Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22938 dokumentum

A gumminyomás / Kiss Zoltán

Fotóművészet, fényképészet, Művészettörténet
fényképészeti eljárás, fotóművészet, fototechnika, 20. század

"A chrómsókkal való másolási eljárások között a gumminyomás elnevezése alatt azon másolási módszert kell megkülönböztetnünk, amidőn a képet az általunk preparált papiron többszöri nyomás utján állitjuk elő; ellentétben az átviteles pigment- és közvetlen pigment-nyomással, amely utóbbi módszert ugyan egyszeres gumminyomásnak szokták nevezni; de ezt a közvetlen pigment-nyomás elnevezése inkább megilleti."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23456  2022-09-22

Nyelvek és kultúrák találkozása : Összefoglalók kötete / szerkesztő Tóth Szergej

Alkalmazott nyelvészet, Művelődéstörténet
alkalmazott nyelvészet, kultúrakutatás

"Különböző kultúrák együttélése és egymás közötti kommunikációja a kelet-közép-európai térség jellegzetes vonása. Kölcsönös érintkezéseik egy olyan sajátságos miliőt hoznak létre, mely törvényszerűen rajta hagyja lenyomatát az ott élők lelkében, mentalitásában, identitásában, nyelvében."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23381  2022-09-22

A MANYE XI. pécsi és XII. szegedi kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból / szerkesztő Drescher J. Attila

Alkalmazott nyelvészet, Nyelvpolitika, Kisebbségek
nemzetiségi kérdés, nyelvpolitika, alkalmazott nyelvészet

"A magyarság és a magyar földön élő etnikai közösségek, nemzeti kisebbségek egymáshoz való viszonya, ez utóbbiak történelmünkben elfoglalt helye, régóta áll a kutatók, elsősorban a történészek érdeklődésének középpontjában. Az 1868-ban elfogadott nemzetiségi törvény azonban elsősorban nyelvtörvénynek tekinthető, érdemes tehát nyelvpolitikai szempontok alapján is közelebbről megvizsgálni."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23387  2022-09-22

Kontrasztív nyelvészeti tanulmányok : A 2001-es Pécsi Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kontrasztív Nyelvészeti Szekciójának előadásai / szerkesztő Pusztay János

Alkalmazott nyelvészet
összehasonlító nyelvészet, alkalmazott nyelvészet

"A névelő kialakulása a kései népi latinságban indult meg, azaz a közös román fejlődési periódusban. A francia határozott névelő kialakulása az ófranciában ment végbe. Minden neolatin nyelvben egy önállóan nem használható szócska, névelő áll a főnév előtt, kivéve a román nyelvet, amelyben a főnév után, azzal egybeírva, enklitikus helyzetben jelenik meg."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23390  2022-09-22

Az erdők közegészségügyi jelentősége / Kondor Vilmos

Erdészet, vadászat, halászat, Életmód, egészség, betegség
erdő, légköri viszonyok, egészség, időjárás

"Azon sokféle hatás közül, melyet az erdő a szomszédos vidék egészségügyi viszonyaira gyakorol s melyet minden tanulmány és kísérletezés nélkül is észrevenni lehet, legfontosabb a környék hőmérsékletének szabályozása."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23419  2022-09-22

Erdőgazdaság szociális alapon / Elek István

Tulajdonviszonyok, Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
földbirtok, erdő, tulajdonjog, állami tulajdon, szövetkezet, Magyarország

"Ha ez a szövetkezés csakugyan keresztül hajtatnék, vajjon korlátozná-e az erdőbirtokosok magánjogait? Szerintem nem! vagy legalább is nem nagyobb mértékben mint azt a közérdek megköveteli. Mert hiszen minden birtokos megkapná erdejéből eddig élvezett jövedelmét, sőt azon előjogokat is gyakorolhatná, melyet az erdő tulajdona neki igy nyújt."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23418  2022-09-22

Udvarhely vármegye nemes családjai / Pálmay József

Genealógia, családtörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Adattárak, Névtárak, Helytörténet, helyismeret
nemesi család, székelyek, családfa, genealógia, családtörténet, címertan, Udvarhely vármegye, Székelyföld, Magyarország

"Ezen lustrális könyvek a székely nemességet 3 osztályba sorozzák u. m. a főrendek (primóres, nobiles), lófők (primipili) és gyalogok vagy darabantok (pedites, pixidarii). S bár Werbőcy ... szerint a szabad székelyek (siculi) mind nemesek valának s ezen osztályozás elvi különbséget nem eredményezett, mégis be kell vallanunk, hogy igenis volt a három osztály között mégis különbség."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23425  2022-09-21

Németh László a magyar művelődéstörténetben / szerkesztő Balogh Csaba, Falusi Márton

Stilisztika, irodalomesztétika, Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
író, irodalomesztétika, magyar irodalom története, művelődéstörténet, Németh László (1901-1975), Magyarország, 20. század

"Németh László sokszínű életművének és gondolkodásának központjában a műveltség, a művelődés áll. Ez határozza meg a más összefüggésben kulcsfontosságú nemzet-elvű gondolkodását is: a nemzetek az általuk teremtett kultúra által válnak észrevehetővé, figyelemre méltóvá, ennek minősége dönt sorsukról, fennmaradásukról..."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23368  2022-09-21

Birtokpolitika / Elek István

Tulajdonviszonyok, Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
földbirtok, közlegelő, földjog, erdő, erdészet, állami tulajdon, mezőgazdasági politika, Heves vármegye, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Birtokpolitika alatt tehát a birtokos osztály előnyére szolgáló köztevékenységet kell értenünk, minthogy pedig nagyobb arányú köztevékenység kifejtésére nálunk szegény nemzetnél csak az állam képes, kizárólag az állam által követendő birtokpolitikával kívánok ez alkalommal foglalkozni."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23417  2022-09-21

Felmérési műszerek / Elek István

Geodézia, térképezés, Műszerek, méréstechnika, Erdészet, vadászat, halászat
távolságmérő, körző, mérőműszer, geodéziai műszer, geodéziai mérés, erdészet

"A látcső távolságmérő is egyúttal. Hogy valamely felvétel teljes legyen, tudvalevőleg szükségünk van:
1. a szögek felvételére;
2. a távolságokra és végül
3. hogy a távolságok vízszintesre átszámíthatok legyenek, a lejtszögekre."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23416  2022-09-21

Kiállta az idő próbáját : 175 éve született deétéri Dr. Borbás Vince / Kerényi-Nagy Viktor, Bartók Katalin

Növénytan, Tudománytörténet
botanikus, növénytan, tudománytörténet, Borbás Vince (1844-1905), Magyarország, Kárpát-medence, 19. század, 20. század

"Ő ismerte fel, hogy a Kárpát-medence önálló flóratartomány és aminek olyan ékességeit fedezte fel, mint a pilis len (Linum dolomiticum), a budai berkenye (Sorbus semiincisa) vagy szeretett feleségéről nevezett Gizella-rózsa (Rosa gizellae) ... Bár kritikus volt és éles nyelvű, személye mégis példamutató."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23492  2022-09-20

THEALTER30(+1) : Színháztudományi konferencia / szerkesztő Jászay Tamás

Színházművészet, Film- és színháztörténet
alternatív kultúra, színház, Magyarország, 21. század

"Az 1991-ben Szegeden először megrendezett THEALTER ... rendszerváltó fesztivál, több értelemben is az. A mai társadalmi, gazdasági körülmények és mentális állapotok között a tulajdonképpeni léte csodaszámba megy. Eközben hangozzék bármilyen leegyszerűsítően, mégis igaz, hogy a THEALTER a legrégebbi, folyamatosan működő magyarországi nemzetközi előadó-művészeti fesztivál."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23491  2022-09-20

Romológia : Kutatástól az oktatásig / Forray R. Katalin ; szerkesztő Kozma Tamás

Kisebbségek, Oktatáspolitika, oktatásügy
romológia, cigányság, magyarországi cigányok, család, iskola, közösségi oktatás, helyi közösség, társadalmi helyzet, oktatásügy, oktatáspolitika, Magyarország, 21. század

"A szegregáció ellen küzdő szakértők még mindig úgy tekintenek a hazai roma/cigány társadalomra, mint amely többé-kevésbé egységesen ki van szorítva a társadalomból, nyomorban él, ezért kell harcolni a jogaikért. Ez a társadalom azonban már korántsem egységes. Útjuk ... egy új biztonság keresése felé vezet."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23195  2022-09-20                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom