Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21695 dokumentum

A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae XIII. országos konferenciáján elhangzott előadások : Piliscsaba, 2019. május 31. / szerkesztő Juhász Daniella, Kerti Anna Emese

Művelődéstörténet, Világirodalom története
klasszika-filológia, görög-római kultúra, ókori görög irodalom története, ókori latin irodalom története, művelődéstörténet

"A Manuél Komnénoshoz címzett versekben, gyakori eljárás, hogy Eróst magával a császárral azonosítják. Ez a megfeleltetés nemcsak magára az uralkodóra érthető, hiszen Prodromos Sebastokratorissa Eirénéhez címzett verseiben a patrónát szintén Erós leszármazottjai közé sorolja."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22083  2021-06-17

A legelő-erdők : A legeltetés kérdése Magyarországon s annak megoldása erdőgazdasági úton / Földes János

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet, Állattenyésztés
legelőgazdálkodás, erdészet, erdő, erdőtalaj, erdészeti ökológia, állattenyésztés, takarmány, szarvasmarha-tenyésztés, juhtenyésztés, sertéstenyésztés, gazdasági jog, Magyarország

"Legelő-erdő gazdaság alatt oly gazdálkodási módot értünk, melynek czélja nem annyira az értékes fanevelés, hanem a legeltetés s a fák által azt akarjuk elérni, hogy a legelő termőképessége fenmaradjon."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22087  2021-06-17

A Jászkun birtokviszonyok fejlődése és jogi alapja / Nagy Lajos

Tulajdonviszonyok, Polgári jog, Tudománytörténet, Magyar történelem 1527-1790
jászok, kunok, földbirtok, földjog, tulajdonjog, magánjog, jogtörténet, Jászság, Kiskunság, Nagykunság, Jászkun kerületek, 18-19. sz.

"Azonban fejedelmi kegy és beleegyezés folytán a német lovagrend uralma alól a jászkunok mégis kiváltattak a pesti invalidusok háza által, ettől pedig önmagok váltották meg magokat a reájok nézve feledhetetlen emlékű Mária Terézia királyné ideje alatt 1745-ben."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22082  2021-06-17

A dologház és lakói / Fekete Gyula

Büntetésvégrehajtás, Tudománytörténet
munkakerülés, csavargás, koldulás, javító-nevelő munkahely, kényszermunka, büntetés-végrehajtó intézet, büntetés-végrehajtás, Magyarország, 19. sz.

"A dologház oly intézet, melynek alapfeladata figyelmeztetés, munka és fegyelem segélyével az ott letartóztatott egyének erkölcsi megjavítása, vallásos érzelmük emelése és közveszélyes életmódjukba való visszaeséstől megóvása. ... A dologháznak a szó szoros értelmében javító-intézetnek kell lennie."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22081  2021-06-17

Édes Anna [Hangoskönyv] / Kosztolányi Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Az újság, hogy Annának valami kérőféléje akadt, nem maradt titokban, megtudta az egész ház, s a lakókat két pártra szakította. Báthory úr gondoskodott arról, hogy távollétében hátvédeket teremtsen magának, és megdolgozza a közvéleményt. Mindenekelőtt a cselédekre támaszkodott. Ficsorné, akinek ígért valamit, ha Annát megszerzi, föltétlen híve volt."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22166  2021-06-17

Szervezzük a magyar erdészeti kisérletügyet / Vadas Jenő

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytan, Tudománytörténet
erdészet, erdő, fa, tudományos intézmény, kutatóintézet, kísérleti kutatás, működési szabályzat, szervezés, kutatási módszer

"Azt hiszem, hogy már az eddig mondottakból is levonjuk a tanulságokat s fölösleges volna több szót szaporitanom annak bizonyitására, hogy nekünk nemcsak szükségünk van erdészeti kisérleti állomásra, hanem szervezésével sietnünk kell, mert minden elmulasztott nap elvonja erdőgazdaságunktól azt a feltételt, melytől fejlődése függ."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22080  2021-06-16

Válogatás Arany László Magyar népmesék című gyűjteményéből [Hangoskönyv] / Arany László

Magyar népköltészet, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, népmese, találós kérdés, hangoskönyv

"Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt egy szegény asszony, annak volt egy igen rest leánya, aki soha semmit se lendített a ház körül, hanem csak ült a padon a ház előtt, vagy pedig a faluba sétafikált előre-hátra. Váltig ütötte-verte az anyja, de nem használt semmit."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22163  2021-06-16

Észak a Dél ellen / Jules Verne ; fordító Huszár Imre

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Eddigelé a rabszolga-intézmény nem fejlődött ki, különösebben a régi spanyol gyarmaton, a mely nem vett a mozgalomban oly nagy hévvel részt, mint Virginiában vagy a Karolinákon. De egyes nyugtalan emberek csakhamar a rabszolgatartás híveinek élére álltak."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22164  2021-06-16

Névtelen család / Jules Verne ; fordító Huszár Imre

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, ifjúsági irodalom, kalandregény, 19. sz.

"De bár Papineau volt a nemzeti párt látható feje, volt a pártnak egy másik vezére, aki titokban és oly rejtélyesen működött, hogy még a legelőkelőbb reformpártiak is csak ritkán láthatták őt színről-színre. E személy körül egész legenda szövődött... Csakis e rejtélyes néven ismerték: Névtelen János."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22162  2021-06-16

Utazás a föld körül 80 nap alatt / Jules Verne ; fordító Zempléni P. Gyula

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, ifjúsági irodalom, kalandregény, 19. sz.

"Egy jó angol hazafi sohasem tréfál, ha komoly ügyről van szó, mint a milyen a fogadás, felelt Fogg Phileas. És mindenkivel, a kinek kedve van hozzá, húszezer fontba fogadok, hogy az utazást a föld körül legfelebb nyolczvan nap alatt megteszem, az az ezerkilenczszázhusz óra, vagy száztizenötezerhétszáz percz alatt. Nos?"

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22161  2021-06-16

Olasz ég alatt / Ágner Lajos

Külföldi országok, városok, Klasszikus magyar irodalom
útleírás, magyar irodalom, Olaszország, 19-20. sz., századforduló

"Ez Nápoly, a korábbi nápolyi királyság fővárosa s a római császárok kedvencz tartózkodási helye. A város külseje ma nem valami fényes, - a természet azonban csodás panorámával áldotta meg ezt a régi tengerparti várost, melyben annyi a műkincs, a gyönyörködtető régiség, s oly sok a nyomorgó szegény ember."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20378  2021-06-16

Quelle & Deutung V : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung V am 19. April 2018 / szerkesztő Sára Balázs

Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Világirodalom története, Művelődéstörténet
régi kézirat, kézirattan, írástörténet, filológia, német irodalom története, világirodalom története, kultúratörténet, művelődéstörténet, Németország, Európa, középkor, újkor

"Grundsätzlich ist ein Eid ein performativer Akt der Mündlichkeit; seine Schriftlichkeit deshalb nur dem unmittelbaren Zweck geschuldet. Dementsprechend sind solche Zettel eher zufällig erhalten, wie beispielsweise der Osnabrücker Judeneid oder der aus Nordhausen, der im Rückdeckel des Mühlhäuser Reichsrechtbuch erhalten ist."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22079  2021-06-15

A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára / szerkesztő Dodé Réka, Ludányi Zsófia

Alkalmazott nyelvészet
szövegnyelvészet, számítógépes nyelvészet, Váradi Tamás (1951-)

"Váradi Tamás 1997 óta a Korpusznyelvészeti Osztály, 2013 óta a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály vezetője, tudományos főmunkatárs az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Nagyszámú nyelvészeti pályázati projekt elnyerése (vezetése, illetve részvétel) fűződik a nevéhez..."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22157  2021-06-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom