OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarország 1876-1920 között
Használati megjegyzés Osztályozásra nem használható. Az ország 1876-1920 közötti közigazgatási beosztása
Forrás gyal(202-204)
Lásd még általánosabban Magyarország közigazgatási rendszere
Lásd még részletesebben Abaúj-Torna vármegye
Alsó-Fehér vármegye
Arad vármegye
Árva vármegye
Bács-Bodrog vármegye
Baranya vármegye
Bars vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Bihar vármegye
Borsod vármegye
Brassó vármegye
Csanád vármegye
Csík vármegye
Csongrád vármegye
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Fiume
Fogaras vármegye
Gömör és Kishont vármegye
Győr vármegye
Hajdú vármegye
Háromszék vármegye
Heves vármegye
Hont vármegye
Horvát-Szlavónország
Hunyad vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Kis-Küküllő vármegye
Kolozs vármegye
Komárom vármegye
Krassó-Szörény vármegye
Liptó vármegye
Máramaros vármegye
Maros-Torda vármegye
Moson vármegye
Nagy-Küküllő vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Pozsony vármegye
Sáros vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Szeben vármegye
Szepes vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Szörény vármegye
Temes vármegye
Tolna vármegye
Torda-Aranyos vármegye
Torontál vármegye
Trencsén vármegye
Turóc vármegye
Udvarhely vármegye
Ugocsa vármegye
Ung vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Zemplén vármegye
Zólyom vármegye
Lásd még oksági összefüggésben Magyarország 1921-1938 között
Lásd még okozati összefüggésben Magyarország 1850(1853)-1867 között
Lásd még egyéb összefüggésben Erdély 1876-1920 között