Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21780 dokumentum

Szerettük a zsidókat... : Zsidók Piliscsabán, 1856-1944 / Platschek Sándor

Helytörténet, helyismeret, Társadalomtörténet, Judaizmus, Kisebbségek
zsidóság, holokauszt, vallás, helytörténet, társadalomtörténet, Piliscsaba, Magyarország, 19-20. sz.

"... 1895-ben született meg Magyarországon az ún. recepciós törvény, amely az izraelita vallást is a bevett vallások közé sorolta, s ezzel lehetőséget adott zsidók és keresztények törvényes egybekelésére is. Anyakönyvi adatok és hiteles visszaemlékezések alapján a piliscsabai zsidók nyolc vegyes házasságot kötöttek."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22268  2021-07-23

Soldiers from the age of Gábor Bethlen / szerkesztő Schäfer Zsolt; fordító Deák Tamás, Szabó Judit

Hadtörténet, Haditechnika, Hadsereg
hadtörténet, hadviselés, katonai felszerelés, haderő, katonaélet, török elleni magyar és osztrák háborúk (1366-1792), Magyarország, Erdély, 17. sz.

"Although basic sword fighting skills were part of Western European culture at the time, and to some extent even part of everyday civil life, an average marksman or pikeman rarely ever used a sword in addition to his main weapon. A skilled swordsman could easily gain advantage against them at close quarters."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22266  2021-07-23

Katonák Bethlen Gábor korából / szerkesztő Schäfer Zsolt

Hadtörténet, Haditechnika, Hadsereg
hadtörténet, hadviselés, katonai felszerelés, haderő, katonaélet, török elleni magyar és osztrák háborúk (1366-1792), Magyarország, Erdély, 17. sz.

"A muskéták és pikák uralta harctereken ódivatúnak tűnhetett egy karddal-pajzzsal felfegyverzett nyugat-európai gyalogos katona - de a 17. század elején még léteztek így felszerelt nyugati katonák, bár a többi csapatnemhez képest létszámuk már igen alacsony volt."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22265  2021-07-23

Nyaralás Balatonőszödön / Frivaldszky János

Helytörténet, helyismeret, Magyarországi látnivalók, Turizmus története
helytörténet, üdülőhely, fürdőhely, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatoni régió, 20. sz.

"Előszeretettel vettek itt telkeket fiatal családos emberek. Dr. Haintz Ödön huszonkilenc éves orvos elsők közt vett telket, rögtön négyet, szemesi léptékben, közvetlenül a parton és mindjárt a szemesi határ mellett. 1932-ben állt már a házuk, egy Bauhaus jellegű emeletes épület."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22264  2021-07-23

A honfoglalás története : A művelt közönség számára / Borovszky Samu

Magyar történelem 1526 előtt, Társadalomtörténet, Művelődéstörténet
magyarság, honfoglalás, magyar őstörténet, államalapítás, társadalmi struktúra, magyar történelem, Magyarország, Kárpát-medence, kora középkor, honfoglalás előtti kor

"A magyar nép őshazája az Ob és Irtis folyamok partvidékein terűlt el. Azokon a tájakon, hol emberi emlékezetet meghaladó idők óta ugor eredetű népek, vogulok és osztjákok, laktak. Ez óriási folyamok partjain gazdag legelők váltakoznak rengeteg erdőségekkel, háborítatlan otthont biztosítva a szárnyasok és vadak ezreinek."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22179  2021-07-23

Julius Caesar története / Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821) ; fordító Huszár Imre; közreadó Konrad Adolf Hartleben

Hadtörténet, Európai országok történelme
hadvezér, hadtörténet, csata, hadjárat, hadviselés, Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44), Római Birodalom, Római Birodalom kora, i. e. 1. sz.

"Plutarch magasztalja a rajnai hidat, a melyet valódi csodának tart. De e mű épen nem rendkivüli s bármely ujabbkori hadsereg ép oly könnyen létrehozta volna. Caesar nem akart hajóhidon átkelni, mert nem bizott a gallok hűségében és másrészt attól félt, hogy a hid elszakadhatna. Az álló hid tiz nap alatt készült el..."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22246  2021-07-22

A tölgy és tenyésztése / Fekete Lajos

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet, Növénytan
tölgy, fa, csemete, csemetetermesztés, faiskola, fásítás, erdészet, erdősítés, növénytelepítés, vetés, erdő

"Jelenleg a magyar állam területén az erdők 15,957.587 kataszteri holdat foglalnak el, ami az összes területnek 28 százalékát teszi. Ezen összes erdőterületből esik a bükkösökre 36.54, a gyertyánosokra 9.13, a nemesebb tölgyekre 22.28, a cserfára 5.72, a többi lombfára 7.24 és a fenyvesekre 19.09 százalék."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22182  2021-07-22

Körmöcz-bánya, szab. kir. főbányaváros és a m. k. bányakincstár között a városi területi és Stubna-uradalmi erdők kezelése és használata iránt fenforgó viszály, tekintettel a hazai bányajogra / Gyurgyik Gyula

Tulajdonviszonyok, Gazdasági jog, Bányászat általában, Ipartörténet, Erdészet, vadászat, halászat, Helytörténet, helyismeret
állami tulajdon, nemzeti vagyon, bányászat, iparjog, tulajdonjog, per, erdészet, erdő, bányászat, bányaváros, helytörténet, okmánytár, esettanulmány, történelmi forrás, Körmöcbánya, Alsóstubnya, 17-19. sz.

"A legelső lépést, mely a kincstárnak alkalmat szolgáltatott Körmöcz városának erdei kezelésébe a beleszólást megkisérteni, - a város maga tette 1651. évben, a midőn III. Ferdinand királyhoz fordult azon kéréssel, hogy egy 19311 frt 83 krra rúgott kincstári követelést a városnak engedjen el."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22181  2021-07-22

Az újabb magyar és német társalgási nyelv kézikönyve, vagy Teljes útmutató mind a magyar, mind a német nyelvben való helyes és könnyű kifejezésre = Taschenbuch der neureren ungarischen und deutschen Conversationssprache / Czanyuga József

Többnyelvű általános szótárak, Nyelvoktatás
nyelvkönyv, nyelvoktatás, útiszótár, társalgás, magyar nyelv, német nyelv

"A c kétféleképen hangzik: 1. a, o, u és mássalhangzók előtt mint k, p. o. Confect (konfekt) csemege; 2. minden más esetben mint cz, p. o. Ceder (czéder) czédrusfa.
A h ugy mint a magyar nyelvben a szótagok végén nem mondatik ki, p. o. Schuh (sú) czipő, währen (vé-ren) tartani."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22177  2021-07-22

Tudományos nézetek gyűjteménye : A mezei köznép czélszerűbb nevelése és mező gazdászat ügye érdekében / Ivánszky János

Mezőgazdaság általában, Közművelődés, népművelés
mezőgazdaság, népművelés, ismeretterjesztés

"Úgy tartom, alig leend érdektelen vagy fölösleges szólani a kútról, s annak jobb ásása módjáról, ha tekintetbe vesszük, hogy a kút és annak czélszerü ásása mily fontos és figyelemre méltó tárgy nemcsak a mezei, de nem mezei gazdák előtt is, ... főképen és mai időben uralkodni szokott száraz időjárásban..."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22176  2021-07-22

Oratio super funere inlustrissimi domini domini Samuelis comitis de Betlen, junioris, ad Musas Anniacas 20. Martii 1751. mortui, dicta ... publico in templo ... 28. Martii 1751. ... / Ajtai Abod Mihály

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
gyászbeszéd, prédikáció, gyászvers, református egyház, arisztokrata, Bethlen Sámuel (1736-1751), Nagyenyed, Erdély, 18. sz.

"Ad te jam Inlustrissime Comes Samuel Bethlen, Pater defuncti carissime, nunc maestissime! mea divertit Oratio, cui laceras, gratissimi dum viveret discipuli, resignamus exuvias, quin lacinias tantum, nobiliori ejus parte in coelum, unde venerat, evecta, nobis, & tibi erepta."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22253  2021-07-21

Cascabel Caesar : Regény / Jules Verne ; fordító Huszár Imre

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, ifjúsági irodalom, kalandregény, 19. sz.

"Pedig a dolog meglehetősen hóbortos volt és Cascabel úrnak rendkívül bele kellett «bolondulva» lenni az Európába való visszatérés eszméjébe, hogy elhatározta ennek a tervnek megvalósítását! De hát mi volt rá nézve ez a hosszú út Amerikán és az ázsiai Szibérián keresztül, mihelyt az utazás iránya Francziaország felé vitte!"

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22220  2021-07-21

Instruction für die Ober-Forstinspectoren / Ferenc (Magyarország: király), I. (1768-1835)

Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
erdész, felügyelő, erdészet, államigazgatás, rendelet, Magyarország, 19. sz.

"Itens. Die Forst-Ober-Inspectoren stehen in Ungarn mit der hung. Hofkammer, und in Siebenbürgen mit dem Thesaurariat in unmittelbarer Korrespondenz, und sind nur diesen zweygen Landes-Behörden untergeordnet."

URL: https://mek.oszk.hu/22100/22178  2021-07-21                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom