Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
24687 dokumentum

Dr. Schlauch Lőrinc bibornok, váradi püspök fölterjesztése az "Egységes polgári házasságjogról" szóló törvényjavaslatra és indokolására / Schlauch Lőrinc

Házasság, válás, Polgári jog, Keresztény vallások
házasságkötés, katolikus egyház, Magyarország, 18. század, 19. század

"A törvényjavaslat sérti nem egyedül a katholikusok vallásos érzelmeit, hanem más többségben lévő keresztény polgárok lelkiismeretét is; kivévén tán nehány eltünő kisebbségben lévő, vallásuk iránt közönyös katholikusokét és a házasságot polgári institutiónak tartó protestánsokét, - noha itt is tekintélyes hangok emelkedtek ellene."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25150  2023-11-29

A magyar főiskolai ifjúsághoz : Beszéd, melyet a Magyar Diák-Szövetség által Nagyváradon 1897. évi ápril 22-24. napjain tartott Diák-kongresszus megnyító gyülésén mondott Schlauch Lőrincz bibornok, váradi püspök / Schlauch Lőrinc

Vallásfilozófia, Keresztény vallások, Felsőfokú oktatás
tudomány, vallás, kereszténység

"A tudomány hatalom. Ez áll. Az volt mindig, az lesz ezután is. De a hatalomnak egy feltétele volt és lesz mindig és ez az: hogy el ne szakittassék azon erkölcsi ész- és természetfölötti alaptól, melyen az élet nyugszik. A tudomány a suggestiónak mindig hathatós neme volt, tekintélyével befolyásolta az életnek minden nyilvánulásait..."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25149  2023-11-29

A magyar királyi főkegyúri jog / Schlauch Lőrinc

Tudománytörténet, Egyházak, egyházpolitika
kegyúri jog, egyházjog, jogtörténet, állam és egyház viszonya, Magyarország

"Bennünket, katholikusokat, ezen jog mélyen érdekel, mert annak alapján fejlődött ki ama benső viszony, mely az egyház és állam közt Magyarországban sok tekintetben ma is fennál; ebben találja magyarázatát számtalan intézkedés, melyek sem az államjog elvont tételeiből, sem az államvallás fogalmából le nem vonhatók..."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25148  2023-11-29

Ideen aus dem Kulturleben des Mittelalters / Schlauch Lőrinc

Művelődéstörténet
kultúratörténet, művelődéstörténet, középkor
URL: https://mek.oszk.hu/25100/25147  2023-11-29

Kibékítése az egyénnek és családnak a vallással, és az államnak az egyházzal / Schlauch Lőrinc

Keresztény vallások, Család általában, Vallásfilozófia
vallás, család, állam és egyház viszonya, vallásfilozófia

"Mindezek ellenében igen nehéz a szivekbe az elrabolt nyugalmat, a megzavart összbangzatot, a komoly erkölcsi meggyőződést és ezekkel egy jobb irányt csepegtetni. És mégis, ha valamely vallásnak, akkor a katholicismusnak kell e föladatra vállalkozni, mert ő egyedül áll azon a positiv téren, amelyen nincsen ingadozás."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25146  2023-11-29

Der Sklavenhandel in Afrika / Schlauch Lőrinc

Afrikai országok történelme
rabszolga, rabszolgatartó rendszer, Afrika
URL: https://mek.oszk.hu/25100/25145  2023-11-29

Divina vis movens : Schlauch Lőrincz elnöki megnyitó beszédje a Szent-István-Társulat 1898 márcz. 31-én ... tartott nagygyűlésén / Schlauch Lőrinc

Vallásfilozófia, Keresztény vallások
kereszténység, tudomány, vallásfilozófia

"A társadalom nem pusztán természeti erők által kormányoztatik, egy magasabb, egy fenségesebb, egy természetfeletti hatalom vezeti azt. Erkölcsi ország ez, melyben a természeti erők másodszerepre vannak utalva. A főtényező itt azon magasztos ideál, melyet az istenség az emberi nemnek kitűzött. És ezen erkölcsi alapra fektetett társadalom élt..."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25144  2023-11-29

Erzsébet királyné emléke : Emlék-beszéd / Schlauch Lőrinc

Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918
uralkodó, Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898), Magyarország, 19. század

"Erzsébet királyné eszményi lény volt azon értelemben, hogy egész valójából kisugárzott az életnek eszményi felfogása. A vallásban és annak gyakorlásában, magán, vagy családi életének szentélyében és itt még a súlyos csapások terhe alatt is ... de különösen a magyar nemzet iránti előszeretetében azon a magaslaton állott, ahová csak nagy lelkek emelkedhetnek."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25143  2023-11-28

Das Andenken der Königin Elisabeth / Schlauch Lőrinc

Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918
uralkodó, Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898), Magyarország, 19. század

"Königin Elisabeth war ein ideales Wesen in dem Sinne, dass von ihrem ganzen Sein die ideale Auffassung des Lebens ausstrahlte. In der Religion und in deren Ausübung, in dem Allerheiligsten des Privat- und Familienlebens und hier auch unter der Last schwerer Schläge, ja vielleicht gerade unter deren Wirkung...."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25142  2023-11-28

A katholikus álláspont a középtanodák kérdésében / Schlauch Lőrinc

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Középfokú oktatás
egyházjog, katolikus egyház, egyházi iskola, állam és egyház viszonya, autonómia, Magyarország

"Az általános, még mai is ingadozó elvek, melyek szerint az egyház és az állam közti viszonyt megállapitani akarják, Magyarországban soha sem jutottak érvényre; ennek folytán nem is szolgálhatnak kiindulási pontul, hogy szerintük a katholika egyház állása a priori meghatároztassék."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25141  2023-11-28

Nagy dolog a háború / Pellegrini Albert ; illusztrátor Garay Ákos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Talán el sem hiszik, ha azt mondom, hogy a katonai ambició csinált belőlem kártyást. Pedig igy van. Fiatal tiszt voltam akkoriban s egy izben magának az ezredesnek a szájából hallottam a históriát, hogyan jutott a nagyok közé az Inhaberünk, a császári és királyi nyolcadik huszárezred akkori tulajdonosa."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25109  2023-11-28

Itt a szép Alföldön / Abonyi Lajos ; illusztrátor Garay Ákos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. század

"A szegény Bodri éhesen kutyagolt a szekerek után, mintha meg lett volna irva a számára, hogy ez a mai nap reá nézve szerencsétlenségek, balesetek napja. Alig értek ki a faluból, ime a gróf juhászának vasörves komondorai egész hadsereggel felkerekednek és őtet szegényt, ki egész példás békességgel ballagott, az út közepén megtámadják..."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25108  2023-11-28

Kenyér és becsület / Abonyi Lajos ; illusztrátor Garay Ákos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. század

"Egyszóval: Endrényi urnál, állását tekintve, nem lehetett elfogadható okot találni, mely őt szomoru tettére indithassa. Ha visszatekintünk élete hatvan éves folyamára, s legkisebb foltot sem találunk, mely becsületét homályositaná: kénytelenek vagyunk eltérni attól a gondolattól, hogy lépése a vesztett becsület kényszerüsége lehetett."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25107  2023-11-28                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom