimit

megállapítás, kijelentés, nyilatkozat statement

megállapítások, tapasztalat observations

megállapodás agreement, memorandum, convention

megállapodást köt conclude an agreement

megállapodik fix on, agree

megállási standstill

megállásjelző stop signal

megálló stopping place, stop

megállóhely stop

megálló-rakodóhely stop and loading places, loading stop

megbecsül (saccol) estimate

megbecsülés, kiértékelés assessment

megbíz vkit vmivel entrust sy with sg

megbízás mandate, authorization

megbízható dependable, reliable

megbízhatóság confidence, reliability, dependability

megbízhatóság, rendelkezésre állás, karbantarthatóság és biztonság reliability, availability, maintainability and safety = RAMS

megbízó constitutor, employer, purchaser

megbízó levél credential

megbízott commissioned, representative

megbont disrupt

megbontás demolition

megcserél, felcserél reverse

megcsúszás skidding, sliding, slip, slippage, slipping

megcsúszási távolság slip distance, slip limit

megdől incline

megdőlt tilted

megégés burn

megegyezés convention

megegyezik accede, equal to, correspond with, accord sy

megegyezőség conformity

megelőz prevent

megelőző fenntartás preventive maintenance

megelőző karbantartás első alkalmazásának időpontja TPI = time of first application of preventive maintenance

megelőző preventive, preliminary, previous

megelőző vágány passing track, overtaking track

megemelt inclined

megengedett alakváltozás/deformáció proof strain

megengedett legnagyobb terhelés tonnage rating

megengedett nyúlás maximum elongation

megengedett permissible

megengedett sebesség permissible speed

megengedett sínkopás rail wear tolerance

megengedett tengelyterhelés stipulated load

megengedhető allowable, admissible, permissible

megerősít affirm, amplify, verify, strengthening

megerősített strengthened

megerősödés intensification

megfékez curb

megfelel comply with, correspond

megfelelés suitability, adequacy

megfelelő acceptable, appropriate, competent, conform, suitable, respective

megfelelőség acceptability, conformance, compliance, conformity

megfeleltetés correspondence

megfelez mediate

megfigyel observe, monitor

megfigyelés observation, watching

megfigyelésen alapuló observational

megfigyelő observer

megfog handle, grip

megfogás clamping, restrain

megfolyás flow

megfolyik yield

megfordított inverted

meggátol preclude

meggörbülés flexion

meggörbülés spring

meghajlítás flexure

meghajtás drive, propulsion

meghajtó és zárszerkezet driving and locking device = DLD

meghajtó szerkezet actuator

meghalad exceed, surpass

meghamisít falsify

meghatalmaz, felhatalmaz authorize

meghatalmazás authorization

meghatároz assign, identify, stipulate

meghatározás determination, definition, statement

meghatározhatatlan indefinable

meghatározó determinant, defining, decisive

meghatározó jellegű deterministic

meghatározott definite, determinate

meghibásodás failure

meghibásodási mód és hatáselemzés failure mode and effect analysis = FMEA

meghibásodik fail, break down

meghiúsulási kötbér cancelation fee

meghosszabbít prolong, elongate, extend

meghúz (csavart) draw on, tighten

meghúzás tightening

megismétel replicate

megítélés adjudgment, judgement

megjavít fix

megjegyez note

megjegyzendő nota bene, n.b. (latin)

megjegyzés remark

megjelenés appearance

megjelenik appear

megjelenít visualize

megjelenítés visualization

megjelöl denote, mark, sign

megjelölés appellation

megkeményedés concretion, solidification

megkerülő vágány avoiding line, loop line

megkerülő vezeték by-pass wire

megkezd initiate, commence

megkönnyít facilitate

megkönnyítés facilitation

megközelíthető accessible

megközelítő approximate

meglágyulás squat

meglazult loose

megmarad persist

megmaradás persistence

megmérni súlyt take the weight of

megmunkál work

megmunkálás treatment, elaboration

megmunkálható, végrehajtható, vezethető workable

megnehezít aggravate, stiffen

megnevezés denomination, designation

megnyom press

megnyújt elongate

megnyúlás elongation, lengthening

megnyúlik stretch, extend, expand

megokolni justify

megold resolve, tackle, take care of

megoldás recourse

megolvadt molten

megosztás distribution

megosztás partition

megosztás splitting

megőriz treasure, retain, preserve

megőriz, biztosít safeguard

megőriz, megtart retain

megőrzés custody, surveillance

megpályázni egy állást apply for a job

megrendel order

megrendelés order

megrendelő customer, subscriber

megrendelő, megbízó, építtető client, employer

megrendez stage, organize

megrepedés bursting

megsemmisít eliminate

megszakadás trapping

megszakítás discontinuation, disconnection, breaking, disruption

megszeg szerződést violate the contract

megszegés violation

megszegi a szabályokat brake the rules

megszemlélés inspection, sighting

megszerzés acquisition

megszilárdulás consolidation, solidification

megszorít confine

megszorító restrictive

megszorult jammed

megszűnés ceasing, termination

megszűnik cease, determine

megszüntet cease, relieve, terminate

megszüntetés cessation, elimination, stopping

megszüntetett liquidated

megtagad, visszautasít refuse

megtámaszt tackle

megtámasztás bracing

megtart retain

megtart, támogat support

megtekint view, look at, see

megtelt filled

megtérítés reimbursement

megtérülés recovery

megtérülési mérték, megtérülési ráta rate of return

megtervezés layout

megtesz távolságot cover a distance

megtesz utat travel, achieve

megtilt forbid

megtiltás prohibition

megtölt saturate

megtör refract

megújuló renewing, renewable

megújult renewed

megvalósít accomplish, effectuate

megvalósítás attainment

megvalósítás, gyakorlatba átültetés implementation

megvalósítható realisable

megvalósíthatósági tanulmány feasibility study

megvalósított embodied

megvalósulási as built

megvalósulási terv as-built design, as built drawing

megváltoztat alter

megvásárol purchase

megvéd preserve

megvilágít highlight

megvilágítás illumination, lighting

megvizsgál check, verify

megvizsgálás examination, investigation

meggyőződik make sure of

meggyújt ignite, inflame

melegedő shelter

mellék supplementary, auxiliary, ancillary

mellékel append

mellékirány, mellék irány secondary direction

melléklet annex

melléktermék by-product

mellékvágány branch line, junction branch track, secondary track, side track

mellékvonal secondary line

mellvédfal breast wall, spandrel

mélyásó backacter excavator

mélyedés dip

mélyépítés civil engineering

mélység depth

menet pass

menetes threaded

menetidő travel time

menetirány running direction, course

menetirány szerint accordant to course

menetirányba facing the engine

menetiránynak háttal back to the engine

menetrend schedule, timetable

menetvonal train path

mennyiség lot, magnitude, volume

mennyiségi quantitative

mennyiségileg meghatároz quantify

mennyiségkimutatás, kivitelezői árajánlat, költségvetési kiírás (mennyiségekkel és árakkal) bill of quantities = BoQ

meredek lejtésű pálya line with steep gradients

meredek lejtő escarpment

mérendő mennyiség measurand

mérés gauging, measurement, surveying (földé)

méréses vizsgálat inspection with measurement

mérési eredmény measurement result

mérési időszak campaign

mérési pontosság measuring accuracy

mérési tartomány measuring range

mérést végez survey

mérést végző measurer, surveyor

méret magnitude, scale, size, measure

méretellenőrzés sizing

méretezés sizing, design, dimensioning

mérethatár margin tolerance, dimension limit, size limit

mérethű true to scale

merev héjszerkezet rigid-shell construction

merev inflexible, rigid, stiff, brittle

merevítés bracing, shore

merevített fal mounded wall

merevített propped

merevítő elem stiffener

merevítő gerenda reinforcing beam

merevítő kábel stay cable

merevítő, összekötő, vaskapocs, pánt, rúd brace

merevség stiffness, rigidity, brittleness

mérgező hatás toxicity

mérgező toxic

mérleg balance sheet, financial statement

mérleg számla balance account

mérleget készít balance

mérnök site engineer

mérő forgóváz measuring bogie

mérő measuring

merőkanál ladle

mérőkocsi measuring car, measuring coach

merőleges perpendicular, right angle

merőlegesen at right angles, perpendicularly

mérőszalag measuring tape

mérőszám measuring number

mérővonat measuring train

mérsékelt moderate

mérték rate, degree, extent, level, measure

mértékadó ruling, standard, authentic

mértékegység unit, dimensional unit

mértéktelen excessive

mesterséges artificial, dummy

mész lime

meszel white wash

meszes calcareous, chalk

messze afar

mésztartalmú calcareous

méterrendszer, metrikus metric

metró, földalatti metro, subway, underground rail

metsz intersect

metszési pont point of intersection, intersection point

metszésvonal traverse

metszet profile, cross section, cut, segment

metsző pungent, secant

metszőköríves intersecting

mező data field

mind a jobb, mind a bal vágányokon both the right and left tracks

mindent áteresztő szűrő all-pass filter

mindent felölelő all-inclusive

minimális minimal

minőségbiztosítás quality assurance

minőségi qualitative

minőségi tanúsítvány certificate of conformity

minősítés qualification, accreditation

minősítési szakasz qualification section

minősítési terv contractor check plan

minősítési terv quality plan

minősítő qualifying

minta specimen, template

mintapéldány specimen

mintát vesz, felvesz sample

mintavétel sampling

mintavételező sampler

Mintavételi, (Vizsgálati) és Minősítési Terv = MMT Sampling, (Testing) and Qualification Plan = SQP

mobil daru mobile crane

mobil WC portaloo, TOI TOI

mocsárvidék bogland

modellez simulate

modellezés modelling

modernizálás modernization

módosít amend

módozat modality

modul module

morzsolódás crushing

mosdó lavatory, washbasin

motorkocsi motor car power car, railcar

motoros hajtás motor drive

motort beindít starting up (engine)

motort felpörget to race a motor

motorvonat egység multiple-unit set

motorvonat motor coach, power unit

mozdony locomotive

mozdonybeutazás inspection on engine, touring on engine

mozdonycsarnok engine shed, roundhouse

mozdonyfűtő locomotive fireman

mozdonykeret locomotive underframe

mozdonyvezető driver, lock driver, engine driver

mozdonyvonat train of locomotives, light engine

mozdulatlan stationary

mozdulatlanság immobility, standstill

mozgás motion

mozgásba lendül set in motion

mozgatás moving

mozgatható csúcsbetét moveable frog point, switch diamond

mozgatható csúcsbetétes keresztezés swing nose crossing

mozgató motive, motion

mozgékony chipper

mozgó csúcsbetét moveable crossing

mozgó illesztés expansion joint

mozgó saru expansion bearing, expansion bearing

mozgólépcső escalator

mulasztás default

munka elrendelés work order

munka helye place of work

munka labour

munkabér wage bill

munkacsomag work package = WP

munkacsoport task force = TF

munkaemésztő készülék anti-impact device, impact absorbing device

munkaérintkező closed-circuit contact

munkaerő labour, manpower

munkaértekezlet workshop

munkafeltételek duty conditions

munkafelvétel working plan, making list of works

munkagödör building pit, working pit, trench

munkahelyi hiányzás absenteeism

munkahelyi tervmódosítás, helyszíni bejárás alapján történt tervezési jóváhagyási eljárás Site Update Design Approval (hibajegyzék) .... Procedure = SUDA

munkaidő working hours

munkák folynak works will progress

munkaképes able to work

munkaközi not final, interim

munkaközi terv draft design

munkaközi terv preliminary design

munkaközi vizsgálat production test

munkálatok ideje alatt during works

munkáltató employer

munkanélküli segély unemployment benefit

munkanem kind of work, type of work, work item

munkapad work bench, working bench

munkaruha working dress

munkásvonat workmen's train

munkaterület field, range of action, spot, scope of activities, site of work

munkavágány operation track

munkavállaló employee

munkavédelem, balesetvédelem labour safety, constructional safety, health and safety

munkavédelmi előírás labour safety regulation

munkavédelmi oktatás work protection training

munkavezeték contact wire, trolley wire

munkavonat work train

murva, kavics, sóder gravel

mutató index, indicator

mutatószám index-number

artificial

műanyag féktuskó composition brake block

műemlékvédelem monument protection

műgyanta resin, polyamide resin, synthetic resin

műgyanta-habarcs epoxy mortar

műkő cast stone

működésbe hoz actuate

működésben lévő geared

működési hiba malfunction

működik is operational

működőképes operable

működtető actuator

műleírás specification

műszak shift

műszaki átadás technical handing

műszaki átadás-átvétel technical acceptance-handover, transfer

műszaki bizottság technical committee = TC

műszaki ellenőr supervisor, technical controller, technical inspector, technological controller

műszaki előírás/leírás technical specification

műszaki feltételek specification

műszaki felügyelet technical supervisory

műszaki leírás technical description

műszaki megfelelőségi bizonyítvány certificate of technical acceptance

műszaki rendeletek technical orders

műszaki szakember technician

műszaki szállítási feltételek technical specifications for delivery

műszer device, instrument

műtárgy construction, structure, engineering structure

művelet operation, manipulation, procedure

művezető foreman

művezető work managerN, Ny

nagy felbontóképességű high-resolution

nagy fesztávú of high span

nagy frekvenciás high-frequency

nagy hatótávolságú long-range

nagy mennyiség multitude

nagy mértékben to a great extent

nagy terhelésnek kitett, erősen igénybevett heavy duty

nagy terhelésű heavy haul

nagy tömegben in great quantity, in large quantities

nagybetűs in bolds

nagyfelbontású, nagy felbontású high-resolution

nagyfeszültségű távvezeték high voltage overhead line

nagyforgalmú vonal busy line, line carrying dens traffic

nagygépes mechanized

nagygépes vágányépítés machine-made track laying

nagyít amplify, blow-up, enlarge, magnify

nagyítás magnification

nagykereskedő wholesaler

nagyméretű large scale

nagymértékben to a great extent, in great measure

nagymértékű large scale

nagynyomás, nagy nyomás high pressure

nagynyomású vezeték high pressure pipe

nagyolvasztó blast furnace

nagyság extent

nagyságrend magnitude, order of magnitude, scale

nagyszilárdság high stability

nagyszilárdságú beton high performance concrete, high strength concrete = HSC

nagyszilárdságú, nagy szilárdságú high-strength

nagyteljesítményű, nagy teljesítményű heavy-duty

nagytengely a vágányok között six foot side

nanoszekundum ns, nanosecond

napidíj daily allowance

napkollektor solar panel

naplózási rendszer logging system

nappali daylighting

nappali műszak day shift

napra pontosan with daily accurance

naprakész current, daily, up to date

nedves damp, moist

nedvesség damp, moisture

nedvességtartalom mérés humidity test

nedvességtartalom moisture content

negyedév quarter year

négyszög rectangle

négyszögletes, derékszögű rectangular, quadrangular

négyszögű quadratic, square-based

négyzetgyök square root

nehézvonat, tehervonat heavy haul

nehézség inconvenience, difficulty

nekitámaszt prop up

nekiütközik hit

nem biztonságos vágányállapot unsafe track condition

nem biztosított non protected, uninsured

nem célszerű unsuitable

nem folytonos discrete

nem kompenzált felsővezeték rigidly-anchored catenary

nem kopott nyomkarima normal flange

nem kopott unworn

nem látható out of sight

nem megfelelő inadequate, non acceptable, ineligible, inappropriate

nem működik out of order

nem normális abnormal

nem szabályozott unregulated

nem tervezett, nem ütemezett un-scheduled

nemzetközi forgalom foreign traffic, international traffic

nemzetközi vasúti szabvány international railway standard = IRS

nettó haszon net benefits = NB

nettó súly payload

nettó tömeg net weight, nett weight

névérték alatt below par

névérték par value

nevező denominator

névleges nominal

névleges teljesítmény (motor) nominal rating

nézővonal, látósugár line of sight

normál állású váltó switch in normal position

normál menet normal running

normál nyomtáv, normál nyomtávolság standard gauge

normál sín plain rail

normál üzemeltetési hőmérséklet normal operational temperature

növekedés evolution, growing

növel enhance, enhancement

növényvédőszer insecticide

növényzet vegetation

nyalábos líra grouped gathering road

nyél shaft, shank

nyer acquire, derive

nyeregkocsi straddle-carrier

nyereségrészesedés, jutalék, jutalom, prémium bonus

nyerges vontató semi-trailer tractor

nyersanyag raw material

nyesés paring

nyílás aperture, span

nyilatkozat declaration

nyilatkozatot tesz make a statement

nyilatkozik declare

nyílt csatornás víztelenítés open channel dewatering

nyílt hozzáférés open access

nyílt lemez sole plate

nyílt oldalú, nyílt pályás open deck

nyílt vonal opened line

nyíltívű hegesztés, nyílt ívű hegesztés open arc welding

nyíltlemezes leerősítés direct fastening

nyíltrakodó open loading platform

nyíltvonal open track, plain line

nyilvántart, nyilvántartás register

nyírás, elnyíródás shear, shearing

nyirkos moist

nyirkosság moisture, dampness

nyíró feszültség shear stress, shear strength

nyírószilárdság shear strength

nyitott csúcssín switch with independent blade

nyitott pályázati felhívás open calls

nyom honk

nyom, jel, kulcs clue

nyomás sín-kerék között crushing force

nyomásmérő compressometer, manometer, piezometer

nyomáspróba compression test, pressure test

nyomást gyakorol push

nyomásszabályozó (fék) graduated release valve (brake)

nyomásszabályozó szelep pressure-control valve

nyombővítés amplification, gauge enlarging

nyombővülés gauge widening, widening of the gauge, slacking of gauge

nyomcsatorna flange-way, groove

nyomjáték gauge clearance

nyomkarima átmérője diameter of flange

nyomkarima belső/külső felülete inside/outside face of the flange

nyomkarima belső/külső oldala inside/outside face of the flange

nyomkarima élesedés sharpening of the flange

nyomkarima flange, flange of wheel, wheel flange

nyomkarima kenés lubrication, flange

nyomkarima nélküli kerék flangeless wheel

nyomkarimás kerék flanged wheel

nyomkitűzés route study

nyomkitűzés, előzetes preliminary route

nyomkövetés trace

nyomófeszültség pressing strain, compressive stress

nyomógomb press button, push button

nyomókar main arm

nyomon követhetőség traceability

nyomonkövetés tracing, tracking

nyomópadka pressure berm

nyomószilárdság compressive strength, pressing stability/strength

nyomott vezeték pipe under pressure

nyomozás tracing

nyomszélesség track width

nyomszűkítés narrowing of the gauge, tightening of the gauge

nyomszűkülés gauge tightening

nyomtáv- és túlemelésmérő superelevation gauge

nyomtáv szabályozás adjustment of the gauge, rectification of the gauge, gauge regulation

nyomtáv, nyomtávolság gauge, track gauge

nyomtávbiztosító lemez gauge plate

nyomvályú ld. nyomcsatorna

nyomvályúsodás routing

nyomvonal alignment, path, route, slot

nyugodt fekszint smooth level

nyugszik bear on

nyújt accord, apply, provide, present, provide

nyújtás stretching

nyúlás elongation, strain, stretch

nyúlásmérő extensometer, straingauges

nyúlik stretch, lengthen

nyúlós viscousO, Ö

objektum object

ócskavas scrap

ok és okozat cause and effect

okmány record

olaj oil

olajadagoló készülék lubricator

olajgyűrűs csapágy lubrication bearing, ring oil bearing

olajhorony oil groove

olajtartály oil tank

olajtüzelésű mozdony oil-burning locomotive

oldaldőlés kiegyenlítés lateral tilt compensation

oldalellenállás lateral resistance

oldalerő lateral track force

oldalgyorsulás nélküli sebesség equilibrium speed

oldalirányú lateral

oldalkopás lateral wear, side abrasion

oldalkopott sín rail with side wear

oldalmozgás traversing

oldalnézet profile, lateral view, side view, elevation

oldalra, oldalról sideways

oldalrakodó loading ramp, side loading platform

oldat solution

oldható soluble

oldószelep discharge valve

oldószer solvent

oldószermentes solvent free

ólmoz place under seal

ólomburkolat (kábel) lead covering, lead jacket

ólomzár seal

oltatlan mész quick lime

oltott mész slaked lime

olvadás melting, thawing

olvadáspont melting point

olvadóbetét fusible plug

olvasztó tégely crucible

olvasztott melted

opció option

optikai kábel fibre cable

optimális vágányzári idő optimal track possession time

optimalizált tehervagon-kerék és -vágány optimised freight wheel and track

órával egyező irányban clockwise

órával ellentétes irányban counter-clockwise

ordináta offset

organizációs terv site organisation plan

orsó bobbin, reel

országhatár frontier

országos national

orvosi vizsgálat medical examination

oszcilloszkóp oscilloscope

oszlop alap column base-block

oszlop állítás post erection

oszlop mast

oszlop törzs shaft

oszlop transzformátor post transformer

oszlopdiagram, oszlop diagram bar chart, column diagram, rectangular graph, stair graph

osztálymérnökség engineering division

osztás pitch, parting

osztható részvény preference share

osztó divider, distributing

osztott divided, split

osztott féktuskó brake block with removable liner

osztott féktuskó kétrészes saruval tandem block

óv caution

óvatos alert

óvintézkedés precaution

ökoszisztéma ecosystem

ömlés gush

ömlesztettanyag tároló bulk storage

ömlik flow

önálló independent

önállóan independently

önállóan működőképes stand alone

önjáró sínhegesztő mobile welding machine

önműködő automotive

önműködő fék automatic brake

önrezgés (áramszedő) natural oscillation

önsúly dead weigh, unladen weight, tare weight, tare

önt teem

öntés, zsaluzás moulding

öntési hiba mentes, anyagfolytonossági hiba mentes cleft free

öntő caster

öntőforma, öntőminta form, mould, casting mould

öntőkád tundish, tun-dish

öntőminta, nyomtatvány, nyom, lenyomat print

öntőtégely casting pot, crucible

öntöttvas cast iron

öntöző irrigation

öntvény casting, cost, mould, moulding

önürítős kavicsszállító kocsi hopper ballast wagon

önürítős kocsi self-discharging wagon

önürítős self-discharging, self dumping

őrbódé crossing-keeper's house

őrizni, biztosítani safeguard

őrlemény grinds

örökség heritage

örvényáramos eddy-current

őrzés guarding

őrző funkció watchdog-function

összead total, sum up

összeadás summation

összeállás, megkeményedés concretion

összeállít compile, draw up

összeállítás assembly, compilation, set up

összecsomagol pack

összedolgozás synthesis

összeegyeztethető compatible

összeférhetetlen incompatible

összeférhetetlenség (üzleti) conflict of interest, incompatibility

összefoglal summarize

összefoglalás summary

összefoglaló résumé

összefont kitérő eltolt csúcssínekkel tandem turnout

összefont kitérő three-throw turnout

összefüggés correlation

összefüggésben in the context of, in correspondence of

összefüggésben lévő correlated

összefüggéstelen inconsistent

összefüggő correlate

összeg sum

összegez sum up

összegezés summation

összegzés aggregation

összegyűjtött energia számlázási adatok compiled energy billing data = CEBD

összehasonlít compare

összehasonlítható comparable

összehasonlító comparative

összehúzó contracting

összehúzódik contract

összeilleszt compose

összekapcsol mediate

összekapcsolhatóság connectivity

összeköt, felfűz string

összekötő rámpa transition from one gradient to another

összekötő vágány ladder track

összekötő vonat local inter-station shuttle service

összekötőrúd coupling rod, tie bar, joint bar, stretcher bar

összeköttetés connection

összeköttetést létesít liaise

összemegy, összezsugorodik, összeszűkül shrink

összement shrank

összenő adhere, accrete

összenyomás, összenyomódás compression

összenyomódási modulus compression modulus

összeolvadás, egybeolvadás fusion

összerendelés assignment

összerendez coordinate

összérték lump sum

összes, összesített total, aggregated

összesít sum up, pool

összesített global, summed up, pooled

összeszerel assemble

összeszerelt keresztezési csúcs built up common crossing

összetartó vágányutak converging routes (signalling)

összetétel composition

összetett complex, intricated, compound

összetett kiöntés compound filling

összetett repedés compound fissure

összetévesztés, összekeverés confusion

összetevő (ágyazat) ballast element, ballast component

összetevő constituent, segment

összetömörít agglomerate

összetömörül conglomerate

összetörés spalling

összetörik fracture

összeütközés collision, crash

összeütközik encounter

összezár close up

összezsugorodás, zsugorodás shrinkage

összhang conformity

összhangba hoz tune

összhangban consistent with, in line with

összköltség overall cost

öszvérhíd, öszvér híd composite bridge

ötvözet alloy

ötvözetlen unalloyed

ötvöző elemek alloying elements

övlemez boom plateP

padka (vágány mentén) pathway, side path, hard shoulder

palló plank

pálya trace, track, permanent way

pályaállapot state of the track, condition of the track

pályaátvezetés (hídnál) road joint (bridge)

pályaberendezés permanent-way installation

pályaegyenetlenségek track irregularities, unevenness of the track

pályaépítés track work, track construction work

pályaépítési szakasz permanent-way area

pályaesés down-grade, fall, falling gradient, slope incline

pályafelújítás track renewal

pályafelügyelet track inspection, track supervision, track survey

pályafelvigyázó ganger, lineman, trackman

pályafenntartás maintenance of way, permanent way maintenance

pályafenntartási telep, pft. telep maintenance depot

pályagörbe trajectory

pályahasználati díj access charge, trackage right

pályahiba defect in track, track fault

pályahozzáférhetőség right of access

pályaív curvature

pályakocsi light track vehicle

pályakotró cow-catcher, pilot cattle-grid

pályakötél track rope

pályamester district inspector, track master, track inspector

pályamunkás platelayer, trackman

pályasebesség track speed, line speed

pályasín running rail

pályaszakasz stretch

pályaszám fleet number

pályaszint level of the top of the sleepers, track level, level of track

pályatest track bed

pályaudvar halt, small station, tube, station

pályázat application, tender, competition, proposal

pályázat meghirdetés calling for tender

pályázati kiírás call for proposals, calling for tender

pályázik compete, make an offer

pályázó applicant, proposer

pályáztatás tendering

panasz complaint

panasztevő complainant

papucs slippers

parancs command

párás humid

páratartalom moisture

páratlan even numbers

páratlan odd

páratlan oldal down side

páratlan számú odd-numbered

párhuzamos collateral

páros oldal up side

páros szám odd number

párosítás coupling

pártatlanság impartiality

pászma strand

pásztázás sweeping

pausál as per contract, for a lump sum

pedál pedal, treadle

példa instance

példány issue, specimen

például for example, e.g.

penész mould, mold

penge blade

pénztár cash desk

pénzvisszatartás holding back of money

perem (cső) collar, flange, rim, seam, verge, ledge

peremgyűrű shoulder ring

pereskedés litigation

permetezés sprayer

peron aluljáró subway, subway access to platforms

peron lejárat platform descent

peron platform

peron, alacsony platform low

peron, magas platform high

persely bush, sleeve

piacra visz, vásárra visz, elad, értékesít market

piacszervezés marketing

pikkelyes leválás, leválás, lehámlás, réteg leválás scaling

pikkelyes törés (sínhiba) flaking

pikkelyesség scaliness

pillér abutment, column, pillar, post, standard

pillérfej cap

pillérfej elmozdulás pylon head displacement

pillérkialakítás pylon shape, pier shape

pilon mast, pylon, tower

pilóta pilotman

plomba seal

plombál place under seal

pneumatikus felfogó pneumatic relay

poggyászmegőrző left luggage

polgári törvénykönyv Civil Code

poligon traverse

pólus pole

pólus-saru pole-tip, pole-shoe

pompa pomp

pont spot

pontatlan incorrect

pontatlanság inaccuracy

pontos accurate, exact, on time

pontosítás refinement

pontosság accuracy

pontosvessző semicolon

pontozott vonal dotted line

ponyva tarpaulin, wagon sheet

ponyvázás sheeting

por powder

porlasztott pulverize

porózus mushy, porous

porszívó Hoover

portáldaru gantry crane

postai úton by post

postavonat mail train

pót auxiliary, supplementary

pótalkatrész add-on

pótdíj supplementary fare

pótlás replacement, supplement, substitution, supplementation

pótlék allowance, supplement

pótol substitute, supplement, compliment

pózna mast, pole

pőrekocsi flat wagon

pörgés gyration, spin

precíz rigorous

prés press, ram

préselt pressed

prizma stack

próba attempt

próbaépítés trial construction

próbakocka informative test cube

próbaszakasz trial section

próbaterhelés test loading, proof load

próbatest sample, specimen

próbatömörítés trial compaction

próbaüzem test run, commissioning, testing, trial operation

próbavágat (alagút) pilot tunnel

prognózis prediction, prognosis, forecast

projekt köteg cluster

provizórium temporary bridge

puffertelep boosting battery, buffer batteryR

ráadásul in addition to

rács grate, grid

ragasztott kötések glued rail joints

ragasztott, szigetelt sínillesztés glued insulated rail joints built-in to the welded track

rakfelület load platform

rákkeltő anyag(ok) carcinogens

rakminta loading gauge

rakodás loading

rakodás loading

rakodó vágány loading siding, loading track

rakodó vágányhálózat track network for loading

rakodódaru, rakodó daru loading crane

rakománysúly weight of load

rakoncás rakodólap built-up pallet

rakott futás running under load

rakparti vágány dock line

raksúly (tonnában) tonnage, load limit, operating weight

rakszelvény loading gauge, vehicle gauge

raktár depot

raktérfogat load volume

rakterület loading area

régészeti feltárás archaeological excavation

régi anyagok ártalmatlanítása disposal of old materials

régi vágányok bontása dismantling of old tracks

rekonstruál retrace

rendellenes kopás irregular wear

rendeltetési állomás destination station, receiving station, destination

rendező pályaudvar marshalling station, marshalling yard, switching yard (US), rangier station

repedés, hajszálrepedés hair line crack

repedéskiöntés crack repair, filling

repedésvizsgálat flux leakage testing

részletterv assembly drawing, plan detail, detailed drawing

részvénytársaság, Rt. S.A. joint stock company, stock company, Co. = corporation, PLC = public company

réteg laminate, stratum, ply

rétegelválás delamination

réteges leválás spalling

rétegesen lekopott sín exfoliated rail

rétegtapadás layer adhesion

rétegzettség, rétegződés lamination

rétegződés delamination

retesz lock

reteszel locking

reteszelt váltó locked point

reve eltávolító descaling

reve grit

reveréteg clinker

rezgés vibration, resonance

rezgésérzékelő vibration sensor

rézsútos diagonal

rézsű batter, slope, slope of the embankment

rézsűvédelem protection of embankment

riasztás üzenet alarm message

ridegség brittleness

robbanómotor explosion engine

robbantott kő blasted stone

rokkantság disability

ROLA által járható vágányok track for rolling highway

ROLA rolling road (innen jön: rollende landstrasse)

romlás decay, declining, failure, deterioration

romlékony áru perishable goods

roncs debris

roncsolás destruction, fracturing

roncsolásmentes vizsgálat NDT = non destructive test

roncsolásos destructive

rongál batter

rongálás impairment

rongálódás damage, impairment

rongált damaged

rosta riddle, sieve, screen

rostaalj gravel dirt, screenings

rostál riddle, screen

rostálás screening of the ballast

rostálógép ballast screener

rostélyfelület grate area

rosszabbodás deterioration

rosszul beállított maladjusted

rotációs rotatory

rovarirtó pesticide

rovat rubric

rovatolás preparation of the invoice

rozsdamentes stainless

rozsdátlanít unrust

rögzít affix, fix, record

rögzítés anchorage, restraint, retention, safety fastening

rögzítő fék parking brake, stop brake

rögzítő lyuk cleat hole

rögzítő retaining

rögzítőanyag stowing material

rögzítőkampó pawl

rögzítőkengyel clamp strap

rönk stump

röntgen X-ray

röntgensugaras radiography

rövid hullámhosszú short-pitch

rövidítés short cut

rövidzárlat short circuit

rúd peg, tree

rúdáramszedő trolley

rugalmas alátétlemez elastic pad, elastic plate

rugalmas csúcssín spring tongue

rugalmas elastic, resilient, flexible

rugalmas felfüggesztés elastic suspension

rugalmas kapcsolószerek elastic rail fasteners

rugalmas sínleerősítés spring rail fastener

rugalmas szorítólemez elastic rail clip

rugalmas váltó points with flexible tongues, flexible switch

rugalmasan flexibly, elastically

rugalmasság resilience

rugalmatlan inelastic

rugalmatlanság rigidity

rugó spring

rugós csúcsbetét spring frog

rugózás springing

rugózatlan unsprung

rutin routineS, Sz

sablon template

saját proprietary, respective, own

saját tömeg dead weight

sajátosság speciality, characteristic, property

sajtó press, pressing machine

sajtóiroda public relations office, PR office

sajtol press, squeeze

sajtolás extrusion

sajtoló lánghegesztés pressure welding

sajtolt szorító pressed clamp

salak cinders, flue dust, slag

salak pikkelyesedés scale

salakágyazat slag ballast

sár mud, sludge

sarkos, szögletes angled

sáros mudded, muddy

saru bearing, skid

sarumozgás (áramszedő) head trajectory

sarunyomás (áramszedő) contact pressure

saruzás (kocsirendezés) braking, putting on the skid of wheel, putting the skid on rail

saruzó shunter

sárvédő mudguard

satu vice

sav acid

sáv band, bar

sáv, csík, nyom, réteg, vonal streak

savas acid

savasodás acidification

savasság acidity

sáváteresztő szűrő band-pass filter

sávdiagram, sáv diagram strip chart

sebesség növelés increasing of speed, speed lifting

sebesség speed

sebességkorlátozás speed restriction

sebesvonat through train

segédlet manual

segédmunkás unskilled worker

segédpálya assistant track

segédpályás módszer assistant track method

segédszivattyú donkey pump

segélydaru emergency crane

Segítők Európai Csoportja European Group of Assistants = EGoA

segítőkész supportive

segítség relief, assistance

sejtszerű cellular

sekély shallow

selejt trash, faulty product

selejtes sín scrap rail

selejtez eliminate, weed, sort out

selejtezés elimination

séma scheme

semleges feszültség helyreállítása stress restoration

semleges hőmérséklet neutral temperature, stress-free temperature

semleges inert

serkent stimulate

sért infringe, harm

sértés insult

sértetlen intact

sértetlenség integrity

sérülékeny vulnerable

sérülés breakdown, damage, casualty

sérülés kezdődési időpontja time of damage initiation = TI

sérülés, horpadás, csorbulás bruising

sérült, rongált damaged, ruined

síhúzó rail slewer

sík planar

síkbeli alakváltozás, kétirányú nyúlás plane strain

siker achievement

sikertelen failed

siklás derailment, gliding

siklásbiztonság derailment safety, gliding safety

siklik glide

sikló (főnév) cable railway, funicular railway

sikló (melléknév) gliding

siklócsapágy plain bearing

síkmetszet plane section

síktolatásos rendező p.u./pályaudvar flat-shifting m.y./marshalling yard

síktorzulás distortion, torsion, twist, warp, distortion of track

síkvidéki lowland

silány inferior

sima felület blank surface

simít flatten

simuló csúcssín adjacent switch blade

sín futófelület ellenőrző rail surface testing device

sín futófelület running surface of rails

sín közbenső szakasza midrail

sín nyomkarima fék retarder

sín oldalkopása side wear

sín rail

sín vezetőfelület gauge side of rail

sínacél rail steel

sínágyazás rail support

sínágyazat rail bed

sínalátét lemez baseplate, rail-bearing plate, bearing plate

sínalátét rail pad

sínáramkör track circuit

sínátkötés, sínáthidalás railbond, rail bond

sínautó gang car, railcar

sínbusz railbus

síncsavar coach sleeper, screw, screw spike

síncsavar kihúzó spike extractor

síncsavar screw, screw spike

síncsavaros coach screw

síncsavarozó coach screwing

síncsavarozó gép screwdriver machine

síncsiszolás grinding of rails, rail grinding

síncsiszoló gép, síncsiszológép rail-grinding machine, rail grinder

síncsiszoló kocsi rail-grinding car

síncsiszoló rail-grinding machine, rail grinder

síncsiszoló vonat rail-grinding train

síncsúcs, váltócsúcs (amikor a csúcsbetét sínből van) rail point

síndarabok (kivágott) rail section

síndaru crane rail

síndiagnosztika rail diagnostics

síndőlés canting of the rail, cant, tilting over

sínegyengető berendezés device for lateral displacement

sínegyengető rail straightening

sínek feszültségmentesítése (semleges feszültség kialakítása) destressing of rails, neutralization

sínek gépi csiszolása machine-made grinding of rails

sínelmozdulás-gátló szerkezet anti creep device

sínen járó kotró excavator

sínérintkezés, kerékérintkezés contact patch

sínérintő (felépítmény) track switch

sínérintő treadle

sínfáradás rail fatigue

sínfej elverődés rail head batter, crushing of the rail head

sínfej head of rail, rail head

sínfej legyűrődés flow of metal (rail)

sínfej lekerekítés gauge corner, rail shoulder

sínfelújítás reprofiling

sínfelület bevonatok zaj ellen RASCON = rail surface coatings for noise

sínfeszítés stressing

sínfeszítő rail stretcher, rail tensors

sínfeszültség mérés measurement of rail stresses

sínfeszültség rail stress

sínfogó rail carrying tongs

sínfogyasztás rail consumption

sínfúró rail drilling machine

sínfűrész rail saw

síngeometria mérés rail geometry measurement

síngerinc rail web

síngombolás rail replacement, rail replacing

síngyalulás planing of the rails

sínhajlító rail bending

sínhegesztés rail welding

sínhegesztést végző gép welding machine

sínhiba, repedés, folytonossági hiba defect of rail

sínhossz-változás strain of rail

sínhőmérő rail thermometer

sínhőmérséklet temperature of rail

sínkamra rail chamber

sínkarima rail flange

sínkenő rail lubricator

sínkeresztmetszet rail profile

sínkopás attrition, abrasion, rail wear

sínkorona rail top level

sínkoronaszint, sínkorona szint top of rail (TOR), crown level of the rail, level of rail surface, upper surface of the rail

sínköszörű track grinder, railgrinder

sínköszörű track grinder, railgrinder

sínköszörűvonat, sínköszörű vonat grinding machine

sínleerősítés fastening

sínleerősítés fastening, -s, track fastening,-s, rail fixing

sínleerősítéssel felszerelt aljak beépítése installation of sleepers inclusive fastenings

sínmozgás korlátozás, sín gátolt dilatáció rail restraint

sínösszekötés elektromos célból rail bond

sínprofil köszörű rail profile grinder

sínrakodó rail loader

sínrepedés shrink track

sínrögzítő rail anchor

sínszakadás tearing of rail

sínszállító kocsi rail-carrying wagon, rail care

sínszeg dog spike, spike, track spike

sínszék chair, slide chair, switch plate

sínszelvény rail section

síntalp rail foot

síntartó rail bearer

síntoló railjuster

síntörés rail brake, rail breakage, breaking of rail

sínvágó rail chisel, rail cutting machine

sínvándorlás, legyűrődés creep, creepage, creeping of the rail, rail creeping, slipping

sínvándorlásgátló kengyel anti-creep device, rail anchor

sínvándorlást gátló készülék gland rail

sínvég elverődés hammering of rails

sínvég lehajlás deflection of rail-end

sínvizsgáló rail flow detector

sóder gravel

sodronykötél steel cable

sodronykötélpálya suspended railway

sokaság abundance, multitude, numerosity

sokféle varied

sokszögvonal traverse

sor range, row

sorba kapcsol cascade

sorba kapcsolás cascade connection

sorba rendez range

sorba rendezés sequencing

sorja, perem, legyűrődés burr, fin, flash, lip

sorjázás, fáncolás, végvágás cropping

sorompó barrier, gate

sorompókezelő crossing keeper

sorozat range, scale, suite

sorozatos successive

sorrend order, sequence

sorszám serial number

sószóró caster, salt cellar

sovány beton lean concrete

spájszer lining bar

speciális csoport SG = special group

spektrum spectrum, spectra (t.sz.)

stabilitás-csökkentés destabilization

startvonal scratch

statikus static

statikus terhelés static load

statisztika statistics

statisztikai átlagérték statistical mean

statisztikai számjel statistical index-number

stratégiai anyagok strategic materials

stratégiai, hadászati strategic

sugár (ív) radius, radii (t.sz.)

sugárirányú radial

sugároz diffuse, emit, radiate, transmit

sugárvágányok (fordítókorong) radiating tracks (turntable)

sugárzás radiation

súlyellenőrzés mozgás közben weight-in-motion

súlykerék, súly kerék wheel of tensioning

súlykötél, súly kötél tensioning cable

súlyozás weighting

súlypont centroid

súlytámfal gravity wall

súlytöbblet excess weight, overweight

súlyveszteség weight shortage

súrlódás friction

súrlódó alkatrészek dragging parts

süllyedés prolapse, settlement, subsidence

süllyesztett sunk, dipped, submerged

süppedés longitudinal level, sinking, subsiding, dipping, depression, settlement

sűrített levegő compressed air

sűrű dense, frequent

sűrűség density

sűrűségvizsgálat density testing

sűrűsödés densification

szabad hozzáférés open access

szabadalmi díj royalty

szabály rule

szabályos regular

szabályoz regulate

szabályozás regulation

szabályozó alátét shim

szabályozógép regulator machine

szabályozott regulated

szabályzat code, regulation

szabvány standard

szabványárok, oldalárok site ditch

szádfal sheet pile wall

szádfalazás sheet piling

szaggatott jerky

szaggatott vonal broken line, dash line

szakadás disruption, failure

szakadási nyúlás braking elongation

szakág sector, professional branch

szakági professional, sectorial

szakasz clause, section, chainage

szakaszol sectionalize

szakaszoló kapcsoló load disconnecting switch, SS = sectioning switch

szakaszos fractional, sectional

szakember, szakértő expert, specialist

szakértői minőségi bizonyítvány inspection certificate

szakértők csapata pool of experts = PoE

szakértők globális csapata global team of experts = GTE

szakfelügyelet technical supervision

szakirodalom bibliography

szakismeret special knowledge

szakít break up, tear

szakítási próba tensile rupture test

szakítási terhelés bursting load

szakítószilárdság, húzószilárdság tensile strength

szakképzés vocational training

szakképzett skilled

szakképzettség competence

szakkifejezés, szakszó term

szakma profession

szakmunkás skilled worker

szakszókincs terminology

szakszolgálat professional branch, professional service

szakterület speciality

szaktudás special knowledge

szakvélemény expertise

szalag strip

szalagsoros szerelvény train with conveyor belt

szalagsoros vagon materials trolley

szálerősítésű reinforced fibre

szálerősített fibrous, fibre-reinforced

szálfeszültség fibre stress

szálirány edge grain

szállít deliver

szállítás transit, dispatch, conveyance

szállításkor fizetendő payable on delivery

szállítható személyek száma number of persons who can be transported

szállítmány consignment

szállítmányozó deliverer, forwarder

szállító eszköz vehicle

szállító kocsi conveyor car

szállító supplier, deliverer

szállítólevél delivery note, dispatch-note

szám figure

számérték numerical value

számítás counting, calculation, computation

számításba vesz take account

számítógépes computerized

számítógéphez kapcsolt on-line

számítógéphez nem kapcsolt off-line

számla account, bill, invoice

számlázási feltételek invoicing terms

szavatolás assurance

százalék centile, percent

százalékos percentual

szegecs pin, rivet, stud

szegecselő szerszámok riveting tools

szegecselt riveted

szegély gerenda edge-beam

szegély verge, ledge

szegélykő kerb

székhely headquarters, residence

szekrényes box-type

szekrényes keresztmetszet box section

szél periphery, side, edge, verge

szélcsendes windless

szelep valve

széles nyomtávolság broad gauge, broad-gauge line

széles peron wide platform

szélestalpú sín, széles talpú sín, vignol sín flat bottom rail

szelet segment

szellőztet fan

szellőztető fan

szélső marginal, exterior

szelvény chainage, profile, section, gauge

szelvényes segmental

szelvényezés chainage

szelvényezés segmentation, chainaging, distance marking, kilometrage, sectionalisation

szelvénykő marker post

szelvénykövek bontása, visszaépítése remove hectometer stones

szelvényszám chain

szemcse corn, grain, granule

szemcsés granular, granulated

szemcsés talaj grained soil

szemeloszlás vizsgálat, szemszerkezeti vizsgálat sieve analysis

szemeloszlási görbe grading curve

személyi sérülés personal injury

személypályaudvar, állomás passenger station

személyzet personnel, staff staffing, crew

személyzetis personnel manager

szemét dirt, rubbish

szemrevételezés visual inspection

szemüveg spectacles

szén carbon

szénhidrát hydrocarbon

szenzor, érzékelő sensor

szennyez contaminate

szennyezett fouled, contaminated

szennyeződés contamination, impurity

szennyvíz wastewater

szerelés mounting, installation

szerelési anyag installation material

szerelvény train, train set

szerelvény, vasúti szerelvény train set

szerelvények fittings

szerencsétlen, katasztrofális disastrous

szériagyártás, futószalag production line

szerkesztési szelvény structure clearance, structure gauge

szerkezet construction, device

szerkezet, váz, vázszerkezet, vasalás framework

szerkezeti elemek structural element

szerkezeti gerenda ground beam

szerszám tool

szerves integral, organic

szervezeti organizational

szervezeti stratégiai terv OSP = organizational strategic plan

szerződés agreement, contract

szerződés szerint as per contract

szerződésbe foglalt contractual

szerződéses szolgáltatás contract service

szerződést felmond withdraw

szerződést köt signing a contract

szerződéstervezet draft agreement

szerződésszegés breach of contract

szerződtet hire

szeszes ital spirit

szétágaz, kisugároz radiate

szétbont disassemble

szétesés disintegration, disruption, pixilation

szétfeszít distend

széthúzás drawing away

széthúzódás expansion

szétkapcsolás decoupling

szétlapulás crushing

szétmállás, lepattogzás, pelyhesedés, reveréteg lemezes leválás, revesedés flaking

szétmorzsolódás crumbling

szétnyom squeeze

szétnyomás squeezing

szétoszlik disperse

szétosztva distributed

szétszakadás rupture

szétszed disassemble

szétszedhető demountable

szétszórás, elterítés spreading

szétszóródás dispersion

szétszóródó divergent

széttartás divergence

szétterjedés dispersion

széttörés disruption

szétválás, különválás, kiválás segregation

szétválaszt dissolve

szféra, terület, kör sphere

sziget peron island platform

szigetelési határ felsővezetéken neutral section

szigetelő betét insulation bush

szigetelő dielectric, insulating, insulator

szigetelő heveder insulated bar, insulated joint

szigetelőanyag insulating material, insulator

szigetelt illesztés insulated rail joint

szigetelt illesztés insulating rail joint

szigetelt kötés block joint, insulated joint, insulating stick

szigetelt sínillesztés insulated rail joint, insulated joint

szigorú rigorous, severe, strict

szikla boulder

sziklaomlás rock fall

szilánk fragment

szilánkos repedés (törés), belső repedés shatter crack

szilánkos törés fragmentation, comminuted fracture

szilárd firm, solid

szilárság stability, strength

szimmetria symmetry

színesfém non-ferrous metals

színkép spectral

szinkronban in sync

színskála colour scale

szintetikus artificial

szintez level

szintezés levelling

szintjel bench-mark

szintkülönbség height difference

szita bolter, sieve

szitál sieve

szivárgás leakage

szivárgó árok drainage ditch, drainage trench

szivárgó csatorna drainage channel

szivárgó víz seepage water

szívás suction

szivattyúberendezés pumping equipment

szivattyúzás suction

szokásos customary, ordinary

szolgálatban in service

szolgáltat supply, provide

szolgáltatás delivery, facility, supply

szolgáltató provider

szonda, mérőszonda probe

szórás deviation, scatter

szórástávolság hitting range

szorító clamp, clip

szorító pofa clamping claw

szorító rugó clamping spring, pressing spring

szorítócsavar pressing screw, clamping screw

szorítóerő clamping force

szorítókengyel clamp, tension clamp

szorítólemez clamping plate, clip, fastener, pressing plate

szórófej spraying nozzle

szórókar spraying boom

szoros close, strait

szórt tisztítás blast cleaning (pl. homokszórás)

szögbeállítás angle adjustment

szögelfordulás angular rotation

szögheveder angle fish-plate

szögletes angular

szögsebesség angular velocity

szögtámfal angular retaining wall

szögtartó conformal

szöveges textual

szövegszerkesztő WP = word processor

szövetség alliance

szúrópróbaszerű minta grab sample

szúrópróbaszerű teszt random test

szúrópróbaszerűen by sampling

szűk strait, tight

szűkít diminish

szűkített restricted

szűkítő cső reducer

szükséges desirable

szükségszerűen necessarily

szükségtelen unnecessary

szűkület throat

szünetel pause

szüneteltetés cessation, standstill

szünetmentes tápegység uninterruptable power supply = UPS

szűr filter

szürke skálás grey scaleT, Ty

táblázati, táblázatos tabular

tag element, part

tágas spacious

tágulás dilatation

tágulási hézag, dilatációs hézag, illesztés expansion gap, expansion joint, joint clearance

tájékoztatás information

tájékoztatást ad inform

tájhelyreállítás recultivation

tájvédelem landscaping

talaj ground

talajcsere soil replacement

talajfeltárás soil exploration

talajfeltöltés landfill

talajmechanika, geotechnika geotechnics

talajmechanikai szakvélemény soil survey report

talajmintavétel, talaj mintavétel soil sampling

talajnedvesség, talajpára soil damp

talajszint ground level

talajtömörítés compaction

talajtömörítő packer

talajvíz áramlás seepage flow

találkozás encounter

Találmányi Hivatal Patent Office

tallóz glean

talp footing, wheel-tread

talp görgő base roller

talpfa timber sleeper

talpfa vájolata rail seat

talpfafogó sleeper carrying tongs

talpfafúró sleeper drilling machine

talpfák kapcsolása/vájolása adzing of sleepers

talpfát kiágyaz clear of ballast

talpgörgő base roller

talplemez base plate, soleplate

talpnyomás bearing pressure

talpsík field foot

talpterhelés, alapsík terhelés, talpszorító erő toe load

tám stay

támasz, támaszték bearing

támaszköz bay

támasztékfej pylon head, crosshead breast wall, retaining wall, sustaining wall

támcsavar bolt

támfal, bélésfal, homlokfal, ellenfal abutment, breast wall, retaining wall

támgerenda brace, prop, strut

támköz span

támogat subsidise

támogatás subsidy

támpillér counterfort

támszigetelő supporting insulator

támtuskó block, distance block, stud, supporter

támvas supporting iron

tanácsadás guidance

tanácsadó counsellor

tankol fill up the tank, refuel, take petrol

tanúsít certify

tanúsítással rendelkezik, igazolva van be certified

tanúsító szerv auditor = A

tanúsítvány certification

tapadás adhesion

tápanyag nutrient

tapasztalat experience

tápegység power adapter, power supply

tápfeszültség power-supply voltage, voltage supply

táppénz sick pay

tár buffer, puffer

tárál tare

tárázás (göngyölegsúly-kiegyenlítés) taring

tárcsázni dial

tárgy object, subject

tárgyalás negotiation, discussion

tárgyi eszközök material assets

tárna adit, shaft

tárolás stocking

tárolási hőmérséklet storing temperature

tároló mellékvágány side track, loading track, parking track

tároló terület storage area

tárolóhely depot

társadalombiztosítási tartozás, tb tartozás insurance debt

társasági adó corporate tax

társbérlő co-tenant

tartalék készlet spare engine, reserve engine, stand-by engine

tartalék provision, reserve, spare

tartály container, basin

tartálykocsi container car

tartó girder, holder, rack, bracket

tartó vezeték, tartó sodrony messenger wire

tartóbetét supporting insert

tartógerenda bearer, girder

tartomány domain, range, scale, interval

tartórúd bearing bar

tartós durable, permanent

tartósító preservative

tartósság duration, endurance

tartóssági görbe endurance curve

tartószerkezet bearing structure, framework-trussing

tartozás liability

tartozék attachment

tartozékok accessories

távirányítás remote control, telecontrol

távirányítású ajtó power operated door

távlat perspective

távollét absence

távolsági long-distance

távtartó lap spacer plate

taxiállomás taxi rank

technológia technology

technológiai utasítás = TU method statement = MS, technological instructions, technology instruction= TI

teendő task

tégely crucible, pot

tégelytartó pot holder

téglalap rectangle

teher, terhelés burden

teherbírás bearing capacity, loadbearing capacity, endurance, loadability, tonne rating

tehergépjármű lorry, truck

tehermentesít, felment relieve

teherpályaudvar freight station, goods yard, road-vehicle depot

teherpróba static test

teherszállítás freight forwarding

tehervonat freight car, freight, train, goods train

tehetetlenség inability, inertance, inertial

tehetetlenségi nyomaték inertial moment

tekercs coil, roll

teknőhíd coved bridge, coved vault, trough bridge, trough vault

telekommunikációs rendszer telecommunications system

telep siteyard, site, depot, yard, premises, establishment, location

telephelyengedély, telephely engedély site permit

telepítés basing, location, setting

telepítés installation

telepített stationary

település settlement

télies síntörés winter rail fracture

téliesítés winterization

telítés saturation

telített saturated

telítettség saturation

teljes élettartam költség whole life cost = WLC

teljes fékezés brake application

teljes fékpróba full brake test

teljes hosszában overall

teljes léptékű full scale

teljes létszám full complement

teljes megszakadás (áramszedő) total loss of contact

teljes sorompó full level crossing barrier

teljes sorompó lifting barrier

teljes súly gross weight, total mass

teljes törés, hasadás, repedés, repedezés fracture

teljesít fulfil, acceed

teljesítés achievement, discharge, fulfilment, implementing, performance

teljesítési ár price of fulfilment

teljesítésigazolás, teljesítési igazolás completion certificate, concession contract = CC

teljesítmény achievement, output, performance, capacity

teljesítmény értékelés benchmarking

teljesítmény mutató performance indicator

teljesítmény performance, output, power

teljesítmény-nyilatkozat declaration of performance

teljesítményszint power level

teljesítőképesség output, power

teljeskörű complete, comprehensive

tender felhívás calling for tenders

tender, pályázati kiírás tender calling, tendering, calling for tenders

tendergyőztes winner of tender

tengely, járműtengely axle shaft, spindle, axle, axis

tengelyábra centre line diagram

tengelycsap axle journal

tengelyelrendezés axle arrangement

tengelyirányú axial

tengelyszám number of axles, axle pivot

tengelyszámláló axle counter

tengelytáv wheel-base, wheelbase

tengelytávolság axle spacing

tengelyterhelés axle load, axle weight

tényező consideration, coefficient, factor, rate, index

tényleges csúcssínhegy actual switch toe

tényleges effective

térbeli spatial

terelési szög diversion angle

terelő deflector, diversionary

terelősín guard rail, safety rail, check rail, safe guide

terem yield

terep terrain, ground, land, area

terepfeltöltés landfill

tereprajz topography

tereprendezés terrain correction, grading of the ground

terepszint ground level

térerő field intensity, field strength

térfogat volume

térfogati volumetric

térfogatsúly density, bulk density

térfogatszámítás volume calculation

terhel burden, load

terheletlen unladen

terhelhetőség load capacity

terjed extend, spread, stretch

terjed vmitől vmeddig range from to

terjedelem volume, magnitude

terjedelmes broad, extensive

térkép plot

térképezés topography

térkő paving

térköz block (section)

térközbiztosítási rendszer interlocking system

termék műszaki rajza, műszaki leírása drawing and technical description of the product

termelés kiesés production failure

termény crop, harvest

terméskő rubble

természetes és jogi személy legal entity

természetes környezet habitat

természeti katasztrófa natural disaster

természetvédelmi terület nature reserve

termikus hatásfok thermal efficiency

termikus thermal

terminál terminal

termit acél thermit steel

termit hegesztés thermit weld

termit por thermit powder

termit sínhegesztés thermite welding

térség, régió region

terület terrain

területi areal, regional

területi igazgatóság regional directorate

terv layout, plan, scheme

tervbe vesz target

tervdokumentáció project plan

tervezés design, designing

tervezési cél design target = DT

tervező designer

tervező technical designer

tervezőmérnök designer engineer

tervfázisok (T)HO - (technical) handover:
    1. munka(közi)terv preliminary design;
    2. engedélyezési, engedélyes terv design for approval (DFA);
    3. ajánlati terv, tender terv tender design;
    4. kivitelezési terv construction design;
    5. kivitelezésre alkalmas terv good for construction design (GFC) - kiegészítése: fedvényterv;
    6. megvalósulási terv as-built design (AsB/ABD)

tervfázisok (technical) handover = (T)HO

tervgazdálkodás planned economy

térvilágítás (külső világítás) exterior lighting, lighting, out-door lighting, public lighting

tervjavaslat draft design

tervrajz plan view

tervszerű purposeful, methodical

tervteljesítés plan fulfilment

tétel batch, lot, item

tétel, adat, egység, rész, részlet, fejezet, cikkely, szakasz, paragrafus item

tételenként in lots

tételes árak itemised assessment

tető crest, roof

tetőpont crest

tevékeny pro-active

tevékenységi kör field of activity

téves erroneous

textil védőhuzat geotextile

T-fejű csavar hatlapfejű anyával T-head bolt with hexagon nut

tilalom ban

tiltás, eltiltás, tilalom prohibition

tipizálás standardization

titoktartás megszegése breach of secrecy

titoktartás secrecy

tojásalakú ovoid

tolat shunt

tolatás shunting switching

tolatási padka shunting track bench

tolatásvezető shunting leader

tolatójelzés shunting signal

tolatómozdony, tolató mozdony shunting locomotive, shifting engine

tolatóvágány classification yard line

tolerancia tolerance

tolható pushable

tolmács interpreter

tolóerő thrust

tolópad traverser

tolt vontatás propelling

tompa illesztés butt joint

tompahegesztés butt weld

tompított dipped

tonna metric ton, tonne, ton

torkolat mouth

torlódás bottleneck, congestion

toronydaru tower crane

torz deformed

torzít distort

torzításos distortional

torzulás distortion, torsion

továbbít transmit

továbbítás forwarding

többfejes multi-headed

többfokozatú cascaded

többíves híd multi-span bridge

többlet excess, redundancy, surplus

többmozdonyos vontatás multiple unit

többszöri repeatedly

többtámaszú tartó continuous beam

többvágányú multi track

tőcsavar dowel screw, stud

tőke, vagyon asset

tőkebefektetés furnishing of capital

töltés bund, embankment, fill, track formation

töltésépítés embankment work, earthwork construction

töltéskorona crest

tömeg mass, volume, multitude, molar, bulk

tömeges bulk, massive

tömegesen in great quantities

tömegközlekedés public transport

tömegszállítás mass transit

tömékelni to ram, to tamp

tömékelő rúd packing rod

tömítés gasket, seal

tömítő anyag luting

tömítő gyűrű o-ring

tömlő hose

tömör concise, firm, solid, consistent

tömörít compress, densify, tamp

tömörítés compact, compacting, compressing, densification

tömörség compactness, density

tönk stump

tönkremegy go pear-shaped

töredék fragment

töredék part, fraction

töredezés fragmentation

törékeny brittle, fractile, fragile

törés shattering, breakage, disruption, failure, fracture, rupture, shattering

törési felület fracture face, rupture surface

törési idő break time

töréspont breakpoint

törik fracture

törlés cancelling, deletion

törmelék debris

törmelék, szilánk shatter

töröl erase

törött fractile

törpe sínszállító kocsi small rail carrier trolley

törvény statute, law

törvényes legal, legitimate, statutory

törzs body, stem

törzsadat basic data, master data, regular data

tősín stock rail

tőzsde stock exchange

trágya, trágyázni dung

transzformátor alállomás transformer sub-station

tudományos academic, scientific

tulajdon property

tulajdonjog átadás devolution

tulajdonos landlord

tulajdonosi proprietary

tulajdonság attribute, character, characteristic, feature, proper, quality

túlemelés (két sínszál magasságkülönbsége egyenes vágányban, nem túlemelés) cross-level, cant

túlemelés cant of track, cant, superelevation, super-elevation

túlemeléshiány, túlemelés hiány cant deficiency

túlemelés-kifuttatás, túlemelés kifuttatás change of cant

túlemeléstöbblet, túlemelés többlet cant excess

túlemelt vágány canted track

túlfeszültség surge

túlfolyó overflow, overflowing

túlhevített superheat, superheated

túllépés overstep, excess

túlméretezett overdimensioned

túlnyomás overpressure

túlnyomás-szelep relief valve, safety valve

túlnyúlás overreaching

túlnyúló cantilevered

túloldali opposite

túlóra overtime

túlórázik do overtime, work over time

túlterhelés surcharging

túlzott excessive, magnified

túlzott igénybevétel overload

túlzsúfolt overcrowded

tuskó stool, stump

tuskós fék tread brake, shoe brake block brake

tükör ballastbed, earthwork surface, looking glass, subgrade surface, surface of the earthwork

tükröz reflect, image

türelmi idő grace period

tűrés feletti értékek kimutatása exception report

tűrés tolerance

tűréshatár tolerance, tolerance range, bearing border, tolerance limit

tűszelep needle-valve tap

tűvibrátor needle vibrator

tűzálló fireproof, refractory

tűzállósági vizsgálat fire test

tűzcsap fire hydrant

tűzés stitching

tűzi horganyzás hot galvanizing, hot-dip galvanizing

tűzi horganyzású dip-galvanized

tűzihorgonyzás hot dip galvanization

tűzivíz fire water

tűzvédelmi sáv security line, security patrols, patrolsU, Ú, Ü, Ű

újraépít revamp

újraépítés rebuilding

újrafelhasználás, újrafeldolgozás recycling

újrafelhasznált reused

újrahasznosítás reusing

újraindítás, újrakezdés resumption

újratölthető rechargeable

ultrahang ultrasonic

ultrahangos vizsgálat ultrasonic inspection, ultrasonic testing

uncia ounce

úszó lemez floating plate

úsztatott pálya floating slab track

útalapú distance-based

utánhúzás re-tightening, post-tightening

utánpótlás refill, fresh supply

utas passenger

utasforgalom passenger traffic

utasinformációs rendszer passenger information system = PIS

utasítás instruction, arrangement, order, regulation

utastájékoztatás public information

útátjáró kapu gyalogosoknak wicket

útátjáró level crossing

utazás journey, tour, trip

utazási iroda tourist office

utazó közönség travelling public

útburkolat surface

útburkoló paver

útiokmány, úti okmány travel document

útiterv itinerary

útjel signal, odometer signal, distance signal

útjeladó signaller, odometer

útjelző táblákkal ellátás sign-posting

útmutatás guidance

útmutató guide, instruction book

utófejlesztés post processing

utókezelés curing

utómunka post-work

utórezgés reverberation

útpadka cess side, four-foot way, side path

útszámláló distance counter

úttest drive way, roadway

útvonal journey route, route

ügyelet duty

ügyeletes person on duty

ügyesség ability, capacity

ügyfél client, customer

ügyfélszolgálat help desk

ügyintéző person, official in charge, administrator

ügymenet procedure

ügyvéd attorney, lawyer, advocate

ügyvezető igazgató managing director, ED = executive director

üledék deposit, sediment

üledékes sedimentary

ülepedés setting, subsidence

ülés háttal a menetiránynak seat facing backwards

ülés menetirányban seat facing the engine

ülés menetiránnyal szemben a seat back to the engine

ülésrend seating order

ülődeszka sitting board

üreg, mélyedés, vájat, völgy, teknő hollow

üreges cored

üregesedés burrowing

üres futás running light, light running, running empty

üres, kitöltetlen blank

űrpótlék kifuttatás clearance distortion

űrszelvény clearance, track clearance

űrszelvénybe nem érő obstructionless

űrszelvénybővítés, űrszelvény bővítés clearance widening

űrszelvénykapu, űrszelvény kapu gauge

űrszelvény-kifuttatás, űrszelvény kifuttatás clearance distortion

űrszelvénymérés, űrszelvény mérés measurement of track clearance

üst cauldron

ütem rate, stage

ütemes menetrend clockface timetable

ütemezés timing, scheduling

ütemterv schedule

ütés impact, out of roundness

ütésálló impact-resistance

ütésállóság resistance to impact

ütközés buffing, impact, collision

ütközés tolatás során shunting impact

ütközőalj joint sleeper

ütközőbak buffer, bull-stop, buffer-stop, stop-block, stop-buffer

ütközőhüvely buffer housing

ütközőtartó buffer support

ütőerő impact force

üvegház gáz greenhouse gas = GHG

üzem plant

üzemanyagok és kenőanyagok, üzem- és kenőanyagok fuels and lubricants

üzembe helyez commission, put in operation

üzembe helyezés commissioning

üzembe helyezés jóváhagyása authorization for placing in service = APIS

üzemben lévő geared

üzembiztonság safety, safety of operation

üzemelés working, running, operating, operation

üzemeltetés és karbantartás operation & maintenance = O&M

üzemeltetés operation

üzemeltetés, karbantartás és javítás operation, maintenance & repair = O, M&R

üzemeltetési szekrény operating cabinet = OC

üzemeltetési, működési operational

üzemeltető operator

üzemen kívül helyez disable

üzemi élettartam service life = SL

üzemi fék service brake

üzemi gyártásellenőrzés factory production control = FPC

üzemi pályaudvar terminal

üzemi teljesítmény service rating

üzemi vágány track in service

üzemidő operation time

üzemmérnök plant engineer, graduate engineer

üzemmód working method, operation mode

üzemorvos works physician

üzemszünet standstill

üzemzavar breakdown, derangement, disruption, disturbance, interruption to train movements

üzemzavar megszüntetése breakdown repairs

üzletág branch, business branch, business unit

üzletet köt do a deal, do business

üzleti társ partner associate

üzleti terv business plan

üzleti titok trade secret

üzletigazgatóság business management

üzletkör goodwillV, W

vágány ágyazás track bed

vágány dilatációja dilatation of the track, expansion of the rails

vágány földművének építése installation of track formation layer

vágány hasznos hossza useful length of the track, usable track length

vágány line, track

vágány melletti félreálló hely refuge

vágányágyazat track bed

vágányalapozás, vágány alapozás track bed

vágány-aláverőgép, vágány aláverőgép packing machine, tamping machine, mechanical tamper, tamper

vágányáramkör, vágány áramkör track circuit

vágányátépítés repair of the track

vágányáthidaló flyover

vágányátszelés crossing of tracks, diamond crossing

vágányátszelés, vágány átszelés diamond crossing

vágánybeágyazás ballasting

vágánybontás dismantling of the track, removal of the track, demolition of the track

vágánybontó track remover

vágánybujtatás burrowing junction

vágánycsoport sidings

vágányelágazás branching out

vágányeltolás track shift

vágányemelő track lifting

vágányépítő géplánc track-laying machine

vágányfék, gerendás vágányfék track brake

vágányfekvési hiba track position error

vágányfelügyelet track control system

vágányfenntartás track maintenance

vágányfoglaltság jelző vehicle-on-line indicator

vágányfoglaltság track occupancy

vágányfonódás crossover of tracks, gauntlet, gauntletting

vágány-geometria mérés, vágány geometria mérés track geometry measurement

vágány-geometria vizsgálat, vágány geometria vizsgálat inspection of track geometry

vágány-geometria, vágány geometria track geometry

vágányhálózat railway network, railway system, trackage

vágányhiba defect in the track

vágányhídmérleg track scale

vágányív arc, curve in the track

vágánykapcsolat track connection, crossover, cross-over, single cross-over, scissors

vágánykibiztosítás track insurance

vágánykinyomódás rail pressing out

vágánykitűzés track marking

vágánykivetődés buckling

vágányközepelő track bar

vágánylezárás, vágány lezárás track closing

vágánymérés track surveying

vágánymérleg, vágányhídmérleg weighbridge

vágánymérő eszközök track measuring devices

vágánymérő kocsi track measuring cars

vágányméter, vm track meter

vágánymező track field

vágányminőség track quality

vágányon járó daru track crane

vágányon járó rail mounted, track mounted

vágányra helyezés on and off tracking

vágánystabilitás, vágány stabilitás, állékonyság track stability

vágánysüppedés settlement of track, track settlement

vágányszabályozás track regulation, track adjustment, re-alignment of the track, track controlling

vágányszabályozó gép track controlling machine

vágányszakasz stretch

vágányszéthúzás track distortion

vágányt bont remove, dismantle, take up the track

vágánytávolság track distance

vágánytengely centre line of track, axel of track, track axis

vágánytengely felőli oldal gauge face side

vágánytengely-távolság distance between track centre lines

vágányút driveway, driveway, route

vágányüresség, vágány üresség track vacancy

vágányzár closure, track closure, curfew (US), track possession

vágányzár túllépés exceeding the track possession, overstepping the track possession

vágányzári óra track closing hour

vágányzári terv track closing plan, track possession plan

vágányzáró bak, ütköző bak bull-stop, buffer stop, stop-block, stop-buffer

vágányzáró földkúp buffer with earth stabilization

vágányzat trackage

vágányzóna track area

vágat groove

vágókorongos gép abrasive-disc cutting machine

vagonmérleg, vagon mérleg wagon weighing

vágópisztoly cutting torch

vagyon eszköz kezelési rendszer asset management system = AMS

vagyon property

vagyonkezelés asset management

vájat channel

vájat slot, groove

vak dummy

vaksüppedés dummy sinking, dummy subsidence

vakvágány blind track

V-alakú keresztezési csúcs Vee

V-alakú Vee

válasz, válaszjel response

választék assortment, choice, variety

választható optional

választhatóság eligibility

választott bíróság arbitration court

vállal take on, engage, tackle

vállalat undertaking

vállalati bevétel cash flow

vállalja a felelősséget accept responsibility

vállalkozás enterprise, business

vállalkozó contractor, entrepreneur, undertaker

vállalkozói szerződés contractor's agreement

válogatás assorting, selection

valószínű plausible

valószínűség probability

valószínűtlen implausible, unlikely

váltakozó áram alternating current

váltakozó áramú terepi mérés alternative current field measurement = ACFM

váltakozó intermittent

váltakozva in turn

váltás shift

váltó állító állvány switch lever block

váltó állító motor point motor

váltó állítómű point motor

váltó átállítás switch throw, throw

váltó csúcssín switch rail

váltó eleje switch front

váltó feles állás half open points

váltó gyöke heel of switch

váltó hegye switch toe

váltó leerősítő elemei switch lock

váltó meghajtó switch actuator

váltó switch, switch part

váltóállítás switching, point setting, direction changes on a switch

váltóállító rudazat stretcher bar, switch rod, adjustable

váltóáramú alternative current = ACFM

váltócsúcs points, switch point, switch toe

váltóék, féksaru scotch

váltóérintkező transfer contact, switch sleeper, switch timber

váltófa crossing timber

váltófűtés switch heating, points heating

váltójelző switch point lamp

váltók beszerzése és beépítése procurement and installation of switch

váltók szétszerelése dismantling of switch

váltókezelő switchman

váltókörzet switching zone

váltólezárás point locking

váltórész point, switch panel

váltóreteszelés point locking

váltórögzítő szerkezet switch lock

váltóvizsgálat point detection

váltózár clamp lock, point lock, switch lock

váltózár rudazat locking bar

változó kamatozású variable rate

változtatás, módosítás modification

változtatási utasítás variation order

változtatható variable

valuta currency, foreign exchange

valutaárfolyam-rendszer ERM = exchanges rate mechanism

vályú groove, hollow, trough

vályúbőség, nyomcsatorna bőség width of grooves, grooves wide

vályús alj channel sleeper, grooved sleeper, trough sleeper

vályús sín grooved rail

vályúsín channel rail, grooved rail

vám customs

vám szabad raktár public bonded warehouse

vámállomás station with customs facilities

vámkezelés clearing

vámmentes duty free, customs charges paid, duty paid, free of customs

vámot fizet pay duty

vámot szed take toll

váratlan unexpected

várható élettartam life expectancy

várható érték prospective value, expected value

várható expectable

városi közlekedés, fogalom urban transport

városi vasút, közúti vasút light rail

váróterem waiting room

varrat (hegesztés) weld

varratdudor, varrat dudor weld bead

varratfém deposit of weld metal

varratszakadás seam rip

varratvizsgáló weld inspector, weld teach

varratzsugorodás,weld shrinkage

varratzsugorodási feszültség shrinkage stress

várt eredmények expected results

vas iron

vasal flatten, iron

vasalatlan non-reinforced

vasalj steel sleeper

vasaló iron

vasanyag ironwork

vásárló, ügyfél, fogyasztó, partner customer

vasárú iron-wares

vasbeton felüljáró reinforced concrete overbridge/overpass

vasbeton gerenda reinforced concrete beam, reinforced concrete girder

vasbeton híd reinforced concrete bridge

vasbeton kerethíd reinforce concrete frame bridge

vasbeton pályalemez reinforced concrete slab

vasbeton reinforced concrete

vasbeton támfal reinforced concrete retaining wall

vasbeton teknőhíd reinforced concrete bridge with side beams, with through ballast bed

vasbetonalj reinforced-concrete sleeper, concrete sleeper

vasmag kernel

vasoxid ferric oxide

vaspálya iron track

vastagodás riser

vastagság depth, ply

vastartalmú ferrous

vasút költsége costs of the railways

vasút railway

vasút szabványosítási stratégia rail standardization strategy = RSS

vasút üzemeltető railway operator

vasútállomás train station, railway station

vasutas railroader, railway employee, railwayman, railway people (többes szám)

Vasútbiztonsági Iroda, VBI Rail Safety Office

vasútegészségügy railway health care

vasútépítés, vasúti pályaépítés railway construction

vasútépítési munkák railway track construction works

vasúthálózat trackage

vasúti biztosító berendezés railway signalling system

Vasúti Hálózat Európa RailNet Europe = RNE

vasúti kerékpár wheelset

vasúti kiszolgálás rail service

vasúti kocsi car, coach, carriage

vasúti motorkocsi railcar

Vasúti Műszaki Kiadványok Főosztály Railway Technical Publications Department = ETF

Vasúti Műszaki Kutatási Intézet Railway Technical Research Institute = RTRI

vasúti nehézdaru railway crane

Vasúti Pályás Kivitelezők Európai Szövetsége European Federation of Railways Trackworks Contractors = EFRTC

Vasúti Piac Megfigyelő Rendszer Railway Market Monitoring System = RMMS

vasúti személykocsi passenger coach

vasúti teherkocsi wagon

vasúti teherszállító folyosó rail freight corridor = RFC

vasúti tiszt railway officer

vasúti üzem railway operations

vasúttársaság train operator

vasúttechnika railway engineering

vasútvonal railway line, line

váz frame, framework

vázlat draft, outline, plot

vázlatos diagrammatic, sketchy, schematic

vázlatos terv sketch

vázlatrajz drawing sketch

véd stand for

védekezés defending, protection

védelem defence, protecting

védő csonkavágány safety track

védő padlózat protection board

védőburkolat shroud, protective casing

védőcső sleeve pipe, protecting tube, protective pipe

védőcsövezés sleeve piping

védőfelszerelés personal protection equipment = PPE

védőmező protective track panel

védőréteg protective layer

védőréteg, javítóréteg protecting course of granular material, protection/improving layer

védősisak hardhat, welder's helmet

védőszemüveg goggles

védtelen defenceless

végállás ellenőrzés end position detection, checking of final position

végállás final position, end position

végállás-kapcsoló, végállás kapcsoló limit switch

végállomás, üzemi pályaudvar terminal, terminus

végeredmény issue

végérintő hajlása tilt of the end tangent

véget ér terminate

végez carry out, accomplish, complete, execute, conduct

végfeljáró end approach

végfeljárós peron platform with final stairs, ramp

végkielégítés severance pay

végleges definitive

végleges forgalomba helyezési engedély permanent opening licence

véglegesít finalize

véglegesítés finalization

véglet extremity

végpont end point, ending point

végrehajtás implementation

végrehajtás, alkalmazás enforcement

végrehajtási határidő time of execution

végrehajtó testület implementing body

végrepedés end-shake

végső kedvezményezett final beneficiary = FB

végtelen infinite

végzettség qualifications

vegyérték valence, valency

vegyes forgalom mixed traffic

vegyes szerelvény bleed

vegyes, összetett composite

vegyi anyag chemical

vegyít compound

vegyszer reagent, agent

vegyülés coalescence

vegyület compound

vékony réteg band

vékony shallow, slim

velejáró inherent

vélemény opinion

véletlen accidental

véletlenszerű incidental

vendégsín felszedő szerelvény guest rail picking up train

vendégsín occasional rail, guest rail

ventilátor fan

vérnyomást mér take the blood pleasure

versenyképes competitive

versenytárgyalás competition conference

versenyző contestant

vés engrave, carve

vese alakú kidney-shaped

véső chisel

vésőkalapács chisel hammer

veszély distress, threat

veszélyes áru dangerous goods

veszélyes hazardous

veszélyeztet endanger

veszélyeztetett endangered

veszélyforrás hazard point

veszélyhelyzet compromise

vészfék emergency brake

vészhelyzet emergency

vészhelyzeti sebesség emergency restriction of speed

vessző, pálca, bot rod

veszteglés stabling of a train

veszteség damage, deficiency

vételár purchase price

vetemedés warping, warpage, spring

vetítési projective

vetített projected

vetítő vonal projecting line

vétkes peccant, guilty

vétség default

vetület projection

vetületi hossz projectional length

vevő receiver, customer, buyer, purchaser

vezérigazgató general director, director general, general manager

vezérigazgatóság headquarters, general administration

vezérlés control

vezérlő kocsi control trailer, driving trailer

vezérlő pult console

vezérlőberendezés control unit

vezérmű cam

vezet lead led led, conduct

vezeték tube, duct, pipe, conductor

vezetés guidance, leadership

vezetésnélküli hely leaderless position

vezetéstáv keresztezésben check rail gauge, guide gauge, head distance

vezető mérnök leading engineer

vezetőállás driver's cab

vezetőfelület guiding surface, gauge face

vezetőfülke operator cabin, cab

vezetői értekezlet top management meeting

vezetőképes conductive

vezetőpálya guide-path

vezetősín (útátjáróban) protective rail (in crossings), guard rail, guide rail, check rail

vezetősín guide-rail, guard-rail, check rail, counter rail, side rail, wing-rail, safeguard

vezetősín nélküli ív unguarded curve

vezetősín rögzítő kengyel check rail clamp

vezetősín, harmadik sín conductor rail

vezetősínes ív guarded curve

vezetősín-támasz, vezetőség támasz check rail strut (support)

vezetővas check rail

vibrációs henger vibrating roller, vibratory roller

vibrációs kézi aláverőgép vibration tamper

vibrációs lap vibrating plate

vibrációs tömörítés vibrotamping

vibrálás jitter, flicker

vibrátoros tömörítő vibro tamper

vibrobeton oszlop vibro concrete column

Vignole-sín, szélestalpú sín wide foot rail, Vignole rail

vihargyújtó gas burner

világít light up

világítóberendezés light fitting

világméretű, világra kiterjedő world-wide

villa fork

villámcsapás thunderstroke

villámhárító conductor

villamos alállomás electrical substation = ESS

villamos ívhegesztés electric arc welding

villamos jármű, szerelvény light rail vehicle = LRV

villamos mozdony electric locomotive

villamos vontatójármű maximális áramfelvétele permissible draft

villamosítás electrification

villanyoszlop, távvezeték oszlop pylon

villás kulcs key rail

villasín leg extension, point rail

villasín through rail

villáskulcs, villás kulcs wrench, open ended spanner

villázás forking

villogó fény flasher light signal

villogó fényjelző flashing-light signal

virágosítás covering with flowers

vis maior force majeure

viselkedés behaviour

visz take, carry

viszály controversy, discard

viszkózus, nyúlós, ragadós viscous

viszonosság reciprocity

viszonoz reciprocate, repay, render, requite

viszont in turn

viszony circumstance

viszonyít compare, correlate

viszonyítás referral, comparison

viszonyítva in proportion to sg

viszonylag comparatively

viszonyok conditions, circumstances

viszonyszám ratio

viszonyul correlate

visszaállás getting back, restoring

visszaállít restore

visszaállító hajtás back drive

visszacsapó szelep shut-off cock, shut-off valve

visszacsapós gyorscsatlakozó plug nipple

visszacsatolás reannexation

visszaemelés a vágányra re-railing

visszafejlődés regression

visszafizet reimburse

visszafizetés reimbursement

visszafizetési időszak payback period = PB

visszafordítás reversal

visszafordulni turn back, turn round

visszaható retrospective

visszahelyez reinstate, remit

visszahúz retract

visszaigazol confirm

visszajátszás playback, replay

visszamaradó feszítő erő remaining straining force, residual straining force

visszamaradt retained

visszamenő elemzés back analysis

visszamenőleges retrospective

visszaminősít downgrade

visszanyer recover, resume, retrieve

visszanyerés recovery, retrieval

visszanyerhető retrievable, regained, retrieved

visszanyert recovered, regained, retrieved

visszapattan rebound

visszapillantás review, retrospection

visszaszámítás, visszaszámlálás counting back

visszaszerez recover

visszatáplálás recuperation

visszatápláló fékezés regenerative braking, recuperating braking

visszatápláló vezeték return conductor

visszatart retain

visszatartás withholding, restrain, retention

visszatartott retained

visszatér revert

visszatérítés rebate, recovery

visszatükrözés reflection

visszautasít, megtagad refuse

visszaverődés reflection

visszaverődés-mérés, visszaverődés mérés reflectometry

visszavezet take back

visszavezethető retraceable

visszavon back down, cancel, reveal, revoke, withdraw

visszavonás cancellation, withdrawal

visszavonhatatlan irrevocable

visszavonhatatlanul irrevocably

visszhang reverberation

vissznyereményi terv retrieval plan

vissznyereményi, visszanyerhető regainable

vita dispute, tussle

vitás kérdések rendezése settlement of disputes

vitat challenge, dispute

vitathatatlan indisputable

vitatkozik argue

vitatott disputed

viteldíj fare

víz alatti submerged

vízállás water gauge, water level

vízállásmutató water-level gauge, water-level indicator

vízálló impermeable

vízállóság impermeability

vízáteresztés permeability

vízdaru water crane

vízellátás water supply

vízelvezetés draining of water, drainage

vízelvezető csatorna drainage channel, drainage ditch, overflow channel

vízelvezető szegély catchwater curb

vízelvezető weatherboard

vizesárok water trench

vízfelvétel water absorption, hydration

vízfolyással szembeni upstream

vízgyűjtő árok drainage ditch

vízgyűjtő gödör, ciszterna sump

vízgyűjtő terület catchment

vízhatlan impervious to water, watertight

vízi aquatic

vízkár deterioration through moisture

vízkifolyás water flowing out

vízleeresztő water-discharge

vízmérték waterlevel

víznyelő akna catch pit, gully

víznyelő drain-trap

víznyomáspróba hydraulic test

víztartály water tank

víztelenítés drainage, dehydration, dewatering, drainage, draining

víztelenítési terv drainage design

vízvezeték szerelő plumber

vízzáró watertight

vizsgál költségvetést check

vizsgál perch, examine, study, audit

vizsgálat enquiry

vizsgálat inspection, examination, testing

vizsgálati jegyzőkönyv test report, test record

vizsgálati jelentés examiners' report, investigational report

vizsgáló akna inspection pit

vizsgáló mérnök examining engineer

vizsgálójárda inspecting sidewalk

vizsgálólépcső service stair

vizsgáztatás examination

vízszintes erő horizontal force

vízszintes horizontal

vízszintes vonalvezetés horizontal alignment

vízzsák water-bag, water-pocket

vmi alatt fekvő underlying

vmi arányában in proportion to

vonal szerinti üzem line operation

vonal trait

vonal, sáv, csík, nyom, réteg streak

vonalat húz draw a line

vonalban van on line, on-line

vonalbejárás inspection of the line

vonalbejáró patrolman, ganger, lineman, platelayer, lengthman, trackman

vonalbiztos line controller, line manager

vonalforgalom (menetrend szerinti) line service

vonalhossz route km

vonali biztosító-berendezés, vonali biztber open-line signalling

vonali és kitérőszabályozó gép track and turnout tamping machine

vonali kapacitás line capacity

vonali open line, section

vonali vágányszabályozó és vágánystabilizátor gép track tamping machine with track stabilizer

vonalszakasz railway line, line

vonalvezetés line lay-out, lining, alignment, layout, route

vonalvezetés-korrekció, vonalvezetés korrekció re-lining, re-alignment

vonalvizsgálat line check

vonat azonosító jele train ID

vonat eleje front of train

Vonat Kommunikációs Irányító Csoport Train Communication Steering Group = TCSG

vonat train

vonat útvonal train path

vonat vége head of train

vonat-befolyásolás, vonat befolyásolás train control

vonatbefolyásoló automatic train control, train control

vonatfogadó és -indító vágány train receiver and dispatcher track

vonatindítás dispatch of a train

vonatirányítás kezelési rendszer train control management system = TCMS

vonatképzés train formation

vonatkozás relevance, reference, relation

vonatkozik apply, concern, pertain to

vonatkozóan relating, pertinent

vonatkövetés train follow

vonatok összekapcsolása add, couple (vehicles to a train)

vonatot kisorol lay up, stabling, put a train out of service ... depot

vonat-összeállítás, vonat összeállítás compile of a train

vonatszemélyzet traincrew

vonatvezető conductor, guard

vonóerő haulage capacity, tractive effort

vonóerőgörbe, vonóerő diagram traction diagram

vonóhorog rúd draw-hook bar

vonóhorogfej coupling head

vonóhorog-szár, vonóhorog szár draw-hook bar

vonókészülék draw gear, drawing gear

vonómű pulling mechanism

vonórúd draft bar, draw bar, drawbar

vonószerkezet rögzítő heveder/lemez towing strap, towing plate

vonóvezeték csatorna wire rope channel

vonóvezeték point wire

vontatás egy géppel single traction

vontatás traction

vontatási áram traction current

vontatási mód form of traction

vontatási vonatkísérő apprentice driver, learner driver

vontató jármű power car, towing vehicle, hauling vehicle

vontató motor hauling engine

vontató vágány hauling track, feeder line, towing track

vontatóberendezés traction equipment

vonzerő appeal

völgyfék king retarder, main retarder, master retarder

völgyhíd viaduct

völgykatlan valley

völgymenet downward journey, downward run, descent, downhill ride

WC, vécé lavatory

wolfram tungstenY

Y-acélalj Y-sleeper, Y-shaped steel sleeperZ, Zs

zagy slurry

zaj noise

zajcsökkentés noise insulation, noise reduction, sound insulation

zajkibocsátás noise emission

zajszint noise level, sound level

zajszűrő fal, zajárnyékoló fal noise protection wall, noise screening wall, noise barrier, noise screen, sound barrier

zálog token, escrow, pledge

zálogjog right of pledge, lien

záportározó storm storage basin

zár bolt, lock

záradék clause

zárjelzés final signal

zárlat short circuit

zárnyelves csúcssínrögzítő latch lock, pawl point lock, clip type lock

záró értékelés final examination

záró habarcs seal mortar

záró jelentés, zárójelentés final report

záródás, simulás locking

zárófal cut off wall, cut-off-wall, end wall

záróhegesztés closure welding

záróhorony end slot

zárolt vagyon depositary

zárópecek pawl

záróréteg barrier layer

zárószerkezet clamp lock, locking device, point lock

zárt hézag (nem tud dilatálni) frozen joint

zárt tehervonat block train

zárvány bilincsek inclusion stringers

zárvány inclusion

zavar elhárítás debugging

zavar fault, disturbance, malfunction, perturbation

zavaró átfedés, zavaró kölcsönhatás interference

zavartatás interruption

zökkenés bouncing

zökkenőmentes smooth

zöldterület green area

zömít compress

zömítő kovácsolás horizontal forging, upsetting

zömítő upsetting, packer

zömítőerő compression force

zömítőlöket compression thrust

zörög clatter, rattle

zúzalék grit, river gravel, ballast chipping, chips, flint

zúzás shattering

zúzottkő ágyazat ballast bed, underlayer of ballast

zúzottkő ágyazat profilozása ágyazatrendezővel ballast profiling with ballast-plough

zúzottkő átvezetésű híd bridge, ballast deck

zúzottkő ballast, broken ballast, broken stone, crushed ballast, crushed stone

zsákutca blind lane

zsaluzás forming, shuttering, form work, planking

zsaluzat formwork, shutter

zsaluzó anyag cradle material

zsebes kocsi fél-konténerek szállítására pocket wagon for semi-trailers

zsinór stringer

zsír fat, grease, lard

zsiradék fat

zsugorítás calcination, sintering

zsugorító berendezés sinter plant

zsugorított érc sinter

zsugorodás shrinkage

zsugorodási repedés shrinkage crack (metal)

zsugorodási üreg, lunker képződés piping

zsugorüreg pipe cavity