Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22007 dokumentum

Uj csapáson : Regény a művészéletből / Lázár Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Minálunk csak a külföldön át lehet elösmertetésre szert tenni. A kis kulturának átka ez. Nincs itéletünknek biztonsága ... neszel minden idegen hangra, főleg a külföldére s azután igazodik... A Figaro véleménye nemzeti közvéleményt teremtett. Tudták, hogy uj csapáson, jó uton indultak el, de most már mások is elösmerték ezt."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22477  2021-10-19

Erdészetünk leirása a világkiállitási honismertetőben / Bedő Albert

Erdészet, vadászat, halászat
erdészet, erdő, Magyarország, 19. sz.

"Hosszú időn át és legalább is 100 évet meghaladó idő óta és jelenben is gondos, és a tartamos fatermés biztositását követő gazdaság alkalmaztatik az állami vagy is a kincstári és a reservált erdőkben, nehány nagybirtokosnál, a kir. városoknál és a közalapitványi erdőkben, s azért ez erdők még jó állapotban vannak..."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22476  2021-10-19

A megholt Peleskei nótárius harmadszori és utolsó feltámadása és utazása a földön, vagy Milyen lesz a világ száz esztendő múlva / Medve Imre

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, ponyvairodalom, verses elbeszélés, szatíra, jövőkép, kiegyezés kora, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 19. sz.

"Azért ne hallgassunk az álprófétákra,
Kik akarnak vinni minket más utakra
Kik sima szájjal és álnok érzülettel,
Közelednek hozzánk róka természettel."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22472  2021-10-18

Nyílt levél hazai fakereskedésünk érdekében / Bedő Albert

Fa- és bútoripar, Kereskedelem, Erdészet, vadászat, halászat, Ágazati gazdaságtan
faipar, faáru, erdő, kereskedelem, erdészet, Magyarország, 19. sz.

"Az olcsó termelés és könnyü elszállitás igényein kivül azonban van még egy másik igen természetes ... kellék arra, hogy ugy a termelésre, mint a szállitásra szükséges tőkebefektetés az illetők részéről a létező faértékesitési viszonyok által kiszabott határig terjedhessen ... E kellék a bel- és külföldön fennálló faárak ismerete."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22471  2021-10-18

Forststatistik des Komitates Zips : Anlässlich der Welt-Ausstellung 1873 / Karl Gruber

Erdészet, vadászat, halászat, Statisztika
erdészet, gazdaságstatisztika, területi statisztika, világkiállítás, Szatmár vármegye, Magyarország, 19. sz.

"Das 63. Meilen große Komitat Zips liegt im Norden Ungarns, am südlichen Fuße der Zentral-Karpathen. Zu den Hauptbergzügen des Komitates gehören die «hohe Tatra», in ihrem Stoke aus zerklüfteten Felsenbergen bestehend, deren höchste Spizen eine Meereshöhe von mehr als 8000 Fuß besizen..."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22470  2021-10-18

Sol mysticus. Az az: ... Esterhás Pál magyar-országi vice-király palatinus ... nagy sok virtusokkal tündöklő, titkos értelmű nap ... el-nyúgovása után tartatott szomorú exequiain magyarázattyát ... prédikállotta ... Vargyassy András / Vargyasi András

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
arisztokrata, nádor, gyászbeszéd, prédikáció, katolikus egyház, Esterházy Pál (1635-1713), Magyarország, 18. sz.

"Végre még-is annak szomorú Pompája-e ez, a' ... Méltóságos Galántai Gróff Esterhás Pál nagy személynek, aki számlálhatatlan nagy érdemi után; sok csudálkozást érdemlő, Isten, Király 's-Haza dicsösségére váló emlékezetes cselekedeti után ... ezen 1713-Esztendöben ... szentül múlt vala-ki ez árnyék világból?"

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22474  2021-10-18

Encomium ad solennes exequias celsissimi Dei gratia ... principis Pauli Estoras de Galantha, perpetui in Frakno, ... Regni Hungariae palatini, ... in Ecclesia RR. Patrum Franciscanorum Kismartoniensium, per ... Stephanum Kontor ... dictum / Kontor István

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
arisztokrata, nádor, gyászbeszéd, prédikáció, katolikus egyház, Esterházy Pál (1635-1713), Magyarország, 18. sz.

"O si has Euripi charybdes felicibus velis, remísque vitare liceret! redanimarem te hodiè phoenix patriae Paule Estoras de felicissimis cineribus tuis, & busta tua digitô DEI tangerem, téque vivificô alloquiô compellarem: Paule Princeps, prudentiae oraculum! caduceus pacis Pannonicae!"

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22473  2021-10-18

Pusztuló világ : Elbeszélések a hajduföldről / Móricz Pál

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mindenik hajduháznak hasznos ékessége a boglyakemence. Nem hiába mondják a hajdusági fiúnak: - Sutra pulya! abban a kemencétől és faltól határolt, magasan rakott sarokban van az igazi enyhely. Télen a gyermekek virágként melegszenek itt a nagyapó bundáján. A padka is ott terpeszkedik a boglyakemence körül tapasztva."

URL: https://mek.oszk.hu/20300/20381  2021-10-15

Várnagy Ildikó grafikái : Válogatás a Körmendi-Csák Gyűjteményből / Várnagy Ildikó, Mányoki Endre ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
grafikus, grafika, művészettörténet, Körmendi - Csák Gyűjtemény (Budapest), Várnagy Ildikó (1944-), Magyarország, 20-21. sz.

"A huszadik század különösen sokat tett a nyelvi és a képi jel egymásra hatásának értelmezhetőségéért, viszonyrendszereiket rendre-másra vizsgálta, úgyannyira, hogy a nyelvi jel képként és a képi jel nyelvként való fölfogását jelentős részben a képzőművészek javasolták... Várnagy Ildikó e téren tehát úttörőnek mondható."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22395  2021-10-15

A gondolatszobrász : Várnagy Ildikó szobrászművész / Várnagy Ildikó, Mányoki Endre, Paksi Endre Lehel, Géczi János ; szerkesztő Csák Ferenc

Szobrászat, kerámiaművészet, Iparművészet, divattervezés, Művészettörténet
szobrász, szobrászat, kisplasztika, érem, textilművészet, művészettörténet, Körmendi - Csák Gyűjtemény (Budapest), Várnagy Ildikó (1944-), Magyarország, 20-21. sz.

"Ezek nem mindig csak szemmel látható irányok, mint például egy hegyes szemöldök, vagy lekerekített mosoly; tárgyak, szoros kapcsolatok útján további személyek, beszédes faktúrák és felületi jelek, bélyegek is motívumokként egészítik ki ezeket ... a portrét tagoló irányultság-vonásokat. Gondolatformák már ezek..."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22394  2021-10-15

A marxizmustól a posztmarxizmus felé? / Göran Therborn ; fordító Bózsó Péter

Társadalomfilozófia, Politikai elméletek, Társadalomtörténet
marxizmus, jóléti állam, kapitalista rendszer, modern társadalom, politika, posztmodern társadalom, szociológiai irányzat, 20. sz., ezredforduló

"E könyv, szándéka szerint, térkép és iránytű. Próbálkozás a 20. század - egy alapvető szempont szerint a marxizmus százada - és a 21. század közti földrengésszerű társadalmi és szellemi eltolódás megértésére. ... E könyv nem kíván szellemtörténet vagy eszmék története lenni, és inkább úti jegyzetnek tekinthető..."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22469  2021-10-15

A magyar államjavakról / Mocsáry Géza

Ágazati gazdaságtan, Tulajdonviszonyok, Erdészet, vadászat, halászat, Bányászat általában, Kohászat általában
állami tulajdon, állami bevétel, állami költségvetés, vagyongazdálkodás, erdészet, bányászat, kohászat, Magyarország, 19. sz.

"Az ország legtekintélyesebb vagyonértékét képezik az államjavak, melyekhez az erdészet, bányászat s a szorosabb értelemben vett állami jószágok soroztatnak. Ezen javak nemcsak nagy értéküknél fogva érdemlik meg, hogy velük a t. ház s a t. kormány foglalkozzék..."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22468  2021-10-15

A Magyar Erdőszeti Egyletnek a n. m. Magyar Királyi Helytartótanács által helybenhagyott alapszabályai = Von der hohen Königlich Ungarischen Statthalterei genehmigte Statuten Ungarischen Forstvereines

Erdészet, vadászat, halászat, Civil szervezetek
erdészet, egyesület, szakmai szervezet, alapszabály, működési szabályzat, Országos Erdészeti Egyesület, Magyarország, 19. sz.

"I. Az egylet czélja. 1 §. A magyar Erdőszeti egylet czélja az erdőgazdászatnak minden iránybani tökéletesbítése Magyarországban, valamint az erdőszeti irodalom előmozdítása általában és a magyaré különösen."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22466  2021-10-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom