Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22940 dokumentum

A Borgiák ékszere : Regény / Anna Katharine Green

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus világirodalom
amerikai angol irodalom, bűnügyi regény, 19-20. sz.

"Amikor ... Gilbertine számára alkalmas ajándék után kutattam, kezembe akadt az a kis melltű ... Az egész ékszer egyetlen darab ametisztből készült és egy parányi üvegecskét rejt magában. Az üvegecskében, - legalább is, amikor az ékszert vettem, így mondották nekem - régi, de veszedelmes méregnek egyetlen cseppje van."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22042  2022-09-26

Hazulról : Elbeszélések / Gyöngyösy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A tükörben egy öreg asszony jóságos arczát láttam felém hajolva. ... Öreg nagynéném áll előttem. Merően néz a szemem közé, s jóságos arczczal, de szigorú hangon mondja: — Nem itt a te helyed, hanem odahaza. ... Eredj rögtön haza, és nyisd fel azt a bőrös ládát, a mit tőlem örököltél. - Ezzel eltűnt."

URL: https://mek.oszk.hu/19100/19178  2022-09-26

A csudafa : Mesék / Benedek Elek ; illusztrátor Jaschik Álmos

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 20. század

"... Megszereztem a Föld szellemétől az égigérő csudafát, amelynek ezer virága van, s mind az ezer virága más-más színű és formájú. Ettől a fától úgy félnek a bűbájosok, mint ördög a tömjénfüsttől. Csudálatos zengése van ennek a csudafának, édes, andalító a zengése, ha szívesen látott vendég jön ide..."

URL: https://mek.oszk.hu/22700/22729  2022-09-26

Monistrol kisasszony : Bűnügyi regény / Fortuné Du Boisgobey

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus világirodalom
bűnügyi regény, francia irodalom, 19. sz.

"Az első pillanatban semmi különöset nem látott s mivel a nesz megszünt, ismét föl akarta venni himzését, mikor egyszerre csak egy kezet vélt észrevenni, mely a két függöny közé furakodott. Csakugyan kéz volt az a fekete folt ott a függönyön? ... Kamilla nem akarta eleinte hinni..."

URL: https://mek.oszk.hu/18400/18414  2022-09-26

Szép Balaton mellől : Mesék és más elbeszélések / Babay Kálmán

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, Balaton, 19-20. sz.

"Szép Balaton partjának minden rögéhez fűződik egy-egy bús rege. A kútvölgyi ibolyáé im, ez: Nem is oly régen falu volt ott, hol most a szőlőhagyott hajlékok Mámán fehérednek. Temploma még most is áll, csakhogy áhítatra hívó harangja helyén halál-madár kiáltja a gyarló emberi szívet megdöbbentő »kuvik«-ot..."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22270  2022-09-26

A fény természete : Bay Zoltán sejtése / szerkesztő Horváth Gábor; illusztrátor Kuslits Károly, Vörös Tibor

Atomfizika, molekuláris fizika
foton, fény, molekuláris fizika, tudománytörténet, Bay Zoltán (1900-1992)

"Az atomnak és az atom alkatrészeinek felderítése, a molekula belső erőinek megértése, a nagymolekulákon keresztül való előretörés az élet alapjelenségeinek megpillantása felé: ezek az eredmények jelzik a kívülálló felé is az új, eddig ismeretlen területeket, hol a tudomány ma már otthonosan mozog."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23455  2022-09-26

Hajnali fény / Mitat Çıbuk ; fordító Gősi Vali, Bartha Júlia; illusztrátor Kenyeresné Zagyva Ágnes

Kortárs világirodalom
török irodalom, 21. század

"Könnyeimből született e vén tó
A horizonton a felhőkkel játszva
Csendben őrzi titkos sebeim
Születő ábrándjaim"

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23160  2022-09-26

A gumminyomás / Kiss Zoltán

Fotóművészet, fényképészet, Művészettörténet
fényképészeti eljárás, fotóművészet, fototechnika, 20. század

"A chrómsókkal való másolási eljárások között a gumminyomás elnevezése alatt azon másolási módszert kell megkülönböztetnünk, amidőn a képet az általunk preparált papiron többszöri nyomás utján állitjuk elő; ellentétben az átviteles pigment- és közvetlen pigment-nyomással, amely utóbbi módszert ugyan egyszeres gumminyomásnak szokták nevezni; de ezt a közvetlen pigment-nyomás elnevezése inkább megilleti."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23456  2022-09-22

Nyelvek és kultúrák találkozása : Összefoglalók kötete / szerkesztő Tóth Szergej

Alkalmazott nyelvészet, Művelődéstörténet
alkalmazott nyelvészet, kultúrakutatás

"Különböző kultúrák együttélése és egymás közötti kommunikációja a kelet-közép-európai térség jellegzetes vonása. Kölcsönös érintkezéseik egy olyan sajátságos miliőt hoznak létre, mely törvényszerűen rajta hagyja lenyomatát az ott élők lelkében, mentalitásában, identitásában, nyelvében."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23381  2022-09-22

A MANYE XI. pécsi és XII. szegedi kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból / szerkesztő Drescher J. Attila

Alkalmazott nyelvészet, Nyelvpolitika, Kisebbségek
nemzetiségi kérdés, nyelvpolitika, alkalmazott nyelvészet

"A magyarság és a magyar földön élő etnikai közösségek, nemzeti kisebbségek egymáshoz való viszonya, ez utóbbiak történelmünkben elfoglalt helye, régóta áll a kutatók, elsősorban a történészek érdeklődésének középpontjában. Az 1868-ban elfogadott nemzetiségi törvény azonban elsősorban nyelvtörvénynek tekinthető, érdemes tehát nyelvpolitikai szempontok alapján is közelebbről megvizsgálni."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23387  2022-09-22

Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok : A 2001-es Pécsi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kontrasztív Nyelvészeti Szekciójának előadásai / szerkesztő Pusztay János

Alkalmazott nyelvészet
összehasonlító nyelvészet, alkalmazott nyelvészet

"A névelő kialakulása a kései népi latinságban indult meg, azaz a közös román fejlődési periódusban. A francia határozott névelő kialakulása az ófranciában ment végbe. Minden neolatin nyelvben egy önállóan nem használható szócska, névelő áll a főnév előtt, kivéve a román nyelvet, amelyben a főnév után, azzal egybeírva, enklitikus helyzetben jelenik meg."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23390  2022-09-22

Az erdők közegészségügyi jelentősége / Kondor Vilmos

Erdészet, vadászat, halászat, Életmód, egészség, betegség
erdő, légköri viszonyok, egészség, időjárás

"Azon sokféle hatás közül, melyet az erdő a szomszédos vidék egészségügyi viszonyaira gyakorol s melyet minden tanulmány és kísérletezés nélkül is észrevenni lehet, legfontosabb a környék hőmérsékletének szabályozása."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23419  2022-09-22

Erdőgazdaság szociális alapon / Elek István

Tulajdonviszonyok, Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
földbirtok, erdő, tulajdonjog, állami tulajdon, szövetkezet, Magyarország

"Ha ez a szövetkezés csakugyan keresztül hajtatnék, vajjon korlátozná-e az erdőbirtokosok magánjogait? Szerintem nem! vagy legalább is nem nagyobb mértékben mint azt a közérdek megköveteli. Mert hiszen minden birtokos megkapná erdejéből eddig élvezett jövedelmét, sőt azon előjogokat is gyakorolhatná, melyet az erdő tulajdona neki igy nyújt."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23418  2022-09-22                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom