Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21828 dokumentum

A magyar zsidók a XIX. század közepén, 1849-1870 : Történelmi tanulmány / Groszmann Zsigmond

Kisebbségek, Társadalomtörténet, Egyháztörténet, Judaizmus, Művelődéstörténet
zsidóság, történeti áttekintés, társadalomtörténet, politikatörténet, Magyarország, önkényuralom időszaka (1849-1867), kiegyezés kora

"Nem volt oly nemzeti mozgalom, melyhez a zsidó ne hozta volna el szellemi és anyagi erejének javát. Midőn 1850. tavaszán Pozsony városát elöntötte a Duna vize, a hazai zsidók elfelejtve az 1848. évi véres husvétot, a pozsonyi nyárspolgárok által rendezett zsidóüldözést, nagy összegekkel járultak a vizkárosultak felsegélyezéséhez."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22298  2021-08-05

A magyar zsidók V. Ferdinánd alatt, 1835-1848 / Groszmann Zsigmond

Kisebbségek, Társadalomtörténet, Művelődéstörténet
zsidóság, történeti áttekintés, társadalomtörténet, politikatörténet, Magyarország, reformkor, 19. sz.

"Az 1840. évi 29-ik törvénycikk megalkotásánál az országgyülés kimondotta, hogy e törvény csak első lépés a zsidók jogainak fokozatos növeléséhez. Nagy bizalommal tekintettek a hazai zsidók az 1843. május 14-én egybegyült országgyülés elé, mert ettől várták az emancipációnak törvénybeiktatását."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22296  2021-08-05

Az álmodó Bükk / Lőrinczy György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Bükk (hegység), 20. sz.

"... A Bükk csodálatos völgyeiben és fönséges magaslatain nem levegő van, hanem életelixir. Ha lélekzetet veszen az ember, a halhatatlanságot szívja magába. Bizalmas magányban a világrenddel, megtanulja itt az ember a tudományok tudományát: az igazságot. Hogy milyen hiábavaló minden dicsőség, ami az emberektől származik!"

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22261  2021-08-05

Szoboszlói Ördöngős Anna boszorkánypere : Elbeszélés Nemes Szoboszló hajdu városa régmúltjából / Pénztáros István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Én sem bübájosság, sem varázslás, sem boszorkánykodásban nem vagyok bünös. Egész életem a szerencsétlenségek egymáshoz fűződő láncolata, s a végzet különszerü találékonysága pokoli játékot üzött velem szakadatlanul. Nemes célzatu cselekedeteimre, ha még oly jó szándék is volt rugójuk, - vétek bélyegét sütötte a világ."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22259  2021-08-05

Kerkapoly az uj pénzügyminiszter : Tollrajz / Eötvös Károly

Kormányzat, parlament, Politikatörténet
miniszter, politikus, egyetemi tanár, Kerkápoly Károly (1824-1891), Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 19. sz.

"Kerkapolynak gyakorlati érzékét, az ugynevezett józan észt sem Hegel, sem semmi más foglalkozás el nem vette, sőt nem is gyöngité. Nem lehet megmondani, mikor nagyobb - akkor-e ha szobatudós, tanár, szónok, bureau-chef, vagy akkor, ha államférfi, vagy akkor ha mezei gazda, vagy akkor ha üzletember?"

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22245  2021-08-05

Radnóti Miklós versei [Hangoskönyv] / Radnóti Miklós

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Jaj szőke gyerekkor, de messzire szálltál!
ó, hóhaju vénség, téged sem érlek el!
a költő bokáig csúszós vérben áll már
s minden énekében utolsót énekel."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22247  2021-08-04

Pacsirta [Hangoskönyv] / Kosztolányi Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Pacsirta jó leány volt, nagyon jó leány, életének egyetlen öröme. Ákos mindig ezt mondogatta, magának is, másoknak is. Tudta, hogy nem szép szegény, és fájt is neki, sokáig. De aztán, valahogy határozatlanabbul látta, elmosta képét, tompító köddel vette körül, és nem gondolva arra, hogy milyen, szerette őt, ahogy volt, végtelenül."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22243  2021-08-04

Árvácska [Hangoskönyv] / Móricz Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"...Egy kapuból két roppant nagy kutya rohant ki és elébe állott, és úgy ugattak, ahogy a torkukon kifért; - nem tudta, hogy a kutyák nem azért ugatják, mert meg akarják enni, hanem azért, mert megesett a szívük azon, hogy egy ilyen kis Állami Árvácska mit keres az utcán ilyen éhesen és fáradtan, elveszve?"

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22239  2021-08-04

A sipsirica [Hangoskönyv] / Mikszáth Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 19-20. sz.

"Mintha madarat bocsátanak ki a kalitkából, vígan szökdelve ugrott ki a sipsirica. Nyúlánk, magas fiatal leány, akin már nem is festett jól a kurta szoknya és a kislányosan leeresztett szöszke haj, melyet piros pántlika szorított össze. Fitos orra volt, kék szemei szelíden világították meg girbe-gurba arcocskáját."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22237  2021-08-04

A gavallérok [Hangoskönyv] / Mikszáth Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 19-20. sz.

"S minthogy a középső Szlimóczky kisasszony, Erzsike, volt a legszebb a társaságban, a krumplivirág egyszerre a divat magaslatára emelkedett. A gavallérok legott rárohantak a krumplibokrokra, egy perc alatt letépdelték, fölbokrétázták a gomblyukakat, úgyszintén a többi kisasszonyok - egy bolond százat csinál."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22227  2021-08-04

Kosztolányi Dezső összes novellája [Hangoskönyv] : Válogatás / Kosztolányi Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Nyolc felé járt. Esti fölrántotta az ablakfüggönyt. Künn már a hósík is olyan fekete volt, mint a varjak. Mindenütt áthatolhatatlan, sűrű köd gomolygott. »Kilenckor kezdődik a fölolvasás, gondolta, csak annyi időm marad, hogy a szállóban átöltözzem.« Nyújtózkodott. Mellénye felső feléből kihúzott egy barna üveget."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22224  2021-08-04

Magyar irodalomtörténet [Hangoskönyv] / Szerb Antal

Magyar irodalom története
magyar irodalom története, irodalomtörténet, hangoskönyv, Magyarország

"Hogyan sikerült egy-egy időpontban megteremteni magyarság és európaiság szintézisét, majd hanyatló korokban hogyan maradt el a magyarság a rohanó Európa mögött, és hogyan talált új szintézisre egy másik eszmemagaslaton: ez adja meg a magyar irodalomtörténet belső ritmusát."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22219  2021-08-04

Petőfi Sándor válogatott költeményei [Hangoskönyv] / Petőfi Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 19. sz.

"Nem Pesten történt, amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre ültek és azon menének."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22217  2021-08-04                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom