OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Magyarország 1938-1941(1944) között
Használati megjegyzés Osztályozásra nem használható. Az ország 1938-1941(1944) közötti közigazgatási beosztása
Forrás gyal(208-209)
Lásd még általánosabban Magyarország közigazgatási rendszere
Lásd még részletesebben Abaúj-Torna vármegye
Bács-Bodrog vármegye
Baranya vármegye
Bars és Hont k. e. e. vármegye
Békés vármegye
Bereg vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Bihar vármegye
Borsod vármegye
Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegye
Csík vármegye
Csongrád vármegye
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Gömör és Kishont vármegye
Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye
Hajdú vármegye
Háromszék vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Kolozs vármegye
Komárom vármegye
Máramaros vármegye
Maros-Torda vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Tolna vármegye
Udvarhely vármegye
Ugocsa vármegye
Ung vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Zemplén vármegye
Lásd még oksági összefüggésben Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között
Lásd még okozati összefüggésben Magyarország 1921-1938 között